artykuly-O?rodek Kultury Kaszubsko Pomorskiej w Gdyni
Losowe zdj?cie
Babi Dó? - bruk kamienny 2
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Herb Gdyni Logo Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni Szadi gryf

O?rodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej w GdyniO?rodek dzia?a od 12 wrze?nia 2003 roku.

Siedziba:
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
Filia nr 15
Al. Pi?sudskiego 18
tel. 621 73 25

Godziny otwarcia:
poniedzia?ki, wtorki, czwartki i pi?tki
w godzinach 11:30 - 19:00
co druga sobota miesi?ca
w godzinach 10:30 - 15:00

Cele i za?o?enia:

 • umo?liwia? dost?p do niezb?dnych materia?ów ?ród?owych do nauczania o regionie kaszubsko-pomorskim
 • umo?liwia? dost?p do literatury kaszubskiej, z uwzgl?dnieniem najm?odszych grup wiekowych
  gromadzi? wzorcowe materia?y metodyczne do nauczania j?zyka kaszubskiego
 • gromadzi? materia?y dydaktyczne do nauczania j?zyka kaszubskiego (s?owniki, podr?czniki, utwory literackie)

 • gromadzi? literatur? s?u??c? do wszechstronnego pog??biania wiedzy
  o regionie kaszubsko-pomorskim
 • przybli?a? specyfik? i kultur? regionu przez organizowanie odczytów, prelekcji, szkole?, seminariów, inscenizacji itp.

 • gromadzi? czasopisma oraz materia?y naukowe dotycz?ce Kaszub
  i Pomorza
 • w dalszej kolejno?ci gromadzi? literatur? o podobnych grupach etnicznych w Europie, takich jak Serbo?u?yczanie, ?mudzini i inni


W zasobach O?rodka znajduj? si? nast?puj?ce czasopisma:
„Pomerania” (1970-2003 r.),
„Pomorze”(1983-1990 r. ),
„Òdroda” (2002-2003 r.),
„Gdi?skô Klëka” (1997-2003 r.)
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002