artykuly-Nrcyk kaszbsczi
Losowe zdjcie
Nagrobek z Kanady
Pomerania
Wygld strony

(2 skrki)
Nrcyk kaszbsczi
Author: Stanisaw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 18.07.2003
Rating 3.91
Votes: 11
Read: 7352 times
Article Size: 17.23 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Nrcyk kaszbsczi
abò
Kòrszk i jedna maca jãdrny prwd
pòzbir
Mster òd piesni “ò Panu Czrlisczim
co do Pùcka pò sece jach”

drkòw Jarosz Derdowsczi
We Winonie
W Nrtowi Americe
1897

==============================================

Kaszbie gwsnie nlepi w òjczznie.

Chto wierzi w gùsa, temù rzc ùscha.

Tak dugò grnk wòdã nosy, ja sã ùchò ùrwie.

t ju ni mòe, ale òcz chc.

Prwd wszchno dobãdzesz!

Czim wiãcy chto flabòce, tim mni robi.

Gchmù gãb prwd nie dokesz.

I dakrzowi cãkò do nieba sã dostac.

Cgask blnota nie wsztczim do smaczi.

Czej jedn òwca òbarchnieje, tej wsztcz za ni barchniej.

Miemc do pcerza jak kòt do maslnczi.

Bògcz ble na pce cziwn, zar do niegò lec.

Dzys ju niejedn biaka bùks nosy.

Na blsngò nidngò ni ma lkù.

Pò niedozdrzim brzadze zawd brzch bòli.

Lepi mie wsz w mùc jak w czeszni.

Sen mara, Pn Bg wiara.

Gab kzka nie skkaa, b gùzczka nie dostaa.

Zdrzi jak gapa w gnt.

M gãbùlã jak gdusk brma.

Gab nie bo zymkù, nie bob pòzymkù.

I gpc mdri, ga pòzn, czegò mù felje.

Jemù tak jãzk ptlje jak gdusczi babie.

Godny wiedno le ò chlebie msli.

Godno, ale swòbdno.

Co gowa, to rozm.

Miemc m gncany rozm.

Nie cygni dibaa za ògòn.

Kòt przcze, ga mù chto msz wdzr.

Dl gòsca wsztkò, dl zodzeja nic.

Gòo, ale wesoo.

Grl ble srl.

Dobr dugò pamiãtaj, a z jesz di.

Kògò bòli, ten skòli.

Dibe prãdzy prã skòrzni pòdrze, ni prã ldzy do grp dostnie.

Nodi drze a skòrznie na cziju nosy.

Òd grzecznosc jesz nicht nie ùmar.

Dibe sã ceszi, czej czek grzeszi.

Chto dl diba grzeczny, ten dl Bòga grzeszny.

Chopsczi rozm, babscz z.

Chop jak snop, pn jak zbn.

Chcwmù wiedno cz na msli.

Chcwmù wsztkò felje.

Chto sã misz miedz dw, mùszi sm òstac chaj.

J òt, a t ksob.

Wiater gr chlast.

To tl znaczi, jakb na gãs wòd chiln.

M chwat jak tãpi n.

Ze dem cãkò do dwirzi.

Gbùr to mùr, a szlachcc jãdzã za cc.

Òkòo Gd heltka jak mid.

Z godu dudim heltkã j.

nie dalek zadzesz.

Bida z jãdz sã kòprl.

Kaszbie w dflach i w kòscele sprawi.

Le gpc seje groch na piskù.

Drnowatmù dzesãc razy rzeknij, rz nie zrobi.

Radab dszczka do nieba, le ni m czegò pòtrzeba.

Òd zgò dnika i plew bierz.

Di bãdze naszi bid jak jejich pastwa.

Dobrze mie pienidze, lepi szczesc.

Czim wesz ùmiartsz, tim bari grze.

Pòtrzbny jak dd w bbnic.

Òwce sã bùchtj, czej wilka czj.

W piatk deszcz, ca niedzela dreszcz.

Wilk sã nie bòji baranigò blekù.

M szk jak id do flit.

Szczesc m bleszcz na slpiach.

W noc wsztcz kòt s bùr.

Cencz ptno i cencz kòchani prãdkò sã rwi.

Zarzk sã jak cgn, ale nicht mù nie wierzi.

W twardi pnik mòcno trzeba cyc.

Cmùli sã do dzwczãca jak zi dch do smò.

C mie pòmòe dm, czej wwieni ni mm?

Chto na krze pnie, niedalek zajadze.

Sab gaz czid sã òd nmiszgò wiatru.

Na du swiniã trzeba grbgò czija.

Ksdz je z tc, chop z prc.

Wrzos ùgòr, nidn zbior.

Na Gromnice sannice, pò strzemianny ju pò sanny.

Czim di kam na jednym mlu, tim bari mchã òbazy.

Mòrusowi i bilawa nick nie pòmòe.

I mi mùck stolema pòradzy.

Gòrzã z npartim nick nie skùrsz.

Wsztcz kòt w noc s bùr.

Chto gr w kart m bùks pòdart.

Mrgnieni òczi, a smierc prskòczi.

Sziwrka ni m szkù do grka.

Kùchrz, w grpã dmùchsz.

Pasje jak garbòlowi prz scanie.

Chto prz piekle mieszk mùszi djba w kmòtr prosc.

Kòdi sm sobie nlepi czi.

W kwit e cai swiat, a nbari niebò.

Chto zgnilce robi, bida gò dbi.

Letkò zarobi, letkò przechlasn.

Gnil so skrzla nie zmie.

Chto da kùsznie, niech mù jãzk ùschnie.

Do Swiãtgò Dcha nie zdjmùj kòcha, a pò Swiãtim Dchù nie chòdz jak w kòchù.

I swinia zaba, e proscã ba.

I dl tch bidniszch sunyszkò swicy.

Fifami do nieba sã nie wkùpisz.

Fifich jak stri ls.

Jeden flabòl szter bab przegd.

Pò kwasnch jabkach dretkò je w gãbie.

D cy Pn Bg dar, to brkùj miar.

W dny fabrce rozmù nie dorbiaj.

Draszje jãzkã jak cepami.

Czej kmòrnik gbùrczeje, dobrze mù sã dzeje.

Dostac le sã smãtkòwi w szczp!

Szadi jakb gò wilk szczp macn.

Smãtk sã nie czami, czej na dszã jachtje.

Msz szpalkùj, czej kòta nie czj.

Chto pije gòrzkã, czecho so robi.

Na kògò szczesc samò lze, ten w czpkù sã rodzy.

Lch to kòkòsz, co dobrze nie krk.

Chcwi wsztkò chce mie za darmka.

Ksdz spiw, òrganista zw.

eb nie bo w chlebie òscy, nie mieleb ldze kòscy.

Z dui chmùr mai plusk.

Chòc ni m dtkw, fùl we bie dtkw.

Chmùrka za chmùrk a kùcu deszcz.

Szur msz w kt!

Chùdmù i sado z masã nick nie pòmòe.

Dwa raz daje, chto chùtinkò daje, a trz raz, chto òchòtnie.

Dzesãc lt jak wilk zdrzbiã zjd.

Tcz sã jak lst na òsce.

Ni kùszt rb chwatac na misce.

Chto chce rb chwatac, mùszi sã zmaczac.

Mnarsczi swini do chòw, a ksãi gòspòdni do za onã nie bierz.

Na swiãti Walk ni ma pòd lodã balk.

Skpi rchli sztk pca b so ùrzna, jakb kòmù co d.

Blsma miaa pienidze, wsztkò dobrze bdze.

Cãcz smieni i na miãkùszczi pòdrztnice ni mòe ùsnc.

Co dibe w pni, to i ò przpni.

Kòwl pirwi elazo rozl, a tej je kùje.

Pirwi swiniã òbmaklj, a tej ja trgùj.

Chto nie sch òjca, matczi, niech sch psy skr.

Lepi za modu brac pò skrze, jak na starosc wisec na gaãzny grze.

Ldzk krziwda nikògùszkò nie zbògacy.

Ju za pòzdze wbijac gòzdze.

Czej baba skrzi, do dd dri.

Szwb knrz grb serzchel maj.

Czej szczesc biei, nie òdmikj chdwirzi.

Domòwgò zodzeja niga nie ùpiljesz.

Dogadzj zi babie jak chcesz, wiedno niercht bãdze.

Wst, czej strch z dzesti ws sã prznk.

Dobr kùcharka i bez ògnia mltch ùszkùje.

Kùkùk! Kùkùk! Kaszba Kòsznajdra ùtuk.

Warchòa z knrzã jednakò w.

Chto nie sznje centa, ten dolara nie wrt.

Chto nie chce starszich schac, mùszi chlchac.

M nos jak konica.

M szjã jak czp.

Judsz sã pòwiesy, ale òstao judszow plemiã.

Chto klepie, temù dwirze òdemkn.

Chto w boto bije, temù k w òcz priszcze.

Co sã robi chie, to smãtk zlie.

Niedalek sã jabkò òd jaboni òdkùlnie.

Kòd sarna trzim sã karna.

Chto sã jadowi, marnje zdrowi.

Jidz pòmau, a bida dogòni cebie. Jidz chùtkò, to t bidã dogònisz.

Pòkòleni Mszczuga, do sec i do puga.

Ni wsztkò zoto, co sã iszcze.

Za mòje mito jesz mie wbito.

Mùmcz, plapã ùmcz.

Babscz gdani a ps ajani.

Madri jak Salamònow bùks.

Miedz slepima lupa je krlã.

Ni miaa baba kopòtu, kùpia so prosã, a to prosã zesrao sã.

Jacz zdrowi, tak miazdra.

Mierzi w zajka, trafi lajka.

Swiãti Mich wrota rozpich.

Chto gòni za szczescym, ni m czasu do jedzeni.

Lepi bdz sm, jak w zi kmpanii.

Trzeba dzrewò nadibac, pczi je mod.

Czej sã nrt zapd, star baba zagd, tej ni ma kùca.

Gdze nic ni ma, tam i diche nic nie nalze.

Czim lepsz prwda, tim li j rozumiec.

Nikòmù nie kadz na grzbiet miecha, co bes gò sm nie chc dwigac.

Chto nie wi, czej milczec, nie wi czej gdac.

Kòmù Pn Bg d ùrzd, temù d i rozm.

Na kòd nimòc je przemòc.

Srom sã jak pies, czej palcã ùzdrzi.

Pòkrny jakb pò ebrkach chòdzy.

Gdze je wòl, tam je i droga.

Czejb kòdi mi na esnie, co m na sminiu, tob so mùcã na òcz wdszi.

Czim wiãcy biaka patrzi w zwiercado, tim mni zagld do kùchnie.

Pòszodo lt pò ldzach jak pszczoa pò wrzosu.

Nie kòdi ks, co wsami trzs.

Jedna jaskùlca lata nie zrobi.

Sedzy so jak zajk w kapùsce.

Cemno zodzejowi jemno.

Jiczn pszka przsmak brzszka.

Spòce jak j z jabkami.

Chto m chlb, temù kòcza ãdzje.

Z panka strch, ldzm smich.

Jak drch z drchã w trg zdze, bez szklnczi sã nie òbdze.

Tej sej i slep kùra zrkò wgrzebie.

Piznikòwi nlepi w pizdnic, pijkòwi w karczmie.

Sznj lat modich, b cy zdrowi zbiego na star.

Gdze drwa rbi, tam zrãb padaj.

Bis na Bò mãkã ni mòe zgarac.

Gbùr w sztandze na miescu ùbãdze.

Szczka i w klepie ribczi pòr.

I godny wilk kaminia nie ùgrze.

atac dure, pczi jesz ma.

Ju seje, a jesz szpalczi m we bie.

Chopa nie mierz ni okc, ni kòrcã.

Toczi sã jak becha do ùcha.

Nowi grzebi dobrze wiszcze.

Wiatru i sowa na licuchù nie ùrzeszisz.

Lesny bez flint jak pies bez ògòna.

Letkò rzec, cãkò zrobic.

Nie lez, gdze cã nie prosz.

Ju za pòzdze pip lmic.

D Pn Bg chòrosc, d i lczi.

Pn Jezus nlepszi lkrz.

Kùsz gò, ale rd b gò ùar.

Kaszbsk ntra cygnie do rib i zrobeczkù.

Szczesc nie kùpisz.

Chto karje przno, do pieka drewka wòzy.

Kòmù òbiecj niewitro, temù òddaja na swiãti Nigd.

Pies, co wiele aje, nikògò nie ksy.

Wiercy sã jak msz w szestnic.

Co dobrze rozpòczãt, to do pòow skùczon.

Li ùczc sã za modu, jak bc gupim na star lata.

Szprach le za procãtami chòdzy, a sztamã m ù Pana Bòga.

Jw. W nim rzetelnosc jak w kòszu wòd.

Rb sano, pczi suce swicy.

Bògczowi wiãcy zzdroszcz bògcze jak bidc.

Chto seje groch w marcu, warzi gò w garcu; chto w maju, warzi gò w jaju.

Zi dch precz sã nk, jak zastanie dwirze zamk.

Wiara nie lei w gãbie le w sercu.

Kòmù sã rb nie dostnie, ten na pòlewce przestnie.

Chto za wiele msli, temù sã we bie mksy.

Cãkò przewlec pòwrz przez ùchò òd jig.

Jdz, co cy sã widzy, le òbùwj sã tak, ab sã drdim widzao.

Z mla rsz pòmau, a tej mòesz chùtkò pòmknc.

Kdi pasturz swj rãczk chwli.

Prny to miszk, co je fùl cdzch pieniãdzy.

Wet za wet, a darmò nick.

Chto òbiecje, ten dug zacyg.

Nie przerzimj so jãzkã grdzel.

Pitj wòrka, co kasc do grka.

Rzemioso to nlepsz palca na wãdrwkã.

Chto sã dobrze wpòscy, nie szuk w chlebie òscy.

Gòrzka wiãcy ldzy pòtopia jak mòrze.

Szczescy robi przjc, a nieszczesc jich prbùje.

P brta chleba lepsz jak den.

Chto sã puga jim, niech gò pãdzy abò trzim.

Za pòzdze kòniowi wsa, czej zdrzi do psa. (bliski mierci)

Zjadi chlb cãkò sã zarbi.

Rbm wòd, ldzm zgòd.

Znãta je gòrsz jak ntra.

Jitrzsz pòmòc za pzn na dzyssz bidã.

Warpòw ach s ju dzys bùten szkù.

Dobri rt tinfa wrt.

Piorn trzasnie jak mni chlasnie.

cznosc za cznosc.

Biace bez szrtucha jak krowie bez ògòna.

Prz kùmie kòdi prosk rwn m prawa.

Czej ksdz gdcze, ksãdzow skcze. (o pastorze)

Rozmkù pj do dmkù.

Kùrich baba w chopa òrze.

Kòd celã zdrzi za swòj nnk.

Za wiele biak kùcharzi, to sã lchò darzi.

Bida z nãdz òkòma jid.

Plech niemwny i kòt nieowny niewiele wrcy.

Czegò òb dz nie nalzesz, tegò i òb noc nie szukj.

Szlachectwò kapùst nie òbòni.

Za szlachectwò i mace bùlew nie kùpisz.

Cz tak, cz sak, w kùcu bãdze jednak.

Co sã szad ùrodzy, to i szad dinie.

Kòdi so wrka czechli.

D Pn Bg i na kaminiu, kòmù chce.

Ni to, co zarobisz, le to, co òdoisz, cebie bògacy.

Szed pies bez re, a ska bez jrkã. D pies na piwò, ska na gòrzka.

Czej przrzk biaogowa, pisz na piskù jeji sowa.

Gãba òtwart, le miszk zamki.

Na swiãti Wawrzic z kòs w to przic.

Chto m Miemca strach, niech gò szlach!

Gdze w zbòu dzwc, tam chleba kùc.

Macecha dibl pòcecha.

Chitri id, chitrzszi Kaszba.

Szczesc mù sã jak zdechi kòbl ù da.

Krcy sã jak pird w rzec.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyraaj pogldy ich autorw. Administrator serwisu nie odpowiada za treci w nich zawarte.
Wyrnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002