artykuly-Adwent - tydzień 1. (Part: 3)
Losowe zdjęcie
Wygoda - Półczno - budynek polski
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Adwent - tydzień 1. (Part: 3)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 06.12.2003
Rating 2.00
Votes: 2
Read: 12068 times
Article Size: 5.71 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


WTÓRK


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ
Przër. Za 14, 5. 7Hewò przińdze Pón i z Nim wszëtcë Jegò swiãti; * tegò dnia wiôldżi wid zajasnieje.


KÒLEKTAPanie, Bòże, przëjimnijce naje błagania i ùdzelce nóm swòji pòmòcë w doswiôdczeniach żëcégò, * niech przińdzenié Waszégò Sëna nas ùmòcni i zachòwô òd grzéchù. Przez najégò Pana Jezësa Christusa.


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 11, 1-10


Na Christusu òstónie Duch Pańsczi.
Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza.

Wërosce rózga ze sztamë Jességò, wëszosëje wëpùscëna z jegò kòrzenia. I òstónie na ni Duch Pana, duch mądroscë i rozëmù, duch radë i dzyrzkòscë, duch wiédzë i bòjącoscë Pana. Ùwidzy so w bòjącoscë Pana. Nie mdze sądzył z pòzdrzôtkù ani òbsądzywôł pòdług ògłosków; ale rozsądzy biédnëch sprawiedlëwie i pòkórnym na zemi wëdô bëlny òbsąd.

Szligã swòji gãbë ùderzi zleczińcã, chùchã swòjëch wargów ùsmiërcy bezbòżnégò. Sprawiedlëwòta mù bądze òbwiązką na biodrach, a wiérnota jegò pasã na òpaszim. Tedë wilk zamieszkô wespół z barankã, pantera legnie kòle kózlëca, celã i lew mdą sã pasłë razą i môłi knôp bądze je pògóniôł.

Krowa i miedwiednica mdą żëłë w przëjacelstwie, jich młodé mdą légałë razã. Lew téż jak wół bądze jôdôł słomã. Matilink sã zabôwiôł kòl kùlniszcza wãża, dzeckò włożi swòjã rãczkã do gniôzda żniji. Nie mdą wërządzywałë krziwdë ani szkòdë na całi mòji swiãti górze, bò zemia sã napełni pòznanim Pana na pòdobã wòdë, co wëpełniwô mòrze. W nym dniu to sã stónie: Kòrzéń Jességò mdze stojôł jak stanica dlô lëdów. Do niegò nôrodë przińdą z mòdlëtwą, a môl jegò bëtnoscë mdze sławny.

To je słowò Bòżé.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 72 (71)


Refren: Pòkój zakwitnie, czedë Pón przëbądze.

Bòże, przekażë Królowi sąd Twój, *
a sënowi królewsczémù Twòjã sprawiedlëwòsc.
Żebë Twòjim lëdã rządzył sprawiedlëwie *
i ùbòdżima wedle prawa.

Refren.

Za Jegò dni zakwitnie sprawiedlëwòsc *
i wiôldżi pòkój, jaż miesąc nie zgasnie.
Bądze panowôł òd mòrza do mòrza *
òd Rzéczi jaż pò kùńce zemi.

Refren.

Bò Òn wëzwòli biédôka, chtëren Gò wzéwô, *
i ùbòdżégò, co ni mô òpieczi.
Zmiłuje sã nad biédnym i ùbòdżim, *
nãdzôrza ùretô òd smiërcë.

Refren.

Niech Jegò miono trwô na wieczi, *
jak długò swiécy słuńce, niech trwô Jegò miono.
Niech Jegò mionã wzajemno sã błogòsławią,
niech wszëtczé nôrodë zemi żëczą Mù szczescô.

Refren.


SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Hewò nasz Pón przińdze z mòcą
i òswiécy òczë swòjëch słëgów.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ
Łk 10, 21-24


Jezës sã ùredowôł w Dëchù swiãtim.
Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Łukasza.

Jezës sã ùredowôł w Duchù Swiãtim a rzekł: „Wësłôwióm Ce, Òjcze, Panie nieba ë zemi, że jes zakrił ne rzeczë przed mądrima i ùczałima, a òbjawił je prostémù lëdowi. Jo, Òjcze, bò tak Cë sã widzało.

Mój Òjc Mie wszëtkò dôł. Nicht téż nie wié, czim je Syn, leno Òjc; ani czim je Òjc, leno Syn ë nen, kòmù Syn mdze chcôł to òbjawic”.

A pòtemù zwrócył sã òsóbno do ùczniów a rzekł:
„Szczestlëwé òczë, jaczé widzą to, co wa widzyta. Bò pòwiôdajã wama: Wiele proroków ë królów chcało ùzdrzec to, co wa widzyta, a nie ùzdrzelë, i czëc to, co wa czëjeta, a nie ùczëlë”.

To je słowò Bòżé.


Mòdlëtwa wiérnëch


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Wszëtkòmògący Bòże, dôj sã przebłagac naszima pòkórnyma mòdlëtwama i òfiarama, + a dlôtë, że më ni mómë zasłëgów, jaczé mògłëbë nas ùsprawiedlëwiac przed Tobą, * wspòmòżë nas swòją łaską. Przez Christusa, Pana najégò.


Prefacjô nr 1


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Przër. 2 Tm 4, 8


Bóg, Sprawiedlëwi Sãdza,* wëwińcëje zbawienim tëch, co z miłotą żdżą na Jegò przińdzenié.


MÒDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Pòkrzésony ną dëchòwą Strawą pòkórno błagómë cã, Bòże, + sprawi, żebë jesmë przez ùdzél w Eucharistëji naùczëlë sã mądrze szacowac doczasné dobra * i miłowac dobra wieczné. Przez Christusa, Pana najégò.Pages: « 1 2 (3) 4 5 6 7 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002