artykuly-Zasady organizacji i finansowania nauczania języka kaszubskiego – stan na dzień 23.01.2004
Losowe zdjęcie
Straszyn
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Zasady organizacji i finansowania nauczania języka kaszubskiego – stan na dzień 23.01.2004
Author: Renata Mistarz (autorzy at zk-p dot pl)
Published: 10.02.2005
Rating 2.78
Votes: 32
Read: 23326 times
Article Size: 7.3 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

1. Szkoła podejmuje decyzję o wprowadzeniu nauczania języka kaszubskiego z dniem 1 września nowego roku szkolnego uchwałą rady pedagogicznej zaopiniowaną przez Radę Szkoły lub Rady Rodziców, co powinno dokonywać się w miesiącu marcu, tak aby w stosownym czasie zostało umieszczone w projekcie organizacyjnym szkoły.

2. Na zorganizowanie klasy (oddziału) potrzeba 7 zgłoszeń rodziców uczniów szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz 14 zgłoszeń uczniów/rodziców uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

3. Naukę języka kaszubskiego organizuje dyrektor szkoły na pisemny wniosek, składany – na zasadzie dobrowolności – przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, a w przypadku uczniów, którzy ukończyli 16 lat – przez samego ucznia. Wnioski składa się dyrektorowi szkoły w okresie przygotowania organizacji roku szkolnego lub przy zgłoszeniu ucznia do szkoły – są one ważne do czasu ukończenia szkoły. Jeśli w szkole nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub z braku nauczyciela, dyrektor szkoły przekazuje listę uczniów zgłoszonych na naukę tego języka organowi prowadzącemu szkołę publiczną, który uwzględniając możliwości komunikacyjne, organizuje międzyszkolne zespoły nauczania. Liczba uczniów w zespole międzyszkolnym nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 20.

4. Państwo przekazuje subwencję na nauczanie języka kaszubskiego , jeśli jest ono prowadzone w wymiarze 3 godzin tygodniowo . Kwota jest naliczana mnożnikiem 0,2 (tzw. waga P11 = 0,20 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i grup etnicznych, a w przypadku małych szkół do 42 uczniów – mnożnikiem 0,5 (tzw. waga P12 = 0,50 dla uczniów oddziałów i szkół dla mniejszości narodowych i grup etnicznych (...); dotyczy szkół, w których łączna liczba uczniów mniejszości narodowej, grupy etnicznej oraz pochodzenia romskiego nie przekracza 42. (waga P12 wyklucza się z wagą P11)).

5. Szkoła wykazuje ilość uczniów na druku sprawozdawczym GUS S-15 O nauczaniu języka ojczystego w przedszkolach oraz szkolnictwie podstawowym i ponadpodstawowym dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych, wg stanu na dzień 30 września. Subwencja jest przekazywana od nowego roku kalendarzowego.

6. W przypadku inicjowania nauczania języka kaszubskiego pieniądze na pierwsze cztery miesiące nauki w roku szkolnym musi wyłożyć JST prowadząca szkołę. Może one jednak uzyskać ich zwrot z 1% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, pozostającej w dyspozycji ministra edukacji i sportu, jeżeli do 15 października 2004 r. złoży stosowny wniosek w MENiS na druku, który można pobrać z tej strony (Zał. 2) Więcej informacji na ten temat należy poszukiwać na stronie internetowej MENiS:
www.men.waw.pl/ogłoszenia/Kryteria podziału 1 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2004 w części III Komunikatu z dnia 20 stycznia 2004 r.

7. Podstawa programowa języka kaszubskiego zawarta jest w załącznikach do rozporządzenia MENiS z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych :
Załącznik Nr 1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów,
Załącznik Nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających
Załącznik Nr 3 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla zasadniczych szkół zawodowych,

8. Nauczanie języka grupy etnicznej odbywa się na podstawie programów nauczania oraz podręczników szkolnych dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, na podstawie odrębnych przepisów.

9. Obowiązują następujące programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego:
1/ Danuta Pioch – Program do nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach - numer dopuszczenia przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania DKW-40141150/00 Jest to program do nauczania zintegrowanego przedmiotu Język kaszubski z elementami wiedzy o Kaszubach w szkole podstawowej od klas II do VI. Program jest wydany przez Oficynę CZEC Wojciecha Kiedrowskiego.
2/ W przypadku wprowadzania programów autorskich i nauczycielskich obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 kwietnia 2002r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. 2002/69/635) - § 8:

10. Podręczniki dopuszczone i książki zalecone do użytku szkolnego:
1/ W. Bobrowski, K. Kwiatkowska – Kaszëbsczé abecadło – twój pierszi elemeńtôrz – książka pomocnicza – nr zalecenia 261/00, Gdańsk 2000.
Dostępny w handlu (II wydanie)
2/ D. Pioch - Kaszëbë. Zemia. Lëdze. Podręcznik do nauki języka kaszubskiego z ćwiczeniami – cz. I. Numer dopuszczenia: 61/00, Wydany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oficyna CZEC, Gdańsk 2001. Dostępny w handlu (II wydanie)
3/ R. Wosiak-Śliwa, M. Cybulski – Ùczimë so pò kaszëbskù - książka pomocnicza - numer zalecenia 364/00, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oficyna CZEC, Gdańsk 2001. Dostępny w handlu (II wydanie)
4/ część II „Żëcé codniowé na Kaszëbach” autorstwa Danuty Pioch (w przygotowaniu)

11. Nauczyciele podejmujący się nauczania języka kaszubskiego powinni mieć odpowiednie kwalifikacje do nauczania lub prowadzenia zajęć umożliwiających uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. Precyzuje to w szczególności § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2002/155/1288), mówiący o wykazywaniu się znajomością języka, w którym nauczyciel naucza lub prowadzi zajęcia. Znajomość języka potwierdza się odpowiednim dyplomem (świadectwem) lub stwierdza ją organ zatrudniający w porozumieniu z właściwym stowarzyszeniem (związkiem) mniejszościowym lub etnicznym, tj. Zespołem ds. Edukacji Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Wnioski o stwierdzenie znajomości języka kaszubskiego wraz z załączonymi dokumentami, zgodnie z przyjętą procedurą, należy kierować na adres Zarząd główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, 80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20/23. Informacje na ten temat można uzyskać pod nr tel. (058) 301 27 31 lub na stronach internetowych http://www.kaszubi.pl/ oraz http://www.regedu.kaszubi.pl/

Opracowanie:

Renata Mistarz –
Przewodnicząca Zespołu
ds. Edukacji ZG ZKP
tel. 340 41 45 (CEN Gdańsk)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
kaszubski
Wysłano:: 3.4.2012 21:36  Zaktualizowany: 3.4.2012 21:36
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany: 3.4.2012
z: Kościerzyna
Wiadomości: 12
 Pytanie
Czy informacje w tym artykule są nadal aktualne?

Wysłane przez: Wątek
bcirocka
Wysłano:: 4.4.2012 8:20  Zaktualizowany: 4.4.2012 8:53
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 10.12.2004
z: Przodkowo
Wiadomości: 530
 Re: Pytanie
Aktualne informacje o organizowaniu w szkołach lekcji języków mniejszościowych można znaleźć w tym dokumencie. Chyba niewiele się zmieniło w stosunku do stanu opisanego w artykule.
A informacje o obowiązujących obecnie zasadach egzaminowania można znaleźć np. tutaj. Zasady egzaminowania zmieniły się w tym roku.

Podręczników jest nieco więcej niż w roku 2005. Szczegółowych informacji może Panu udzielić np. Specjalista ds. oświaty ZG ZKP Lucyna Radzimińska, jej adres mejlowy: edukacja@kaszubi.pl
Podręczniki można także znaleźć tutaj.

Można też zajrzeć np. na stronę MEN: Wykaz podręczników szkolnych i książek pomocniczych przeznaczonych dla mniejszości narodowych, mniejszości etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem kaszubskim, dopuszczonych po 10 marca 1999 r. , choćby po to, żeby zobaczyć, ile jest podręczników do nauki języków innych mniejszości mieszkających w Polsce.
Zdaje się, że brakuje tu podręczników do nauki kaszubskiego wydanych ostatnio, dostrzegam brak co najmniej dwóch: w 2011 roku ukazał się podręcznik dla początkujących (kl. IV-VI) autorstwa Jaromiry Labudda „Zdrój słowa” a w 2012 Danuty Pioch "Kaszëbë. Zemia i lëdze" (do szkoły podstawowej) - oba są dostosowane do nowej podstawy programowej.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002