artykuly-Statut KKS "Tatczëzna"
Losowe zdjęcie
Mistrzostwa Polski w Zażywaniu Tabaki 4176
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Statut KKS "Tatczëzna"
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 07.12.2003
Rating 0.00
Votes: 0
Read: 6504 times
Article Size: 5.26 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Statut Kaszubskiego Klubu Studentów „Tatczëzna”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Kaszubski Klub Studentów, dalej zwany Klubem działa na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku

CELE I ZADANIA
1. Integracja ludzi młodych wokół idei kaszubsko-pomorskiego regionalizmu.
2. Rozbudzenie wśród nich inicjatywy w działaniu na rzecz swojej Małej Ojczyzny.
3. Nauka i popularyzacja języka kaszubskiego.
4. Kształtowanie przyszłych, świadomych członków, współpracowników ruchu regionalnego działaczy Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
5. Pomnażanie dorobku kulturowego Kaszub i Pomorza.
6. Organizowanie obozów i wycieczek naukowych krajoznawczych, spotkań i dyskusji.
7. Współpraca z Klubami o zbliżonych celach.
CZŁONKOSTWO
1. Członkami Klubu mogą być:
· studenci
· absolwenci wyższych uczelni
· sympatycy kaszubsko-pomorskiego regionalizmu
2. Kandydaci do członkostwa w Klubie muszą złożyć pisemną deklarację
3. Członkowie Klubu mają prawo do:
· wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu na zasadach określonych statutem,
· współdecydowanie o losach Klubu poprzez uczestnictwo w zebraniach członków Klubu.
4. Członkowie maja obowiązek:
· uczestniczyć w działalności Klubu,
· wzbogacać wiedzę z zakresu regionalizmu kaszubsko-pomorskiego,
· wzbogacać dorobek Klubu w miarę swoich możliwości,
· przestrzegać regulaminu i uchwał Klubu,
· uczestniczyć w realizacji zamierzeń i celów Klubu,
· dbać o dobre imię Klubu,
· regularnie opłacać składki członkowskie,
5. Ustanie członkostwa następuje przez:
· pisemne wyrażenie takiej woli,
· wykluczenie na mocy woli Walnego Zebrania Członków Klubu.
Przynależność do Klubu nie przynosi jego członkom zdanych korzyści materialnych.

WŁADZE KLUBU
1. Władzami Klubu są:
· Walne Zebranie Członków Klubu,
· Zarząd Klubu,
· Komisja Rewizyjna
2. Kadencja władz Klubu trwa jeden rok.
3. Członkowie proponują kandydatów do władz Klubu i wybierają ich w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

A. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
1. Walne Zebranie Członków stanowi najwyższą władzę Klubu.
2. Walne Zebranie uchwala regulamin, wybiera Prezesa, Zarząd Klubu oraz Komisję Rewizyjną.
3. Walne Zebranie udziela ustępującemu Zarządowi absolutorium.
4. Uchwały Walnego Zebrania są ważne, jeżeli brała w nich udział co najmniej połowa członków w pierwszym terminie oraz bez względu na ilość obecnych na zebraniu w drugim terminie (po upływie piętnastu minut).
5. Data, na którą zostanie zwołane Walne Zebranie musi być podana do powszechnej wiadomości wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej 10 dni wcześniej.

B. ZARZĄD KLUBU
1. Zarząd Klubu tworzą:
· Prezes,
· Wiceprezes
· Skarbnik
· Sekretarz
2. Zadania Zarządu Klubu:
· kierowanie działalnością Klubu,
· przedstawianie i zatwierdzanie rocznego planu pracy,
· rozpatrywanie wniosków członków Klubu,
· zwoływanie Walnego Zebrania Klubu,
· prowadzenie rejestru członków.
3. Zarząd Klubu ma prawo:
· wydawać w ramach statutu i uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu szczegółowych rozporządzeń,
· stawiać wnioski na Walnym Zebraniu Członków,
· uzupełnić swój skład w przypadku rezygnacji bądź odwołania któregoś z jego członków.
4. Zebrania Zarządu Klubu zwołuje się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Prezes Klubu ma prawo:
· zwoływać Zarząd,
· reprezentować Klub w kontaktach z władzami uczelni, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz poza nimi,
· w wypadku niemożliwości zwołania Zarządu podejmować decyzję w sprawach działalności Klubu.
6. Prezes odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez Zarząd i za sprawne funkcjonowanie władz wykonawczych Klubu.
7. Wiceprezes zastępuje prezesa podczas jego nieobecności i posiada wówczas jego wszelkie prerogatywy oraz wspiera go w spełnianiu swoich obowiązków.
8. Sekretarz Klubu odpowiada za kancelarię Klubu, prowadzi księgę protokołów, kodyfikuje zarządzenia Walnego Zebrania Członków, prowadzi księgę korespondencji Klubu, redaguje kronikę Klubu.
9. Skarbnik Klubu odpowiada za jego finanse prowadzi skrupulatną dokumentację finansową.

C. KOMISJA REWIZYJNA
1. Komisja Rewizyjna jest sądownicza władzą Klubu.
2. Składa się z 3 członków i ze swego składu wybiera przewodniczącego.
3. Do zadań komisji należy:
· kontrola działalności programowej Klubu,
· składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania i wniosków udzielenie absolutorium Zarządowi.

MAJĄTEK I DOCHÓD
1. Źródła finansowania stanowią: składki członkowskie, dotacje, dary.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Poprawki do Regulaminu dokonuje Walne Zebranie, większością 2/3 głosów,
2. Rozwiązania Klubu dokonuje Walne Zebranie większością ¾ głosów.
3. W razie rozwiązania Klubu, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadza czynności związane z rozwiązaniem Klubu.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002