artykuly-U?miech DAM
Losowe zdj?cie
Gdó?skò-Wrzescé-Hômerk. Browarëjô (1871-2001)
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

U?miech DAM
Author: Imi? i nazwisko ;) (pomeranus at wp dot pl)
Published: 18.01.2006
Rating 10.00
Votes: 1
Read: 7890 times
Article Size: 3.05 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Z sentymentem wracam pami?ci? do wrze?niowych dni, gdy moja skrzynka pocztowa zape?nia?a si? korespondencj?. Nie jakimi? tam mailami, czy esemesami, tylko kilogramami najprawdziwszego papieru. Któ? do mnie nie pisa??! Donald Tusk, Jaros?aw Kaczy?ski, Jerzy Budnik, Jaros?aw Sellin, Zygmunt Orze?, Kazimierz Plocke, Robert Str?k, Waldemar Bonkowski – „rolnik z Kaszub” i Joanna Senyszyn – profesor w lateksowym wdzianku. Wprawdzie ojciec mi mówi, ?ebym wystrzega? si? nazwisk, bo mo?na si? komu? narazi?, ale nie mog? nie pochwali? si? tym nag?ym zainteresowaniem moj? nieskromn? osob?. Ju? dawno nie czu?em si? tak doceniony! A z nara?aniem si? jest tak, ?e jak jedni bij? po g?bie, to drudzy g?aszcz?. Mo?na to nawet polubi?.

Id?c co drugi ranek do pracy (jak na cz?owieka wolnego przysta?o, pracuj? na pó? etatu), mija?em na plakatach rozci?gni?ty od kra?ca do kra?ca u?miech Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, s?siaduj?cy z kaszubskim gryfem. Zapewne na znak, ?e pani pose?, dzi? senator, na sercu le?y dobro Kaszub, za? Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w szczególno?ci. Brakuje mi tego u?miechu... Ju? mnie nie mrozi, dlatego drepcz? do pracy nieco ospa?y. Na szcz??cie senator DAM nie zapomina o moich emocjach - niedawno zwo?a?a konferencj? prasow?, na której za??da?a odwo?ania w?adz ZKP za to, ?e popar?y starania jej kolegi z tej samej organizacji (ZKP) o prezydentur? Rzeczpospolitej. Oczekuj? teraz od DAM wniosku o samorozwi?zanie tego reakcyjnego tworu, jakim jest Zrzeszenie! Zamiast trwa? w ramach wytyczonych przez realia Pa?dziernika ’56 (tabaka, rad?o, krótczi, d?ud?i, ceramika Neclów), jego cz?onkowie ubiegaj? si? o w?adz?. Nie tylko w województwie, ale i w pa?stwie. To? to ludzkie poj?cie przechodzi... Syjoni?ci do Syjamu, studenci do nauki, Kaszubi na Syberi?!

Prasa uprzejmie donios?a, ?e Donald Tusk o?eni? si? z w?asn? ?on?. Cz??? z nas ma mu to za z?e, bo nie jest tak ?wi?ty, jak ?wi?ty turecki, prorok z Torunia, prezydent Warszawy, czy Kaszubi z Banina. Mnie tam o?enek ten nie przeszkadza. Z kim mia? si? ch?opina o?eni? jak nie z w?asn? ?on??!

Kampania wrze?niowa (wyborcza) dowiod?a, ?e kaszubskie pochodzenie wreszcie jest w cenie. Na swoj? dawno i niedawno odkryt? kaszubsko?? powo?ywa?o si? wielu kandydatów p?ci obojga. Je?li kto? nie móg? udowodni?, ?e ma czarne podniebienie, to przynajmniej podkre?la?, ?e na Kaszubach mieszka. My?l?, ?e dr Jan Mordawski pomyli? si? znacznie w swoich szacunkach co do liczby Kaszubów. Jest nas przynajmniej dwa miliony, je?li nie pi??! Utwierdzi?a mnie w tym tak?e reklama na przedostatniej stronie wrze?niowej „Pomeranii”. Wida? na niej dwóch m?odych Afrokaszubów (bo przecie? nie Murzynów!), a pod spodem podpis: „Wiosna 2006 – Pielgrzymka Kaszubów do Lourdes”. A wi?c do wiosny, bracia kochani!

Kaszubi wszystkich krajów - biali, ?ó?ci i czarni – ??czcie si?! Zw?aszcza z Kaszubkami – w?asnymi ?onami... (-)

Puck, 6 pa?dziernika 2005 r.

Druk: „Pomerania” nr 6 (382), listopad-grudzie? 2005, s. 50.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002