artykuly-Kaszubska wersja edytora TAG. Pierwszy kaszubski tekst techniczny
Losowe zdj?cie
Mrzezino
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Kaszubska wersja edytora TAG. Pierwszy kaszubski tekst techniczny
Author: Stanis?aw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 08.03.2005
Rating 9.86
Votes: 7
Read: 14186 times
Article Size: 4.22 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Poni?szy tekst zosta? dodany do samouczka edytora TAG, najpopularniejszego w I po?owie lat 90. edytora tekstowego polskiej produkcji. Prace nad wprowadzaniem pisowni kaszubskiej do programów pracuj?cych pod systemem operacyjnym DOS prowadzi?em w 1993 r. Katalog ze "skaszubionym" edytorem nosi w moim archiwum dat? 11.10.1993 r. Wed?ug mojej wiedzy poni?szy tekst jest pierwszym dokumentem technicznym zapisanym w j?zyku kaszubskim. Zachowa?em oryginaln? pisowni?.

BELFER
InfoService

W e r s j a s k a s z u b i o n a

Kaszëbszczé lëterë mò?na ùzëskac nacëskaj?c klawjisze:
à - Alt-Q
Ë - Alt-W
É - Alt-R
Ò - Alt-I
Ô - Alt-P
Ù - Alt-U
Pôrã ùwag technjicznëch ò kaszëbszczéch znakach je na kù?cu BELFRA.

(...)

Ùwad?i ò znakach kaszëbszczich

1. Kòdowónje

Znaczi kaszëbszczi ùmjeszczóne s? w górnim dzélu tôblécë ASCII.
Przëjãte jich rozmjeszczenje wënjikô z dwóch przes?anków:

- kòdë znaków kaszëbszczéch pòwjinnë ùzupe?njiwôc standardë Mazovia i Latin2

- znaczi ze standardowéj tôblëcë ASCII pòwjinnë bëc mò?lëwje pòdobné do
znaków kaszebszczéch.

W efekce przëjãto kòdë:

à - 142 ã - 132
Ë - 131 ë - 137
É - 138 é - 130
Ò - 153 ò - 148
Ô - 150 ô - 147
Ù - 154 ù - 129


2. Klawjatura

Célã négò "skaszëbjénja" tôblëcë ASCII je ùmjészczénjé razem, w jednim zestawje, znaków kaszëbszczéch i pòlszczich. Tak sã sta?o dzãka òdpowjednjému jich zakodowanju.

Nastãpn? rzecz? je ùziskiwanje na klawjaturze znaków kaszëbszczich analogjcznie jak pòlszczich, tzn. przez kombinacjã Alt-lëtëra. Njestetë nje je mò?lëwé wëkorzistanje "naturalnich" klawjszów A,E,O, bò s? òne ju "zajãte" przez znaczi pòlszczé (Alt-A - ? itd.). Dlôte znaczi kaszëbszczi òsta?ë ùmjeszczone pòd klawjszami s?sëdnjmi: Q,W,R,I,P. Blôs znak "ù" mò?e bëc ùmjeszczoni pòd klawjszem U.

I tak kaszëbszczi lëterë mò?na ùzëskac nacëskaj?c klawjisze:

à - Alt-Q
Ë - Alt-W
É - Alt-R
Ò - Alt-I
Ô - Alt-P
Ù - Alt-U

3. Mòdëfjikacje edydora TAG

Skaszëbjenje TAG-a wimaga:

- zast?pjenja dotëchczasowégò sterownjika klawjaturë (.kbd) sterownjikiem KL_KASZ.KBD
- zast?pjenja czconek ekranowéch (.h&e, .cga) czconk? zawjeraj?c? znaczi kaszëbszczi - zast?pjenja czconek do drëkarczi (.9, .24, .40) czconkama zawjeraj?cima znaczi kaszëbszczi.

Dotëchczas zmjenjone òsta?ë czconczi COURIER i SANSERIF (.h&e, .9, .24). Jinsze czconci mò?na zmjenjic we w?asnim zakresu przë pomòcë programu TAGER.

Za ùwad?i i sugestie bãdze wdzãczni

Stanis?aw GeppertWprowadzony wówczas uk?ad klawiatury zak?ada? uzyskiwanie znaku "Ù" poprzez kombinacj? klawiszy Alt-U. W trakcie prac nad wzorcowym edytorem KaszEd zmieniono t? kombinacj? na Alt-J ze wzgl?du na przypisanie klawiszowi U symbolu euro.Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w j?zyku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w j?zyku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w j?zyku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w j?zyku kaszubskim


Related Articles:
 • Edytor TAG z kaszubskim dodatkiem
  Hits: 1779 File Size: 1.21 MB
  Plik samorozpakowuj?cy. Edytor dzia?a w systemie DOS, mo?na go te? uruchomi? w systemie Windows - uruchomo? nale?y plik TAG.EXE. Powy?szy opis znajduje si? w dokumencie BELFER.TAG
  Uploaded: 2004/4/9

  Kaszubskie rozszerzenie edytora TAG. Ekran 4
  Hits: 1763 File Size: 112.67 KB
  No description for file.
  Uploaded: 2004/4/9

  Kaszubskie rozszerzenie edytora TAG. Ekran 3
  Hits: 2966 File Size: 124.61 KB
  No description for file.
  Uploaded: 2004/4/9

  Kaszubskie rozszerzenie edytora TAG. Ekran 2
  Hits: 2031 File Size: 103.07 KB
  No description for file.
  Uploaded: 2004/4/9

  Kaszubskie rozszerzenie edytora TAG. Ekran 1
  Hits: 3159 File Size: 111.43 KB
  No description for file.
  Uploaded: 2004/4/9


  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

  Wysłane przez: Wątek
  adamrad
  Wysłano:: 30.3.2005 11:14  Zaktualizowany: 30.3.2005 11:14
  Zarejestrowany u?ytkownik
  Zarejestrowany: 30.3.2005
  z:
  Wiadomości: 2
   programy z kaszubskim alfabetem
  Program (mojego autorstwa) obs?ugi firmy MAGPX te? ma wbudowan? obs?ug? kaszubskich znaków (od Alt+D do Alt+K) .
  Na jakiej licencji mo?na u?ywa? kaszubskiego "Tag'a?"

  Wysłane przez: Wątek
  sgeppert
  Wysłano:: 30.3.2005 14:55  Zaktualizowany: 30.3.2005 14:55
  Dobrzi?c Najich Kaszëb
  Zarejestrowany: 17.6.2003
  z: 索波特
  Wiadomości: 1608
   Re: programy z kaszubskim alfabetem
  Cytat:
  Program (mojego autorstwa) obs?ugi firmy MAGPX te? ma wbudowan? obs?ug? kaszubskich znaków (od Alt+D do Alt+K) .

  Prosz? o wi?cej informacji - co to za program, kiedy powsta?, sk?d pomys? uwzgl?dnienia w nim kaszubskich czcionek, czemu akurat taki uk?ad klawiszy?
  Cytat:
  Na jakiej licencji mo?na u?ywa? kaszubskiego "Tag'a?"

  Dobre pytanie... Z ca?? pewno?ci? mog? odpowiedzie?, ?e to co sam stworzy?em, to udost?pniam jako freeware. Je?li chodzi o sam program, to pewnie nale?a?oby kupi? na niego licencj? w firmie Infoserwis lub jej nast?pcy prawnym. Dzi? TAG ma warto?? zabytku i dlatego licz?, ?e jego rozpowszechnianie na tej stronie zostanie potraktowane po prostu jako przypomnienie dawnych czasów rozwoju polskiej informatyki.
  Wyró?nienia
  Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002