artykuly-Adwent - tydzień 1. (Part: 4)
Losowe zdjęcie
Łeba. VII Zjazd Kaszubów
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Adwent - tydzień 1. (Part: 4)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 06.12.2003
Rating 2.00
Votes: 2
Read: 12071 times
Article Size: 5.83 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


STRZODA


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ
Przër. Ha 2, 3; 1 Kòr 4, 5


Pón przińdze i nie mdze òbsztërkòwôł; * Òn rozwidni no, co w cemnicë je ùtaconé, * ë òbjawi sã wszëtczim nôrodóm.


KÒLEKTA


Panie, nasz Bòże, mòcą Swòji łasczi przëszëkùjceże naje sërca, + żebë jesmë bëlë wôrtny stac sã ùczãstnikama czestë wiecznégò żëcô * i mòglë dostac niebieską strawã z rãk Jezësa Christusa, czej przińdze w chwale Òn, chtëren z Wami żëje i królëje na wieczi wieków.


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 25, 6-10aPón Bóg rôczi na mesjańską czestã i òtrze łzë z kòżdégò òbliczô.
Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza.

W nym dniu: Pón Zôstãpów przëgòtëje dlô wszëtczich lëdów na ny górze czestã ze sëtégò miãsa, czestã z dobrëch winów, z nôpòżiwniészégò miãsa, z tëch nôlepszëch, òdstojałëch winów. Òn zedrze na ny górze chùstã, co zakriwała twôrz wszëtczich lëdów, i płachtã rozcygnioną nad wszëtczima nôrodama.

Rôz na wiëdno zniszczi smiërc. Tedë Pón òbetrze łzë z kòżdégò òbliczô, òdjimnie sromòtã òd swòjégò lëdu pò całi zemi, bò Pón przërzekł.

I rzeką w nym dniu: „Hewò nasz Bóg, Nen, jaczémù jesmë zawierzëlë, że nas wëbawi; hewò Pón, w jaczim më mielë złożoné naszã nôdzejã: chcemëże sã ceszëc i redowac z Jegò zbawieniégò! Bò rãka Pana òdpòcznie na ti górze”.

To je słowò Bòżé.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 23 (22)


Refren: Pò wieczné czasë zamieszkóm ù Pana.

Pón je pasturzã mòjim, *
niczegò mie nie felëje.
Òn mie dôwô leżec *
na pastwiszczach zelonëch.

Refren.

Prowadzy mie nad wòdë, gdze jô òdpòczic mògã.
òkrzésô mòjã dëszã.
Prowadzy mie pò dobrëch stegnach *
przez wzgląd na swòjã chwałã.

Refren.

Chòcbë jô przechòdzył przez dolënã cemną, *
zła jô sã niã zlãknã, bò Wë jesce ze mną.
czij Wasz i pasturzczi rënczôk *
są mòją pòcechą.

Refren.

Wë stół zastôwiôce dlô mie *
na òczach mòjëch niedrëchów.
Namaszcziwôce mie òlejkã głowã, *
a mój czelëch jaż sã przeléwô.

Refren.

Dobroc i łaska pùdą mòjim szlachã *
przez wszëtczé dnie mòjégò żëcô
i jô zamieszkóm w domôctwie Pana *
na czas nieskùńczony.

Refren.


SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Hewò Pón przińdze, żebë swój lud zbawic,
błogòsławiony ti, co są w pòszëkù wińc na przódk Jemù.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ
Mt 15, 29-37


Jezës òcérô łzë i daje cëdowną jôdã.
Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Mateusza.

Jezës przëszedł nad Galilejsczé Jezoro. Wëszedł na górã i tam sedzôł. I przëszło do Niegò wiele lëdztwa; a mielë ze sobą chromëch, kaléków, niewidomëch, niemëch ë wiele jinëch, ë pòłożëlë jich kòl Jegò nóg, a Òn jich ùzdrowił. Lëdztwò dzëwòwało sã, czej widzało, że niemi gôdają, kalécë są zdrów, chromi chòdzą, niewidomi widzą. I chwôlëlë Bòga Izraela.

Ale Jezës przëwòłôł swòjëch ùczniów i rzekł: „Mie je żôl te lëdztwa! Ju trzë dni òstôwają przë Mie, a ni mają co jesc. Niechc jich pùscëc zgłodniałëch, cobë chto nie zasłabnął pòde drogą”. Na to rzeklë Mù ùczniowie: „Skądka tu na bezludkòwim wezniemë tëlé chleba, żebë dac jesc tak wiele lëdzóm?” Jezës sã zapitôł jich: „ Kùlé wa môta chlebów? „. Òdpòwiedzelë: „Sétmë i pôrã ribków”. Kôzôł lëdowi sadnąc na zemi; wzął sétmë chlebów i rëbë, a czej òdmówił mòdlëtwã pòdzãkòwaniô, pòłómôł, dôwôł ùcznióm, a ùczniowie lëdztwù. Jedlë wszëtcë, jaż sã najedlë, a pòòstałëch néżk pòzebrelë jesz sétmë skòpicą kòszi.

To je słowò Bòżé.


Mòdlëtwa wiérnëch


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Wszëtkòmògący Bòże, sprawi, żebë jesmë bez ùstónkù skłôdelë Tobie najã Òfiarã, + w jaczi zjiscywô sã ùstanowionô przez Cebie krëjamnota Eucharistëji * i dokònywô sã sprawa naszégò zbawieniô. Przez Christusa, Pana najégò.


Prefacjô nar 1


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Iz 40, 10; przër. 35, 5


Hewò nasz Pón przińdze z mòcą * i òswiécy òczë swòjëch słëgów.


MÒDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Prosymë Cã, nôłaskawszi Bòże, + żebë jes mòcą tegò Sakrameńtu òczëszcził naju z lëchëch znãtów i z pòdajnoscë na zło * a przëgòtowôł do nadchôdającëch swiãt. Przez Christusa, Pana najégò.Pages: « 1 2 3 (4) 5 6 7 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002