Adwent - tydzie 4

Date:  20.12.2003
Section: Lekcjonarz

CZWIRTI TIDZ ADWETU


NIEDZELA


Co m zrobil w Adwece: w nym czdze dani na przidzeni Pana? Czegò spòdzwm sã òd swiãt Bògò Narodzeni? Le wspòmnieniw, cz czegòs nowgò? Bg dw nama znak, eb jesm mògl ùzdrzec to, co Òn dl nas sprawi, czim chce nas òbdarzc i czegò òd nas sã spòdzw. Òn pragnie, eb jesm za nym znakã wzrel, ùzdrzel gò i przjãl. Nym znakã s: Dzwica Matka i Dzectkò, jaczgò miono brzmi: „Emmanuel - Bg z nama”. Òbòje òni s wcelenim sabòt, ùbstwa i ndzeji. No Dzectkò prznsz „askã i mir òd Bòga, naszgò Òjca”.


ANTIFONA NA WEDZENI
Iz 45, 8


Ne, niebò, spùsc te sprawiedlwgò, jak rosã, * niech jak deszcz spnie z blnw, * niech sã òtemkne zemia i Zbawicela zrodzy.


KÒLEKTA


Wsztkòmògcy Bòe, przez Zwiastowani anielscz jesm pòznel wceleni Christusa, Twòjgò Sna, + prosym Cebie, wlj w naje srca swòjã askã, * eb jesm przez Jegò mãkã i krzi bl doprowadzony do chwa zmartwchwstani. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ A
PIERSZ CZTANI
Iz 7, 10-14


Panna pòcznie i pòrodzy Sna.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Pn przemwi do Achaza tima sowama: „Pros dl se ò znak òd Pana, Bòga twòjgò, cz to gãbòk w Szelu, cz to w grze”. Ale Achaz òdpòwiedz: „Nie mdã prosy i nie mdã wstwi Pana na prbã”.

Ted Izajsz rzek: „Schjta tej wa, z Dawidowgò domctwa: Cz wama nie je dosc naprzikrzac sã ldzm, e naprzikrzta sã t mòjmù Bògù? Dlte Pn sm d wama znak: Hewò Panna pòcznie i ùrodzy Sna i nazwie gò mionã Emmanuel”.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 24 (23)


Refren: Przbdzce Panie, Krlu wieczny chwa.

Panu nlei zemia i wsztkò, co je na ni, *
swiat i mieszkacowie jegò.
Bò Òn gò na mòrzach òsadzy *
i pònad rzkama ùmòcni.

Refren.

Chto wstpi na grã Pana, *
chto stnie w Jegò swiãtim miescu?
Czowiek rãk nieskalnch i czstgò srca, +
chtren nie skoni swi dsz do marnoscw. *
i nie przsyg krzwò.

Refren.

Òn dostnie bogòsawistwò òd Pana *
i zpatã òd Bòga, swòjgò Zbwc.
Hewò pòkòleni nch, co szukaj Jegò, *
chtrny szukaj òblicz Bòga Jakùba.

Refren.


DRD CZTANI
Rz 1, 1-7


Christus je pòsobnikã Dawida i Snã Bòim.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Rzimianw.

Pawe, sga Christusa Jezsa, z pòwòanigò apòszt, przeznaczony do goszeni Bòi Ewanielji, jak Bg przedtim zapòwiedz przez swòjch prorokw w swiãtch Pismionach. Je to Ewanielj ò Jegò Snie - co pòchòdzy pòdug caa z rodu Dawida, a je ùstanowiony pòdug Dcha Swiãtosc przez pòwstani z ùmarch penym mòc Bòim Snã - ò Jezsu Christusu, naszim Panu. Przez Niegò jesm dostel nã askã apòsztolsczi ùrzd, eb dl chwa Jegò miona ùdostawac wsztczich pòganw dl ùssznosc wierze. Midz nima jesta t wa pòwòny przez Jezsa Christusa. Do wsztczich przez Bòga ùmiownch, pòwònch swiãtch, co mieszkaj w Rzimie: aska wama mir òd Bòga, najgò Òjca, Pana Jezsa Christusa.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Mt 1, 23Alleluja, alleluja, alleluja.

Hewò Dzwica pòcznie i ùrodzy Sna,
jaczmù nadadz miono Emmanuel,
no znaczi Bg z nama.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 1, 18-24


Jezs ùrodzy sã z Mariji zdny Jzefòwi, pòsobnikòwi Dawida.
+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateùsza.

Z narodzenim Jezsa Christusa bo tak: Pò zdnkù Jegò Matczi Mariji z Jzefã, nprzd, nigle zamieszkel razã, Òna staa sã niesama za spraw Swiãtgò Dcha. Ji chop, Jzef, co b prawim czowiekã i nie chc Ji wstawic na sromòtã, zamiszl Jã krjamkò òdesac nazd. Czej so to ùdb, tej hewòle Pasczi ani mù sã ùkz w spikù rzek: „Jzefie, snie Dawida, nie bj sã wzyc do se Mariji, twòji biaczi, bò ze swiãtgò Dcha je to, co sã w Ni pòczão. Pòrodzy Sna, jaczmù dsz miono Jezs. Bò Òn wbawi swj lud òd jegò grzchw”.

A no wsztkò sã stao, eb bo zjiscon Pascz sowò rzek przez proroka: Hewò Dzwica pòcznie i ùrodzy Sna, jaczmù nadadz miono Emmanuel, no znaczi Bg z nama. Czej Jzef òdeck, zrobi tak, jak mù przkz Pasczi ani; wz swòjã Biakã do se.

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ BDl niechtrnch ldzy Bg, je to le nen „wsztkòmògcy”, „Krl chwa”, „peen mòc Syn Bòi" - i nick wicy. Je prwda, e Swiãt Pismiona mwi we wiele placach ò Bòi wszechmòc, ò Jegò wilgòsc i chwale. Ale òkòma nch òpisnkw mm t jinsz wpòwiesc. W pòcztkòwch czdach òbjawieni wszechmòc i pòtãga apartnia Bòga òd sabch i smirtelnch ldzy. Pònemù rwnak sã stao cos nadzwczajngò, Bg òjawi swòjã mòc i wilgòsc w sabòce: w ùbòdim narodzeniu Jezsa, w Jegò cym i smirc. el m chcem rozmic no krjamn pòstãpòwani Bòga, mùszim dcht czsto zmienic nasz spòsb mslenigò; mùszim òprzestac pòdzywiac sã i gwltown czn, eb w nimce, sabòce ùzdrzec Bò mòc i pòtãgã; ùzdrzec jã, wezm, w mch cznach miot, jaczich Bg dokònyw i dokònyw przez Christusa.


PIERSZ CZTANI 2 Sm 7, 1-5.8b-12. 14a. 16


Krlestwò Dawida mdze trwao wiecznie.
Cztani z Drdi Kndi Samùela.

Czej Krl Dawid zamieszk w swòjim bùdinkù, a wsztczich jegò niedrchw wk Pn dost na skrm, rzek krl do proroka Natana: „Zdrz le, j mieszkm w cedrowim paacu, a Bò Arka mieszk pòd telcã”. Natan rzek do krla: „Zrbce wsztkò, co w w srcu zamiszlce, bò Pn je z Wami”.

Ale ny jistny noc Pn sczerow do Natana ne hewò sowa:
„Bij a rzecz mòjmù sdze Dawidowi: No mwi Pn: Zbùdjesz t mie nen bùdink na mieszkani? J mm cebie wzãt z pastwiszcza spòmidz òwc, ebs b panownikã nad mòjim ldã, nad Izraelã. I jem b z Tob wszãdze, dokdka t sã ùd, a J wtracy przed tob wsztczich twòjch niedrchw. Dm c sawã nwikszch ldzy na zemi. Wznaczã miesc mòjmù ldowi, Izraelowi, i tam gò òsadzã, a òn mdze mieszk na swòjim mlu, i nie rszi sã ju wicyj, a nieblny ldze nie md gò ju gnãbil tak jak przd.
Òd czasu, czej J ùstanowi sãdzw nad mòjim izraelsczim ldã, obdarzi jem cã pòkòjã ze wsztczima twòjima niedrchama. Tobie t Pn zapòwiedz, e C zbùdje domctwò. Czej wpeni sã twòje dni i legniesz kòle swòjch pòprzdcw, ted J wzbùdzã pò tobie twòjgò pòsobnika, jaczi widze z twòjch wnãtrznoscy, i ùmòcniã jegò krlestwò. J bdã mù Òjcã, a òn mdze Mie snã. Przede Mn domctwò twòje i twòje krlestwò bdze trwao na wieczi”.

To je sowò Bòe.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 89 (88)Refren: J bdã na wieczi sawi asczi Pana.

Na wieczi j mdã spiw ò asce Pana, *
mòjima wargama mdã gosy Waszã wirnosc
przez wsztcz pòkòlenia.
Bò W jesce rzekl: +
„Na wieczi zapewnion je aska”, *
W ùmòcnil w niebie swòjã wirnosc.

Refren.

„J zrobi ùgòdã z mòjim wbracã, *
przsyg jem Dawidowi, mòjmù sdze:
Ùtrwalã twòjch nastãpnikw na wieczi *
i ùmòcniã twòjã awelnicã na wsztcz pòkòlenia”.

Refren.

Òn mdze do Mie wò: „T jes mòjim Òjcã, *
mòjim Bògã, kamizn mòjgò zbawieni”.
Na wieczi zachòwiã dl niegò askã *
a mòja ùgòda z nim bdze trwa.

Refren.


DRD CZTANI
Rz 16, 25-27


Krjamnota ùtacon dl dwnch wiekw je ju òbjawion.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Rzimianw.

Bracynowie! Nemù, chtren m mòc ùcwirdzc waju pòdug Ewanielji mòjgò zwiastowani Jezsa Christusa, pòdug òbjawiony krjamnot, dl dwnch wiekw ùtacony, le ter ùjawiony, a przez proroccz pismiona na rozkz wieczngò Bòga wsztczim nrodm òbznajmiony, dl skonieni jich do ùssznosc we wierze, Bògù, jaczi le jeden je mdri, przez Jezsa Christusa, niech mdze chwaa na wieczi wiekw! Amen.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 1, 38Alleluja, alleluja, alleluja.

Hewò j, Pask suebn,
niech mie sã stnie pòdug twgò sowa.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 1, 26-38


Marija pòcznie i ùrodzy Sna.
+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza

Bg pòs anioa Gabrijela do miasta w Galileji, zwngò Nazaret, do Dzwic zdny chopù mionã Jzef, z rodu Dawida, a Dzwic bo na miono Marija. Ani wszed do Ni a rzek: „Bãdz pòzdrowion, pen asczi, Pn z tob, bogòsawion jes midz niastama”. Òna sã zlãka na ne sowa i rozmiszla, co b miao znaczc no pòzdrowi. Ale ani rzek do Ni: „Nie bj sã, Marijo, bò T nalaza askã ù Bòga. Hewò pòczniesz i ùrodzysz Sna, jaczmù nadsz miono Jezs. Òn bdze wildi i mdze nazwny Snã Nwszgò, a Pn Bg Mù d awelnicã Jegò praòjca, Dawida. Bdze panow nad rodã Jakùba na wieczi, a Jegò panowanimù nie mdze kùca”. Na to Marija rzeka do anioa: „Jakù to sã stnie, el j nie znajã chopa?" Ani Ji òdpòwiedz: „Duch Swiãti zestpi na Cã i mòc Nwszgò Cebie òkrje. Temù t no Swiãt, co sã narodzy, mdze nazwn Bòim Snã. A wej t Twòja krewn, Elbita, na, co jã maj za nierodn, t pòczãa sna na swòje str lata i ju je w szstim miescu. Bò dl Bòga ni ma nick niemòebngò”. Na to Marija rzeka: „Hewò j, Pask suebn, niech mie sã stnie pòdug twgò sowa”. Tej ani òd Ni òdeszed.

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ C


Naja liturgi je, na ògle chodn i rzeczow, mòe ja ksk za rzeczow. Nawetk czej m spiwm piesnie dzãcznot i redosc, mao czej zdrz sã nm doznac rozbùchù wildi redosc. Colemao je to le nasz gos, chtren prbùje spiewac - bidny, samòtny gos ldzczi. A dze je srce czowieka? Dze je Duch Swiãti?

Prwd je, e ni kòdgò dnia i ni kòdi niedzel m mòem bc w redostnym ùspòsobieniu. Ale kò miab sã tej nisej zdarzac w najim cym sztrczi òsoblwie pòdnios, czej naje srce i dsza chcab spiewac: Magnificat, Alleluja, Amen! Tacz redostn sztrczi s znakã, e Bg je pòprwdze z nama.PIERSZ CZTANI
Mi 5, 1-4a


Mesjsz mdze pòchòdzy z Betlejemù.
Cztani z Kndi proroka Micheasza.

To mwi Pn: A t, Betlejem Efrata, jes nmnisz spòmidz plemin judzczich. Z cebie widze Nen, chtren mdze panow w Izraelu, a Jegò pòchòdzeni je òd pòcztkù, òd dni wiecznosc.Dlte Pn wd jich ja do czasu, czej pòrodzy Ta, co m pòrodzc. Ted nga Jegò bracynw przidze nazd do snw Izraela. I Òn pòwstnie, i mdze jich pasturzã mòc Pana, przez majestat miona Pana, Bòga swgò. Bd l w bezpiekù, bò Jegò panowani rozcygnie sã ja pò kùce zemi. A Òn bdze ùbtkã.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 80 (79)


Refren: Òdnw nas, Bòe, i dj nm zbawieni.

Pòschj, Pasturzu Izraela, *
T, chtren nad cherubinama zasdsz.
Wzbùdze swòjã pòtãgã *
i na pòmòc przidz nama.

Refren.

Bòe Zstãpw, przidze nazd, *
wezdrz z nieba, przzdrz sã i nawidz nã winow wietwiã.
I chroni to, co zasadza Twòja praw rãka, *
latorzga, jak jes ùmòcni dl se.

Refren.

Wcygnij rãkã nad chopã prawizn Twòji , *
nad snã czowieczim, jaczgò jes ùmòcni w swòji subie.
M nie òdstpim ju wicy òd Cebie, *
dj nama now c, a bdzem chwll Twòje miono.

Refren.


DRD CZTANI
Hbr 10, 5-10


Christus przchd zjiscc wòl Òjca.
Cztani z Lstu do Hebrajczikw.

Bracynowie! Christus, czej przchd na swiat mwi: „Òfiar ani daru jes nie chc, ale jes Mie ùtwòrzi cao; caoplenia i òfiar za grzch nie widza sã Tobie. Tej jem rzek: Jidã hewò - na karce kndi je ò Mie napisn - eb jem zjiscyw Twòjã, Bòe, wòl. Tak tej rzek: òfiarw, darw, caopleniw i òfiarw za grzch jes nie chc i nie widza sã Tobie, chòc skd sã je na pòdstawie Prawa. Pòtemù rzek: Jidã hewò, eb jem zjiscyw Twòjã wòl. Ùsuw jednã òfiarã, eb ùstanowic jinsz. Na mòc ti wòl jesm ùswiãcony przez òfiarã caa Jezsa Christusa rz na widno.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 1, 38Alleluja, alleluja, alleluja.

Hewò j, Pask suebn,
niech mie sã stnie pòdug twgò sowa.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 1, 39-45


Marija je Matk spòdzwngò Mesjasza.
+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

W nym czasu Marija wbra sã i sza spieszno w gr do jedngò miasta w pòkòlenim Jud. Wesza do chcz Zachariasza i pòzdrowia Elbitã. Czej Elbita ùcza pòzdrwk Mariji, pòrszo sã dzecuszkò w ji klinie, a Swiãti Duch napeni Elbitã. Òna krziknã i rzeka: „Bogòsawion jes midz niastama i bogòsawiony je brzd Twòjgò wòta. Czim j so zasua, e Matka mòjgò Pana przchd do mie? Wej, czej gos twòjgò pòzdrwkù zazwãczi w mòjch ùszach, pòrszo sã z redot dzecuszkò w mòjim klinie. Bogòsawion jes T, co ùwierza jes, e sã zjisc sowa rzek C òd Pana”.

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

Wierzã


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòe, niech Wasz Duch, jaczi swòj mòc napeni Nswiãtsz Marijã Pannã, * ùswiãcy ne dar zoon na Waszim wtrzu. Przez Christusa, Pana naszgò.


Prefacj nr 2


ANTIFONA NA KÒMNIÃ Iz 7, 14


Hewò Panna pòcznie i urodzy Sna, * i pòzwi Gò mionã Emmanuel.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Wsztkòmògcy Bòe, w Nswiãtszim Sakramece m przjãl zadwk wieczngò zbawieni, + sprawie, niech naja gòrlwòta rosce czim je bli do swiãt, * eb jesm blno i pòbòno swiãcl krjamnotã Narodzeni Twòjgò Sna. Jaczi je i krlje na wieczi wiekw.20 GÒDNIKA


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Iz 11, 1; 40, 5; k 3, 6


Wrosce rzga ze sztam Jessgò, * chwaa Pask napeni ca zemiã * i wsztc ldze ùzdrz Bò zbawieni.


KÒLEKTA


Òjcze niebiesczi, za zwiastowanim anielsczim Niepòkaln Dzwica przjãa Twòje òdwieczn Sowò + i przepenion widã Dcha Swiãtgò staa sã Bòã switini, * prosym Cã, sprawi, eb jesm za Ji przkadã pòkrno zjiscywel Twòjã wòl. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 7, 10-14


Panna pòcznie i ùrodzy sna.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Pn przemwi do Achaza tima sowama: „Pros dl se ò znak òd Pana, Bòga twòjgò, cz to niskò w Gãbi, cz wsok w grze”.

Ale Achaz òdpòwiedz: „J nie mdã prosy i nie mdã wstwi Pana na prbã”.

Ted rzek Izajsz: „Schjta tej wa z domctwa Dawidowgò: Cz wama je mao naprzikrzac sã ldzm, e naprzikrzta sã t mòjmù Bògù? Dlte Pn sm d wama znak: Hewò Panna pòcznie i pòrodzy Sna, i nazwie gò mionã Emmanuel - Bg z nama”.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 24 (23)


Refren: Przidzcee, Panie, nasz Krlu chwa.

Panu nlei zemia i wsztkò, co je na ni, *
swiat i mieszkacowie jegò.
Bò Òn gò na mòrzach òsadzy *
i pònad rzkama ùmòcni.

Refren.

Chto wstpi na grã Pana, *
chto stanie w Jegò swiãtim miescu?
Czowiek rãk nieskalnch i czstgò srca, *
chtren swi dsz do marnoscw nie skoni.

Refren.

Òn dostnie bogòsawistwò òd Pana *
i zpatã òd Bòga, swòjgò Zbwc.
Hewò pòkòleni nch, co szukaj Jegò, *
chtrny szukaj òblicz Bòga Jakùba.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Kluczu Dawida,
jaczi òtmiksz wierzeje wieczngò krlestwa,
przidze a wprowadz ze sdz
pòjmaca, co w cemnic sedzy.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 1, 26-38


Marija pòcznie i ùrodzy Sna
+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Bg pòs anioa Gabrijela do miasta w Galileji, zwngò Nazaret, do Dzwic zdny chopù mionã Jzef, z rodu Dawida, a Dzwic bo na miono Marija. Ani wszed do Ni a rzek: „Bãdz pòzdrowion, pen asczi, Pn z tob, bogòsawion jes midz niastama”.

Òna sã zlãka na ne sowa i rozmiszla, co b miao znaczc no pòzdrowi. Ale ani rzek do Ni: „Nie bj sã Marijo, bò T nalaza jes askã ù Bòga. Hewò pòczniesz i ùrodzysz Sna, jaczmù nadsz miono Jezs. Òn bdze wildi i mdze nazwny Snã Nwszgò, a Pn Bg Mù d awelnicã Jegò praòjca, Dawida. Bdze Òn panow nad rodã Jakùba na wieczi, a Jegò panowanimù nie mdze kùca”. Na to Marija rzeka do anioa: „Jakù to sã stnie, el J nie znajã chopa?" Ani Ji òdpòwiedz: „Duch Swiãti zestpi na Cã i mòc Nwszgò Cebie òkrje. Temù t no Swiãt, co sã narodzy, mdze nazwn Bòim Snã. A wej t Twòja krewn, Elbita, na, co jã maj za nierodn, t pòczãa sna na swòje str lata i ju je w szstim miescu. Bò dl Bòga ni ma nick niemòebngò”. Na to Marija rzeka: „Hewò j, Pask suebn, niech mie sã stnie pòdùg twgò sowa”. Tej ani òd Ni òdeszed.

To je sowò Pascz.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, przjimnij nã Sakramentaln Òfiarã + i przez ùczãstnictwò w ny krjamnoce ùdzel nm darw, * jaczich przez wiara mòem sã spòdzewac. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 2


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
k 1, 31


Ani rzek do Mariji * Hewò pòczniesz i ùrodzysz Sna, jaczmù nadsz miono Jezs.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Bòe, nasz Òjcze, zachòwj w swòji òpiece nen wirny lud, jaczmù dwsz jesc Chleba eucharisticzngò, * i sprawi, eb òn i w prwdzwim ùbtkù. Przez Christusa, Pana najgò.
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=91

Copyright (c) 2023 by Nasze Kaszuby