Cz±dowi Ùstôw Pierwiñców - Uk³ad okresowy pierwiastków

Date:  30.10.2003
Section: Jêzykoznawstwo


1

18

1

1 H

Wòdzyk

2

13

14

15

16

17

2 He

Él

2

3 Li

Lët

4 Be

Beril

5 B

Bòr

6 C

Wãd¿el

7 N

Tãcheñ

8 O

Krziseñ

9 F

Fluòr

10 Ne

Néón

3

11 Na

Natrijô

12
Mg

Magnéz

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 Al

Aluminijô

14 Si

Krzém

15 P

Fòsfòr

16 S

Sarka

17 Cl

Chlor

18 Ar

Argón

4

19 K

Kali

20 Ca

Kalcéñ

21 Sc

Skónd

22 Ti

Titan

23  V

Wônôd

24 Cr

Chróm

25 Mn

Mangan

26 Fe

¯elaz³o

27 Co

Kobalt

28 Ni

Nikel

29 Cu

Kòper

30 Zn

Cynk

31 Ga

Gôl

32 Ge

Germón

33 As

Arsén

34 Se

Selén

35
Br

Bróm

36 Kr

Kriptón

5

 37 Rb

Rubid

38 Sr

Starnt

39 Y

Éter

40 Zr

Cyrkón

41 Nb

Niób

42 Mo

Molibdén

43 Tc

Technet

44 Ru

Ruten

45 Rh

Ród

46 Pd

Pallôd

47 Ag

Strzébro

48 Cd

Kadm

49 In

Jind

50 Sn

Cëna

51 Sb

Antimón

52 Te

Tellur

53 I

Jód

54 Xe

Ksenón

6

 55 Cs

Céz

56 Ba

Bar

*

72 Hf

Hafen

73 Ta

Tantôl

74 W

Wòlfram

75 Re

Rén

76 Os

Òsm

77
Ir

Jirid

78 Pt

Platina

79 Au

Z³oto

80 Hg

Tã¿

81 Tl

Tôl

82 Pb

Ò³ów

83 Bi

Bizmùt

84 Po

Pòlón

85 At

Astat

86 Rn

Redón

7

87 Fr

Frãs

88 Ra

Rôd

**

104 Rf

Ruther-

ford

105Db

Dubn

106Sg

Seabórg

107Bh

Bòhr

108Hs

Has

109 Mt

Meitner

110Uun

 

111Uuu

 

112Uub

 

 

 

* Lantanowce

57 La

Lantón

58 Ce

Cer

59 Pr

Praze-

òdim

60 Nd

Neòdim

61 Pm

Promet

62 Sm

Samar

63 Eu

Europ

64 Gd

Gadolin

65 Tb

Terb

66 Dy

Dispóz

67 Ho

Hòlm

68 Er

Érb

69 Tm

Tul

70 Yb

Éterb

71 Lu

Lutet

** Aktinowce

89 Ac

Aktin

90 Th

Tor

91 Pa

Protaktin

92 U

Ùran

93 Np

Neptun

94 Pu

Plutón

95 Am

Amerik

96Cm

Czur

97 Bk

Bekerél

98 Cf

Kalifòrn

99 Es

Einstein

100Fm

Ferm

101Md

Mende-

l
éw

102No

Nobel

103Lr

LorensThis article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=62

Copyright (c) 2023 by Nasze Kaszuby