artykuly-Adwent - tydzie 1.
Losowe zdjcie
Toliszczek
Pomerania
Wygld strony

(2 skrki)
Adwent - tydzie 1.
Author: Stanisaw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 06.12.2003
Rating 2.00
Votes: 2
Read: 15620 times
Article Size: 18.48 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

CZD ADWETUPIERSZI TIDZ ADWETUNIEDZELA


Ca cemnosc doczasngò swiata rozjasniw "dz" Christusa. Jegò piersz przidzeni i bc strzd nas t dani na drd przidzeni je ngãbszim znaczenim i clã dzejw ldzczgò rtu. Christus nadw znaczeni i cl t najim czasm i mòjmù òsobistmù jistnienimù. Dlte t z kòdgò nieùbtkù miaob sã rodzc ùcszeni, ùbtk. Wsztcz bitczi i starania jesm b miel prowadzc ò wiksz wòlnotã i czestnotã czowieka, ò redosc i ùbtk. Czowiek Adwetu jidze w przidosc z ndzej, a òstw widno wirny swòjmù pòwòanimù tak jakò nlenik Kòscoa t jakò czowiek, co je w tim tu swiece.

ANTIFONA NA WEDZENI


Do Was, Panie, j wznszm mòjã dszã. * Wm j wierzã, Bòe, niech nie mdã sã czu zdradzony. * Niech mòji niedrchòwie nie s nade mn gr, * bò nicht, chto Wami m zawierzon, * nie mdze zawstidzony. (Ps 25(24), 1-3).

KOLEKTA


Wsztkòmògcy Bòe, sprawie, b jesm przez dobr ùczinczi przszkòwel sã na spòtkani przchòdzcgò Christusa, + a w dniu sdu, zaliczony do Jegò wbrnch, * mògl òbjimnc krlestwò niebiescz. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ APIERSZ CZTANI
Iz 2, 1-5


Ùbtk Bògò krlestwa
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Widzeni Izajasza, sna Amòsa, co do namienieni Jud i Jeruzalemù: Stanie sã na kùcu czasw, e gra switini Pana stanie mòcno na wirzchù grw i wszosje pònad grczi. Wsztcz nrod do ni pòpn, wiele ldw pùdze i rzecze: "Pòjta, chceme wstãpic na Grã Pana do switini Jakùbòwgò Bòga! Niech nas naùczi swòjch drg, eb jesm kroczl Jegò stegnama. Bò Prawò widze ze Syjonu i sowò Pana z Jeruzalem".

Òn mdze jednczã pòmidz ldama i wd òbsd dl wiele nrodw. Ted swòje miecze przekùj na lemie, a swòje pczi na srzp. Nrd procm nrodowi nie pòdniese miecza i nie md sã wicy spòsobil do wòjn. Pòjta, wa, z domctwa Jakùba, chceme kroczc we widze Pana!

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 122 (121)


Refren: Z redosc pòjm na spòtkani Pana.

J sã ùceszi, czej mie rzekl: *
"Pùdzem do domctwa Pana".
Ju stoj nasze stop *
we wierzejach twòjech, Jeruzalem.

Refren.

Tam wstãpùj pòkòlenia Pascz, *
eb w zgòdze z prawã Izraela wielbic miono Pana.
Tam s ùstawion awelnice sãdzw, *
tron Dawidowgò domctwa.

Refren.

Prosta ò pòkj dl Jeruzalem: *
Niech j w ùbtkù ti, chtrny cã miuj.
Niech pòkj panje w twòjch mùrach, *
a dobroczna w paacach twòjch.

Refren.

Przez wzgld na bracynw i przjacelw mòjch *
j mdã wò: " Mir z tob".
Przez wzgld na domctwò Pana, najgò Bòga, *
mòdlã sã ò dobro dl cebie.

Refren.


DRD CZTANI
Rz 13, 11-14


Zbli sã naj zbawieni.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Rzimianw.

Bracynowie! Wa òsoblwie widzta, co ter je za czas: bò dl waju ninia przsza gòdzna òdecknieni ze spikù. Bò terzka zbawieni je blij nas jak tej, czej jesm ùwierzl. Noc mij, a przbli sã dz. Tej chceme òdrzcc ùczinczi cemnic, a òbùwjm sã w zbrojã widu. Chcem le tej c blno, jak na widnym dniu: ni w zabawach i pijtwach, ni w rozpùsce i bezsromòce, ni w sztridach i zzdrosc. Le òbùjta sã w Pana Jezsa Christusa nie jiscta sã za mòckò ò cao, eb zaspòkòjiwac pòkùs.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Ps 85 (84), 8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Òkce nm, Panie, swòjã askã
i djce nm swòje zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANJELJ
Mt 24, 37-44


Pòtrzeba czujnosc prz daniu na przidzeni Christusa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Jezs rzek do swòjch ùczniw: "Jakno bo za dni Nogò, tak mdze z przidzenim Czowieczgò Sna. Bò jak w czasu przed pòtopã ldze jedl i pil, enil sã i biaczi sã eni ja do dnia, czej No wszed w arkã, i nie pòstrzegl sã, ja przszed pòtop i wsztczich pòzatopi, tak t bdze z przidzenim Czowieczgò Sna. Ted dwùch bdze w pòlu: jeden mdze wzãti, drdi òstawiony. Dwie bd mo na arnach: jedna mdze wzãt, drg òstawion.

Tj bczta, bò nie wita, w jaczim dniu waji Pn przidze. A to rozmiejta: Czejb gòspòdrz wiedz, ò jaczi gòdznie w noc zodzj m przic, gwsno b dw bczeni i b nie d wlezc do swgò domctwa. Dlte wa t bãdzta w pòszkù, bò Czowieczi Syn przidze ò gòdznie, jaczi wa sã nie spòdzwta".

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ B


Adwet wzbùdz w nas wseczca i ndzeje, jaczich m so nie ùswidniwm w jinszim czasu. Terzniszosc, w jaczi m jem, je cemn i trudn; mòe wdw sã nama, e ni ma z ni widzeni. Adwet òzncz przidosc. Histori jesz nie je skùczon. Ni wsztkò òstnie tak, jak je. Nicos "nowgò" stoji przed nama. Cos "nowgò" nas czek.

Tak tej mòe mdze to jaczis ùcek z nieletczi dzysszzn w piãkn, ale nierealn przidosc? Christus nie nakzyw nama nigd ùcekù òd tegò tu swiata, ani nie d nm pòdstaww, do brztwieni so ò jaczi lepszi, piãkniszi przidosc. Le Òn przestrzg: "Bczta! Czuwjta!" To znaczi rbta, eb waj czas stwa sã jasnisz, barij ldzcz t barij bòscz. W nen spòsb m b sã miel przszkòwac na "Dz Przidzeni" Christusa Pana.PIERSZ CZTANI
Iz 63, 16b-17, 19b; 64, 3-7


eb jes rozdzar niebò i zestpi.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

W, Panie, jesce najim ojcã, "Nasz Òdkùpicl" to je Wasze miono òdwieczn. Czemùe W, ò Panie, pòzwlce nm bãdzc dalek òd Waszch drg, tak e naje srce stw sã niewrazlw na lãk przed Wami? Òdmiece sã nazd przez bcznk na Waszch sgw i na pòkòlenia, jacz s Waszim òtroctwã. Ach, b jesce tak rozdzerl niebò i zestpil, przed Wami gr b sã zatrzãs. Ani ùchò nie czo, ani òkò nie widzao, eb jaczi bg, òkrm Was sprwi tl dl kògòs, chto m Jemù zawierzon. W wchdce na przdk tima, co z redosc czni sprawiedlwòsc i pamiãtaj ò Waszch drogach. Hewò W jesce sã rozgòrzl, bò m procm Wm grzszl òd dwna i jesm Was zdrdzel. M wsztc bl jesm jakb nieczsti, a wsztcz naje dobr czn - jak splgawion kòdra. Wsztc m òpedl zwiãdi jak lst, a naje win szamòta nama jak wichier. Nicht nie wzw Waszgò miona, nicht nie òdeck, eb sã Was ùchwacc. Bò W skrl swòje òblicz przed nama i jesce òddel nas w mòc naji win. A rwnak, Panie, W jesce naszim Òjcã. M jesm gln, a W naszim ùtwrc. M wsztc jesm dokaznkã Waszch rãk.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 80 (79)


Refren: Òdnw nas, Bòe, i dj nm zbawieni.

Pòschj, Pasturzu Izraela, *
T, chtren nad cherubinama zasdsz.
Wzbùdze swòjã pòtãgã *
i na pòmòc przidz nama.

Refren.

Bòe Zstãpw, przidze nazd, *
wezdrz z nieba, przzdrz sã i nawidz nã winow wietwiã.
I chr to, co zasadza Twòja praw rãka, *
latorzgã, jak jes ùmòcni dl se.

Refren.

Wcygnij rãkã nad chopã prawizn Twòji, *
nad snã czowieczim, jaczgò jes ùmòcni w swòji subie.
M nie òdstpim ju wicy òd Cebie, *
dj nama now c, a bdzem chwll Twòje miono.

Refren.


DRED CZTANI
1 Kòr 1, 3-9


dem na objawieni sã Jezsa Christusa.
Cztani z Pierszgò Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa
do Kòrintczikw.

Bracynowie! aska wama mir òd Bòga najgò Òjca i òd Pana Jezsa Christusa! Mòjmù Bògù j widno dzãkùjã za waju, za askã dn wama w Christusu Jezsu. Bò w Nim wa jesta wzbògacony we wsztkò: we wszelejacz sowò i wszelejacz pòznani, bò Christusow swidczeni utrwalo sã we waju tak, e nie fel wama nidngò daru asczi, czej dajeta na òbjawieni sã najgò Pana Jezsa Christusa. Òn t mdze waju ja do kùca ùmòcniw, eb wa ba bez zastrzedi w dz najgò Pana Jezsa Christusa. Wirny je Bg, co pòwò nas do pòsplnot ze swòjim Snã Jezsã Christusã, najim Panã.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Ps 85 (84), 8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Òkce nm, Panie, swòjã askã
i djce nm swòje zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mk 13, 33-37


Bczta, bò nie wita, czej Pn domctwa przidze.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Marka.

Jezs rzek do swòjch ùczniw: „Ùwajta i bczta, bò nie wita czej nen czas przidze. Bò rzecz m sã tak, jakno z czowiekã, co sã ùd w rzã. Òstawi swòje zajãc, a dwirznikòwi przkz, eb mi bczeni. Bczta tej, bò wa nie wita, czej Pn domctwa przidze: z wieczora abò ò pnoc, abò ò pianim kùronw, abò pòren, a cob niespòdzajno przchdajc nie naszed waju ùsnionch. Ale to, co J wama mwiã, mwiã do wsztczich : Bczta!”

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ CSw. Pawe tak scharakterizow pòganw wsztczich czasw: ny ni maj Bòga ani ndzeji. Tak samò ny dwny jak ny dzysszi pògni maj swòjch bògw, swòjch bkw, jaczi nie dwaj nidny ndzeji. A m, chrzescjanowie? Jesm m ldzama ndzeji?

Chrzescjn, gãbòk wierzcy nie je òmanama, falszwima ndzejama co do namienieni swiata, ani co do sebie samgò. Òn wi ò wiele wicy nigle to, co mòe przecztac w gaztach abò ùzdrzec w telewizji. Òn wierzi, e jegò czek cos "nowgò" i "wikszgò". Òn de na tegò Kògòs: chtren b, chtren je i chtren przidze, eb dopenic dzeje swiata.PIERSZ CZTANI
Jr 33, 14-16


Nastãpnik Dawida mdze wmirz sprawiedlwòtã.
Cztani z Kndi proroka Jeremijasza.

Pn mwi: Hewò nadchdaj dnie, czej J zjiszczã dobr zpòwisc, jak J jem òbznajmi domctwù izraelsczmù i domctwù judzczmù. W tch tam dniach i w nym czasu J wzbùdzã Dawidowi nastãpnika sprawiedlwgò; òn mdze wmirz prawò i sprawiedlwòtã na zemi. W tch tam dniach Juda dostpi zbawienigò, a Jerozolima bdze mieszkaa bezpieczno. A to tu je miono, jaczim jã bd nazwel: "Pn je nasz sprawiedlwòt".

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 25 (24)


Refren: Panie, j do Was wznszm mòjã dszã.

Djce mie pòznac Wasze drodi, Panie, *
Waszima stegnama naùczce miã chòdzc.
Prowadzce miã w prwdze wedle Waszch wskzw, *
Bòe i Zbwco, j mm ndzejã w Tobie.

Refren.

Pn je dobri i prawi, *
dlte wskazje grzsznikm drogã.
Pòmg pòkrnym cznic dobrze, *
ùczi pòkrnch swòjch drogw.

Refren.

Wsztcz stegn Pana s pewn i pen asczi *
dl strzegcch Jegò prw i ùgòd.
Bg pòwirz swòje ùdb tima, co Gò sã bòj, *
i ò swòji ùgòdze jich pòùcziw.

Refren.


DRED CZTANI
1 Tes 3, 12-4,2


Ucwirdzeni w swiãtosc na przidzeni Christusa.
Cztani z Pierszgò Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa
do Tesaloniczanw

Bracynowie! Pn niech pòwieli wajã lczbã i niech wzmòcni wajã wzajemn miotã dl wsztczich, jakã m t mm dl waju; eb waje srca b w nieskaony swiãtosc ùcwirdzon przed Bògã, najim Òjcã, na przidzeni najgò Pana Jezsa pòsp z Jegò wsztczima swiãtima.

A prz òstatkù, bracynowie, m waju prosym i ùpòminm w
Panu Jezsu: pòdug negò, co wa òd nas przejãa w spòsobù pòstãpòwani i widzeni sã Bògù - jakno ju pòstãpùjeta - stawjta sã corz blniszi! Kò wa wita, jacz nkaz m wama mm dn przez Pana Jezsa.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Ps 85 (84), 8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Òkce nm, Panie, swòjã askã
i djce nm swòje zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 21, 25-28. 34-36


dani na pòwtrn przidzeni Christusa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Jezs rzek do swòjch ùczniw: "Bd znaczi na sucu, miescu i gwizdach, a na zemi lãk nrodw bezradnch przed szmòtã mòrza jegò nawnic. Ldze bd òmglwel ze strachù, dc na zdarzenia, jacz md zagra zemi. Bò mòce nieba bd zrszon. Wnenczas ùzdrz Czowiêczgò Sna, jak przchòdzy w blnie z wilg mòc chwa. A czej no sã zacznie dzejac, nabierzta dcha i pòdniesta gow, bò nadchd waje òdkùpieni.

Bczta na sã, eb nie grãdz we wajch srcach òbrstwò, przepic i zadba ò doczasn spraw, cob nen dz nie narabczi waju niespòdzajno, bò jakno apica òn spadnie na wsztczich, co mieszkaj na cai zemi. Tej bczta i mòdlta sã w kòdim czasu, ebsta mòga ùc przed nym wsztczim, co m przic, stanc przed Czowieczim Snã".

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

Wierzã


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòe, przjimnijce ne dar, jacz jesm dostel dzãka Waszi dobroc, + W nama je del, eb jesm mògl òdprawiac eucharisticzn Òfiarã, * sprawce, eb òna sã staa dl nas zadwkã wieczngò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Ps 85 (84), 13


Pn òbdarzi bogòsawiestwã, * a naja zemia wd swj brzd.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Bòe, nasz Òjcze, niech brzadny bdze nasz udzl w nym Sakramece, + przez jaczi nas, pielgrzimùjcch na zemi, pòdtrzimùjesz w drodze do nieba * i ùczisz caim srcã miowac to, co je wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.Pages: (1) 2 3 4 ... 7 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyraaj pogldy ich autorw. Administrator serwisu nie odpowiada za treci w nich zawarte.
Wyrnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002