artykuly-01-06 Niedzela pò 6 stëcznika
Losowe zdjęcie
Dzień Jedności Kaszubów 2007 - Gdańsk 29
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

01-06 Niedzela pò 6 stëcznika
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 16.09.2003
Rating 2.00
Votes: 2
Read: 3503 times
Article Size: 6.27 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

CHRZEST CHRISTUSA


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 42, 1-4. 6
Christus - słëga, w jaczim Bóg mô ùlubienié

Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza.

To mówi Pón:

"Hewò mój Słëga, jaczégò jô pòdtrzëmùjã,
Mój wëbróny, w jaczim móm ùlubienié.
Jô jem sprawił, że mój Dëch na Nim òstôł;
Òn przëniese nôrodóm Prawò.

Nie mdze Òn wòłôł ani pòdnôszôł głosu,
nie dô czëc bùten swòjégò krzikù.
Strzënë nadłómóny nie złómie,
swiécëdła na pół zgasłégò nie dogasy.

Òn z mòcą ògłosy Prawò,
nie zniechãcy sã ani nie załómie,
nigle nie ùtrwali Prawa na zemi,
a [lëdze] na òstrowiach żdają na Jegò nôùkã.

Jô, Pón, móm Cebie sprawiedlëwie pòwòłóné,
ùjimnął jem Cebie za rãkã i òtocził òpieką,
móm Cebie ùstanowioné pòstrzédnikã Ùgòdë dlô lëdzy,
widã dlô nôrodów,
żebë jes òtemkł òczë tima, co są slepi,
a wëpùscył pòjmañców z zamknieniégò,
ze sôdzë tëch, co mieszkają w cemnicë".

To je słowò Bòżé.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 29 (28) 1-2, 3ac-4, 3b i 9b-10 (R.: 11 b)

Refren: Pón swój lud darzi mòcą i ùbëtkã.

Òddôjta Panu, sënowie Bòżi, *
Òddôjta Panu chwałã i pòtãga.
Przëznôjta Panu chwałã Jegò miona, *
na swiãtim pòdwòrzim ùwielbiôjta Pana.

Refren.

Pònad wòdama je głos Pana, *
pònad nieòbeszłima wòdama Pón je!
Głos Pana pełen mòcë, *
głos Pana pòczestnotë pełen.

Refren.

Zagrzmiôł Bóg majestatu: *
a w Jegò swiątini wszëtkò wòłô: "Chwała".
Pón nad pòtopã zasôdł, *
Pón jakò Król zasôdô na wieczi.

Refren..


DRËDŻÉ CZËTANIÉ
Dz 10, 34-38]
Jezës je namaszczony Dëchã Swiãtim

Czëtanié z Knédżi Dzejów Apòsztołów.

Czej Pioter przëszedł do Cezareji, do chëczë Kòrneliusza, przemówił tak: "Jô sã dokònôł, że Bóg pò prôwdze nie wzérô na to czim chto je, ale w kòżdim nôrodze Òn mô rôd tegò, chto Gò sã bòji ë pòstãpùje sprawiedlëwie. Pòsłôł swòje słowò sënóm Izraela, zwiastëjąc jima mir przez Jezësa Christusa. To Òn je Pana wszëtczich. Wa wiéta, co sã dzejało w całi Judeji, zaczinając òd Galilëji, pò chrzce, jaczi głosył Jan. Znajeta sprawã Jezësa z Nazaretu, jaczégò Bóg namascył Swiãtim Dëchã i mòcą. Òn przeszedł dobrze czëniąc i ùzdrôwiając wszëtczich, co bëlë pòd panowanim diôbła".

To je słowò Bòżé.


SPIÉW PRZED EWANIELJĄ
Przër. Mk 9, 7

Aklamacjô: Alleluja, alleluja, alleluja.

Òtemkło sã niebò i dôł sã czëc głos Òjca:
To je mój ùmiłowóny Syn, Jegò słëchôjta.

Aklamacjô: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELIÔ W ROKÙ A
Mt 3, 13-17
Chrzest Jezësa

+ Słowa Ewanielii wedle swiãtégò Mateùsza.

Jezës przëszedł z Galilëji nad Jordan do Jana, żebë przëjąc òd niegò chrzest. Ale Jan Gò strzëmiwòł ë gôdôł: "To jô brëkùjã chrzceniô òd Cebie, a Të przëchòdzysz do mie?"
Jezës mù òdpòwiedzôł: "Pòzwòlë terôzka, bò tak sã nama przënôlégô wëkònac wszëtkò, co je sprawiedlëwé". Tej Jemù ùstąpił. A czej Jezës béł òchrzcony, dorazu wëszedł z wòdë. A wej Mù sã òtemkło niebò i ùzdrzôł Bòżégò Dëcha, co zestãpòwòł jakò gòłabica ë òstôł na Nim. A głos z nieba mówił: "To je mój Syn ùmiłowóny, w jaczim móm ùlubienié".

To je słowò Pańsczé.


EWANIELIÔ W ROKÙ B
Mk 1, 6b-11
Chrzest Jezësa

+ Słowa Ewanielii wedle swiãtégò Marka.

Jan Chrzcëcél tak głosył: "Jidze za mną mòcnieszi òd mie, a jô nie jem wôrt, żebe sã zegnąc i rozdrzeszëc rzemiszk kòl Jegò zandalów. Jô waju chrzcył wòdą. A Òn waju mdze chrzcył Dëchã Swiãtim".
W nym czasu przëszedł Jezës z Nazaretu w Galileji ë przëjął òd Jana chrzest w Jordanie. W sztërkù, czej wëchôdôł z wòdë, ùzdrzôł òtmikającé sã niebò i Dëcha jakò gòłabicã zestãpùjącégò na sebie. A z nieba sã òdezwôł głos: "Të jes mój Syn ùmiłowóny, w Tobie móm ùlubienié".

To je słowò Pańsczé.


EWANIELIÔ W ROKÙ C
Łk 3, 15-16. 21-22
Chrzest Jezësa

+ Słowa Ewanielii wedle swiãtégò Łukasza.

Czej lud w nieùbëtkù żdôł i wszëtcë w dëchù rozmiszlelë ò Janie, czë òn nie je Mesjaszã, òn tak rzekł do wszëtczich: "Jô waju chrzcã wòdą; ale ju jidze mòcniészi òd mie, jaczémù jô nie jem wôrt rozrzeszëc rzemiszka kòl Jegò zandalów. Òn waju mdze chrzcył Dëcha Swiãtim ë ògniã".
Czej całi lud przëstãpòwôł do chrzceniô, Jezës téż przëjął chrzest. A czej sã mòdlił, niebò sã òtemkło, a Dëch Swiãti w celesny sztaturze jakò gòłãbica zestąpił na Niegò, a z nieba sã òdezwôł głos: "Te jes mój ùmiłowóny Syn, w Tobie móm ùlubienié".

To je słowò Pańsczé.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002