artykuly-Janina Gliszczy?ska - rze?biarka
Losowe zdj?cie
Msza z3
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Janina Gliszczy?ska - rze?biarka
Author: Go?? ()
Published: 07.12.2004
Rating 5.73
Votes: 26
Read: 7616 times
Article Size: 4.19 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Prz?sin ko?o Miastka, gdzie mieszka rze?biarka Janina Gliszczy?ska, to niewielka wie? z rzadko rozrzuconymi zabudowaniami. Wokó? p?asko, pusto i biednie. Nie wiem, jak doj?? do gospodarstwa pani Janiny po?o?onego poza wsi?, na wybudowaniu. Na szcz??cie czeka na mnie na przystanku autobusowym.

Idziemy poln? drog? ci?gn?c? si? po p?askim terenie. Rze?biarka jest nader rozmowna. Mijamy pastwiska, na których bryka kilka pi?knych koni. Zatrzymujemy si? przed lasem, przy domu. Za nim pob?yskuje staw, "a w nim mnóstwo karpi" - mówi Janina Gliszczy?ska.

Po raz pierwszy spotka?am pani? Jank? na zako?czeniu pleneru twórców ludowych w Wie?ycy. Wszyscy zachwalali wówczas jej ptaszki i figur? ?w. Franciszka z Asy?u. Towarzyszy?a jej rodzina, m?? i trzech synów. Do niedawna sceptycznie podchodzili do jej rze?biarskiej pasji. Dumna z pochwa? profesjonalistów, wydawa?a si? mówi? spojrzeniem bliskim: "Patrzcie, ja te? co? potrafi?", jak gdyby szuka?a w ich oczach akceptacji.

Odwa?? si? powiedzie?, ?e ostatnio nasta?a moda na Gliszczy?sk?. W ubieg?ym roku jej rze?ba Chrystusa, dobrego pasterza, ozdobi?a papieski o?tarz na sopockim hipodromie. Niedawno wyrze?bi?a figur? Matki Boskiej Sianowskiej, któr? pielgrzymi z Kaszub pozostawili w Ziemi ?wi?tej. My?la?a o du?ej figurze, jaka szkoda, ?e Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie chcia?o wiernej kopii sianowskiej figurki, oko?o pó?metrowej. Ale i tak by?o na co popatrze?. Królowa, w z?otej szacie, w z?otej koronie wysadzonej kolorowymi "kamieniami", prezentowa?a si? nad wyraz dostojnie. Teraz pani Janka my?li ju? o nast?pnej rze?bie, figurze Jana Nepomucena, patrona rzek i mostów, dla jednego z sierakowickich ko?cio?ów.

Zdarza si? Janinie Gliszczy?skiej rze?bi? konkretn? posta? maj?c za wzór zdj?cie czy rysunek. Prac? u?atwia jej kilka uj?? postaci, wa?ny jest dla niej profil modelu. Rze?bi najcz??ciej zim?, w d?ugie wieczory. Zamyka si? wówczas przed ?wiatem i bliskimi.

Najch?tniej Janina Gliszczy?ska rze?bi ptaszki. To jej pasja, któr? uprawia od dzieci?stwa. Tylko ?e wtedy pomaga?a ojcu - Janowi Brzeskiemu. By? kowalem w Tuchomiu, ale i rze?bi?. Kiedy? da? córce d?utko i no?yk, i tak si? zacz??o. Ma?o kto wiedzia?, ?e Brzeski ma córk?, a ptaszki, które tak cz?sto wystawia, w du?ej cz??ci s? jej dzie?em. Tak by?o do czasu, kiedy si? usamodzielni?a. Dzisiaj robi ptaszki dla siebie. Wygl?daj? jak ?ywe, jakby za chwil? mia?y polecie? hen, wysoko... Naturalnych kolorów, "opierzone" (ka?de skrzyd?o wykonane ze szczególn? dok?adno?ci?), pokazuj?, jak zdolne r?ce je wykona?y. R?ce, które potrafi? jeszcze robi? pi?kne wie?ce do?ynkowe, wyszywa?, szyde?kowa?, robi? na drutach... Niestety, na ci??sze prace w gospodarstwie nie pozwala pani Janinie choroba, wykonuj? je za ni? bliscy.

Problem w tym, ?e nie wszyscy uwa?aj? prace pani Janiny za ludowe. Zdarzy?o si?, ?e rze?b nie zakwalifikowano do konkursu w Bydgoszczy, by?y pono? zbyt profesjonalnie zrobione, za to pokazano je na pokonkursowej wystawie. Pani Janka nie zra?a si? takim potraktowaniem prac i robi swoje. Efekty wida? w jej domu. Na szafie w pokoju sto?owym stoj? rze?by ?wi?tych i mnóstwo ptaszków - na kwiatach i ga??ziach. Sentymentem darzy pierwsze rze?by - muzykantów - pomalowane farbami plakatowymi. Jak ?ywa wygl?da w?ród nich dziewczyna z r?kami na biodrach.

Swój talent rozwija na plenerach twórców ludowych, w których bierze udzia? od sze?ciu lat.

Jadwiga Regli?ska - rze?biarka
Jadwiga Regli?ska - rze?biarka Jadwiga Regli?ska - rze?biarka Jadwiga Regli?ska - rze?biarka Jadwiga Regli?ska - rze?biarka Jadwiga Regli?ska - rze?biarka Jadwiga Regli?ska - rze?biarka Jadwiga Regli?ska - rze?biarka1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002