artykuly-Belgia rozpada si??
Losowe zdj?cie
Ko?ció? w Wygodzie ??czy?skiej
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Belgia rozpada si??
Author: Stanis?aw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 10.07.2003
Rating 5.00
Votes: 5
Read: 9845 times
Article Size: 2.31 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Artyku? z: Rzeczpospolita, 10.07.2003

Belgia Wi?cej w?adzy dla prowincji

Flandri? i Waloni? ??czy coraz mniej

Zrobiono kolejny krok na drodze do rozpadu Belgii. Przyj?ty we wtorek przez koalicj? socjalistów i libera?ów program nowego rz?du zak?ada przesuni?cie nast?pnych kompetencji z poziomu federalnego do w?adz Flandrii i Walonii.

Rz?d w Brukseli nie b?dzie mia? ju? wp?ywu na przepisy kodeksu drogowego. Przeje?d?aj?c z jednej prowincji królestwa do drugiej, trzeba b?dzie podporz?dkowa? si? innym zasadom pr?dko?ci czy sygnalizacji. Podobnie z prawem do posiadania broni: to, co dozwolone we Flandrii, w Walonii mo?e okaza? si? karalne. Sprawa jest nieb?aha w kraju, gdzie 10 milionów mieszka?ców ma ponad 1,5 miliona strzelb i pistoletów.

Dla jedno?ci Belgii znacznie powa?niejsza w skutkach b?dzie jednak uzgodniona przez partie koalicji reforma systemu podatkowego. Jest niezb?dna do zdynamizowania gospodarki. W Belgii dzie? "wolno?ci podatkowej", czyli moment, od którego zaczynamy pracowa? na w?asny rachunek, przypada dopiero na koniec sierpnia. W Europie gorzej jest tylko w krajach skandynawskich. Ale bud?et i system ubezpiecze? socjalnych to jedna z ostatnich spraw, które ??cz? Flandri? z Waloni?. Na zmian? tego stanu rzeczy najmocniej naciskaj? Flamandowie, gdy? dop?acaj? do biedniejszych Walonów.

Ust?pstwa w tej dziedzinie by?y jednak warunkiem utworzenia, po 50 dniach negocjacji, socjalistyczno-liberalnego rz?du, na którego czele stanie dotychczasowy premier Guy Verhofstadt.

Alternatywa dla Belgii mog?a by? znacznie gorsza - powstanie rz?du wspó?tworzonego przez populistyczny Blok Flamandzki. To ugrupowanie, pod wodz? Filipa Dewintera, d??y do gwa?townego zerwania wszelkich wi?zi mi?dzy obiema wspólnotami i do pe?nej niepodleg?o?ci Flandrii. Aby tak si? nie sta?o, naciskaj? niektóre kraje "15", w tym Hiszpania, Wielka Brytania i W?ochy. Obawiaj? si? precedensu, który móg?by doprowadzi? do rewizji mapy politycznej Europy.

Jednak?e w miar? jak Unia przejmuje kolejne kompetencje od w?adz narodowych, nawet ma?ym regionom teoretycznie coraz ?atwiej wybi? si? na niepodleg?o??.

J?drzej Bielecki z Brukseli1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002