artykuly-Kurhany
Losowe zdj?cie
Kaszubi w Raju
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Kurhany
Author: Tadeusz Grabarczyk (tgrabar at wp dot pl)
Published: 04.05.2007
Rating 5.73
Votes: 59
Read: 27418 times
Article Size: 1.97 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Kurhany s?, obok kr?gów kamiennych, charakterystycznym elementem krajobrazu kaszubskiego. Szczególnie okolice St??ycy i M?ciszewic w gminie Sul?czyno us?ane s? du?? ilo?ci? tych konstrukcji. To rodzaj grobów, cz?sto rodzinnych, które przykryte s? nasypem ziemnym lub kamienno-ziemnym, zawsze na planie ko?a. Idea sypania nasypów nad grobami pojawi?a si? na Kaszubach ok. 1000 r. przed Chr. gdy niepodzielnie panowa?a kultura ?u?ycka (ok. 1000 - ok. 650 przed Chr.). Z tego okresu znamy kurhany m. in. w Siemirowicach, gm. Cewice, Gapowie, gm. St??yca i w samej St??ycy. Pod kurhanami znajdowa?y si? groby cia?opalne popielnicowe i jamowe. Podobny zwyczaj chowania zmar?ych praktykowa?a ludno?? kultury pomorskiej (ok. 650 - ok. 400/300 przed Chr.). Pod nasypami kurhanów wyst?powa?y tzw. groby skrzynkowe, w których znajdowa?o si? od kilku do - czasami - kilkudziesi?ciu popielnic cz?sto przedstawiaj?cych ludzk? twarz (popielnice twarzowe). Znamy je m.in. z Gniewina, wspomnianych ju? M?ciszewic, ??czy?skiej Huty, gm. Chmielno, ?ebcza, gm. Puck i T?uczewa, gm. Linia. Ponownie zwyczaj sypania kurhanów pojawia si? u ludno?ci kultury wielbarskiej (ok. prze?om er - ok. 300 po Chr.). Kurhany na ogó? spotyka si? na cmentarzyskach obok kr?gów kamiennych (patrz - has?o Kr?gi kamienne). W czasie trwania tej kultury wyst?puje birytualizm, a wi?c zarówno sk?adanie zmar?ych spalonych, jak i niespalonych. Dlatego te? pod kurhanami kultury wielbarskiej znajduj? si? zarówno groby cia?opalne, jak i szkieletowe. Zazwyczaj ilo?? grobów pod nasypem waha si? od jednego do trzech. Z okresu wczesnego ?redniowiecza znane jest na Kaszubach - jak dotychczas - jedno cmentarzysko kurhanowe w Uniradzach, gm. St??yca, gdzie sk?adano zmar?ych wy??cznie spalonych.

W tej cz??ci Polski budowanie kurhanów by?o bardziej powszechne ani?eli w innych rejonach. Nale?y przypuszcza?, ?e by?o to spowodowane powszechn? dost?pno?ci? budulca, czyli ma?ych kamieni polnych, których zostawi?o nam w spadku ostatnie zlodowacenie.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002