Kamienne Kręgi w Trątkownicy

Date:  04.07.2005
Section: Archeologia
Prof. dr hab. Maria Magdalena Mączyńska
Kierownik Katedry Epoki Brązu i Żelaza Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego
Tekst spisany z tablicy informacyjnej przy kamiennych kręgach w Trątkownicy / Babim Dole - Borczu.


Cmentarzysko w Babim Dole - Borczu założyli Goci, którzy w I w. po Chr. przybyli na Pojezierze Kaszubskie ze Skandynawii, przynosząc z sobą nowe konstrukcje grobowe - kurhany otoczone wieńcami kamiennymi, nieznane do tej pory na Pomorzu. Pomiędzy tymi kurhanami znajdowały się kręgi z wielkich głazów narzutowych, w obrębie któych odbywały się zebrania i sądy.

Były także składane ofiary, może nawet z ludzi. W grobach pod kurhanami, które wszystkie jeszcze w starożytności zostały wyrabowane, pochowani byli zmarli o wysokiej pozycji społecznej.

Pomiędzy kurhanami znajdowały się groby szkieletowe i ciałopalne ze spalonymi kośćmi, gdyż lud ten stosował dwa rodzaje obrządku pogrzebowego - kremację i inhumację. Kilka takich cmentarzysk z kurhanami i kręgami kamiennymi znanych jest z Pomorza Wschodniego z miejscowości Odry, Węsiory, Leśno a także Grzybnicy koło Koszalina. Wszystkie one badane były wykopaliskowo, a na większości z nich prace trwają nadal.

Około 500 lat przed Gotami Pomorze zamieszkiwała ludność kultury pomorskiej, która już wcześniej na tym samym miejscu chowała swoich zmarłych w grobach z wielkich płyt kamiennych zawierających popielnice ze spalonymi kośćmi. Także i takie groby zostały odkryte na cmentarzysku.

W początkach III w. po Chr. Goci opuścili Pomorze, udając się w wielką wędrówkę nad Morze Czarne. Przeszli przez Mazowsze, Podlasie i Wołyń i dotarli na Ukrainę, gdzie pod ich przewodnictwem rozwinęła się kultura archeologiczna, zwana czerniachowską, obejmująca Wołyń, Podole, obszar Ukrainy aż poza Dniepr i stepy nadczarnomorskie, Rumunię po Dunaj i Siedmiogród. Część z nich osiedliła się także na Krymie. Od 238 r. rozpoczęły się ich najazdy na miasta antyczne nad Morzem Czarnym, a w 375 r. zostali podbici przez Hunów, koczowniczy lud z Azji środkowej. Ich wędrówka przekazana została nam przez historyka Jordanesa, piszącego w połowie VI w., który korzystał w swym dziele także z ustnej tradycji Gotów. Z chwilą pojawienia się Hunów Goci musieli, uciekając przed nimi, podjąć dalszą wędrówkę, która zakończyła się dopiero w Italii i Hiszpanii, gdzie na przełomie V i VI w. założyli swoje państwa - Ostrogotów na Półwyspie Apenińskim i Wizygotów na Półwyspie Iberyjskim.

Cmentarzysko w Babim Dole - Borczu, badane od 1978 r. przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 1993 r. przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, jest pozostałością wczesnej historii Gotów, którzy po 200 latach zamieszkali w dawnych prowincjach rzymskich zakładając swoje stolice w Rawennie, Tuluzie i Toledo. Zwiedzając mauzoleum króla Ostrogotów, Teodoryka Wielkiego w Rawennie, pamiętajmy o początkach historii Gotów, która rozgrywała się na Pomorzu.

Zobacz zdjęcia kręgów
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=16

Copyright (c) 2024 by Nasze Kaszuby