artykuly-Zasady organizacji i finansowania nauczania j?zyka kaszubskiego – stan na dzie? 23.01.2004
Losowe zdj?cie
Kolejna kanonada
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Zasady organizacji i finansowania nauczania j?zyka kaszubskiego – stan na dzie? 23.01.2004
Author: Renata Mistarz (autorzy at zk-p dot pl)
Published: 10.02.2005
Rating 2.81
Votes: 31
Read: 21759 times
Article Size: 7.3 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

1. Szko?a podejmuje decyzj? o wprowadzeniu nauczania j?zyka kaszubskiego z dniem 1 wrze?nia nowego roku szkolnego uchwa?? rady pedagogicznej zaopiniowan? przez Rad? Szko?y lub Rady Rodziców, co powinno dokonywa? si? w miesi?cu marcu, tak aby w stosownym czasie zosta?o umieszczone w projekcie organizacyjnym szko?y.

2. Na zorganizowanie klasy (oddzia?u) potrzeba 7 zg?osze? rodziców uczniów szko?y podstawowej lub gimnazjum oraz 14 zg?osze? uczniów/rodziców uczniów szkó? ponadgimnazjalnych.

3. Nauk? j?zyka kaszubskiego organizuje dyrektor szko?y na pisemny wniosek, sk?adany – na zasadzie dobrowolno?ci – przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, a w przypadku uczniów, którzy uko?czyli 16 lat – przez samego ucznia. Wnioski sk?ada si? dyrektorowi szko?y w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zg?oszeniu ucznia do szko?y – s? one wa?ne do czasu uko?czenia szko?y. Je?li w szkole nie ma mo?liwo?ci zorganizowania nauczania j?zyka mniejszo?ci narodowej lub grupy etnicznej z powodu zbyt ma?ej liczby zg?oszonych uczniów lub z braku nauczyciela, dyrektor szko?y przekazuje list? uczniów zg?oszonych na nauk? tego j?zyka organowi prowadz?cemu szko?? publiczn?, który uwzgl?dniaj?c mo?liwo?ci komunikacyjne, organizuje mi?dzyszkolne zespo?y nauczania. Liczba uczniów w zespole mi?dzyszkolnym nie mo?e by? mniejsza ni? 3 i wi?ksza ni? 20.

4. Pa?stwo przekazuje subwencj? na nauczanie j?zyka kaszubskiego , je?li jest ono prowadzone w wymiarze 3 godzin tygodniowo . Kwota jest naliczana mno?nikiem 0,2 (tzw. waga P11 = 0,20 dla uczniów oddzia?ów i szkó? dla mniejszo?ci narodowych i grup etnicznych, a w przypadku ma?ych szkó? do 42 uczniów – mno?nikiem 0,5 (tzw. waga P12 = 0,50 dla uczniów oddzia?ów i szkó? dla mniejszo?ci narodowych i grup etnicznych (...); dotyczy szkó?, w których ??czna liczba uczniów mniejszo?ci narodowej, grupy etnicznej oraz pochodzenia romskiego nie przekracza 42. (waga P12 wyklucza si? z wag? P11)).

5. Szko?a wykazuje ilo?? uczniów na druku sprawozdawczym GUS S-15 O nauczaniu j?zyka ojczystego w przedszkolach oraz szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym dla dzieci i m?odzie?y mniejszo?ci narodowych i etnicznych, wg stanu na dzie? 30 wrze?nia. Subwencja jest przekazywana od nowego roku kalendarzowego.

6. W przypadku inicjowania nauczania j?zyka kaszubskiego pieni?dze na pierwsze cztery miesi?ce nauki w roku szkolnym musi wy?o?y? JST prowadz?ca szko??. Mo?e one jednak uzyska? ich zwrot z 1% rezerwy cz??ci o?wiatowej subwencji ogólnej, pozostaj?cej w dyspozycji ministra edukacji i sportu, je?eli do 15 pa?dziernika 2004 r. z?o?y stosowny wniosek w MENiS na druku, który mo?na pobra? z tej strony (Za?. 2) Wi?cej informacji na ten temat nale?y poszukiwa? na stronie internetowej MENiS:
www.men.waw.pl/og?oszenia/Kryteria podzia?u 1 % rezerwy cz??ci o?wiatowej subwencji ogólnej na rok 2004 w cz??ci III Komunikatu z dnia 20 stycznia 2004 r.

7. Podstawa programowa j?zyka kaszubskiego zawarta jest w za??cznikach do rozporz?dzenia MENiS z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniaj?cego rozporz?dzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kszta?cenia ogólnego w poszczególnych typach szkó? oraz kszta?cenia w profilach w liceach profilowanych :
Za??cznik Nr 1 Podstawa programowa kszta?cenia ogólnego dla szkó? podstawowych i gimnazjów,
Za??cznik Nr 2 Podstawa programowa kszta?cenia ogólnego dla liceów ogólnokszta?c?cych, liceów profilowanych, techników, uzupe?niaj?cych liceów ogólnokszta?c?cych i techników uzupe?niaj?cych
Za??cznik Nr 3 Podstawa programowa kszta?cenia ogólnego dla zasadniczych szkó? zawodowych,

8. Nauczanie j?zyka grupy etnicznej odbywa si? na podstawie programów nauczania oraz podr?czników szkolnych dopuszczonych do u?ytku szkolnego przez ministra w?a?ciwego do spraw o?wiaty i wychowania, na podstawie odr?bnych przepisów.

9. Obowi?zuj? nast?puj?ce programy nauczania dopuszczone do u?ytku szkolnego:
1/ Danuta Pioch – Program do nauczania j?zyka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach - numer dopuszczenia przez ministra w?a?ciwego do spraw o?wiaty i wychowania DKW-40141150/00 Jest to program do nauczania zintegrowanego przedmiotu J?zyk kaszubski z elementami wiedzy o Kaszubach w szkole podstawowej od klas II do VI. Program jest wydany przez Oficyn? CZEC Wojciecha Kiedrowskiego.
2/ W przypadku wprowadzania programów autorskich i nauczycielskich obowi?zuj? przepisy zawarte w rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do u?ytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podr?czników oraz zalecania ?rodków dydaktycznych (Dz. U. 2002/69/635) - § 8:

10. Podr?czniki dopuszczone i ksi??ki zalecone do u?ytku szkolnego:
1/ W. Bobrowski, K. Kwiatkowska – Kaszëbsczé abecad?o – twój pierszi eleme?tôrz – ksi??ka pomocnicza – nr zalecenia 261/00, Gda?sk 2000.
Dost?pny w handlu (II wydanie)
2/ D. Pioch - Kaszëbë. Zemia. Lëdze. Podr?cznik do nauki j?zyka kaszubskiego z ?wiczeniami – cz. I. Numer dopuszczenia: 61/00, Wydany ze ?rodków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oficyna CZEC, Gda?sk 2001. Dost?pny w handlu (II wydanie)
3/ R. Wosiak-?liwa, M. Cybulski – Ùczimë so pò kaszëbskù - ksi??ka pomocnicza - numer zalecenia 364/00, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oficyna CZEC, Gda?sk 2001. Dost?pny w handlu (II wydanie)
4/ cz??? II „?ëcé codniowé na Kaszëbach” autorstwa Danuty Pioch (w przygotowaniu)

11. Nauczyciele podejmuj?cy si? nauczania j?zyka kaszubskiego powinni mie? odpowiednie kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zaj?? umo?liwiaj?cych uczniom podtrzymywanie to?samo?ci narodowej, etnicznej i j?zykowej. Precyzuje to w szczególno?ci § 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 wrze?nia 2002r. w sprawie szczegó?owych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz okre?lenia szkó? i wypadków, w których mo?na zatrudni? nauczycieli nie maj?cych wy?szego wykszta?cenia lub uko?czonego zak?adu kszta?cenia nauczycieli (Dz. U. 2002/155/1288), mówi?cy o wykazywaniu si? znajomo?ci? j?zyka, w którym nauczyciel naucza lub prowadzi zaj?cia. Znajomo?? j?zyka potwierdza si? odpowiednim dyplomem (?wiadectwem) lub stwierdza j? organ zatrudniaj?cy w porozumieniu z w?a?ciwym stowarzyszeniem (zwi?zkiem) mniejszo?ciowym lub etnicznym, tj. Zespo?em ds. Edukacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Wnioski o stwierdzenie znajomo?ci j?zyka kaszubskiego wraz z za??czonymi dokumentami, zgodnie z przyj?t? procedur?, nale?y kierowa? na adres Zarz?d g?ówny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 80-837 Gda?sk, ul. Straganiarska 20/23. Informacje na ten temat mo?na uzyska? pod nr tel. (058) 301 27 31 lub na stronach internetowych http://www.kaszubi.pl/ oraz http://www.regedu.kaszubi.pl/

Opracowanie:

Renata Mistarz –
Przewodnicz?ca Zespo?u
ds. Edukacji ZG ZKP
tel. 340 41 45 (CEN Gda?sk)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
kaszubski
Wysłano:: 3.4.2012 21:36  Zaktualizowany: 3.4.2012 21:36
Zarejestrowany u?ytkownik
Zarejestrowany: 3.4.2012
z: Ko?cierzyna
Wiadomości: 12
 Pytanie
Czy informacje w tym artykule s? nadal aktualne?

Wysłane przez: Wątek
bcirocka
Wysłano:: 4.4.2012 8:20  Zaktualizowany: 4.4.2012 8:53
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 10.12.2004
z: Przodkowo
Wiadomości: 530
 Re: Pytanie
Aktualne informacje o organizowaniu w szko?ach lekcji j?zyków mniejszo?ciowych mo?na znale?? w tym dokumencie. Chyba niewiele si? zmieni?o w stosunku do stanu opisanego w artykule.
A informacje o obowi?zuj?cych obecnie zasadach egzaminowania mo?na znale?? np. tutaj. Zasady egzaminowania zmieni?y si? w tym roku.

Podr?czników jest nieco wi?cej ni? w roku 2005. Szczegó?owych informacji mo?e Panu udzieli? np. Specjalista ds. o?wiaty ZG ZKP Lucyna Radzimi?ska, jej adres mejlowy: edukacja@kaszubi.pl
Podr?czniki mo?na tak?e znale?? tutaj.

Mo?na te? zajrze? np. na stron? MEN: Wykaz podr?czników szkolnych i ksi??ek pomocniczych przeznaczonych dla mniejszo?ci narodowych, mniejszo?ci etnicznych oraz spo?eczno?ci pos?uguj?cej si? j?zykiem kaszubskim, dopuszczonych po 10 marca 1999 r. , cho?by po to, ?eby zobaczy?, ile jest podr?czników do nauki j?zyków innych mniejszo?ci mieszkaj?cych w Polsce.
Zdaje si?, ?e brakuje tu podr?czników do nauki kaszubskiego wydanych ostatnio, dostrzegam brak co najmniej dwóch: w 2011 roku ukaza? si? podr?cznik dla pocz?tkuj?cych (kl. IV-VI) autorstwa Jaromiry Labudda „Zdrój s?owa” a w 2012 Danuty Pioch "Kaszëbë. Zemia i lëdze" (do szko?y podstawowej) - oba s? dostosowane do nowej podstawy programowej.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002