artykuly-Adwent - tydzień 3. (Part: 2)
Losowe zdjęcie
Węsiory - kamień z zarysem krzyża 2
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Adwent - tydzień 3. (Part: 2)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 19.12.2003
Rating 0.00
Votes: 0
Read: 12577 times
Article Size: 5.64 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


PÒNIEDZÔŁK


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ
Przër. Jr 31, 10; Jr 35, 4


Słëchôjta nôrodë słowa Pana * i głosta je na całim swiece. * Hewò przińdze nasz Zbôwca, * òdrzucëta strach.


KÒLEKTA


Bòże, w swòji òjcowsczi dobrocë wësłëchôj nasze mòdlëtwë + i widã Twòjégò Sëna, chtëren nas nawiédzô, * rozjasni cemnicã najégò sërca. Przez najégò Pana Jezësa Christusa.


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Lb 24, 2-7.15-17a


Wschôdô gwiôzda z Jakùba.
Czëtanié z Knédżi Lëczbów.

Czej Balaam sã przëzdrzôł a obôcził Izraela rozłożonégò na leżã pòdług swòjëch pòkòleniów, ògarnął gò Duch Bòżi i zaczął głosëc swòje proroctwò, a gôdôł: „Òbsąd Balaama, sëna Beóra; òbsąd chłopa, chtëren mô zdrok òstri; òbsąd tegò, chtëren czëje Bòżé słowa, chtëren òbzérô widzenié Wszechmòcnégò, chtëren pôdô, a òczë mù sã òtmikają.

Jakùbie, jakùż snôżé są twòje telce, mieszkania twòje, Izraelu! Są jak szëroczé dolëznë strëgów, jakno ògrodë nad brzegã strëmiéniów abò jak aloes, jaczi Pón sadzył, ë jak cedrë nad wòdama. Płënie wòda z jegò wãbórków, a jegò séwë mają bòkadosc wilgòcë; król jegò je wiele mòcniészi nigle Agôg, królestwò jegò je w górã wëniosłé”.

I wëgłosył swòje proroctwò, a rzekł: „Òbsąd Balaama, sëna Beóra; òbsąd chłopa, chtëren mô zdrok òstri; òbsąd tegò, chtëren czëje Bòżé słowa, chtëren òbzérô widzenié Wszechmòcnégò, a znaje mëslë Nôwëższégò, chtëren ùpôdô, a òczë mù sã òtmikają.
Jô gò widzã, ale jesz nié terôzka, òbzéróm gò, ale nié z bliska: Wschôdô Gwiôzda z Jakùba, a z Izraela pòdnôszô sã berło”.

To je słowò Bòżé.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 25 (24)Refren: Swòjima stegnama naùczce miã chòdzëc.

Dôjce mie pòznac Wasze drodżi, Panie, *
Waszima stegnama naùczce miã chòdzëc.
Prowadzce miã w prôwdze wedle Waszëch wskôzów, *
Bòże i Zbôwco, jô móm nôdzejã w Tobie.

Refren.

Wspòmnijce na swòje miłosërdzé, Panie, *
na swòjã miłotã, co trwô òd wieków.
Le ò mie pamiãtôjce w swòjim miłosërdzym *
przez wzgląd na Waszã dobroc, Panie.

Refren.

Pón je dobri i prawi, *
dlôte wskazëje grzésznikóm drogã.
Pòmôgô pòkórnym czënic dobrze, *
ùczi pòkórnëch swòjëch drogów.

Refren.

SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ
Ps 85 (84), 8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Òkôżce nóm, Panie, swòjã łaskã
i dôjce nóm swòje zbawienié.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ
Mt 21, 23-27


Skądka pòchòdzëło Janowé chrzcenié.
Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Mateùsza.

Czej Jezës przëszedł do swiątini i naùczôł, przëstąpilë do Niegò
arcykapłanowie ë starszëzna lëdu ze zapitanim: „Wedle jaczégò
prawa Wë to robice? I chto dôł Wami nã mòc? „Jezës jima
òdpòwiedzôł: „Jô téż wama dóm jedno pitanié: żelë Mie na nie
òdpòwiéta, Jô téż pòwiém wama, wedle jaczégò prawa to robiã.

Skądka pòchòdzëło Janowé chrzcenié: z nieba, czë òd lëdzy? „Òni sã midzë sobą głowilë: „Żelë pòwiémë: "z nieba", tej Òn
nóm rzecze: "Czemù wa tej jemù nie ùwierzëła?" A żelë pòwiémë:
"Òd lëdzy" - mómë strach lëdztwa, bò wszëtcë mają Jana za
proroka”. Òdpòwiedzelë tej Jezësowi: „Nie wiémë”. Òn jima
téż òdpòwiedzôł: „Tej jô téż wama nie pòwiém, wedle jaczégò
prawa to robiã”.

To je słowò Pańsczé.

Mòdlëtwa wiérnëch.


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòże, przëjimnijce ne darë, jaczé jesmë dostelë dzãka Waszi dobrocë, + Wë nama je dele, żebë jesmë mòglë òdprawiac eucharisticzną Òfiarã, * sprawice, żebë òna sã stała dlô nas zadôwkã wiecznégò zbawieniô. Przez Christusa, Pana najégò.


Prefacjô nr 1


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Przër. Ps 106 (105), 4-5; Iz 38, 3


Przińdzce, Panie, i nawiedzce nas w ùbëtkù, * żebë jesmë sa ceszëlë przed Wami z czëstim sërcã.


MÒDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Bòże, nasz Òjcze, niech brzadny bądze nasz ùdzél w nym Sakrameńce, + przez jaczi nas, pielgrzimùjącëch na zemi, pòdtrzimùjesz w drodze do nieba * i ùczisz całim sërcã miłowac to, co je wieczné. Przez Christusa, Pana najégò.Pages: « 1 (2) 3 4 5 6 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002