artykuly-Adwent - tydzie? 2.
Losowe zdj?cie
VII Zjazd Kaszubw  6
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skrki)
Kaszbsk Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osb Narodowo?ci Kaszubskiej

Adwent - tydzie? 2.
Author: Stanis?aw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 06.12.2003
Rating 10.00
Votes: 1
Read: 13059 times
Article Size: 21.15 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

DRD?I TIDZ? ADWE?TU


NIEDZELA


Bg pòwò?? do jistnieni wsztcz nrod i pragnie jich zbawienigò. Wcyg na nowò twòrzi z nich jeden nrd, czej mwi: "T jes mj!". Ldzy ze wsztczich nrodw, nch, jaczich chce, pòwò?iw i robi z nich jeden Bò?i lud. Ùswiãcyw gò swòjim s?owã, Dchã Swiãtim i Kr'wi? Baranka.


ANTIFONA NA WE?DZENI
Przr. Iz 30, 19. 30


Ldu Bò?i, hewò Pn przi?dze, ?eb zbawic nrod; * Pn d czc swj g?os pe?en chwa? * i ùredje sã waje srce.


KÒLEKTA


Wsztkòmòg?cy i mi?osrny Bò?e, + sprawi, ?eb k?opòt i zadba ò doczasn spraw nie przeszkdza? nama w jidzenim na spòtkani z Twòjim Snã, * le niech nadprzirodzon m?drosc czerje naszima cznama i doprowadzy nas do zjednoczeni z Christusã. Chtren z Tob? ?je i krlje na wieczi wiekw.


-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ APIERSZ CZTANI
Iz 11, 1-10


Przi?dzeni Mesjasza, sprawiedlwgò krla.
Cztani z Knd?i proroka Izajasza.

Wrosce rzga ze sztam Jessgò, wszosje wpùscna z jegò kòrzenia. I òstnie na ni Duch Pana, duch m?drosc i rozmù, duch rad i dzyrzkòsc, duch widz i bòj?cosc Pana. Ùwidzy so w bòj?cosc Pana. Nie mdze s?dzy? z pòzdrztkù ani òbs?dzyw? pòd?ug òg?oskw; ale rozs?dzy bidnch sprawiedlwie i pòkrnym na zemi wd blny òbs?d.

Szligã swòji gãb ùderzi zleczi?cã, chùchã swòjch wargw ùsmircy bezbò?ngò. Sprawiedlwòta mù b?dze òbwi?zk? na biodrach, a wirnota jegò pasã na òpaszim. Ted wilk zamieszk wesp? z barankã, pantera legnie kòle kzlca, celã i lew md? sã pas? razã i m?i knp b?dze je pògni?.

Krowa i miedwiednica md? ?? w przjacelstwie, jich m?od md? lga? razã. Lew t? jak w? b?dze jd? s?omã. Matilink mdze
53
sã zabwi? kòl kùlniszcza wã?a, dzeckò w?o?i rãczkã do gnizda ?niji. Nie md? wrz?dzywa? krziwd ani szkòd na ca?i mòji swiãti grze, bò zemia sã nape?ni pòznanim Pana na pòdobã wòd, co wpe?niw mòrze. W nym dniu to sã stnie: Kòrz? Jessgò mdze stoj? jak stanica dl ldw. Do niegò nrod przi?d? z mòdltw?, a ml jegò btnosc mdze s?awny.

To je s?owò Bò?.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 72 (71)


Refren: Pòkj zakwitnie, czed Pn przb?dze.

Bò?e, przeka? Krlowi s?d Twj, *
a snowi krlewsczmù Twòjã sprawiedlwòsc.
?eb twòjim ldã rz?dzy? sprawiedlwie *
i ùbòd?ima wedle prawa.

Refren.

Za Jegò dni zakwitnie sprawiedlwòsc *
i wild?i pòkj, ja? mies?c nie zgasnie.
B?dze panow? òd mòrza do mòrza *
òd Rzczi ja? pò kù?ce zemi.

Refren.

Bò òn wzwòli bidka, chtren Gò wzw, *
i ùbòd?gò, co ni m òpieczi.
Zmi?uje sã nad bidnym i ùbòd?im, *
nãdzrza ùret òd smirc.

Refren.

Niech Jegò miono trw na wieczi, *
jak d?ugò swicy s?u?ce, niech trw Jegò miono.
Niech Jegò mionã wzajemno sã b?ogòs?awi?,
niech wsztcz nrod zemi ?cz? Mù szczesc.

Refren.


DRD? CZTANI
Rz 15, 4-9


Christus zbwi wsztczich ldzy.
Cztani z Lstu swiãtgò Paw?a Apòszto?a do Rzimianw.

Bracynowie! No, co b?o przd napisn, je napisn t? dl najgò pòùczeni, ?ebsm pòprzez crplwòtã i pòcechã, jak? nios? Pismiona, pòdtrzmiwel naszã ndzejã. A Bg, co dw crplwòtã i pòcechã, niech sprawi, ?eb wa na rt Christusa ??a we wzajemny zgòdze i wesp? zgdnym g?osã wielbi?a Bòga Òjca Pana naszgò Jezsa Christusa.

Dlte przgarinjta do se jedny drd?ich, bò Christus t? waju przgarn?? - na chwa?ã Bòga. Bò j mwiã, ?e Christus st? sã s?g? òberznionch, dl òkzani wirnot Bòga i pòcwirdzeni bez to òbietnic dnch òjcm a t? do te, ?eb pògni za òkzn sobie zmi?owani ùwielbil Bòga, jakno je napisn: "Dlte b?dã C òddw? tczã midz pògnama spiw? Twòjmù mionu".

To je s?owò Bò?.


SPIW PRZED EWANIELJ?
?k 3, 4.6


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn;
wsztc ldze ùzdrz? Bò? zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 3, 1-12


Jan Chrzccl szkùje drogã Panu.
S?owa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

W nym czasu wst?pi? Jan Chrzccl a g?osy? na Judzczi Pùstini tacz s?owa: "Nawrcta sã, bò niedalecz je niebiescz krlestwò". To ò nim mwi? prorok Izajsz, czej rzek?: "G?os wò?aj?cgò na pùstini: Przszkùjta drogã Panu, dl Niegò proscta stegn".

Jan nosy? òbleczeni z wielb?dowi szrzchl i skrowi pas kòl biodrw. Jegò straw? b?a szara?cz i lasowi mid. Wnenczas cygnãl do niegò ldze z Jeruzalemù, z ca?i Judeji z ca?i òb?d nad Jordanã. Przjimel òd niegò chrzest w rzce Jordanie i wznwel prz tim swòje grzch.

A czej widz?, ?e przchd do chrztu wiele spòmidz farizeuszw saduceuszw, gd? jima: "?nijow plemiã, chto wama pòkz?, jak ùcec przed nadchdaj?cym gòrzã? Wdjta?e brzd pasowny do nawrcenigò. A nie mslta, ?e mò?eta so gadac: Abrahama mm za òjca. Bò pòwidajã wama, ?e z nch kamieni Bg mò?e wzbùdzec Abrahamòwi dzec. Ju seczera do kòrzenia drzwiãt je prz?o?on. Tej kò?d drzwiã, co nie rodzy dobrgò brzadu, mdze w òd?in csnion. J waju chrzcã wòd? dl nawrceni, ale Nen, co jidze za mn?, je mòcniszi òd mie. Òn waju mdze chrzcy? Swiãtim Dchã ògniã. Òn m wiejad?o w rãce i wczszczi swòje klepiszcze: psznicã zebierze w zbò?ownicã, a plew spli w nieùgas?im ògniu".

To je s?owò Pa?scz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ B


Pòwtrn przi?dzeni Christusa i kù?c swiata - òbie ne prwd dadz? sã òpisac farwno i òpòwiedzec z fantazj?, ale trudni je mslec ò nich pòw?no. Swiat materialny jidze swòj? drog? i rozwij sã wedle swòjch ùstanowionch prw. Ldzkòsc prwdac m czt ò pierszim pri?dzeniu Christusa, ale kò do dzys dnia ni ma widzec nick z Jegò pòtãd?i i chwa?. Cz òd ny stron m mò?em sã spòdzewac jaczi zmian? Pitania stwin dzys cz?owiekòwi wierz?cmù s? pò prwdze tacz same, jak ne, z jaczima sã stik? chrzecjn ?j?cy kòle setngò rokù pò Christusu - to je w czasu pwstani 2 Lstu sw. Piotra. Jak? òdpòwisc dm j, co mògã rzec ò mòji wierze i ndzeji wedle pòwtrngò przi?dzeni Christusa? Ni mògã gadac ò tim, czegò j nie wim. Ale mm wiedzec, ?e histori negò tu swiata je histori? Bòga; ?e Bg chce nen swiat ùdoskònalc i doprowadzc do pe?ni, a ni zbùrzc; i ?e òbjawieni sã chwa? Bòga je przgòtown przez nch ldzy, chtrny z Bògã sp?prcj? i z dowirnot? jid? w przi?dosc.


PIERSZ CZTANI
Iz 40, 1-5.9-11


Przszkùjta drogã dl Pana.
Cztani z Knd?i proroka Izajasza.

"Pòceszta, pòceszta mj lud!" mwi waji Bg. "Przemawijta do srca Jeruzalem i wò?jta do niegò, ?e czas jegò s?u?b sã skù?czi?, ?e jegò nieprawòta je òdpòkùtown, bò òno òdebra?o z rãczi Pana pòdwjn? karã za wsztcz swòje grzch". G?os sã rozlg: "Przszkùjta na pùstini drogã dl Pana, wrwnjta na bezludkòwim drogã naszmù Bògù! Niech sã pòdnios? dolzn, a wsztcz gr i grzp òbni??; rwizn? niech sã stn? ùrzm, a przitcz ùbiedrza g?dk? ni?aw?. Ted sã òbjawi chwa?a Pana, ùzdrzi jã kò?d ca?o, bò to maj? rzek? ward?i Pana". Wstãpi?e na wsok? grã, zwiastunkò dobri nowin w Syjonie! Pòdnies mòcno twj g?os, zwiastunkò dobri nowin w Jeruzalemie! Pòdnies g?os, nie bj sã! Pòwidz miastm judzczim: "Hewò waji Bg!" Hewò waji Pn, Bg, przchòdzy z mòc? i swòjim remieniã Òn panje. Hewò Jegò ndgroda z Nim jidze i przed Nim Jegò zp?ata. Jiwerno pasturz pase swòjã rtã, gromadzy jã swòjim remieniã, jagniãta nosy na swòjch piersach, a krmi?c òbagnice prowadzy òstr?no.

To je s?owò Bò?.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 85 (84)


Refren: Òka?ce nm ?askã i djce zbawieni.

J b?dã s?ch? tegò, co mwi Pn Bg: *
wejle Òn òg?sz mir ldowi i swòjim swiãtim.
Pò prwdze Jegò zbawieni je ju bliskò +
dl tch, co Gò sã bòj?, *
i chwa?a zamieszk na naji zemi.

Refren.

Pòtkaj? sã ze sob? wirnota i ?aska, *
ùca?uj? sã mir i sprawiedlwòsc.
Wirnota ze zemi wrosce, *
A sprawiedlwòsc sã przzdrzi z nieba.

Refren.

Pn sm òbdarzi szczescym, *
a naj zemia swj brzd wd.
Przed Nim mdze krocz?a sprawiedlwòsc, *
a szlachã Jegò krokw zbawieni.

Refren.


DRD? CZTANI
2 P 3,8-14


?d?em na now niebò i now? zemiã.
Cztani z Drd?gò Lstu swiãtgò Piotra Apòszto?a.

Ùmi?owny:

Niech le wama nie mdze nieznn to jedno, ?e jeden dz? ù Pana je jak ts?c lat, a ts?c lat jak jeden dz?. Pn nie òbsztrkùje z dotrzimanim òbietnic - bò niejedny s? db, ?e Pn òbsztrkùje - ale Òn je crplwi w ùprocmnienim do waju. Bò nie chce niejednch zagùbic, le wsztczich doprowadzc do nawrceni. A jak z?odzj przi?dze nen Pa?sczi dz?, w jaczim niebò ze szmòtã przeminie, gwizd w ògniu sã rozp?n?, a zemia i to, co na ni je, pòzd?inie.

?el no wsztkò tak m bc zniszczon, tej jaczima mta bc wa w swiãtim pòstãpòwanim w pòbò?noce, ?el czekta i chceta przspieszc przi?dzeni Bò?gò dnia, chtren sprawi, ?e zaplon niebò pùdze w rozspczi, a gwizd sã w ògniu rozp?n?. Rwnak m ?d?em, pòd?ug òbietnic, na now niebò i now? zemiã, w jaczich mdze mieszka?a sprawiedlwòta. Dlte, ùmi?owny, ?d??c na to, starjta sã, ?eb Òn waju nalz bez ùjm i skaz - w mirze.

To je s?owò Bò?.


SPIW PRZED EWANIELJ?
?k 1, 1-8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn
wsztc ldze ùzdrz? Bò? zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mk 1, 1-8


Jan Chrzccl szkùje drogã Panu.
S?owa Ewanielji wedle swiãtgò Marka.

Zcz?tk Ewanielji ò Jezsu Christusu, Bò?im Snie. Jak je napisn ù proroka Izajasza: "Hewò J slm mòjgò pòs?a?czika przed Tob?; òn przszkùje Twòjã drogã. G?os wò?aj?cgò na pùstini: Przszkùjta drogã Panu, dl Niegò proscta stegn".

Na pùstini wst?pi? Jan Chrzccl i g?osy? chrzest nawrcenigò na òdpùszczeni grzchw. Cygnã?a do niegò ca? Judeja wsztc mieszka?cowie Jeruzalemù a przjimel òd niegò chrzest w rzce Jordanie i wznwel prz tim swòje grzch. Jan nosy? òblecznk z wielb?dowi szrzchl i skrowi pas kòle biodrw, a ?wi? sã szara?cz? i lasowim miodã. tak g?osy?: "Jidze za mn? mòcniszi òd mie, a j nie jem wrt, ?eb sã zegn?c i rozdrzeszc rzemiszk kòl Jegò zandalw. J jem waju chrzcy? wòd?. A Òn waju mdze chrzcy? Swiãtim Dchã".

To je s?owò Pa?scz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ C


Religia je spraw? priwatn? - no niebezpieczn i miln zdani je wcyg na nowò òdswi?n przez nch, co chc? jã zniszczc. ?el t? chrzescjanowie no zdani pòwtrzaj?, tej mò?em rzec, ?e òni nie wiedz?, co gdaj?. Chrzescjn, co nie wi ò swòji òdpòwiedzalnosc za swòjch bracynw i za Kòsc?, chrzescjn, co nie chc?b wchadac pòza swòje mùr, a òstawi?b swiat sammù sobie - tracy z òczu cl i przeniewirz sã swmù pòwò?animù. Bg msli ò wsztczich ldzach.


PIERSZ CZTANI
Ba 5, 1-9


W drodze do nowgò Jeruzalem.
Cztani z Knd?i proroka Barucha.

Zeblecz, Jeruzalem ruchna swgò smùtkù i ùcemiãd?i, a przòdzj sã w pszn ruchna chwa?, dn tobie na widno przez Pana. Òblecz p?szcz sprawiedlwòt, jak pòchòdzy òd Bòga, w?? na g?owã kòrunã chwa? Przedwieczngò! Bò hewò Bg chce pòkazac twòjã spania?osc wsztczmù, co je pòd niebã. Miono twòje ù Bòga na wieczi mdze nazwn: " Mir sprawiedlwòt i chwa?a pòbò?not!" Pòdnies sã, Jeruzalem! Stani na wsoczim mlu, przzdrz sã wschd, òbacz twòje dzec, zgromadzon na s?owò Swiãtgò òd wschòdu s?u?ca ja? do zchòdu, rozredown, ?e Bg ò nich pamiãt?. Wszl òd cebie piechti, nkny przez niedrchw, a Bg jich prowadzy nios?ch z chwa??, jakb na krlewsczi ?awelnic.

Bò Bg pòstanowi? zni?c kò?d? wsok? grã, ne strodwn grzp, a zaspac do? do zrwnani ze zemi?, ?eb Izrael mg pewno kroczc w chwale Pana. Na rozkz Pana las i pchn?c drzwiãta md? dwa? c? Izraelowi. Bò z redosc? Bg pòprowadzy Izraela do widu swòji chwa? z prznle?n? sobie sprawiedlwòt? i mi?osrdzym.

To je s?owò Bò?.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 126 (125)


Refren: Tak wild? rzecz Pn Bg dl nas sprawi?.

Czej Pn d? przi?c nazd wgna?cm Syjonu, *
nm b?o jakb sã nama sni?o.
Nasza gãba b?a ca? w smichù, *
a jãzk z redosc spiw?.

Refren.

Tej midz pògnama b?o gdn: *
„Wild? rzecz Pn jima sprawi? „.
Òdmie?ce zs, Panie, nasze namienieni, *
Jakno òdmieniwce strmienie w p?niowch stronach.

Refren.

Ti, chtrny ze ?zama sej?, *
md? ?niwil z redosc.
Òni jid? a p?acz? i nios? zrno do sewù, *
ale z redosc? przi?d? nazd i md? niosl swòje snop.

Refren.


DRD? CZTANI
Flp 1, 4-6. 8-11


B?dzta czsti i bez zastrzed?i na dz? Christusa.
Cztani z Lstu swiãtgò Paw?a Apòszto?a do Filpianw.

Bracynowie! Widno, w kò?di mòdltwie, j z redosc? mwiã prosbã za waju wsztczich, z przczn wajgò wk?adu w szrzwieni Ewanielji òd pierszg dnia ja? do dzys. Mm tej tã ndzejã, ?e Nen, co pòcz?? we waju nã bln? sprawã, dokù?czi jã do dnia Christusa Jezsa.

Bò mie Bg je swidkã, jak baro j teskniã za wama wsztczima mi?ot? Christusa Jezsa. A mòdlã sã ò to, ?eb waja mi?ota corz to bar?ij doskònal?a sã w g?ãbszim pòznanim i we wszeljaczi wrazlwòce dl rozeznani negò, co je lepsz, ?ebsta b?a czsti i bez zastrzed?i na dz? Christusa, jãdrzniej?cy brzadã sprawiedlwòt, nabtim przez Jezsa Christusa na chwa?ã tczã Bòga.

To je s?owò Bò?e.


SPIW PRZED EWANIELJ?
?k 3, 4.6


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn;
wsztc ldze ùzdrz? Bò? zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
?k 3, 1-6


Jan Chrzccl szkùje drogã Panu.
S?owa Ewanielji wedle swiãtgò ?ukasza.

To b?o w piãtnstim rokù rz?dw csrza Tiberiusza. Czej Pncjusz Pi?t b? wilgòrz?dc? Judeji, Herd tetrarch? Galileji, jegò brat Filp tetrarch? Itureji kraju Trachnu, Lizanisz tetrarch? Abilen; za nw?szch kap?anw Annasza Kajfasza rzek? b?o Bò? s?owò do Jana, sna Zachariasza, na pùstini. Tej òbchd? òn ca? òkòl nad Jordanã i g?osy? chrzest nawrceni na òdpùszczeni grzchw, jakno je napisn w kndze mòww proroka Izajasza: "G?os wò?aj?cgò na pùstini: Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn! Niech kò?d ni?awa mdze zape?nion, a kò?d gra grzpa niech mdze zrwnn; krãt drod?i niech sã stn? prostima, a nierwn drogama g?dczima! I wsztc ldze ùzdrz? Bò? zbawieni".

To je s?owò Pa?scz.

-------------------------------------------


Wierzã...


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmòg?cy Bò?e, dj sã przeb?agac naszima pòkrnyma mòdltwama i òfiarama, + a dlte, ?e m ni mm zas?gw, jacz mòg?b nas ùsprawiedlwic przed Tob?, * wspòmò? nas swòj? ?ask?. Przez Christusa Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Ba 5, 5; 4, 36


Wstani?e, Jeruzalem, i stani na wsoczim mlu, * a òbacz redosc, jak? dostniesz òd twgò Bòga.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Pòkrzsony n? dchòw? Straw? pòkrno b?agm Cã, Bò?e, + sprawi, ?eb jesm przez ùdzl w Eucharistji naùczl sã m?drze szacowac doczasn dobra * i mi?owac dobra wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.Pages: (1) 2 3 4 ... 7 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyraaj pogldy ich autorw. Administrator serwisu nie odpowiada za treci w nich zawarte.
Wyr?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002