Adwent - tydzie 1.

Date:  06.12.2003
Section: Lekcjonarz

CZD ADWETUPIERSZI TIDZ ADWETUNIEDZELA


Ca cemnosc doczasngò swiata rozjasniw "dz" Christusa. Jegò piersz przidzeni i bc strzd nas t dani na drd przidzeni je ngãbszim znaczenim i clã dzejw ldzczgò rtu. Christus nadw znaczeni i cl t najim czasm i mòjmù òsobistmù jistnienimù. Dlte t z kòdgò nieùbtkù miaob sã rodzc ùcszeni, ùbtk. Wsztcz bitczi i starania jesm b miel prowadzc ò wiksz wòlnotã i czestnotã czowieka, ò redosc i ùbtk. Czowiek Adwetu jidze w przidosc z ndzej, a òstw widno wirny swòjmù pòwòanimù tak jakò nlenik Kòscoa t jakò czowiek, co je w tim tu swiece.

ANTIFONA NA WEDZENI


Do Was, Panie, j wznszm mòjã dszã. * Wm j wierzã, Bòe, niech nie mdã sã czu zdradzony. * Niech mòji niedrchòwie nie s nade mn gr, * bò nicht, chto Wami m zawierzon, * nie mdze zawstidzony. (Ps 25(24), 1-3).

KOLEKTA


Wsztkòmògcy Bòe, sprawie, b jesm przez dobr ùczinczi przszkòwel sã na spòtkani przchòdzcgò Christusa, + a w dniu sdu, zaliczony do Jegò wbrnch, * mògl òbjimnc krlestwò niebiescz. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ APIERSZ CZTANI
Iz 2, 1-5


Ùbtk Bògò krlestwa
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Widzeni Izajasza, sna Amòsa, co do namienieni Jud i Jeruzalemù: Stanie sã na kùcu czasw, e gra switini Pana stanie mòcno na wirzchù grw i wszosje pònad grczi. Wsztcz nrod do ni pòpn, wiele ldw pùdze i rzecze: "Pòjta, chceme wstãpic na Grã Pana do switini Jakùbòwgò Bòga! Niech nas naùczi swòjch drg, eb jesm kroczl Jegò stegnama. Bò Prawò widze ze Syjonu i sowò Pana z Jeruzalem".

Òn mdze jednczã pòmidz ldama i wd òbsd dl wiele nrodw. Ted swòje miecze przekùj na lemie, a swòje pczi na srzp. Nrd procm nrodowi nie pòdniese miecza i nie md sã wicy spòsobil do wòjn. Pòjta, wa, z domctwa Jakùba, chceme kroczc we widze Pana!

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 122 (121)


Refren: Z redosc pòjm na spòtkani Pana.

J sã ùceszi, czej mie rzekl: *
"Pùdzem do domctwa Pana".
Ju stoj nasze stop *
we wierzejach twòjech, Jeruzalem.

Refren.

Tam wstãpùj pòkòlenia Pascz, *
eb w zgòdze z prawã Izraela wielbic miono Pana.
Tam s ùstawion awelnice sãdzw, *
tron Dawidowgò domctwa.

Refren.

Prosta ò pòkj dl Jeruzalem: *
Niech j w ùbtkù ti, chtrny cã miuj.
Niech pòkj panje w twòjch mùrach, *
a dobroczna w paacach twòjch.

Refren.

Przez wzgld na bracynw i przjacelw mòjch *
j mdã wò: " Mir z tob".
Przez wzgld na domctwò Pana, najgò Bòga, *
mòdlã sã ò dobro dl cebie.

Refren.


DRD CZTANI
Rz 13, 11-14


Zbli sã naj zbawieni.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Rzimianw.

Bracynowie! Wa òsoblwie widzta, co ter je za czas: bò dl waju ninia przsza gòdzna òdecknieni ze spikù. Bò terzka zbawieni je blij nas jak tej, czej jesm ùwierzl. Noc mij, a przbli sã dz. Tej chceme òdrzcc ùczinczi cemnic, a òbùwjm sã w zbrojã widu. Chcem le tej c blno, jak na widnym dniu: ni w zabawach i pijtwach, ni w rozpùsce i bezsromòce, ni w sztridach i zzdrosc. Le òbùjta sã w Pana Jezsa Christusa nie jiscta sã za mòckò ò cao, eb zaspòkòjiwac pòkùs.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Ps 85 (84), 8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Òkce nm, Panie, swòjã askã
i djce nm swòje zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANJELJ
Mt 24, 37-44


Pòtrzeba czujnosc prz daniu na przidzeni Christusa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Jezs rzek do swòjch ùczniw: "Jakno bo za dni Nogò, tak mdze z przidzenim Czowieczgò Sna. Bò jak w czasu przed pòtopã ldze jedl i pil, enil sã i biaczi sã eni ja do dnia, czej No wszed w arkã, i nie pòstrzegl sã, ja przszed pòtop i wsztczich pòzatopi, tak t bdze z przidzenim Czowieczgò Sna. Ted dwùch bdze w pòlu: jeden mdze wzãti, drdi òstawiony. Dwie bd mo na arnach: jedna mdze wzãt, drg òstawion.

Tj bczta, bò nie wita, w jaczim dniu waji Pn przidze. A to rozmiejta: Czejb gòspòdrz wiedz, ò jaczi gòdznie w noc zodzj m przic, gwsno b dw bczeni i b nie d wlezc do swgò domctwa. Dlte wa t bãdzta w pòszkù, bò Czowieczi Syn przidze ò gòdznie, jaczi wa sã nie spòdzwta".

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ B


Adwet wzbùdz w nas wseczca i ndzeje, jaczich m so nie ùswidniwm w jinszim czasu. Terzniszosc, w jaczi m jem, je cemn i trudn; mòe wdw sã nama, e ni ma z ni widzeni. Adwet òzncz przidosc. Histori jesz nie je skùczon. Ni wsztkò òstnie tak, jak je. Nicos "nowgò" stoji przed nama. Cos "nowgò" nas czek.

Tak tej mòe mdze to jaczis ùcek z nieletczi dzysszzn w piãkn, ale nierealn przidosc? Christus nie nakzyw nama nigd ùcekù òd tegò tu swiata, ani nie d nm pòdstaww, do brztwieni so ò jaczi lepszi, piãkniszi przidosc. Le Òn przestrzg: "Bczta! Czuwjta!" To znaczi rbta, eb waj czas stwa sã jasnisz, barij ldzcz t barij bòscz. W nen spòsb m b sã miel przszkòwac na "Dz Przidzeni" Christusa Pana.PIERSZ CZTANI
Iz 63, 16b-17, 19b; 64, 3-7


eb jes rozdzar niebò i zestpi.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

W, Panie, jesce najim ojcã, "Nasz Òdkùpicl" to je Wasze miono òdwieczn. Czemùe W, ò Panie, pòzwlce nm bãdzc dalek òd Waszch drg, tak e naje srce stw sã niewrazlw na lãk przed Wami? Òdmiece sã nazd przez bcznk na Waszch sgw i na pòkòlenia, jacz s Waszim òtroctwã. Ach, b jesce tak rozdzerl niebò i zestpil, przed Wami gr b sã zatrzãs. Ani ùchò nie czo, ani òkò nie widzao, eb jaczi bg, òkrm Was sprwi tl dl kògòs, chto m Jemù zawierzon. W wchdce na przdk tima, co z redosc czni sprawiedlwòsc i pamiãtaj ò Waszch drogach. Hewò W jesce sã rozgòrzl, bò m procm Wm grzszl òd dwna i jesm Was zdrdzel. M wsztc bl jesm jakb nieczsti, a wsztcz naje dobr czn - jak splgawion kòdra. Wsztc m òpedl zwiãdi jak lst, a naje win szamòta nama jak wichier. Nicht nie wzw Waszgò miona, nicht nie òdeck, eb sã Was ùchwacc. Bò W skrl swòje òblicz przed nama i jesce òddel nas w mòc naji win. A rwnak, Panie, W jesce naszim Òjcã. M jesm gln, a W naszim ùtwrc. M wsztc jesm dokaznkã Waszch rãk.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 80 (79)


Refren: Òdnw nas, Bòe, i dj nm zbawieni.

Pòschj, Pasturzu Izraela, *
T, chtren nad cherubinama zasdsz.
Wzbùdze swòjã pòtãgã *
i na pòmòc przidz nama.

Refren.

Bòe Zstãpw, przidze nazd, *
wezdrz z nieba, przzdrz sã i nawidz nã winow wietwiã.
I chr to, co zasadza Twòja praw rãka, *
latorzgã, jak jes ùmòcni dl se.

Refren.

Wcygnij rãkã nad chopã prawizn Twòji, *
nad snã czowieczim, jaczgò jes ùmòcni w swòji subie.
M nie òdstpim ju wicy òd Cebie, *
dj nama now c, a bdzem chwll Twòje miono.

Refren.


DRED CZTANI
1 Kòr 1, 3-9


dem na objawieni sã Jezsa Christusa.
Cztani z Pierszgò Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa
do Kòrintczikw.

Bracynowie! aska wama mir òd Bòga najgò Òjca i òd Pana Jezsa Christusa! Mòjmù Bògù j widno dzãkùjã za waju, za askã dn wama w Christusu Jezsu. Bò w Nim wa jesta wzbògacony we wsztkò: we wszelejacz sowò i wszelejacz pòznani, bò Christusow swidczeni utrwalo sã we waju tak, e nie fel wama nidngò daru asczi, czej dajeta na òbjawieni sã najgò Pana Jezsa Christusa. Òn t mdze waju ja do kùca ùmòcniw, eb wa ba bez zastrzedi w dz najgò Pana Jezsa Christusa. Wirny je Bg, co pòwò nas do pòsplnot ze swòjim Snã Jezsã Christusã, najim Panã.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Ps 85 (84), 8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Òkce nm, Panie, swòjã askã
i djce nm swòje zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mk 13, 33-37


Bczta, bò nie wita, czej Pn domctwa przidze.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Marka.

Jezs rzek do swòjch ùczniw: „Ùwajta i bczta, bò nie wita czej nen czas przidze. Bò rzecz m sã tak, jakno z czowiekã, co sã ùd w rzã. Òstawi swòje zajãc, a dwirznikòwi przkz, eb mi bczeni. Bczta tej, bò wa nie wita, czej Pn domctwa przidze: z wieczora abò ò pnoc, abò ò pianim kùronw, abò pòren, a cob niespòdzajno przchdajc nie naszed waju ùsnionch. Ale to, co J wama mwiã, mwiã do wsztczich : Bczta!”

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ CSw. Pawe tak scharakterizow pòganw wsztczich czasw: ny ni maj Bòga ani ndzeji. Tak samò ny dwny jak ny dzysszi pògni maj swòjch bògw, swòjch bkw, jaczi nie dwaj nidny ndzeji. A m, chrzescjanowie? Jesm m ldzama ndzeji?

Chrzescjn, gãbòk wierzcy nie je òmanama, falszwima ndzejama co do namienieni swiata, ani co do sebie samgò. Òn wi ò wiele wicy nigle to, co mòe przecztac w gaztach abò ùzdrzec w telewizji. Òn wierzi, e jegò czek cos "nowgò" i "wikszgò". Òn de na tegò Kògòs: chtren b, chtren je i chtren przidze, eb dopenic dzeje swiata.PIERSZ CZTANI
Jr 33, 14-16


Nastãpnik Dawida mdze wmirz sprawiedlwòtã.
Cztani z Kndi proroka Jeremijasza.

Pn mwi: Hewò nadchdaj dnie, czej J zjiszczã dobr zpòwisc, jak J jem òbznajmi domctwù izraelsczmù i domctwù judzczmù. W tch tam dniach i w nym czasu J wzbùdzã Dawidowi nastãpnika sprawiedlwgò; òn mdze wmirz prawò i sprawiedlwòtã na zemi. W tch tam dniach Juda dostpi zbawienigò, a Jerozolima bdze mieszkaa bezpieczno. A to tu je miono, jaczim jã bd nazwel: "Pn je nasz sprawiedlwòt".

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 25 (24)


Refren: Panie, j do Was wznszm mòjã dszã.

Djce mie pòznac Wasze drodi, Panie, *
Waszima stegnama naùczce miã chòdzc.
Prowadzce miã w prwdze wedle Waszch wskzw, *
Bòe i Zbwco, j mm ndzejã w Tobie.

Refren.

Pn je dobri i prawi, *
dlte wskazje grzsznikm drogã.
Pòmg pòkrnym cznic dobrze, *
ùczi pòkrnch swòjch drogw.

Refren.

Wsztcz stegn Pana s pewn i pen asczi *
dl strzegcch Jegò prw i ùgòd.
Bg pòwirz swòje ùdb tima, co Gò sã bòj, *
i ò swòji ùgòdze jich pòùcziw.

Refren.


DRED CZTANI
1 Tes 3, 12-4,2


Ucwirdzeni w swiãtosc na przidzeni Christusa.
Cztani z Pierszgò Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa
do Tesaloniczanw

Bracynowie! Pn niech pòwieli wajã lczbã i niech wzmòcni wajã wzajemn miotã dl wsztczich, jakã m t mm dl waju; eb waje srca b w nieskaony swiãtosc ùcwirdzon przed Bògã, najim Òjcã, na przidzeni najgò Pana Jezsa pòsp z Jegò wsztczima swiãtima.

A prz òstatkù, bracynowie, m waju prosym i ùpòminm w
Panu Jezsu: pòdug negò, co wa òd nas przejãa w spòsobù pòstãpòwani i widzeni sã Bògù - jakno ju pòstãpùjeta - stawjta sã corz blniszi! Kò wa wita, jacz nkaz m wama mm dn przez Pana Jezsa.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Ps 85 (84), 8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Òkce nm, Panie, swòjã askã
i djce nm swòje zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 21, 25-28. 34-36


dani na pòwtrn przidzeni Christusa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Jezs rzek do swòjch ùczniw: "Bd znaczi na sucu, miescu i gwizdach, a na zemi lãk nrodw bezradnch przed szmòtã mòrza jegò nawnic. Ldze bd òmglwel ze strachù, dc na zdarzenia, jacz md zagra zemi. Bò mòce nieba bd zrszon. Wnenczas ùzdrz Czowiêczgò Sna, jak przchòdzy w blnie z wilg mòc chwa. A czej no sã zacznie dzejac, nabierzta dcha i pòdniesta gow, bò nadchd waje òdkùpieni.

Bczta na sã, eb nie grãdz we wajch srcach òbrstwò, przepic i zadba ò doczasn spraw, cob nen dz nie narabczi waju niespòdzajno, bò jakno apica òn spadnie na wsztczich, co mieszkaj na cai zemi. Tej bczta i mòdlta sã w kòdim czasu, ebsta mòga ùc przed nym wsztczim, co m przic, stanc przed Czowieczim Snã".

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

Wierzã


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòe, przjimnijce ne dar, jacz jesm dostel dzãka Waszi dobroc, + W nama je del, eb jesm mògl òdprawiac eucharisticzn Òfiarã, * sprawce, eb òna sã staa dl nas zadwkã wieczngò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Ps 85 (84), 13


Pn òbdarzi bogòsawiestwã, * a naja zemia wd swj brzd.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Bòe, nasz Òjcze, niech brzadny bdze nasz udzl w nym Sakramece, + przez jaczi nas, pielgrzimùjcch na zemi, pòdtrzimùjesz w drodze do nieba * i ùczisz caim srcã miowac to, co je wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.PÒNIEDZԣK


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Jr 31, 10; Iz 35, 4


Schjta, nrod, sowa Pana * i gosta je na caim swiece.* Hewò przidze nasz Zbwca,* òdrzucta strach.


KOLEKTA


Panie, nasz Bòe, pòmòce nm gòrlwie sã przszkòwac na przidzeni Christusa, Waszgò Sna, + eb, czej Òn przidze i zaklepie na nasze dwirze, naszed nas czuwajcch na mòdltwie * i z redosc goszcch Jegò chwaã. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 2, 1-5


Ùbtk Bògò krlestwa.
Cztani z Kndi proroka Izajasza

Widzeni Izajasza, sna Amòsa, co do namienieni Jud i Jeruzalem: Stanie sã na kùcu czasw, e gra switini Pana stanie mòcno na wirzkù grw i wszosje pònad grczi. Wsztcz nrod do ni pòpn, wiele ldw pùdze i rzecze: "Pòjta, chceme wstãpic na Grã Pana do switini Jakùbòwgò Bòga! Niech nas nauczi swòjch drg, eb jesm kroczl Jegò stegnama. Bò Prawò widze ze Syjonu i sowò Pana z Jeruzalemù".

Òn mdze jednczã pòmidz ldama i wd òbsd dl wiele nrodw. Ted swòje miecze przekùj na lemie, a swòje pczi na srzp. Nrd procm nrodowi nie pòdniese miecza i nie md sã wicy spòsobil do wòjn. Pòjta, wa, z domctwa Jakùba, chceme kroczc we widze Pana!

To je sowò Bò.


W rokù A, czej pòwsz cztani Iz 2, 1-5 ju bo wkòrzistn w 1 niedzelã Adwetu, mòe bc cztny nen hewò wjimk:


PIERSZ CZTANI
Iz 4, 2-6


Redosc zbawionch.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

W nym dniu Wpùscna Pana stnie sã òzdob i chwa, a brzd zemi psznot i snot dl ùretnch z Izraela. I bdze tak: Nen, chto òst wi na Syjonie, i chtren òbstoj w Jeruzalem, kòdi mdze nazwny swiãtim i mdze wpisny do kndi cgò w Jeruzalem.

Czej Pn òbmje brud Cr Syjosczi i Krew rozln òczszczi bn Jeruzalem dichnienim sdu i dichnienim ògnia, ted Pn przidze sadnc na caim òbrmim gr Syjonu i na tch, chtrny sã tam zgromadz, we dnie jakò bln z dmù, w noc jakò òslpiajcy pom ògnia. Bò nad wsztczim Chwaa Pana mdze òkrcym i telcã, eb òb dz dac c przed ceplzn, a ùcek i schronieni przed nawnic i deszczã.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 122 (121)


Refren: Z redosc pòjm na spòtkani Pana.

J sã ùceszi, czej mie rzekl: *
„ Pùdzem do domctwa Pana”.
Ju stoj nasze stop *
we wierzejach twòjch, Jeruzalem.

Refren.

Tam wstãpùj pòkòlenia Pascz, *
eb w zgòdze z prawã Izraela wielbic miono Pana.
Tam s ùstawion awelnice sãdzw, *
tron Dawidowgò domctwa.

Refren.

Prosta ò pòkj dl Jeruzalem: *
Niech j w ùbtkù ti, chtrny cã miuj.
Niech pòkj panje w twòjch mùrach, *
a dobroczna w paacach twòjch.

Refren.

Przez wzgld na bracynw i przjacelw mòjch *
j mdã wò: „Mir z tob”.
Przez wzgld na domctwò Pana, najgò Bòga, *
mòdlã sã ò dobro dl cebie.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ
Przr. Ps 80 (79), 4


Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie, Bòe nasz, przidzce, eb nas wbawic,
òkce swòje òblicz, a m mdzem zbawiony.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 8, 5-11


Wiele ldzy przidze do niebiesczgò krlestwa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Czej Jezs wszed do Kafarnaumù, przstpi do Niegò setnik, a prosy Gò tak: „Panie, mj sga lei doma zesztiwniai i baro crpi”.

Jezs mù òdrzek: „Przidã i gò ùzdrowiã”.

Ale setnik òdpòwiedz: „Panie, j nie jem wrt, eb W weszl pòd mj dak, ale rzeczce leno sowò, a mj sga wzdrowieje. Bò j t, chòc pòdlgm wszznie, mm pòd sob nrzw. Rzekã nemù: "Bij!" - a jidze; drdmù: "Pòj sa tu!" - a przchd; abò sdze: "Zrb to!" - a òn robi”.

Czej Jezs to czu, zadzwòw sã i rzek do tch, co szl za Nim: „Pò prwdze pòwidajã wama: Ù nikògò w Izraelu J jem nie nalz tak wildi wiar. Ale pòwidajã wama: Wiele przidze z pòrnkòwi z wieczrny stron a sadn do stou z Abrahamã, Izaakã z Jakùbã w niebiesczim krlestwie”.

To je sowò Pascz.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòe, przjimnijce ne dar, jacz jesm dostel dzãka Waszi dobroc, + W nama je del, eb jesm mògl òdprawiac eucharisticzn Òfiarã, * sprawce, eb òna sã staa dl nas zadwkã wieczngò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. Ps 106 (105), 4-5; Iz 38, 3


Przidzce, Panie, i nawiedzce nas w ùbtkù, * eb jesm sã ceszl przed Wami z czstim srcã.


MDLTWA PÒ KÒMNII


Bòe, nasz Òjcze, niech brzadny bdze nasz ùdzl w nym Sakramece, + przez jaczi nas, pielgrzimùjcch na zemi, pòdtrzmùjesz w drodze do nieba * i ùczisz caim srcã miowac to, co je wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.WTRK


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Za 14, 5. 7Hewò przidze Pn i z Nim wsztc Jegò swiãti; * tegò dnia wildi wid zajasnieje.


KÒLEKTAPanie, Bòe, przjimnijce naje bagania i ùdzelce nm swòji pòmòc w doswidczeniach cgò, * niech przidzeni Waszgò Sna nas ùmòcni i zachòw òd grzchù. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 11, 1-10


Na Christusu òstnie Duch Pasczi.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Wrosce rzga ze sztam Jessgò, wszosje wpùscna z jegò kòrzenia. I òstnie na ni Duch Pana, duch mdrosc i rozmù, duch rad i dzyrzkòsc, duch widz i bòjcosc Pana. Ùwidzy so w bòjcosc Pana. Nie mdze sdzy z pòzdrztkù ani òbsdzyw pòdug ògoskw; ale rozsdzy bidnch sprawiedlwie i pòkrnym na zemi wd blny òbsd.

Szligã swòji gãb ùderzi zleczicã, chùchã swòjch wargw ùsmircy bezbòngò. Sprawiedlwòta mù bdze òbwizk na biodrach, a wirnota jegò pasã na òpaszim. Ted wilk zamieszk wesp z barankã, pantera legnie kòle kzlca, celã i lew md sã pas raz i mi knp bdze je pògni.

Krowa i miedwiednica md w przjacelstwie, jich mod md lga razã. Lew t jak w bdze jd somã. Matilink sã zabwi kòl kùlniszcza wãa, dzeckò woi swòjã rãczkã do gnizda niji. Nie md wrzdzywa krziwd ani szkòd na cai mòji swiãti grze, bò zemia sã napeni pòznanim Pana na pòdobã wòd, co wpeniw mòrze. W nym dniu to sã stnie: Kòrz Jessgò mdze stoj jak stanica dl ldw. Do niegò nrod przid z mòdltw, a ml jegò btnosc mdze sawny.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 72 (71)


Refren: Pòkj zakwitnie, czed Pn przbdze.

Bòe, przeka Krlowi sd Twj, *
a snowi krlewsczmù Twòjã sprawiedlwòsc.
eb Twòjim ldã rzdzy sprawiedlwie *
i ùbòdima wedle prawa.

Refren.

Za Jegò dni zakwitnie sprawiedlwòsc *
i wildi pòkj, ja miesc nie zgasnie.
Bdze panow òd mòrza do mòrza *
òd Rzczi ja pò kùce zemi.

Refren.

Bò Òn wzwòli bidka, chtren Gò wzw, *
i ùbòdgò, co ni m òpieczi.
Zmiuje sã nad bidnym i ùbòdim, *
nãdzrza ùret òd smirc.

Refren.

Niech Jegò miono trw na wieczi, *
jak dugò swicy suce, niech trw Jegò miono.
Niech Jegò mionã wzajemno sã bogòsawi,
niech wsztcz nrod zemi cz Mù szczesc.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Hewò nasz Pn przidze z mòc
i òswicy òcz swòjch sgw.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 10, 21-24


Jezs sã ùredow w Dchù swiãtim.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Jezs sã ùredow w Duchù Swiãtim a rzek: „Wswim Ce, Òjcze, Panie nieba zemi, e jes zakri ne rzecz przed mdrima i ùczaima, a òbjawi je prostmù ldowi. Jo, Òjcze, bò tak C sã widzao.

Mj Òjc Mie wsztkò d. Nicht t nie wi, czim je Syn, leno Òjc; ani czim je Òjc, leno Syn nen, kòmù Syn mdze chc to òbjawic”.

A pòtemù zwrcy sã òsbno do ùczniw a rzek:
„Szczestlw òcz, jacz widz to, co wa widzyta. Bò pòwidajã wama: Wiele prorokw krlw chcao ùzdrzec to, co wa widzyta, a nie ùzdrzel, i czc to, co wa czjeta, a nie ùczl”.

To je sowò Bò.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, dj sã przebagac naszima pòkrnyma mòdltwama i òfiarama, + a dlt, e m ni mm zasgw, jacz mògb nas ùsprawiedlwiac przed Tob, * wspòmò nas swòj ask. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. 2 Tm 4, 8


Bg, Sprawiedlwi Sãdza,* wwicje zbawienim tch, co z miot d na Jegò przidzeni.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Pòkrzsony n dchòw Straw pòkrno bagm cã, Bòe, + sprawi, eb jesm przez ùdzl w Eucharistji naùczl sã mdrze szacowac doczasn dobra * i miowac dobra wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.STRZODA


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Ha 2, 3; 1 Kòr 4, 5


Pn przidze i nie mdze òbsztrkòw; * Òn rozwidni no, co w cemnic je ùtacon, * òbjawi sã wsztczim nrodm.


KÒLEKTA


Panie, nasz Bòe, mòc Swòji asczi przszkùjcee naje srca, + eb jesm bl wrtny stac sã ùczãstnikama czest wieczngò c * i mògl dostac niebiesk strawã z rãk Jezsa Christusa, czej przidze w chwale Òn, chtren z Wami je i krlje na wieczi wiekw.


PIERSZ CZTANI
Iz 25, 6-10aPn Bg rczi na mesjask czestã i òtrze z z kòdgò òblicz.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

W nym dniu: Pn Zstãpw przgòtje dl wsztczich ldw na ny grze czestã ze stgò miãsa, czestã z dobrch winw, z npòiwniszgò miãsa, z tch nlepszch, òdstojach winw. Òn zedrze na ny grze chùstã, co zakriwaa twrz wsztczich ldw, i pachtã rozcygnion nad wsztczima nrodama.

Rz na widno zniszczi smirc. Ted Pn òbetrze z z kòdgò òblicz, òdjimnie sromòtã òd swòjgò ldu pò cai zemi, bò Pn przrzek.

I rzek w nym dniu: „Hewò nasz Bg, Nen, jaczmù jesm zawierzl, e nas wbawi; hewò Pn, w jaczim m miel zoon naszã ndzejã: chceme sã ceszc i redowac z Jegò zbawienigò! Bò rãka Pana òdpòcznie na ti grze”.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 23 (22)


Refren: Pò wieczn czas zamieszkm ù Pana.

Pn je pasturzã mòjim, *
niczegò mie nie felje.
Òn mie dw leec *
na pastwiszczach zelonch.

Refren.

Prowadzy mie nad wòd, gdze j òdpòczic mògã.
òkrzs mòjã dszã.
Prowadzy mie pò dobrch stegnach *
przez wzgld na swòjã chwaã.

Refren.

Chòcb j przechòdzy przez dolnã cemn, *
za j sã niã zlãknã, bò W jesce ze mn.
czij Wasz i pasturzczi rnczk *
s mòj pòcech.

Refren.

W st zastwice dl mie *
na òczach mòjch niedrchw.
Namaszcziwce mie òlejkã gowã, *
a mj czelch ja sã przelw.

Refren.

Dobroc i aska pùd mòjim szlachã *
przez wsztcz dnie mòjgò c
i j zamieszkm w domctwie Pana *
na czas nieskùczony.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Hewò Pn przidze, eb swj lud zbawic,
bogòsawiony ti, co s w pòszkù wic na przdk Jemù.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 15, 29-37


Jezs òcr z i daje cdown jdã.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Jezs przszed nad Galilejscz Jezoro. Wszed na grã i tam sedz. I przszo do Niegò wiele ldztwa; a miel ze sob chromch, kalkw, niewidomch, niemch wiele jinch, pòol jich kòl Jegò ng, a Òn jich ùzdrowi. Ldztwò dzwòwao sã, czej widzao, e niemi gdaj, kalc s zdrw, chromi chòdz, niewidomi widz. I chwll Bòga Izraela.

Ale Jezs przwò swòjch ùczniw i rzek: „Mie je l te ldztwa! Ju trz dni òstwaj prz Mie, a ni maj co jesc. Niechc jich pùscc zgodniach, cob chto nie zasabn pòde drog”. Na to rzekl Mù ùczniowie: „Skdka tu na bezludkòwim wezniem tl chleba, eb dac jesc tak wiele ldzm?” Jezs sã zapit jich: „ Kùl wa mta chlebw? „. Òdpòwiedzel: „Stm i prã ribkw”. Kz ldowi sadnc na zemi; wz stm chlebw i rb, a czej òdmwi mòdltwã pòdzãkòwani, pòm, dw ùcznim, a ùczniowie ldztwù. Jedl wsztc, ja sã najedl, a pòòstach nk pòzebrel jesz stm skòpic kòszi.

To je sowò Bò.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, sprawi, eb jesm bez ùstnkù skdel Tobie najã Òfiarã, + w jaczi zjiscyw sã ùstanowion przez Cebie krjamnota Eucharistji * i dokònyw sã sprawa naszgò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nar 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Iz 40, 10; przr. 35, 5


Hewò nasz Pn przidze z mòc * i òswicy òcz swòjch sgw.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Prosym Cã, naskawszi Bòe, + eb jes mòc tegò Sakrametu òczszczi naju z lchch znãtw i z pòdajnosc na zo * a przgòtow do nadchdajcch swiãt. Przez Christusa, Pana najgò.CZWIRTK


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Ps 119 (118), 151-152


W jesce bliskò, ò Panie, * i wsztcz Wasze przkzania s prwd. * Òd dwna j wim ze sw Waszch, * e W trwce na wieczi.


KÒLEKTA


Bòe, nasz Òjcze, òka swòjã pòtãgã i wspierj nas wilg mòc, + niech Twòje miosrdz przspieszi zbawieni, * chtrno je przscygn przez naje grzch. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 26, 1-6


Sprawiedlwi nrd, co dotrzmiw wirnot, wedze do Bògò krlestwa.
<5h>Cztani z Kndi proroka Izajasza.
W nen dz bd spiwel nã pies w Zemi Judzczi: „Miasto mm mòcn; Òn dl ùretani pòstawi mùr i przedmùrz.

Òtemknijta wierzeje! Niech wedze nrd sprawiedlwi, co dotrzmiw wirnosc; jegò stateczn ùspòsobieni W ùrbice w pòkòju, w pòkòju, bò Wami òn zawierzi.

Zta ndzejã w Panu na widno, bò Pn je wieczn Kamizn! Bò Òn pònii nch, co przebiwaj wsok, ùpòkòrzi miasto z wiaw, ùpòkòrzi je ja do zemi, i w proch je szmrgn. Pòdepc je nodi, nodi bidnch i stop ùbòdich”.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 118 (117)


Refren: Bogòsawiony, chto jidze òd Pana.

abò: Alleluja.

Wsawijta Pana, bò je dobri, *
bò aska Jegò trw na wieczi.
Lepij szkac schronieni w Panu, *
jak czowiekòwi zawirzac.
Lepij szkac schronieni w Panu, *
jak zawirzac ksãtm.

Refren.

Òtemknijta mie wierzeje sprawiedlwòt, *
A wedã przez nie i pòdzãkùjã Panu.
Hewò s wierzeje Pana, *
przez nie wed ny sprawiedlwi.
J Wami dzãkùjã, e wschel jesce mie *
i stel sã jesce Zbwc.

Refren.

Ò, Panie, wbawcee nas, *
Ò, Panie, djce nama dobr szczesc.
Bogòsawiony, chtren przchòdzy w miono Pana, *
bogòsawim waju z domctwa Pana.
Pn je Bògã *
i daje nama wid.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ
Iz 55, 6


Alleluja, alleluja, alleluja.

Szkjta Pana, czej je do nalzeni,
wzewjta Gò, pòkd je bliskò.

Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANIELJ
Mt 7, 21. 24-27


Chto zjiscyw Bò wòl Bò, wedze do niebiesczgò krlestwa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.
Jezs rzek do swòjch ùczniw: „Ni kòdi, co do Mie gd: Panie, Panie! wedze do niebiesczgò krlestwa, le nen, chto wkònyw wòl mòjgò Òjca, co je w niebie.

Tej kòdgò, chto nch mòjch sw sch i je zjiscyw, jidze przrwnac do rozmngò czowieka, co swj bùdink pòstawi na kamiznie. Spd deszcz, przbra rzczi, zerwa sã wiatrzska i ùderze w nen bùdink. Ale òn sã nie zawali, bò b zbùdowny na kamiznie. A kòdgò, chto nch sw sch, le jich nie zjiscyw, jidze przrwnac do czowieka bezrozmngò, co pòstawi swj bùdink na piskù. Spd deszcz, przbra rzczi, zerwa sã wiatrzska i ùderz w nen bùdink. A òn sã zawali, a cãczi b jegò ùpdk”.

To je sowò Pascz.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòe, przjimnijce ne dar, jacz jesm dostel dzãka Waszi dobroc, + W nama je del, eb jesm mògl òdprawiac eucharisticzn Òfiarã, * sprawce, eb òna sã staa dl nas zadwkã wieczngò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Tt 2, 12-13


ijm na nym swiece sprawiedlwie i pòbòno, * dc bogòsawiony ndzeji i òbjawieni sã chwa wildgò Bòga.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Bòe, nasz Òjcze, niech brzadny bdze nasz ùdzl w nym Sakramece, + przez jaczi nas, pielgrzimùjcch na zemi, pòdtrzmùjesz w drodze do nieba * i ùczisz caim srcã miowac to, co je wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.PITK


ANTIFONA NA WEDZENI


Hewò Pn przidze w majestace, * eb przniesc pòkj swòjmù ldowi * i òbdarzc gò cym wiecznym.


KÒLEKTA


Òkce, Panie swòjã pòtãgã i przbdzce, + niech Wasza òpieka wzwòli nas òd niebezpiekù, jaczi zagr nama z przczn naszch grzchw. * A Wasza mòc niech naju zbawi, Panie, jaczi jece i krljece na wieczi wiekw.


PIERSZ CZTANI
Iz 29, 17-24


W nym dniu òcz slepch bd widza.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

To mwi Pn Bg: „Cz ni w krtczim ju czasu Liban zmieni sã w ògrd, a ògrd za br mdze ùznny? W nen dz gchi ùczj sowa kndi, a òcz slepch wòln òd smrokù i òd cemnic, bd widza.

Ny pòkrny jesz barij rozredj sã w Panu, i ny nbidniszi rozwiesel sã w Swiãtim Izraela, bò nie mdze ju gnãbicela, zdinie rgaa, i md wtãpiony ny wsztc, co s wcygniony w zleczistwò: chtrny sowã prowadz kògòs do grzchù, chtrny we wierzejach zastwiaj syda na sãdzw, i sprawiedlwgò òdprwiaj prcz z niczim.

Dlte tak mwi Bg domctwa Jakùba, chtren òdkùpi Abrahama: "Òdnd Jakùb nie mdze sã sromi ani jegò twrz ju nie zbladnie, bò czej ùzdrz swòje dzec, ùczink mòjch rãk, strzd sebie, tej ògosz mòje miono jakò swiãt.

Ted bd tczl Swiãtgò Jakùbòwgò i z bòjcosc md miel w ùwanim Bòga Izraela". Ny, co bdzl dchã pòznaj mdrosc, a ny, co szemrel przjimn pòùczeni”.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 27 (26)Refren: Pn je mòjim widã i mòjim zbawienim.

Pn je mòjim widã i mòjim zbawienim *
kògò j b sã mi lãkac?
Pn je òbroc mòjgò c, *
kògò j b sã mi bòjec?

Refren.

Ò jedno j le proszã Pana, ò to mm starã: +
eb jem mg bc widno ù Niegò doma *
òb wsztcz dnie cgò,
eb jem zaznw askawòt Pana, *
widno sã redow Jegò switini.

Refren.

J wierzã, e mdã òbzr dobra Pana *
w krjnie jcch.
Czekj na Pana, bãdz dzyrzczi, *
nabierz òdwdi a d na Pana.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ
Alleluja, alleluja, alleluja.Hewò nasz Pn przidze z mòc
i òswicy òcz swòjch sgòw.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 9, 27-31


Ùzdrowieni slepch, co ùwierzl w Jezsa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Czej Jezs przechòdzy, szl za Nim dwaji slepi, co gosno wòel: „Zmiuj sã nad nama, Snie Dawida!” Czej le wszed do chcz, ny slepi przstpil do Niegò, a Jezs sã jich spit: „Wierzita wa, e J mògã to zrobic?” Òni Mù òdpòwiedzel: „Jo, Panie!” Tej dotk jich òczu a rzek: „Niech wama sã stnie pòdug waji wiar” Tej òcz sã jima òtemk, a Jezs òstro jima przkz: „Bczta, cob sã ò tim chto nie dowiedz!” Ale òni, czej le wszl, rozniosl widz ò Nim pò caim tamecznym òkòlim.

To je sowò Pascz.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, dj sã przebagac naszima pòkrnyma mòdltwama i òfiarama, + a dlte, e m ni mm zasgw, jacz mògb nas ùsprawiedlwiac przed Tob, * wspòmò nas swòj ask. Przez Christusa Pana najgò.


Prefacj nr 1


NTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. Flp 3, 20-21


Spòdzwm sã przidzeni Zbawicela, Jezsa Christusa, * chtren przejinaczi naj smirteln cao * na pòdobã swgò, ùwielbiongò caa.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Pòkrzsony n dchòw Straw pòkrno bagm cã, Bòe, + sprawi, eb jesm przez ùdzl w Eucharistji naùczl sã mdrze szacowac doczasn dobra * i miowac dobra wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.SOBÒTA


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Ps 80 (79), 2.4


Przbdzcee, Panie, co krljece w niebie * i òkce nama swòje òblicz, * a m bdzem zbawiony.


KÒLEKTA


Bòe, T jes zes na nen swiat Twòjgò jedurngò Sna, eb wbawi ldzy z pòjmani grzchù, + nama, co dajem z wiar na Twòjã askã * dj doprzic do prwdzwi wòlnot. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 30, 19-21. 23-26


Bg zltje sã nad swòjim ldã.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

To mwi Pn Bg, Swiãti Izraela: Pò prwdze, nrodze, jaczi mieszksz na Syjonie w Jerozolimie, nie mdzesz gòrzkò pak. Bg chùtkò òke c askã na gos twòji prosb. Skòrno le ùczje, òdpòwi tobie. Chòcb c d chleba ùdrãczeni wòdã ùcemiãdi, twj ùczcl ju nie òdidze, ale twòje òcz md zdrza na twgò mstra. Twòje ùsz ùczj sowa, co s czc za tob: „To je droga, bijta ni!”, czejb jes zbòczi na prawò abò na lewò.

Òn ùczi deszczu na twòje zbò, jaczim òbsejesz rol, a chlb ze niwa zemi bdze pòkrzsny i sti. Twòje bdo bdze sã w nym czasu paso na rozlegch kach. Wò i òs òbrbiajc rol md ar krmã blno òbspn, czszczon òpk i wiejadã.

Tej przidze do te, e pò wsztczich wsoczich grach i pò wsztczich wszch grzpach nalz sã strmienie pncy wòd na czas wildgò zabijani, czej sã rozpadn wiee. Wnenczas wid miesdza bdze jakno suca wid, a wid suca stnie sã stm razy mòcniszi, jakb wid stm dni - w nym dniu, czej Pn òpatrzi skalczeni swgò ldu i ùlczi jegò ren pò bicym.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 147 (146)


Refren: Szczestlwi wsztc, ti, co wierz Panu.

abò: Alleluja.

Chwlta Pana, bò dobrze je spiewac psalm Bògù, *
wchwliwac Gò je sodkò.
Pn bùdje Jeruzalem, *
gromadzy wgnacw z Izraela.

Refren.

Òn lczi zmionch na duchù
i òpatrziw jima ren.
Òn rechùje wsztcz gwizd *
i kòdi z nich daje miono.

Refren.

Nasz Pn je wildi i peen mòc, *
a Jegò mdrosc je niewsowion.
Pn dwig pòkrnch, *
zdib karczi grzsznikw do zemi.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ
Iz 33, 22


Alleluja, alleluja, alleluja.

Pn je naszim sãdz, Pn naszim prawòdwc,
Pn je naszim krlã, òn naju zbawi.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 9, 35-10, 1. 5. 6-8


Jezs ltje sã nad ùcemiãonyma.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Jezs òbchd wsztcz miasta i ws. Ùczi w tamecznch bnicach, gosy Ewanielj krlestwa i lczi wsztcz chòrosc i wszedn nimòtã. A czej widz rzm ldzy, ltow sã nad nima, bò bl ùmãczony i spòniewirny, jak òwce bez pasturza. Ted rzek do swòjch ùczniw: „niwò je, prwdac wild, ale robòtnikw mao. Prosta Pana niw, eb ws robòtnikw na swòje niwa”.

Ted przwò do se Dwansce swòjch ùczniw i d jima mòc nad nieczstima dchama, eb je wnkiwel i lczl wsztcz chòrosc i wszedn nimòtã.

Nch Dwansce Jezs ws, a d jima tacz hewò wskz: „Bijta do òwc, jacz pòzdinã z domctwa Izraela. Bijta i gosta: "Niebiescz krlestwò je ju bliskò". Ùzdrawijta chòrch, òwijta ùmarch, òczszcziwjta trãdowatch, wnkiwjta z dch! Za darmò wa dosta, darmò dawjta!”

To je sowò Pascz.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, sprawi, eb jesm bez ùstnkù skdel Tobie najã Òfiarã, + w jaczi zjiscyw sã ùstanowion przez Cebie krjamnota Eucharistji * i dokònyw sã czin naszgò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Ap 22, 12


Hewò J wnetka przidã, * a mòja zpata je ze mn, * eb kòdmù òdpacc wedle jegò ùczinkw.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Prosym Cã, naskawszi Bòe, + eb jes mòc tegò Sakrametu òczszczi nas z lchch znãtw i pòdajnosc na zo * a przszkòw do nadchdajcch swiãt. Przez Christusa, Pana najgò.
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=75

Copyright (c) 2020 by Nasze Kaszuby