artykuly-Józef Che?mowski - rze?biarz i filozof
Losowe zdj?cie
Zachód s?o?ca
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Józef Che?mowski - rze?biarz i filozof
Author: Czôpiewsczi (bwp6 at wp dot pl)
Published: 22.12.2004
Rating 5.30
Votes: 71
Read: 18053 times
Article Size: 3.04 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Józef Che?mowski urodzi? si? 26 lutego 1934 w miejscowo?ci Brusy Jaglie. Tam, w malowniczym obej?ciu pe?nym w?asnor?cznie wykonanych rze?b, mieszka do dzisiaj. Kaszuba z dziada pradziada. Artysta ludowy o wielu zainteresowaniach: rze?bi, maluje, wykonuje

Swoj? filozofi?, zwi?zan? nierozerwalnie z kaszubsk? religijno?ci?, wyrazi? najdobitniej w Apokalipsie ?w. Jana. Twórczo?ci? artystyczn? zaj?? si? pó?no - w wieku ok. 40 lat. Dopiero w 1972 roku po raz pierwszy wys?a? swe prace na konkurs „Rze?ba ludowa Polski Pó?nocnej”. Odt?d uczestniczy? we wszystkich wa?niejszych imprezach w Polsce. Niezwykle oryginalna twórczo?? jest tematycznie zró?nicowana: porusza zagadnienia filozoficzne, moralne, zawieraj?ce tre?ci zwi?zane z ludzkim losem, regionalne, polityczne, historyczno-patriotyczne, sakralne. Swe dzie?a opisuje w j?zyku polskim, szwedzkim, arabskim, najcz??ciej jednak pos?uguje si? znanym z rodzinnego domu j?zykiem po?udniowych Kaszub. Jego trzy prace dotycz?ce m.in. Solidarno?ci by?y podczas stanu wojennego internowane z powodu „zagro?enia”, jakie stanowi?y dla ?adu spo?ecznego i spokoju publicznego. Przed wjazdem do zagrody stoi kapliczka przedstawiaj?ca alegori? trzech ataków w?adzy ludowej na naród polski. Dzie?a tego artysty maj? niezaprzeczalne cechy tradycyjnej sztuki ludowej, nie brakuje w nich jednak elementów wprowadzonych przez twórc? wg w?asnych pomys?ów i inwencji. Tworzy przewa?nie w drewnie lipowym. W jego pracach dominuje zwarta rze?biarska bry?a podkre?lon? polichromi? oraz dba?o?? o to, by wszystkie elementy dzie?a by?y zharmonizowane i czytelne. Che?mowski podj?? zanikaj?c? na Pomorzu sztuk? malowania na szkle i j? spopularyzowa?. Cz?sto stosuje dwie warstwy szk?a, by uzyska? efekt przestrzenno?ci i wielowymiarowo?ci.

W pracach tych nawi?zuje do tradycyjnego wzornictwa kaszubskiego. T? technik? namalowa? m.in. stacje drogi krzy?owej do ko?cio?a w Kaliszu Pomorskim. Nale?y do rzadkich twórców wykonuj?cych kapliczki przydro?ne. Pojawiaj? si? w nich nie tylko sceny religijne, ale równie? patriotyczne. Wykona? trzy rze?by do O?tarza Papieskiego w Sopocie. Jego twórczo?? pozbawiona jest schematyzmu, pe?na szczero?ci, naiwno?ci i wzruszaj?ca niekonwencjonalnymi pomys?ami. Wyp?ywa ze szczerego, spontanicznego spojrzenia na otaczaj?c? rzeczywisto??, bez zahamowa?, jakie niesie profesjonalizm. Motywy i inspiracje p?yn? z czterech ?róde?: obserwacji ?ycia codziennego w najbli?szym wiejskim otoczeniu, analizy zachowa? ludzi, którzy co? tworz? lub niszcz? w skali ca?ego globu, ogl?du tego, co dzieje si? w naszym regionie oraz obszaru metafizyczno-religijnego. Najwi?kszym osi?gni?ciem ?ycia jest obraz „Apokalipsa” o d?ugo?ci 55 metrów. Dzie?o to jest prze?o?eniem na j?zyk obrazu Apokalipsy ?wi?tego Jana.

Józef Che?mowski posiada cenn? kolekcj? r?kodzie?a ludowego, w domu urz?dzi? sta?? wystaw? w formie muzeum regionalnego. Odwiedzaj? go licznie tury?ci z Polski, Niemiec i krajów skandynawskich. Najliczniejsze zbiory jego prac znajduj? si? w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie, Muzeum Okr?gowym im. Leona Wyczó?kowskiego w Bydgoszczy

Wi?cej o arty?cie na stronie:
http://www.republika.pl/muzbyt/chelmowski/jozef.html1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
Edyta
Wysłano:: 2.11.2010 13:58  Zaktualizowany: 24.11.2010 8:54
 kontakt do artysty
Do autora artyku?u - posiadasz mo?e namiar do Pana Che?mo?skiego?Chcemy zrobi? o nim film i chce si? z nim skontaktowa?. Bed? wdzi?czna.Mój meil: tved@o2.pl

pozdrawiam,
Edyta

Wysłane przez: Wątek
Damianek
Wysłano:: 8.4.2008 17:35  Zaktualizowany: 8.4.2008 17:35
 Opis
Fajny opis bardzo mi si? podoba? szkoda tylko, ?e nie ma nic o ko?cu jego ?ycia. No szkoda, ale mo?e kto inny o tym napisze.

Wysłane przez: Wątek
Tomasz
Wysłano:: 20.9.2010 23:46  Zaktualizowany: 25.9.2010 8:28
 Re: Opis
Trudno mówi? o ko?cu ?ycia kogo?, kto cieszy si? póki co dobrym zdrowiem. W sobot? 18.09.2010r odwiedzi?em skansen stworzony przez Pana Che?mowskiego. A z samym Twórc? rozmawia?em ponad godzin?, jestem pod wra?eniem jego woli dzia?ania i tworzenia.

Wysłane przez: Wątek
goch
Wysłano:: 25.12.2004 1:12  Zaktualizowany: 25.12.2004 1:12
Wspó?tworz? ten serwis
Zarejestrowany: 5.8.2004
z: Czersk- S?upsk - Borowy M?yn
Wiadomości: 147
 Józef Che?mowski - rze?biarz i filozof
Lepiej Wasta Czapiewski nie móg? trafi? przywo?uj?c w ten Bo?o Narodzeniowy czas, posta? Józwy Che?mo?ciego z Jagli k/Brus, artysty o tak szerokim spektrum twórczo?ci, od malarsko - rze?biarskiej, po wynalazki i eksperymenty,oraz po zg??bianie tajemnic, których odkrycie pozwalaj? mu na swoist? filozofie. To przede wszystkim przez t? wielostronn? artrystyczn? p?odno??, przez wysoki poziom, zarówno artystyczny, jak i merytoryczny swych dzie?, jest Che?mowski dum? Kaszub i Kaszubów, staj?c si? nasz? sztandarow? postaci? i dum?. W swym arty?mnie i postawie ?yciowej, jest bezw?tpienia, nie do podrobienia. S?owem - Józef Che?mowski to najprzedniejsza, kaszubsk? - artystyczn? marka . Nie przesadz? , ?e Józwa ( znamy si? od lat, jeste?my tego samego wieku, razem wkraczli?my w swe zawodowe ?ycie, pracuj?c w chojnickiej firmie drogowej, a pó?niej na moj? pro?b?, liczne jego dzie?a , jako przydro?ne i przyko?cielne kapliczki upi?kszy?y Gochy) rozs?awia du?o skuteczniej - i to daleko poza granicami Pomorza i Polski - nasz? Kaszebizn?. Czyni to o wiele skuteczniej ni? to czyni? ró?ne sformalizowane gremia, do tego powo?ane. Aby uwierzy? i poszerzy? to co piszemy (m.in. Wasta Czapiewski i ja, a tak?e to co jest na stronach internetowych i licznych publikacjach) nale?y osobi?cie wybra? si? do zagrody atrysty,do jego checzy, która zawsze serdecznie i ?yczliwie jest otwarta dla ka?dego, który tam trafi. Zapewniam, ?e na poznanie Józefa ,na wys?uchanie jego ciekawych opowiada?, zarówno tych przewodnickich jak i osobistych, musicie zarezerwowa? sobie conajmiej par? godzin. Wierzcie mi, ?e nie b?dzie to czas stracony. To ta artystyczna p?odno??, której uwie?czeniem jest powstanie kolejnego dzie?a, kojarzy mi si? z tym dzi? dniowym czasem ( oczywi?cie brzmi to i jest to poj?cie daleko umownie porównywalne) narodzin Bo?ej Dzieciny, ?ywego ?wiadectwa - nadziei ,?e mo?e powsta? co? nowego, co? lepszego... Oczywi?cie tylko Bóg a nie cz?owiek mo?e by? poprzez swe dzie?a g?osicielem najprawdziwszej z prawd, twórc? bezw?tpienia najdoskonalszego pi?kna... Józef Che?mowski, stara si? - i czyni to skutecznie - tworzy? na ludzk? miar?, pi?kno i odkrywa? drogi prawdy ludzkiego ?ycia i jego otoczenia...jakim jest otaczajaca Go natura - przyroda. Do tych wyra?anych przezemnie odczu? i ocen nawi?zuje i trafnie je prezentuje, przepi?knie edytorsko wydany staraniem Urz?du Miejskiego w Brusach i Muzeum Zachodnio Kaszubskiego w Bytowie - album zatytu?owany "Józef Che?mowski - cz?owiek renesansu" , który zainteresowanym bardzo polecam. Wielce udane i merytorycznie trafne s? w nim teksty, których autorem jest Tomasz Siemi?ski - pracownik Bytowskiego Muzeum. Teksty te s? doskona?ym ( a tak?e odwrotnie) uzupe?nieniem pokazanych w tym albumie zdj?? pokazuj?cych w ró?nych dzia?aniach Artyst? , a tak?e dziesi?tki fotosów (przepieknie barwnych, na doskona?ym papierze) prezentuj?cych jego prace. Album ten otwieraj? s?owa rekomendacji, napisane przez Jerzego Fijasa burmistrza Brus i Janusza Kopyd?owskiego, dyrektora MZ-K w Bytowie. Po czym Czytelnik znajdzie cze?ci zatytu?owane: Dom; Rodzina; Ma?a Ojczyzna; Talent; Ciekawo?? ?wiata;Tajemnica; Wynalazki i eksperymenty oraz Cz?owiek na ziemi. Jest tak?e publikowane kalendarium jego dotychczasowych wystaw, oraz skróty publikowanych tekstów w j?zyku niemieckim i angielskim . Ko?cz?c t? rekomendacje Artysty , oraz polecany album , zacytuje z niego fragment, który wg mnie stanowi meritum niniejszej, prezentowanej przezemnie oceny J Che?mowskiego jako artysty i cz?owieka: "... ?ród?em wszelkiej prawdy i wiedzy o ?wiecie jest dla Józefa Che?mowskiego przyroda. Natura (przyroda) uto?samiana przez niego z Bogiem, dostarcza informacji prawdziwych, bezsprzecznych, jest nieomylna. Józef Che?mowski, cho? zafascynowany nauk?, uwa?a, ?e odsun??a ona cz?owieka od Natury i od poznania prawdy. Artysta widzi wiele sprzeczno?ci mi?dzy pewnymi wnioskami wynikaj?cymi z obserwacji przyrody , a naukow? wiedz? na ten temat, co opisuje w "Tajemnicach ?wiata ?wiatów". Uwa?a, ?e Natura udziela prostszych odpowiedzi bez ma?a na wszystkie pytania . Fascynuj?ca jest odwaga autora, który - znaj?c niektóre prawdy naukowe - nie obawia si? z nimi polemizowa?. Nie obawia si? tak?e rzuci? wezwania problemom pozornie oczywistym, które wydaj? sie sko?czone, zamkni?te. Obszary niewiedzy, które nosi w sobie ka?dy cz?owiek, wype?nia Che?mowski interpretacjami wynikaj?cymi wprost z mentalnego dziedzictwa kultury ludowej.(kaszubskiej -zt) Artysta interpretuje przeró?ne fakty, ??cz?c je ze sob? tworz?c w?asny obraz ?wiata. G?osi jak?? prawd?, bo tylko w ten sposób mo?e si? dzieli? z swymi przemy?leniami z innymi , przy czym nie poucza, nie usi?uje nikomu niczego narzuca?. Mimo i? jest to prawda fragmentaryczna , dla ka?dego z nas cz?sto dziwna i "inna", ale przecie? a? bole?nie szczera. A mo?e wr?cz koniecznie nam potrzebna ? Józef Che?mowskinie obawia si? zada? pytania: dlaczego w?a?ciwie Bogu, jako najdoskonalszej istocie, potrzebny jest tak n i e d o s k o n a ? y cz?owiek?" Istot? filozofii J.CH. oddaj? tak?e pisane, na tworzonych przez niego drewnianych rze?bach przemy?lenia, takie jak np. na rze?bie: - Trójca ?w. - ' Bóg - Natura; Chrystus - Wiara; Duch ?w. - Cz?owiek" - Bóg Kobieta - " Bóg Panie Wszechmocny Panie Wszechwiedz?cy Panie Wszechb?d?cy Panie Wszechdoskona?y Panie tylko Ty wiesz jak wygl?dasz, storzy?e? cz?owieka na obraz i podobie?stwo Swoje nie wiemy czy kobieta czy m??czyzna" - Anio?yduchy ??cz?ce - "Nie?atwo si? ludziom poznawa? wzajemnie z anio?ami, nawet przy najlepszej woli i ch?ci, a jeszcze si? przypl?tuje z?a wola psuj?c wszystko dobre" - Para Kaszubów - "Kaszëbsko gôda kaszësci Lëdze to s?owja?sci ród" itd .. Jeszcze raz polecam... bo warto Bo warto zna? swe Kaszëbscie - i to ?ywe - Skôrbë Zbigniew Talewsczi /Goch
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002