artykuly-Adwent - tydzie 2.
Losowe zdjcie
Pielgrzymka rybacka 20 (3292)
Pomerania
Wygld strony

(2 skrki)
Kaszbsk Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osb Narodowoci Kaszubskiej

Adwent - tydzie 2.
Author: Stanisaw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 06.12.2003
Rating 10.00
Votes: 1
Read: 13603 times
Article Size: 21.15 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

DRDI TIDZ ADWETU


NIEDZELA


Bg pòwò do jistnieni wsztcz nrod i pragnie jich zbawienigò. Wcyg na nowò twòrzi z nich jeden nrd, czej mwi: "T jes mj!". Ldzy ze wsztczich nrodw, nch, jaczich chce, pòwòiw i robi z nich jeden Bòi lud. Ùswiãcyw gò swòjim sowã, Dchã Swiãtim i Kr'wi Baranka.


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Iz 30, 19. 30


Ldu Bòi, hewò Pn przidze, eb zbawic nrod; * Pn d czc swj gos peen chwa * i ùredje sã waje srce.


KÒLEKTA


Wsztkòmògcy i miosrny Bòe, + sprawi, eb kopòt i zadba ò doczasn spraw nie przeszkdza nama w jidzenim na spòtkani z Twòjim Snã, * le niech nadprzirodzon mdrosc czerje naszima cznama i doprowadzy nas do zjednoczeni z Christusã. Chtren z Tob je i krlje na wieczi wiekw.


-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ APIERSZ CZTANI
Iz 11, 1-10


Przidzeni Mesjasza, sprawiedlwgò krla.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Wrosce rzga ze sztam Jessgò, wszosje wpùscna z jegò kòrzenia. I òstnie na ni Duch Pana, duch mdrosc i rozmù, duch rad i dzyrzkòsc, duch widz i bòjcosc Pana. Ùwidzy so w bòjcosc Pana. Nie mdze sdzy z pòzdrztkù ani òbsdzyw pòdug ògoskw; ale rozsdzy bidnch sprawiedlwie i pòkrnym na zemi wd blny òbsd.

Szligã swòji gãb ùderzi zleczicã, chùchã swòjch wargw ùsmircy bezbòngò. Sprawiedlwòta mù bdze òbwizk na biodrach, a wirnota jegò pasã na òpaszim. Ted wilk zamieszk wesp z barankã, pantera legnie kòle kzlca, celã i lew md sã pas razã i mi knp bdze je pògni.

Krowa i miedwiednica md w przjacelstwie, jich mod md lga razã. Lew t jak w bdze jd somã. Matilink mdze
53
sã zabwi kòl kùlniszcza wãa, dzeckò woi rãczkã do gnizda niji. Nie md wrzdzywa krziwd ani szkòd na cai mòji swiãti grze, bò zemia sã napeni pòznanim Pana na pòdobã wòd, co wpeniw mòrze. W nym dniu to sã stnie: Kòrz Jessgò mdze stoj jak stanica dl ldw. Do niegò nrod przid z mòdltw, a ml jegò btnosc mdze sawny.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 72 (71)


Refren: Pòkj zakwitnie, czed Pn przbdze.

Bòe, przeka Krlowi sd Twj, *
a snowi krlewsczmù Twòjã sprawiedlwòsc.
eb twòjim ldã rzdzy sprawiedlwie *
i ùbòdima wedle prawa.

Refren.

Za Jegò dni zakwitnie sprawiedlwòsc *
i wildi pòkj, ja miesc nie zgasnie.
Bdze panow òd mòrza do mòrza *
òd Rzczi ja pò kùce zemi.

Refren.

Bò òn wzwòli bidka, chtren Gò wzw, *
i ùbòdgò, co ni m òpieczi.
Zmiuje sã nad bidnym i ùbòdim, *
nãdzrza ùret òd smirc.

Refren.

Niech Jegò miono trw na wieczi, *
jak dugò swicy suce, niech trw Jegò miono.
Niech Jegò mionã wzajemno sã bogòsawi,
niech wsztcz nrod zemi cz Mù szczesc.

Refren.


DRD CZTANI
Rz 15, 4-9


Christus zbwi wsztczich ldzy.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Rzimianw.

Bracynowie! No, co bo przd napisn, je napisn t dl najgò pòùczeni, ebsm pòprzez crplwòtã i pòcechã, jak nios Pismiona, pòdtrzmiwel naszã ndzejã. A Bg, co dw crplwòtã i pòcechã, niech sprawi, eb wa na rt Christusa a we wzajemny zgòdze i wesp zgdnym gosã wielbia Bòga Òjca Pana naszgò Jezsa Christusa.

Dlte przgarinjta do se jedny drdich, bò Christus t waju przgarn - na chwaã Bòga. Bò j mwiã, e Christus st sã sg òberznionch, dl òkzani wirnot Bòga i pòcwirdzeni bez to òbietnic dnch òjcm a t do te, eb pògni za òkzn sobie zmiowani ùwielbil Bòga, jakno je napisn: "Dlte bdã C òddw tczã midz pògnama spiw Twòjmù mionu".

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 3, 4.6


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn;
wsztc ldze ùzdrz Bò zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 3, 1-12


Jan Chrzccl szkùje drogã Panu.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

W nym czasu wstpi Jan Chrzccl a gosy na Judzczi Pùstini tacz sowa: "Nawrcta sã, bò niedalecz je niebiescz krlestwò". To ò nim mwi prorok Izajsz, czej rzek: "Gos wòajcgò na pùstini: Przszkùjta drogã Panu, dl Niegò proscta stegn".

Jan nosy òbleczeni z wielbdowi szrzchl i skrowi pas kòl biodrw. Jegò straw ba szaracz i lasowi mid. Wnenczas cygnãl do niegò ldze z Jeruzalemù, z cai Judeji z cai òbd nad Jordanã. Przjimel òd niegò chrzest w rzce Jordanie i wznwel prz tim swòje grzch.

A czej widz, e przchd do chrztu wiele spòmidz farizeuszw saduceuszw, gd jima: "nijow plemiã, chto wama pòkz, jak ùcec przed nadchdajcym gòrzã? Wdjtae brzd pasowny do nawrcenigò. A nie mslta, e mòeta so gadac: Abrahama mm za òjca. Bò pòwidajã wama, e z nch kamieni Bg mòe wzbùdzec Abrahamòwi dzec. Ju seczera do kòrzenia drzwiãt je przoon. Tej kòd drzwiã, co nie rodzy dobrgò brzadu, mdze w òdin csnion. J waju chrzcã wòd dl nawrceni, ale Nen, co jidze za mn, je mòcniszi òd mie. Òn waju mdze chrzcy Swiãtim Dchã ògniã. Òn m wiejado w rãce i wczszczi swòje klepiszcze: psznicã zebierze w zbòownicã, a plew spli w nieùgasim ògniu".

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ B


Pòwtrn przidzeni Christusa i kùc swiata - òbie ne prwd dadz sã òpisac farwno i òpòwiedzec z fantazj, ale trudni je mslec ò nich pòwno. Swiat materialny jidze swòj drog i rozwij sã wedle swòjch ùstanowionch prw. Ldzkòsc prwdac m czt ò pierszim pridzeniu Christusa, ale kò do dzys dnia ni ma widzec nick z Jegò pòtãdi i chwa. Cz òd ny stron m mòem sã spòdzewac jaczi zmian? Pitania stwin dzys czowiekòwi wierzcmù s pò prwdze tacz same, jak ne, z jaczima sã stik chrzecjn jcy kòle setngò rokù pò Christusu - to je w czasu pwstani 2 Lstu sw. Piotra. Jak òdpòwisc dm j, co mògã rzec ò mòji wierze i ndzeji wedle pòwtrngò przidzeni Christusa? Ni mògã gadac ò tim, czegò j nie wim. Ale mm wiedzec, e histori negò tu swiata je histori Bòga; e Bg chce nen swiat ùdoskònalc i doprowadzc do peni, a ni zbùrzc; i e òbjawieni sã chwa Bòga je przgòtown przez nch ldzy, chtrny z Bògã spprcj i z dowirnot jid w przidosc.


PIERSZ CZTANI
Iz 40, 1-5.9-11


Przszkùjta drogã dl Pana.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

"Pòceszta, pòceszta mj lud!" mwi waji Bg. "Przemawijta do srca Jeruzalem i wòjta do niegò, e czas jegò sub sã skùczi, e jegò nieprawòta je òdpòkùtown, bò òno òdebrao z rãczi Pana pòdwjn karã za wsztcz swòje grzch". Gos sã rozlg: "Przszkùjta na pùstini drogã dl Pana, wrwnjta na bezludkòwim drogã naszmù Bògù! Niech sã pòdnios dolzn, a wsztcz gr i grzp òbni; rwizn niech sã stn ùrzm, a przitcz ùbiedrza gdk niaw. Ted sã òbjawi chwaa Pana, ùzdrzi jã kòd cao, bò to maj rzek wardi Pana". Wstãpie na wsok grã, zwiastunkò dobri nowin w Syjonie! Pòdnies mòcno twj gos, zwiastunkò dobri nowin w Jeruzalemie! Pòdnies gos, nie bj sã! Pòwidz miastm judzczim: "Hewò waji Bg!" Hewò waji Pn, Bg, przchòdzy z mòc i swòjim remieniã Òn panje. Hewò Jegò ndgroda z Nim jidze i przed Nim Jegò zpata. Jiwerno pasturz pase swòjã rtã, gromadzy jã swòjim remieniã, jagniãta nosy na swòjch piersach, a krmic òbagnice prowadzy òstrno.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 85 (84)


Refren: Òkace nm askã i djce zbawieni.

J bdã sch tegò, co mwi Pn Bg: *
wejle Òn ògsz mir ldowi i swòjim swiãtim.
Pò prwdze Jegò zbawieni je ju bliskò +
dl tch, co Gò sã bòj, *
i chwaa zamieszk na naji zemi.

Refren.

Pòtkaj sã ze sob wirnota i aska, *
ùcauj sã mir i sprawiedlwòsc.
Wirnota ze zemi wrosce, *
A sprawiedlwòsc sã przzdrzi z nieba.

Refren.

Pn sm òbdarzi szczescym, *
a naj zemia swj brzd wd.
Przed Nim mdze krocza sprawiedlwòsc, *
a szlachã Jegò krokw zbawieni.

Refren.


DRD CZTANI
2 P 3,8-14


dem na now niebò i now zemiã.
Cztani z Drdgò Lstu swiãtgò Piotra Apòsztoa.

Ùmiowny:

Niech le wama nie mdze nieznn to jedno, e jeden dz ù Pana je jak tsc lat, a tsc lat jak jeden dz. Pn nie òbsztrkùje z dotrzimanim òbietnic - bò niejedny s db, e Pn òbsztrkùje - ale Òn je crplwi w ùprocmnienim do waju. Bò nie chce niejednch zagùbic, le wsztczich doprowadzc do nawrceni. A jak zodzj przidze nen Pasczi dz, w jaczim niebò ze szmòtã przeminie, gwizd w ògniu sã rozpn, a zemia i to, co na ni je, pòzdinie.

el no wsztkò tak m bc zniszczon, tej jaczima mta bc wa w swiãtim pòstãpòwanim w pòbònoce, el czekta i chceta przspieszc przidzeni Bògò dnia, chtren sprawi, e zaplon niebò pùdze w rozspczi, a gwizd sã w ògniu rozpn. Rwnak m dem, pòdug òbietnic, na now niebò i now zemiã, w jaczich mdze mieszkaa sprawiedlwòta. Dlte, ùmiowny, dc na to, starjta sã, eb Òn waju nalz bez ùjm i skaz - w mirze.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 1, 1-8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn
wsztc ldze ùzdrz Bò zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mk 1, 1-8


Jan Chrzccl szkùje drogã Panu.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Marka.

Zcztk Ewanielji ò Jezsu Christusu, Bòim Snie. Jak je napisn ù proroka Izajasza: "Hewò J slm mòjgò pòsaczika przed Tob; òn przszkùje Twòjã drogã. Gos wòajcgò na pùstini: Przszkùjta drogã Panu, dl Niegò proscta stegn".

Na pùstini wstpi Jan Chrzccl i gosy chrzest nawrcenigò na òdpùszczeni grzchw. Cygnãa do niegò ca Judeja wsztc mieszkacowie Jeruzalemù a przjimel òd niegò chrzest w rzce Jordanie i wznwel prz tim swòje grzch. Jan nosy òblecznk z wielbdowi szrzchl i skrowi pas kòle biodrw, a wi sã szaracz i lasowim miodã. tak gosy: "Jidze za mn mòcniszi òd mie, a j nie jem wrt, eb sã zegnc i rozdrzeszc rzemiszk kòl Jegò zandalw. J jem waju chrzcy wòd. A Òn waju mdze chrzcy Swiãtim Dchã".

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ C


Religia je spraw priwatn - no niebezpieczn i miln zdani je wcyg na nowò òdswin przez nch, co chc jã zniszczc. el t chrzescjanowie no zdani pòwtrzaj, tej mòem rzec, e òni nie wiedz, co gdaj. Chrzescjn, co nie wi ò swòji òdpòwiedzalnosc za swòjch bracynw i za Kòsc, chrzescjn, co nie chcb wchadac pòza swòje mùr, a òstawib swiat sammù sobie - tracy z òczu cl i przeniewirz sã swmù pòwòanimù. Bg msli ò wsztczich ldzach.


PIERSZ CZTANI
Ba 5, 1-9


W drodze do nowgò Jeruzalem.
Cztani z Kndi proroka Barucha.

Zeblecz, Jeruzalem ruchna swgò smùtkù i ùcemiãdi, a przòdzj sã w pszn ruchna chwa, dn tobie na widno przez Pana. Òblecz pszcz sprawiedlwòt, jak pòchòdzy òd Bòga, w na gowã kòrunã chwa Przedwieczngò! Bò hewò Bg chce pòkazac twòjã spaniaosc wsztczmù, co je pòd niebã. Miono twòje ù Bòga na wieczi mdze nazwn: " Mir sprawiedlwòt i chwaa pòbònot!" Pòdnies sã, Jeruzalem! Stani na wsoczim mlu, przzdrz sã wschd, òbacz twòje dzec, zgromadzon na sowò Swiãtgò òd wschòdu suca ja do zchòdu, rozredown, e Bg ò nich pamiãt. Wszl òd cebie piechti, nkny przez niedrchw, a Bg jich prowadzy niosch z chwa, jakb na krlewsczi awelnic.

Bò Bg pòstanowi znic kòd wsok grã, ne strodwn grzp, a zaspac do do zrwnani ze zemi, eb Izrael mg pewno kroczc w chwale Pana. Na rozkz Pana las i pchnc drzwiãta md dwa c Izraelowi. Bò z redosc Bg pòprowadzy Izraela do widu swòji chwa z prznlen sobie sprawiedlwòt i miosrdzym.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 126 (125)


Refren: Tak wild rzecz Pn Bg dl nas sprawi.

Czej Pn d przic nazd wgnacm Syjonu, *
nm bo jakb sã nama snio.
Nasza gãba ba ca w smichù, *
a jãzk z redosc spiw.

Refren.

Tej midz pògnama bo gdn: *
„Wild rzecz Pn jima sprawi „.
Òdmiece zs, Panie, nasze namienieni, *
Jakno òdmieniwce strmienie w pniowch stronach.

Refren.

Ti, chtrny ze zama sej, *
md niwil z redosc.
Òni jid a pacz i nios zrno do sewù, *
ale z redosc przid nazd i md niosl swòje snop.

Refren.


DRD CZTANI
Flp 1, 4-6. 8-11


Bdzta czsti i bez zastrzedi na dz Christusa.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Filpianw.

Bracynowie! Widno, w kòdi mòdltwie, j z redosc mwiã prosbã za waju wsztczich, z przczn wajgò wkadu w szrzwieni Ewanielji òd pierszg dnia ja do dzys. Mm tej tã ndzejã, e Nen, co pòcz we waju nã bln sprawã, dokùczi jã do dnia Christusa Jezsa.

Bò mie Bg je swidkã, jak baro j teskniã za wama wsztczima miot Christusa Jezsa. A mòdlã sã ò to, eb waja miota corz to barij doskònala sã w gãbszim pòznanim i we wszeljaczi wrazlwòce dl rozeznani negò, co je lepsz, ebsta ba czsti i bez zastrzedi na dz Christusa, jãdrzniejcy brzadã sprawiedlwòt, nabtim przez Jezsa Christusa na chwaã tczã Bòga.

To je sowò Bòe.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 3, 4.6


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn;
wsztc ldze ùzdrz Bò zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 3, 1-6


Jan Chrzccl szkùje drogã Panu.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

To bo w piãtnstim rokù rzdw csrza Tiberiusza. Czej Pncjusz Pit b wilgòrzdc Judeji, Herd tetrarch Galileji, jegò brat Filp tetrarch Itureji kraju Trachnu, Lizanisz tetrarch Abilen; za nwszch kapanw Annasza Kajfasza rzek bo Bò sowò do Jana, sna Zachariasza, na pùstini. Tej òbchd òn ca òkòl nad Jordanã i gosy chrzest nawrceni na òdpùszczeni grzchw, jakno je napisn w kndze mòww proroka Izajasza: "Gos wòajcgò na pùstini: Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn! Niech kòd niawa mdze zapenion, a kòd gra grzpa niech mdze zrwnn; krãt drodi niech sã stn prostima, a nierwn drogama gdczima! I wsztc ldze ùzdrz Bò zbawieni".

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------


Wierzã...


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, dj sã przebagac naszima pòkrnyma mòdltwama i òfiarama, + a dlte, e m ni mm zasgw, jacz mògb nas ùsprawiedlwic przed Tob, * wspòmò nas swòj ask. Przez Christusa Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Ba 5, 5; 4, 36


Wstanie, Jeruzalem, i stani na wsoczim mlu, * a òbacz redosc, jak dostniesz òd twgò Bòga.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Pòkrzsony n dchòw Straw pòkrno bagm Cã, Bòe, + sprawi, eb jesm przez ùdzl w Eucharistji naùczl sã mdrze szacowac doczasn dobra * i miowac dobra wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.Pages: (1) 2 3 4 ... 7 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyraaj pogldy ich autorw. Administrator serwisu nie odpowiada za treci w nich zawarte.
Wyrnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002