artykuly-Adwent - tydzień 4 (Part: 2)
Losowe zdjęcie
Zjazd Kaszubów Gdynia 2006 64
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Adwent - tydzień 4 (Part: 2)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 20.12.2003
Rating 0.00
Votes: 0
Read: 8373 times
Article Size: 5.5 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


20 GÒDNIKA


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ
Przër. Iz 11, 1; 40, 5; Łk 3, 6


Wërosce rózga ze sztamë Jességò, * chwała Pańskô napełni całą zemiã * i wszëtcë lëdze ùzdrzą Bòżé zbawienié.


KÒLEKTA


Òjcze niebiesczi, za zwiastowanim anielsczim Niepòkalónô Dzéwica przëjãła Twòje òdwieczné Słowò + i przepełnionô widã Dëcha Swiãtégò stała sã Bòżã swiątinią, * prosymë Cã, sprawi, żebë jesmë za Ji przëkładã pòkórno zjiscywelë Twòjã wòlą. Przez najégò Pana Jezësa Christusa.


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 7, 10-14


Panna pòcznie i ùrodzy sëna.
Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza.

Pón przemówił do Achaza tima słowama: „Prosë dlô se ò znak òd Pana, Bòga twòjégò, czë to niskò w Głãbi, czë wësok w górze”.

Ale Achaz òdpòwiedzôł: „Jô nie mdã prosył i nie mdã wëstôwiôł Pana na próbã”.

Tedë rzekł Izajôsz: „Słëchôjta tej wa z domôctwa Dawidowégò: Czë wama je mało naprzikrzac sã lëdzóm, że naprzikrzôta sã téż mòjémù Bògù? Dlôte Pón sóm dô wama znak: Hewò Panna pòcznie i pòrodzy Sëna, i nazwie gò mionã Emmanuel - Bóg z nama”.

To je słowò Bòżé.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 24 (23)


Refren: Przińdzceże, Panie, nasz Królu chwałë.

Panu nôleżi zemia i wszëtkò, co je na ni, *
swiat i mieszkańcowie jegò.
Bò Òn gò na mòrzach òsadzył *
i pònad rzékama ùmòcnił.

Refren.

Chto wstąpi na górã Pana, *
chto stanie w Jegò swiãtim miescu?
Człowiek rãk nieskalónëch i czëstégò sërca, *
chtëren swi dëszë do marnosców nie skłonił.

Refren.

Òn dostónie błogòsławiéństwò òd Pana *
i zôpłatã òd Bòga, swòjégò Zbôwcë.
Hewò pòkòlenié nëch, co szukają Jegò, *
chtërny szukają òbliczô Bòga Jakùba.

Refren.


SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Kluczu Dawida,
jaczi òtmikôsz wierzeje wiecznégò królestwa,
przińdzëże a wëprowadzë ze sôdzë
pòjmańca, co w cemnicë sedzy.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ
Łk 1, 26-38


Marija pòcznie i ùrodzy Sëna
+ Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Łukasza.

Bóg pòsłôł anioła Gabrijela do miasta w Galileji, zwónégò Nazaret, do Dzéwicë zdóny chłopù mionã Józef, z rodu Dawida, a Dzéwicë bëło na miono Marija. Aniół wszedł do Ni a rzekł: „Bãdzë pòzdrowionô, pełnô łasczi, Pón z tobą, błogòsławionô jes midzë niastama”.

Òna sã zlãkła na ne słowa i rozmiszla, co bë miało znaczëc no pòzdrowié. Ale aniół rzekł do Ni: „Nie bój sã Marijo, bò Të nalazła jes łaskã ù Bòga. Hewò pòczniesz i ùrodzysz Sëna, jaczémù nadôsz miono Jezës. Òn bądze wiôldżi i mdze nazwóny Sënã Nôwëższégò, a Pón Bóg Mù dô ławelnicã Jegò praòjca, Dawida. Bądze Òn panowôł nad rodã Jakùba na wieczi, a Jegò panowanimù nie mdze kùńca”. Na to Marija rzekła do anioła: „Jakùż to sã stónie, żelë Jô nie znajã chłopa?" Aniół Ji òdpòwiedzôł: „Duch Swiãti zestąpi na Cã i mòc Nôwëższégò Cebie òkrëje. Temù téż no Swiãté, co sã narodzy, mdze nazwóné Bòżim Sënã. A wej téż Twòja krewnô, Elżbiéta, na, co jã mają za nierodną, téż pòczãła sëna na swòje stôré lata i ju je w szóstim miesącu. Bò dlô Bòga ni ma nick niemòżebnégò”. Na to Marija rzekła: „Hewò jô, Pańskô służebnô, niech mie sã stónie pòdłùg twégò słowa”. Tej aniół òd Ni òdeszedł.

To je słowò Pańsczé.


Mòdlëtwa wiérnëch


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Wszëtkòmògący Bòże, przëjimnij nã Sakramentalną Òfiarã + i przez ùczãstnictwò w ny krëjamnoce ùdzelë nóm darów, * jaczich przez wiara mòżemë sã spòdzewac. Przez Christusa, Pana najégò.


Prefacjô nr 2


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Łk 1, 31


Aniół rzekł do Mariji * Hewò pòczniesz i ùrodzysz Sëna, jaczémù nadôsz miono Jezës.


MÒDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Bòże, nasz Òjcze, zachòwôj w swòji òpiece nen wiérny lud, jaczémù dôwôsz jesc Chleba eucharisticznégò, * i sprawi, żebë òn żił w prôwdzëwim ùbëtkù. Przez Christusa, Pana najégò.


Pages: « 1 (2)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002