01-06 Niedzela pò 6 stcznika

Date:  16.09.2003
Section: III Niedzele zwczajn òbczas rokù
CHRZEST CHRISTUSA


PIERSZ CZTANI
Iz 42, 1-4. 6
Christus - sga, w jaczim Bg m ùlubieni

Cztani z Kndi proroka Izajasza.

To mwi Pn:

"Hewò mj Sga, jaczgò j pòdtrzmùjã,
Mj wbrny, w jaczim mm ùlubieni.
J jem sprawi, e mj Dch na Nim òst;
Òn przniese nrodm Prawò.

Nie mdze Òn wò ani pòdnsz gosu,
nie d czc bùten swòjgò krzikù.
Strzn nadmny nie zmie,
swicda na p zgasgò nie dogasy.

Òn z mòc ògosy Prawò,
nie zniechãcy sã ani nie zamie,
nigle nie ùtrwali Prawa na zemi,
a [ldze] na òstrowiach daj na Jegò nùkã.

J, Pn, mm Cebie sprawiedlwie pòwòn,
ùjimn jem Cebie za rãkã i òtoczi òpiek,
mm Cebie ùstanowion pòstrzdnikã Ùgòd dl ldzy,
widã dl nrodw,
eb jes òtemk òcz tima, co s slepi,
a wpùscy pòjmañcw z zamknienigò,
ze sdz tch, co mieszkaj w cemnic".

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 29 (28) 1-2, 3ac-4, 3b i 9b-10 (R.: 11 b)

Refren: Pn swj lud darzi mòc i ùbtkã.

Òddjta Panu, snowie Bòi, *
Òddjta Panu chwaã i pòtãga.
Przznjta Panu chwaã Jegò miona, *
na swiãtim pòdwòrzim ùwielbijta Pana.

Refren.

Pònad wòdama je gos Pana, *
pònad nieòbeszima wòdama Pn je!
Gos Pana peen mòc, *
gos Pana pòczestnot peen.

Refren.

Zagrzmi Bg majestatu: *
a w Jegò switini wsztkò wò: "Chwaa".
Pn nad pòtopã zasd, *
Pn jakò Krl zasd na wieczi.

Refren..


DRD CZTANI
Dz 10, 34-38]
Jezs je namaszczony Dchã Swiãtim

Cztani z Kndi Dzejw Apòsztow.

Czej Pioter przszed do Cezareji, do chcz Kòrneliusza, przemwi tak: "J sã dokòn, e Bg pò prwdze nie wzr na to czim chto je, ale w kòdim nrodze Òn m rd tegò, chto Gò sã bòji pòstãpùje sprawiedlwie. Pòs swòje sowò snm Izraela, zwiastjc jima mir przez Jezsa Christusa. To Òn je Pana wsztczich. Wa wita, co sã dzejao w cai Judeji, zaczinajc òd Galilji, pò chrzce, jaczi gosy Jan. Znajeta sprawã Jezsa z Nazaretu, jaczgò Bg namascy Swiãtim Dchã i mòc. Òn przeszed dobrze cznic i ùzdrwiajc wsztczich, co bl pòd panowanim diba".

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Przr. Mk 9, 7

Aklamacj: Alleluja, alleluja, alleluja.

Òtemko sã niebò i d sã czc gos Òjca:
To je mj ùmiowny Syn, Jegò schjta.

Aklamacj: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELI W ROKÙ A
Mt 3, 13-17
Chrzest Jezsa

+ Sowa Ewanielii wedle swiãtgò Mateùsza.

Jezs przszed z Galilji nad Jordan do Jana, eb przjc òd niegò chrzest. Ale Jan Gò strzmiwò gd: "To j brkùjã chrzceni òd Cebie, a T przchòdzysz do mie?"
Jezs mù òdpòwiedz: "Pòzwòl terzka, bò tak sã nama prznlg wkònac wsztkò, co je sprawiedlw". Tej Jemù ùstpi. A czej Jezs b òchrzcony, dorazu wszed z wòd. A wej Mù sã òtemko niebò i ùzdrz Bògò Dcha, co zestãpòwò jakò gòabica òst na Nim. A gos z nieba mwi: "To je mj Syn ùmiowny, w jaczim mm ùlubieni".

To je sowò Pascz.


EWANIELI W ROKÙ B
Mk 1, 6b-11
Chrzest Jezsa

+ Sowa Ewanielii wedle swiãtgò Marka.

Jan Chrzccl tak gosy: "Jidze za mn mòcnieszi òd mie, a j nie jem wrt, ebe sã zegnc i rozdrzeszc rzemiszk kòl Jegò zandalw. J waju chrzcy wòd. A Òn waju mdze chrzcy Dchã Swiãtim".
W nym czasu przszed Jezs z Nazaretu w Galileji przj òd Jana chrzest w Jordanie. W sztrkù, czej wchd z wòd, ùzdrz òtmikajc sã niebò i Dcha jakò gòabicã zestãpùjcgò na sebie. A z nieba sã òdezw gos: "T jes mj Syn ùmiowny, w Tobie mm ùlubieni".

To je sowò Pascz.


EWANIELI W ROKÙ C
k 3, 15-16. 21-22
Chrzest Jezsa

+ Sowa Ewanielii wedle swiãtgò ukasza.

Czej lud w nieùbtkù d i wsztc w dchù rozmiszlel ò Janie, cz òn nie je Mesjaszã, òn tak rzek do wsztczich: "J waju chrzcã wòd; ale ju jidze mòcniszi òd mie, jaczmù j nie jem wrt rozrzeszc rzemiszka kòl Jegò zandalw. Òn waju mdze chrzcy Dcha Swiãtim ògniã".
Czej cai lud przstãpòw do chrzceni, Jezs t przj chrzest. A czej sã mòdli, niebò sã òtemko, a Dch Swiãti w celesny sztaturze jakò gòãbica zestpi na Niegò, a z nieba sã òdezw gos: "Te jes mj ùmiowny Syn, w Tobie mm ùlubieni".

To je sowò Pascz.

This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=44

Copyright (c) 2020 by Nasze Kaszuby