Boe Narodzenie

Date:  19.12.2003
Section: Lekcjonarz

CZD BÒGÒ NARODZENI


25 gòdnika (grudnia)
NARODZENI PANA
A-B-C


Ùroczstosc


WIECZRN MSZ WIGILIJN


Tã Msz òdprwi sã w wieczr 24 gòdnika przed I niszpòrã Narodzeni Pana abò pò nim.

B czas, w jaczich Bg nie dw ò se czc. Mcz. Nie sch ani nie òdpòwid na wòani. Ted ny, co Gò chcel nalezc skarl sã i prosl: Panie, nie zakriwjce swòjgò òblicz! A dzejao sã tak, bò t czowiek wlãki przed Bòim majestatã abò òbcony win, kri sã przed Nim; nie chc, eb Bg na niegò zdrz i do niegò przemwi. M dzys, chòc nie jesm lepszi, dostpil jesm ny asczi, e Bg ju nie mczi i ju nigd nie mdze cchò. Czeds Bg przemwi przez prorokw. Czej czas sã wpeni, Bg przemwi przez swòjgò Sna, Christusa, jaczi je strzd nas jakò sldn i wieczn Sowò Bòga do ldzy
.
„W nen wieczr wa bdzeta wiedza, e Pn przidze”. Dzys - Òn przchòdzy jakò Bg ùkrti, ale „witro” - przidze z mòc i ted „wa ùzdrzita Jegò chwaã”.


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Wi 16, 6-7


Dzys wa bdzeta wiedza, e Pn przidze, eb nas zbawic, * a witro wa ùzdrzita Jegò chwaã


Chwaa na wiawach


KÒLEKTA


Bòe, T co rokù dwsz nama redosc dani na ùroczstosc Pasczgò Narodzeni, + sprawi, eb jesm caim srcã przjãl Twòjgò Sna jakò najgò Òdkùpicela * i bez lãkù mògl Gò òbzerac, czej Òn przidze jakò Sãdzcl. Jaczi z Tob je i krlje na wieczi wiekw.


PIERSZ CZTANI
Iz 62, 1-5


Bg miuje swj nrd i zesle Òdkùpicela.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Przez bcznk na Syjn j nie mdã cchò, przez bcznk na Jerozolimã nie dm pòkù, pòkdka ji sprawiedlwòta nie isknie jak rzoza i zbawieni ji nie rozswicy jak gòrni. Wnenczas nrod ùzdrz twòjã sprawiedlwòtã a wsztc krlowie twòjã chwaã. I nazwi cebie nowim mionã, jacz wardi Pana wmieni. T mdzesz sn kòrun w rãkach Pana, kòrun krlewsk w doni twgò Bòga. Nie md ò tobie ju wicyj mwile: „Òstawion”, i ò twòji zemi ju nie rzek „Pùstini”. Rchlij ju cebie nazwi „Mòje w ni ùlubieni" a twòjã zemiã „Slbnica”. Bò t jes sã ùwidza Panu i twòja zemia dostnie chopa. Bò jakno modznk bierze slub z dzwczcã, tak twj Dobrodzj weznie slub z tob, i jak òblbic sã ceszi òblbienic, tak Bg twj sã mdze tobie ceszi.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 89 (88)Refren: J bdã na wieczi sawi asczi Pana.

„J zrobi ùgòdã z mòjim wbracã, *
przsyg jem Dawidowi, mòjmù sdze:
Ùtrwalã twòjch nastãpnikw na wieczi *
i ùmòcniã twòjã awelnicã na wsztcz pòkòlenia”.

Refren.

Bogòsawiony je lud, co ùmieje sã ceszc *
i chòdzy, ò Panie, w jasnoce Waszgò òblicz.
Ny sã widno cesz Waszmù mionu, *
a Wasza sprawiedlwòta jich wwsziw.

Refren.


Òn mdze do Mie wò: „T jes mòjim Òjcã, *
mòjim Bògã, kamizn mòjgò zbawieni”.
Na wieczi zachòwiã dl niegò askã *
a mòja ùgòda z nim bdze trwa.

Refren.


DRD CZTANI
Dz 13, 16-17. 22-25


Swidczeni swiãtgò Pawa ò Christusu.
Cztani z Dzejw Apòsztow.

Czej Pawe przb do Antiochji Pizydijsczi, wst w bnic, cziwn rãk i zacz prawic: „Schjta, Izraelic i wa, bògòbòjcy! Bg te izraelsczgò ldu wbr najch òjcw i wwszi lud w cznie w egipsczi zemi wprowadzy gò z ni mòcnym remieniã.

A pòtemù pòwò na jich krla Dawida, ò jaczim t d swidczeni w sowach: J nalz jem Dawida, sna Jessgò, czowieka pò mòji msl, jaczi we wsztczim zjiscy mòjã wòl. Z jegò rodu, wedle òbietnic, Bg wprowadzy Izraelowi Jezsa Zbawicela. Przed Jegò przidzenim Jan gosy chrzest nawrceni camù izraelsczmù ldowi. A pòd kùc swòjgò dzejani Jan mwi: J nie jem tim, za kògò wa mie mta. Pò mie przidze Nen, jaczmù j nie jem wrtny rozrzeszc zandalw na nogach”.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJAlleluja, alleluja, alleluja.

Witro bdze zgadzon nieprawòta zemi
i Zbwca swiata mdze panow nad nama.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ


Pòchòdznk Jezsa Christusa i zpòwisc Jegò narodzeni.

EWANIELJ DGSZ Mt 1, 1-25
EWANIELJ KROTSZ Mt 1, 18-25

+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateùsza.

Pòchòdznk Jezsa Christusa, sna Dawida, sna Abrahama: Abraham b òjcã Izaaka; Izaak òjcã Jakùba; Jakùb òjcã Jud jegò bracy; a Juda b òjcã Faresa i Zar, jaczich matk ba Tamar. Fares b òjcã Ezrona; Ezrn òjcã Arama; Aram òjcã Aminadaba; Aminadab òjcã Naassona; Nassn òjcã Salmna; Salmn òjcã Booza, a matk ba Rachab. Booz b òjcã Òbda, a matk ba Rut. Òbd b òjcã Jessgò, a Jess òjcã krla Dawida.

Dawid b òjcã Salomna, a matk ba dwn biaka Ùriasza. Salomn b òjcã Robòama; Robòam òjcã Abiasza; Abisz òjcã As; Asa òjcã Jozafata; Jozafat òjcã Jorama; Joram òjcã Òzjasza; Òzjsz òjcã Joatama; Joatam òjcã Achaza; Achz òjcã Ezechijasza; Ezechijsz òjcã Manassesa; Manasses òjcã Amòsa; Amòs òjcã Jozjasza; Jozjsz òjcã Jechniasza jegò bracy za czasw babilosczgò pòjmani.

Pò babilosczim pòjmanim Jechnisz b òjcã Salatiela; Salatiel òjcã Zorobabela; Zorobabel òjcã Abiuda; Abiud òjcã Eliakima; Eliakim òjcã Azora; Azr òjcã Sadoka; Sadok òjcã Achima; Achim òjcã Eliuda; Eliud òjcã Eleazara; Eleazr òjcã Mattana; Mattn òjcã Jakùba; Jakùb òjcã Jzefa, chopa Mariji, z jaczi sã narodzy Jezs, zwny Christusã.

Tak tej w caosc òd Abrahama do Dawida je sztrnsce pòkòleniw; òd Dawida do babilosczgò pòjmani t sztrnsce pòkòleniw; w kùcu òd babilosczgò pòjmani do Christusa, sztrnsce pòkòleniw.

Pòcztk krotszi perikop

Z narodzenim Jezsa Christusa bo tak: Pò zdnkù Jegò Matczi Mariji z Jzefã, nprzd, nigle zamieszkel razã, òna staa sã niesama za spraw Swiãtgò Dcha. Ji chop, Jzef, co b prawim czowiekã i nie chc Ji wstawic na sromòtã, zamiszl Jã krjamkò òdesac nazd. Czej so to ùdb, tej hewòle Pasczi ani mù sã ùkz w spikù rzek: „Jzefie, snie Dawida, nie bj sã wzyc do se Mariji, twòji biaczi, bò ze Swiãtgò Dcha je to, co sã w Ni pòczão. Pòrodzy Sna, jaczmù dsz miono Jezs. Bò Òn wbawi swj lud òd jegò grzchw”. A no wsztkò sã stao, eb bo zjiscon Pascz sowò rzek przez proroka: Hewò Dzwica pòcznie i ùrodzy Sna, jaczmù nadadz miono Emmanuel, no znaczi Bg z nama. Czej Jzef òdeck, zrobi tak, jak mù przkz Pasczi ani; wz swòjã Biakã do se, ale nie zbli sã do Ni, ja ùrodza Sna swgò pierwòrodngò, jaczmù d miono Jezs.

To je sowò Pascz.


Wierzã

Wsztc klkaj na sowa: I za spraw Dcha Swiãtgò przj cao...

Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, dj nama z now gòrlwòt zoc òfiarã w wilj Narodzeni Pana, * jacz stao sã pòcztkã naszgò òdkùpieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 3-5W mòdltwach eucharisticznch 1.-3. wspòmink krjamnot (wspòmnieni tajemnic) dnia


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Iz 40, 5


Òbjawi sã chwaa Pask * i wsztc ldze ùzdrz zbawieni, jacz przchòdzy òd najgò Bòga.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Panie, nasz Bòe, wspòmòce naje s przez no ùroczst wspòminani Narodzeni Waszgò jedurngò Sna, * jaczgò Cao i Krew jesm przjãl w Nswiãtszim Sakramece. Przez Christusa, Pana najgò.


W dniu Narodzeni Pana wsztc kapanowie mòg celebrowac abò koncelebrowac trz Msze, pòd t zastrzeg, e md sã trzimel prznlengò czasu òdprwiani.24/25 gòdnika

MSZ W NOC


Bg nigd nie òdrzucy czowieka. Nasz wieczny kawel (wieczny los) lei Mù na srcu. Hewò wi znak: „Dzecuszkò sã nm narodzo" - to je Jegò Syn, jaczi dl nas, ldzy, i dl najgò zbawienigò zestpi z nieba" st sã czowiekã. Jezs Christus, „Pierwòrodny midz wiele bracynama”, przszed szkac swòjch bracynw - bò nas ùmiow.


ANTIFONA NA WEDZENI
Ps 2, 7


Pn rzek do mie: T jes mòjim Snã, * J Cebie dzys zrodzy.


Chwaa na wiawach Bògù


KÒLEKTA


Bòe, T jes sprawi, e ta nswiãtsz noc rozswica sã jasnot prwdzwgò widu, + dj, ebsm w niebie mògl bc ùczãstnikama redosc Twòjgò Sna, * jaczgò krjamnotã Wceleni jesm pòznel na zemi. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 9, 1-3.5-6


Syn je nm dny.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Nrd, co kroczi ò cemnic ùzdrz wildi wid; nad tima, co mieszkel w krjnie smrokù wid zaswicy. W zwielokrocl redosc, pòwiell ùcechã. A rozredowel sã przed Wami, jakno sã redj òb niwa, jak sã cesz prz dzelenim owù. Bò jesc zmil jegò cãcz jugò i czij, co bi gò pò remionach, prãt jegò cemiãnika jak w dniu dobc nad Madianitama.

Bò Dzeckò sã nm narodzo, Syn je nama dny, na Jegò remiona je zoon panowani. Je òn nazwny mionã: Przedzywny Dordca, Bg Mòcny, Òdwieczny Òjc, Kse Miru. Wild bdze Jegò panowani w pòkòju bez kùca na awelnic Dawida i nad Jegò krlestwã, jacz Òn ùcwirdzy ùmòcni prawã i sprawiedlwòt, òdnd i na wieczi. Zzdrosn miota Pana Zstãpw to sprawi.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 96 (95)


Refren: Narodzy sã dzys Christus Pn, nasz Zbwca.

Spiewjta Panu pies now, *
spiewj Panu, ca zemio.
Spiwta Panu, sawta Jegò miono, *
kòdgò dnia gosta Jegò zbawieni.

Refren.

Gosta Jegò chwaã westrzd nrodw wsztczich, *
rozpòwiadjta ò Jegò cdach strzd wsztczich ldw.
Gosta strzd ldw, e Pn je krlã, *
a bdze sprawiedlwie sdzy ld.

Refren.

Niech sã redje niebò i wieseli zemia, *
niech szmi mòrz i wsztkò, co je napeniw.
Niech sã cesz pòla i wsztkò, co na nich rosce, *
niech wsztcz drzewa w lasach krzikaj z redosc.

Refren.

Przed òbliczim Pana, jaczi ju nadchd, *
jaczi ju nadchd, eb sãdzc zemiã.
Òn mdze sdzy nen swiat sprawiedlwie, *
a ne ld wedle prwd.

Refren.


DRD CZTANI
Tt 2, 11-14


Òbjawia sã aska Bòga, jak niese zbawieni wsztczim ldzm.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Titusa.

Òbjawia sã aska Bòga, jak niese zbawieni wsztczim ldzm i pòùcziw nas, eb jesm sã wrzekl bezbònot i swiatowch dzw, a l na nym swiece pòbòno i sprawiedlwie, dc bogòsawiony ndzeji i òbjawieni sã chwa wildgò Bòga i najgò Zbawicela, Jezsa Christusa, jaczi wd samgò se za nas, eb òdkùpic naju òd wszelejaczi nieprawòt i òczszczc sobie lud nabti dl se, gòrlwi w sprwianim dobrch ùczinkw.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 2, 10-11Alleluja, alleluja, alleluja.

J wama zwiastjã wilg redosc,
dzys w miesce Dawida narodzy sã nm Zbawicl
jaczim je Jezs Christus.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 2, 1-14


Dzys narodzy sã nm Zbawicl.
+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

W nym czasu wszo rozpòrzdzeni csarza Augùsta, eb zrobic spis ldzy w caim pastwie. Nen pierszi spis sã òdb wnenczas, czej wilgòrzdc Syrji b Kwiriniusz. Tej wsztc wbirel sã, eb sã dac zapisac, kòdi do swòjgò miasta. Ùd sã t Jzef z Galileji, z miasta Nazaret, do Judeji, do miasta Dawidowgò, zwngò Betlejem, bò pòchòdzy z domctwa rodu Dawida, eb sã dac zapisac ze zdn z nim Marij, chtrna ba niesama. Czej tam przebiwel, nadeszed dl Mariji czas zlegniãc. Ùrodza swòjgò pierwòrodngò Sna, òbwinã Gò w pielszczi pòoa w kùmie, bò w gòscycu nie bo dl nich placu.

W nym jistnym òkòlim bl w pòlu pasturzowie, co noc pilowel swgò bda. Wnym stan kòl nich ani Pasczi a Pask chwaa jich zewszdka òbswica tak, e sã baro wrzasl. Ale ani rzek do nich: „Ni mijta strachù! Hewò j wama zwiastj wilg redosc, jak bdze dn camù nrodowi: dzys w miesce Dawida narodzy sã wama Zbawicl, co je Mesjaszã, Panã. A taczi mdze dl waju znak: nalzeta Dzecuszkò òbwinion w pielszczi, pòoon w kùmie”. A w nym prz볱czo sã do anioa wiele niebiesczgò wòjska, co sawio Bòga sowama: „Chwaa Bògù na wiawach, a na zemi mir ldzm, jaczich Bg so ùwidz”.

To je sowò Pascz.

Wierzã


Wsztc klkaj sowa: I za spraw Dcha Swiãtgò przj cao...


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, przjimnij rd ne dar zoon w swiãt noc Narodzeni Pana + i przez krjamn wmianã darw dj nm ùdzl w bstwie Twòjgò Sna, * w jaczim naja czowiecz ntra zjednaa sã z Tob. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 3-5


W Mòdltwach eucharisticznch 1-3 wspòmnieni krjamnot (tajemnic) dnia


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
J 1, 14


Sowò stao sã caã * i m jesm òbzrel Jegò chwaã.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Panie, nasz Bòe, z redosc m swiãcym Narodzeni najgò Òdkùpicela, * sprawce, eb jesm przez swiãt c zasul na pòczeni sã z Nim we wiecznosc. Przez Christusa, Pana najgò.
25 gòdnika

MSZ Ò PÒRNKÙ


Pasturze przbl do Betlejem, eb zdrzec, wierzc i adorowac. Jich srca b pen redosc. Tak ùredowny mwil ò tim, co czl òd anioa i co widzel w Betlejem. A Marija schaa jich sw w zadzwòwaniu. Przez ca c Òna dzãkùje Bògù i pòdzywi Jegò niepòjãt dobroc. Christus, Zbawicl je strzd nas. Wezdrzny w cdown wilgòtã nch wdarzeniw i w ùnieni sã Bòga m t Jemù redosno spiwm. Pòtemù pùdzem nazd dodm z n ùdb, e Christus przszed na swiat i jidze pò drogach najgò ldzczgò c.


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Iz 9, 1.5. k 1, 33


Wid zajasni nad nama, * bò Christus nm sã narodzy. * Je Òn nazwny mionã: Przedzywny Dordca, * Bg Mòcny, * Kse Miru, * Òdwieczny Òjc, * a Jegò krlestwò nie mdze miao kùca.


Chwaa na wiawach


KÒLEKTA


Òswicony now jasnot Wcelongò Sowa, m prosym Was, wsztkòmògcy Bòe, + sprawce, niech w najch cznach òdbij sã wid, * jaczi przez wiarã jasnieje w najch dszach. Przez najgò Pana, Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 62, 11-12


Przszed Zbawicl.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Hewòle co Pn òbznajmiw wsztczim kùcm zemi: Mwta do Cr Syjosczi: Wejle twj Zbwca przchòdzy. Hewò Jegò ndgroda z Nim jidze i zpata Jegò przed Nim. Bd jich nazwel „Ldã Swiãtim”, òdkùpionym przez Pana. A tobie dadz miono: „Szukn”, „Miasto nie òpùszczon”.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 97 (96)


Refren: Wid zajasnieje, bò Pn sã narodzy.

Pn krlje, cesz sã, zemio. *
redujta sã, òstrowie lczn!
Bln i cemnica s wk Niegò, *
prawò i sprawiedlwòsc s pòdstaw Jegò tronu.

Refren.

Dl sprawiedlwgò wid wschd *
i redosc dl ldzy prawgò srca.
Redujta sã w Panu, wa, sprawiedlwi *
i sawta Jegò swiãt miono.

Refren.


DRD CZTANI
Tt 3, 4-7


Bg zbawi naju z miosrdz.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Titusa.

Czej sã òkza dobroc i miota Zbawicela, najgò Bòga, do ldzy, ni przez bcznk na sprawiedlw ùczinczi, jacz jesm sprawil, leno ze swgò miosrdzgò Òn naju zbawi przez òbmc na òdrodã i òdnowieni w Dchù Swiãtim, chtrngò wl na nas bòkadno przez Jezsa Christusa, najgò Zbawicela, eb jesm, ùsprawiedlwiony ask, stel sã w ndzeji spdkòbircama wieczngò cgò.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 2, 14Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwaa Bògù na wiawach,
a na zemi mir ldzm, jaczich Bg so ùwidz.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ k 2, 15-20


Pasturze nalezl Marijã, Jzefa i Dzecuszkò.
+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Czej anioowie òdeszl òd nich do nieba, pasturze gdel midz sob: „Pòjm do Belejemù, òbczim co tam sã wdarzo, co nama Pn òbjawi”. T szl tam jak nchùtczi i nalezl Marijã, Jzefa Dzecuszkò, pòoon w kùmie. Czej Je ùzdrzel, òpòwiedzel no, co jima bo òbjawion ò nym Dzecuszkù. A wsztc, co ò tim czl, dzwòwel sã temù, co jima pasturze gdel. Ale Marija zachòwiwa ne wsztcz spraw rozpamiãtiwa je w swòjim srcu. A pasturzowie szl nazd wielbic i chwlc Bòga za wsztkò, co czl i widzel, jak jima no bo rzek.

To je sowò Pascz.


Wierzã


Wsztc klkaj na sowa: I za spraw Dcha Swiãtgò przj cao...


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Miosrny Bòe, niech naja Òfiara stnie sã wrtn krjamnot, jak m swiãcym, + wznwm, e Christus narodzony jakò czowiek je t prwdzwim Bògã, + sprawi, eb ne zemscz dar przez Cebie przemienion, da nm ùdzl w Bòsczim cym. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 3-5


W Mòdltwach eucharisticznch 1.-3. wspòmink krjamnot (wspòmnieni tajemnic) dnia


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. Za 9,9


Cesz sã baro, Cro Syjonu, * wòj z redosc Cro Jeruzalemù. * Wejle Krl twj przchòdzy do Ce, * Swiãti i Zbawicl swiata.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Wsztkòmògcy Bòe, z redosc m swiãcym Narodzeni Twòjgò Sna, * sprawi, eb jesm pògãbiwel najã wiarã w krjamnotã Wceleni i gòrlwi jã miowel. Przez Christusa, Pana najgò.25 gòdnika

MSZ W DZ


Niejedny mszl, e Jezs przchòdzy na swiat ni pòwòny i jakb ngle, z cemnic sã ukz. Nie je to prwda. Bò hewòle Bg Òjc mwi ò Nim, tzn. rodzy Gò òd wiekw w jasnoce swgò majestatu i pòsl na swiat. Proroc zapòwidel Jegò przidzeni. „No Dzeckò”, nen „Wid" zestãpùjcy „dzys na zemiã”, bo spòdzwn i wzwn, a jednak nie je w nym swiece Gòscã rd widznym. Histori swick nie zanotje w swòjch kronikach sztrkù Jegò narodzeni, a Jegò smirc na krziu òpisze le w prã rkach. Rwnak no ùbòd Dzecuszkò swòjim bòsczim srcã òbjim cai swiat i pòdtrzmiw gò w jistnienim. Je Òno Sowã, jacz je wiecznie i „òbswiecyw kòdgò czowieka”.


ANTIFONA NA WEDZENI


Dzecuszkò sã nm narodzo i Syn je nama dny; * na Jegò remiona zoon je panowani * i je Òn nazwny Zwiastunã Bòch ùdbw. (Iz 9,5).


Chwaa na wiawach


KÒLEKTA


Bòe, T w nad'zwczajny spòsb msz stwòrzon czowieka i w jesz cdowniszi spòsb jes òdnowi jegò czestnotã, + dj nm bc ùczãstnikama w bstwie Twòjgò Sna, * chtren przj ldzk ntrã. Jaczi z Tob je i krlje na wieczi wiekw.


PIERSZ CZTANI
Iz 52, 7-10


Ca zemia ùzdrzi Bò zbawieni.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

jak spòsobn s na grach nodi zwiastuna redosny nowin, jaczi ògsz mir, zwiastje szczesc, chtren òbznajmiw zbawieni, chtren mwi do Syjonu: „Twj Bg zacz krlowac”. Nen gos! Twòji strowie wòaj, razã krzikaj redosno, bò òbzraj na swòje òcz jak Pn nazd wrc na Syjn. Òdezwijta sã redosnym spiwanim, wsztcz szmrgln Jeruzalemù! Bò Pn pòceszi swj lud, òdkùpi Jeruzalem. Pn wcygn swòje swiãt remiã na òczach wsztczich nrodw; i wsztcz kùce zemi ùzdrz zbawieni najgò Bòga.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 98 (97)


Refren: Ùzdrzaa zemia Zbawicela swgò.

Spiewjta Panu pies now, *
bò ùczni cda.
Dobc Mù sprawia Jegò praw rãka *
i swiãt remiã Jegò.

Refren.

Pn òkz swòje zbawieni, *
na òczach pòganw òbjawi swòjã sprawiedlwòsc.
Wspòmni na dobroc i na wiernosc swòjã *
dl domctwa Izraela.

Refren.

Ùzdrza wsztcz kùce zemi *
zbawieni najgò Bòga.
Wòj z redosc na pòczestnosc Pana ca zemio,
ceszta sã, wieselta i grjta.

Refren.


DRD CZTANI
Hbr 1, 1-6


Bg przemwi do nas przez Sna.
Cztani z Lstu do Hebrajczikw.

Wiele razy i na wszelenijacz rt mwi przd Bg do òjcw przez prorokw, a w nch sldnch dniach przemwi do nas przez Sna. Jegò to ùstanowi pòsobnikã wsztczich rzeczi, przez Niegò t stwòrzi cai swiat. Nen Syn, jaczi je jasnot Jegò chwa i òbrzã Jegò jistw, pòdtrzmiw wsztkò sowã swòji pòtãdi, a czej sprawi òczszczeni z grzchw, sd pò prawiznie Majestatu na wiawach. Òn ò tl st sã wszi òd aniow, ò wiele erbòw wsz òd nich miono. Bò do jaczgò z aniow czed rzek: „T jes mòjim Snã, J jem Cã dzys zrodzy"? I t: „J mdã Mù Òjcã, a Òn bdze Mie Snã”. A czej zs wprowadzy Pierwòrodngò na swiat, pòwi: „Niech Mù skdaj pòkn wsztc Bòi anioowie”.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJAlleluja, alleluja, alleluja.

Zajasni nm dz swiãti,
pòjtae, nrod, zta pòkn Panu,
bò wildi wid zestpi na zemiã dzys.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ


Sowò stao sã caã.

EWANIELJ DGSZ
J1, 1-18

+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Jana.

Na zcztkù bo Sowò a Sowò bo ù Bòga, i Bògã bo Sowò. Òno bo na zcztkù ù Bòga. Wsztkò przez Nie sã stao, a bez Niegò nic sã nie stao, co sã stao. W Nim bo c, a c bo widã ldzy, a wid swicy ò cemnic, a cemnica gò nie òbjimnãa. Zjawi sã czowiek pòsny przez Bòga - miono jegò bo Jan. Przszed òn na swidczeni, eb zaswiadczc ò widze, eb wsztc przez niegò uwierzl. Nie b òn widã, le b pòsny, eb zaswiadczc ò widze.

B wid prwdzwi, co òbswiecyw kòdgò czowieka, czej przchd na swiat. Na swiece bo Sowò, a swiat przez Nie sã st, ale swiat Gò nie pòzn. Przszo do swgò miectwa, a swòji Gò nie przjãl. Rwnak tim wsztczim, co Je przjãl, dao mòc, eb sã stel Bòima dzecama, tima, co wierz w Jegò miono - co ani z kr'wi, ani z akòt caa, ani z wòl chopa, le z Bòga sã narodzl. Sowò stao sã caã i zamieszkao midz nama. I m jesm òbzrel Jegò chwaã, chwaã, jak Jednorodzony dostw òd Òjca, peen asczi i prwd. Jan swidczi ò Nim gosno wò w sowach: Nen b, ò jaczim j jem rzek: Nen, co pò mie jidze, przewszi miã czestnot, bò b rchlij òd mie”. Z Jegò penot jesm wsztc dostel - aska za ask. Jak Prawò bo nadn przez Mòjesza, aska i prwda przsz przez Jezsa Christusa. Bòga nicht nigd nie widz. Nen Jednorodzony Bg, co je na klinie Òjca, ò Nim pòùczi.

To je sowò Pascz.

EWANIELJ KRTSZ
J1, 1-5.9-14

+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Jana.

Na zcztkù bo Sowò a Sowò bo ù Bòga, i Bògã bo Sowò. Òno bo na zcztkù ù Bòga. Wsztkò przez Nie sã stao, a bez Niegò nic sã nie stao, co sã stao. W Nim bo c, a c bo widã ldzy, a wid swicy ò cemnic, a cemnica gò nie òbjimnãa.

B wid prwdzwi, co òbswiecyw kòdgò czowieka, czej przchd na swiat. Na swiece bo Sowò, a swiat przez nie sã st, ale swiat Gò nie pòzn. Przszo do swgò miectwa, a swòji Gò nie przjãl. Rwnak tim wsztczim, co Je przjãl dao mòc, eb sã stel Bòima dzecama, tima, co wierz w Jegò miono - co ani z kr'wi, ani z akòt caa, ani z wòl chopa, le z Bòga sã narodzl. Sowò stao sã caã i zamieszkao midz nama. I m jesm òbzrel Jegò chwaã, chwaã, jak Jednorodzony dostw òd Òjca, peen asczi i prwd.

To je sowò Pascz.


Wierzã


Wsztc klkaj na sowa: I za spraw Dcha Swiãtgò wz cao...


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, w nã ùroczznã przjimnije rd nã Òfiarã, przez jak òdbo sã nasze pòjednani z Tob, * i sprawi, eb òna wzniosa sã do Ce jakò bln ùwielbieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 3-5


W Mòdltwach eucharisticznch 1.-3. wspòmnieni krjamnot dnia


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Ps 98 (97), 3


Ùzdrza wsztcz kùce zemi * zbawieni przchòdzc òd najgò Bòga.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Miosrny Bòe, narodzony dzys Zbawicl swiata wrcy nm no pòczc, e m jesm Bòima dzecama, * sprawi, eb jesm miel ùdzl w Jegò wiecznym cym. Jaczi je i krlje na wieczi wiekw.

This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=90

Copyright (c) 2024 by Nasze Kaszuby