Forum
Losowe zdj?cie
Szachy 7
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Strona główna forum
   Sprawë
     ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki

| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Koniec
Nadawca Wątek
sternik
wysłane dnia: 29.11.2012 23:48
Wspó?tworz? ten serwis
Zarejestrowany: 31.1.2012
z:
Wiadomości: 110
ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Wybrane fragmenty:


"Pomorzanie"

The German settlement of Pomerania began at the end of the 12th century by the Wend-Slav Greifen Dukes, who had ruled since the beginning of the century, the Hanse and missionary orders working together: Premonstratensians (Belbuck Monastery in 1180) and Cistercians (Kolbatz Monastery in 1173, Hilda in 1199) were engines of missionary activity and of colonization of the territory between the Oder and the Vistula which had been sparsely settled since the 7th century by the Slav Pomoranians. The Pomoranians ("people on the sea shore") always lived in conflict with their southern neighbours, the Poles ("people of the field").

Pomorze "rzadko" zasiedlone przez S?owian i skolonizowane przez Niemców. Do tego Pomorzan pozostajacych "zawsze" w konflikcie z Polakami". Oczywi?cie o biskupstwie ko?obrzeskim, pocz?tkach biskupstwa woli?skiego i kamie?skiego i systemie prawnym ani s?owa!

In the eastern border areas, there were living about 8,000 German/Polish or German/Casubian bilingual persons. The Casubians, more numerous in West Prussia (cf. ibid.), may be regarded as the last descendents of the Pomoranians.

8000 Kaszubów na Pomorzu ale o tych zgermanizowanych Klukach, Pigorsach i Kajczykach ju? ani s?owa. O kolonizacji ca?e zdania ale o tym, ?e du?a cz??? niemieckich Pomorzan wywodzi w?asne korzenie w?a?nie z tej ziemi - ani jednego s?owa!"Zachodnioprusacy"

The Duchy of Pommerellen, which had been settled by the Slav Pomoranians since the 6th/7th centuries and which was located west of the lower Vistula, separated from Pomerania in the 11th century and came for a time under Polish rule. The Baltic Prussians (cf. East Prussia) settled East of the Vistula after the Teutons left.

O pocz?tkach Pomorza, diecezjach, klasztorach, administracji, grodach, kasztelaniach - kompletne zero! O Piastach NIC!

German settlement of what was to become West Prussia, including Pommerellen around Danzig (Polish: Gdañsk) being the main area as well as Pomesania and the Kulmerland east of the Vistula, began essentially like that of East Prussia (cf. ibid.), with conquest and missionary work carried out by the Teutonic Order at the beginning of the 13th (Kulmerland) and 14th centuries (Pommerellen). After the Pomoranian Samborid dukes of Pommerellen died out in 1295 and disputes with Poland, Pomerania and Brandenburg, the order established its rule west of the Vistula in 1309 too. Although many cities such as Kulm (Che³mno), Marienwerder (Kwidzyn) and Thorn (Toruñ) (German "Kulm" city statute in 1233), Elbing (Elbl¹g;1246), Marienburg (Malbork; around 1280), Graudenz (Grudzi¹dz; 1291), Bromberg ( Bydgoszsz) (1346), Preussisch-Stargard (Starogard; 1348), etc., the cession of Pommerellen, the Kulmerland and the Ermland (Warmia; cf. East Prussia) by the Teutonic Order to the Polish crown in 1466 prevented the territory from becoming so completely Germanified as the neighbouring lands of Pomerania and East Prussia. The Reformation also made only partial headway in the 16th century, favouring Polish assimilation of the German part of the population which remained Catholic.

O sprowadzaniu klasztorów i osadników przez Sobies?awiców nic. O testamencie M?ciwoja nic. O okupacji Gda?ska, Pomorza, procesach nic. Mo?na odnie?? wra?enie, ?e Pomorze zwi?za?o si? z Polsk? tak w?asciwie dopiero w XV wieku. A w ogóle to by?a niemiecka ziemia, skolonizowana przez Zakon i nast?pnie cz?sciowo "spolonizowana" (!) w XVI wieku. W ogóle nie by?o te? niczego takiego jak germanizacja i kolonizacja w XVIII i XIX wieku.


By?o o Niemcach z Pomorza, z Prus Zachodnich ale najlepszy jest rozdzia? o Niemcach z Polski. Ci oto figuruj? pod dziwol?giem pt. "Vistula-Warthe".
szkotka
wysłane dnia: 30.11.2012 2:20
Wspó?tworz? ten serwis
Zarejestrowany: 25.1.2012
z: woj.szczeci?skie
Wiadomości: 124
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Troch? nie kumam czemu akurat w tym momencie, gdy nic si? nie dzieje si?ga pan po ten dy?urny temat. Ta Pani jest z pokolenia wojennego, ma swoje grono ale z tego co wiem wi?kszo?? Niemców jest oboj?tna na problemy takiej rewizji granic. Zawsze do niej stosuj? cytat z którego? naszego prze?miewcy, brzmi on jako? tak - tym si? objawia uwi?d starczy ?e cz?owiek zamiast mówi?, warczy. Ja rozumiem Niemców gdy mówi?-my?my tak?e cierpieli- ale oni zawsze dodaj?-Niemcy zrobili mnóstwo z?a,przepraszamy. I tak ich widz?. Czy w Polsce taka postawa jest mo?liwa- to my zrobili?my du?o z?a? Nie, zaraz podnios? si? g?osy sprzeciwu-my i z?o? Ja tylko próbuj? zmieni? temat dyskusji po lekturze pewnego tekstu z internetu. Kto? napisa?, ?e w USA ju? prawie nikt nie pami?ta Niemcom co zrobili a z?o?? wy?adowuje si? na problemie Polacy a ?ydzi. I zacz?? licytacj? "kto wi?cej cierpia?". D?ugo my?la?am nad tym problemem. Jak on powstaje?
szkotka
wysłane dnia: 30.11.2012 2:29
Wspó?tworz? ten serwis
Zarejestrowany: 25.1.2012
z: woj.szczeci?skie
Wiadomości: 124
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Nie b?d? ukrywa?, ?e nie ze szko?y, nie z domu a z filmów na discovery dopiero poznaj? t? cz??? historii. Bieda, pogromy, rzezie, nienawi?? i antysemityzm BY? CZ??CI? polskiej historii. I to nale?a?oby wyraznie w szko?ach wyk?ada?. Trudno, taka by?a historia. Jeszcze troch? a m?odzie? nie uwierzy ?e z?o by?o i w tym kraju. Amerykanów stosunek do Niemców rozumiem- wojn? pami?taj? ale m?odego pokolenia nie prze?laduj?. To taka kultura. U nas czas by zacz?? ten problem rozwi?zywa?. Mówi?, tak bywali?my paskudni wobec ?ydów ale z tym koniec. Ciekawam czy w tym kraju brak odwagi by zmieni? profil wyk?adanej historii? Czemu musz? si? doucza? na discovery albo robi? studia historyczne. A cz??? wiedzy podstawowej?
Jark
wysłane dnia: 2.12.2012 15:45
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 12.2.2004
z: Wiôldzi Kack
Wiadomości: 578
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Historia - ta "prawdziwa", któr? pami?tamy z w?asnego do?wiadczenia czy przekazów rodzinnych i ta "oficjalna", nauczana w szko?ach opiera si? na dwóch filarach - faktach (wydarzeniach, które mia?y miejsce) i interpretacjach tych faktów (dokonywanych indywidualnie lub/i systemowo w danej zbiorowo?ci).
Dlatego nie ma jednej prawdy, cho?by o Pomorzu, Kaszubach czy Wyp?dzonych. W okupowanej Polsce ?ydom pomagano i w tej samej Polsce ?ydów wydawano by przej?? ich maj?tek.

Niemcy wyp?dzeni z Pomorza, ?l?ska, Warmii i Mazur do?wiadczyli przede wszystkim efektu w?asnych dzia?a?, w my?l m?drego powiedzenia "kto sieje wiatr, ten zbiera burz?". Nie mo?emy jednak ulega? ?atwemu rozgrzeszaniu naszych przodków, bo w tej burzy nie byli?my tylko biernymi obserwatorami. Starczy si?gn?? po wspomnienia Pomorzan z 45 czy 46 roku albo nawet i "polskie" publikacje po?wi?cone powojennym losom takich S?owi?ców. To, ?e Polsce trudno wci?? mówi? o tamtych sprawach i woli obnosi? krzywdy jakich dozna?a w latach 1939-1945 wynika chyba z jeszcze innych przes?anek. Prawa Polski do pó?nocnych i zachodnich ziem s? w?tpliwej jako?ci i de facto wynikaj? z politycznej woli Rosji (wówczas Radzieckiej). Trudno na takiej podstawie budowa? porozumienie i otwarcie uderzy? si? w piersi i powiedzie? "Nie jeste?my bez winy. Przepraszamy". Bo nie min?? jeszcze odpowiednio d?ugi czas, by po takim wyznaniu i deklaracji przesta? si? obawia? pro?by albo i ??dania zado??uczynienia ze strony skrzywdzonych. St?d tak wiele emocji budzi?a sprawa Agnes Trawny, która wróci?a po swoj? w?asno?? nieudolnie zabran? jej przez polskie pa?stwo w latrach 70. (nie by?a jedn? z Wyp?dzonych!) i tak wiele ha?asu robi si? wokó? relacji polsko-?ydowskich. Takie "Pok?osie" to film równie wa?ny jak "Ró?a". Nich b?dzie i przejaskrawiony. To cz??? dziejów, które warto pokazywa? szczególnie m?odym ludziom, by kolejne pokolenie nie wyros?o w poczuciu bycia jak dot?d "jedynymi sprawiedliwymi Europy".

Zachód Europy od ponad pó? wieku miast ogl?da? si? za siebie buduje wspólna przysz?o??. Polska z zamra?alki wyskoczy?a raptem dwadzie?cia kilka lat temu, ale tak naprawd? "odtaja?a" 8 lat temu.

Czy brak u nas odwagi, by mówi? otwarcie o niewygodnych sprawach? Oczywi?cie. Nie tylko w skali ca?ego kraju ale cho?by i bli?szych nam Kaszub. Przecie? gdzie nie spojrze? kultywowany jest idealistyczny obraz Kaszuby - pracowitego, religijnego, uczciwego i prawego. No pi?knie. No to niech mi kto? wyja?ni po co na takich wspania?ych Kaszubach dzia?aj? s?dy i czemu policja nie narzeka na brak zaj?cia? Jak to mo?liwe, ?e w tak idealnej spo?eczno?ci, która nie ma sobie nic do zarzucenia, zdarzaj? si? takie sprawy jak ta z dzie?mi z Pucka? I - co chyba najwa?niejsze - jak to jest, ?e nawet taka tragedia nie wiele zmienia - bo nikt w tej spo?eczno?ci nic nie widzia?, nie s?ysza? i nie ma sobie do zarzucenia?
Jark
wysłane dnia: 2.12.2012 18:16
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 12.2.2004
z: Wiôldzi Kack
Wiadomości: 578
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Chcia?bym si? jeszcze odnie?? do wcze?niejszego wpisu [+] Sternika, w kwestii etnicznego obrazu Pomorza. Otó? podczas wojny 30-letniej znaczne obszary Pomorza wyludni?y si? - w wielu miejscach ubytek ludno?ci si?ga? od 40 do 70% populacji! Odbudowa Pomorza wymaga?a wprzód jego zasiedlenia, a brandenburscy (pó?niej pruscy) w?adcy korzystali g?ównie z w?asnych rezerwuarów lub ?ci?gali emigrantów z Francji, Wielkiej Brytanii i Niederlandów.
Zobacz mapa "Straty ludno?ci"
szkotka
wysłane dnia: 3.12.2012 0:46
Wspó?tworz? ten serwis
Zarejestrowany: 25.1.2012
z: woj.szczeci?skie
Wiadomości: 124
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale odnosz?c si? i do sparaw polsko-?ydowskich i tych "poniemieckich" sugeruje Pan delikatnie, ?e profil NK wymaga bardziej tematyki pomorskiej. Zgadzam si?. Ale ws?uchuj?c si? w net mam wra?enie ?e jako kraj jeste?my w du?ym procencie strasznymi antysemitami.Zastanawia mnie nasza polityka medialna. Dzieciaki ogl?daj?ce filmy o okresie II wojny, widz?c ci?gle mordowanych ludzi wpadaj? na pomys?-skoro tak ich mordowano to oni s? jacy? gorsi. Ale je?eli t? tematyk? cofn?? w czasie o kolejne stulecia to wida?, ?e u pod?o?a le?? inne zjawiska i to spo?eczne. I to jest polski b??d wychowawczy.
szkotka
wysłane dnia: 3.12.2012 1:01
Wspó?tworz? ten serwis
Zarejestrowany: 25.1.2012
z: woj.szczeci?skie
Wiadomości: 124
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
A jak potrzeba to mówmy i tu o pomorskich przest?pcach z czasów II wojny. Jest jakie? zapotrzbowanie na t? wiedz? wraz z komentarzami bo czasem wypowiadane s? co najmniej nieciekawe opinie. To inna strona problemu ?ydowskiego-brzydsza strona polsko?ci. Ten kraj musi do tego nawykn?? i to nie metod?-my i oni- ale to my.Co za? do problemów "poniemieckich" s? skomplikowane. Z pani? Trawny sympatyzowa?am od pocz?tku. Fakt ?e wyjecha?a w latach 70tych stawia spraw? w innym ?wietle. Wcze?niejsi wyje?d?aj?cy ponosili skutki wywo?ania wojny i jej efektów. Ona dla mnie to obywatelka Polski, której polonizacja niestety si? nie uda?a i to chyba nie z jej powodu. Ten aspekt jest tu widoczny. Ekonomia ma podwaliny w prawie i nie ma o czym dyskutowa?, lepiej szuka? u obu stron zdolno?ci do porozumienia si?. Co do tej polonizacji nieudanej-pomy?la?am w?a?nie-?e ja a nawet Pan tak?e jakby widzimy, ?e tacy jakimi jeste?my nie wrastamy w polsko??. To jest ciekawy problem.
pienczke
wysłane dnia: 4.12.2012 17:02
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 31.5.2004
z: lasów Nowego Pomorza
Wiadomości: 310
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Jak to si? dzieje ze zamiast skomentowa? post sternika , który nie by? niczym innym jak cytatem k?amliwych tresci propagowanych przez legalnie dzia?aj?cy w niemczech i wp?ywowy ruch polityczny, w kilkka postw przeszli?my do samobiczowania za polskie i kaszubskie winy.
Zadziwaijaca zdolno?? odwracania kota ogonem i to odwrotnie ni? na ca?ym ?wicie nie na korzy?? dla siebie ale nie swoj? niekorzy?? i wbrew swoim interesom.

Zupe?nie nie rozumiem sk?d u Pa?stwa taka potrzeba zakrzykiwania k?amstw BdV wymowy gadaniem "a u nas to bij? ?ydów".

Zrozumcie, ze pani Steinbach ani jej koledzy z niemieckiego politycznego establishmentu nie potrzebuj? Waszej obrony. To ona tutaj rozdaje karty a nie jaki? wy?niony w g?owach redaktorów GazWybu PolskiFaszystaAntysemitaPrawziwyPolakJaros?awpolsk? zbawRydzykSamoZ?o.Nie potrzebujecie jej broni? przed tym fantazmatem.

Zobaczie drodzy, sprawy we w?a?ciwych proporcjach - Z jednej strony mamy pot??ne Pa?stwo, jedno ze ?wiatowych mocarstw, faktycznego decydenta w UE, gigantyczna gospodark?, kraj o pot??nje sile naukowej i intelektualnej, realizuj?cy bezceremonialnie swoja polityk? histroryczn? zgodna z w?asnym norodowym i pa?stwowym interesem, Pania przewodnicz?c? silnego ruchu politycznego dysponuj?cego znacznymi ?rodkami finansowymi isi?a polityczn?, stron? internetow? pa?stwoego niemieckiego muzeum, na której rezentowana jest k?amliwa i tendencyjna wersja historii Pomorza i Kaszubów. Z drugiej strony stoi garstka mi?o?ników swojszczyczny regionalnej o której prawie nikt w Europie nie s?ysza?, która mówi jezykiem , który ma?o kto rozumie ludku, który nie jest w stanie stworzy? lokalnej telewizji i ceiszy sie jak pan dyrektor radia da im 15 minut na pogadanie. I ta garstka zosta?a w?a?nie przez t? pani? z Du?ego Kraju skrzywdzona k??mstwami na temat jej historii.

Co robi? przedatwiciele tego ludku w komentarzu na to?

Oburzaj? sie ze na Kaszubach Policja ma co robi?, g?odzone s? dzieci a Polacy to jeszcze gorsi bo mordowali ?ydów i jedyne co powinni zrobi? to nareszcie tym uczyc w szko?ach.

To sie nazywa sukces pedagogiki wstydu.

Nie wiem czy widzicie grotesk? tej sytuacji.


----------------

szkotka
wysłane dnia: 4.12.2012 21:46
Wspó?tworz? ten serwis
Zarejestrowany: 25.1.2012
z: woj.szczeci?skie
Wiadomości: 124
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Wtr?c? swoje "trzy fenigi" je?eli mo?na. Reaktywowanie nagle dyskusji której ostatni wpis to 2006(bodaj rok), sugeruje ?e wypada poczyta? najnowszy wpis by zgadn?? a ciemu znowu ten temat. Poczyta?am i nie skuma?am. Wypowiedz by?a szablonowa, szablonowe argumenty. No to spróbowa?am zmieni? temat i sprowadzi? do terazniejszo?ci.Ani mi w g?owie obrona kogokolwiek przed PIS czy sam? p.Steinbach. Jak chc? podyskutowa? to niech tu si? zaloguj? i dyskutuj?. Pa?ski zwrot o pedagogice wstydu co najmniej mnie dziwuje.Zdaniem Pana mowy dr?twe acz pochwalne mamy tu toczy?? Bo mo?e okiem tu rzuci p.Steinbach i jedynie m?dry panPIS. Ich problem co pojm? i zrozumiej?. Braki w pedagogice w tym kraju mamy, grupy prawdziwych polaków to nie z?udzenie optyczne. Marzy mi si? dyskusja na jakikolwiek temat bez odskoków na boki, bo o czym by?my nie dyskutowali to w ko?cu kto? wkracza na temat zbrodni faszystowskich. W tym kraju nikt nie planuje zburzy? Pia?nicy, Szp?gawska i innych i zbudowa? Biedronki.Pewne rzeczy tu s? faktami, a pewne rzeczy(np o brzydkiej cz??ci polsko?ci, no poza komun? oczywi?cie) nadal jako fakty nie s? dostrzegane. Ja akurat takimi motywami si? kieruj? w dyskusjach. To jaki ta ma temat?? Mo?e Pan doprecyzuje, poda co? ciekawego lub nowego?
pienczke
wysłane dnia: 5.12.2012 11:39
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 31.5.2004
z: lasów Nowego Pomorza
Wiadomości: 310
Re: ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - czyli historia Pomorza wg. Eryki
Kol Sternik wygrzeba? artyku? (Piechowskiego?) z 2006 roku. Có? mo?e dlatego by pokaza? ?e temat jest nadal aktualny? Mo?e dlatego by czytelnik po latach móg? zobaczy? jaskrawo?? ma?ostkowo?ci autora artyku?u?

Czy BdV zawiesi? dzia?alno??, ?e uwa?a Pani, ?e nie ma co wraca? do tego tematu? Je?eli uwa?a Pani ?e nie ma o czym pisa? to po có? Pani w takim razie pisze? Dokonana przez Pani? zmiana tematu z k?amstw historycznych rozpowszechnianych przez BdV na za?amaywanie r?k jacy to ci Polacy i Kaszubi okropni- oto jest co? naprawd? zadziwiaj?cego. Ja t? dziwin? wolt? rozumiem jako prób? obrony czy usprawiedliwania k?amstw niemieckich poprzez wykazywanie ?e Polacy i Kaszubi to ?li ludzie s?.

Takie dziwne zrównywanie w sensie "BdV k?amie, ale nie ma o czym gada? lepiej porozmawiajmy jak to Polacy morduj? ?ydów a Kaszubi katuj? sieroty"

Pani uwa?a ?e "pewne rzeczy np o brzydkiej cz??ci polsko?ci nadal jako fakty nie s? dostrzegane" Przez kogo ja sie zapytuj??
Badania socjolgiczne wykazuj? co? wr?cz odwrotnego, Polacy maj? najni?sz? samoocen? swojego narodu spo?ód wszystkich spo?ecze?stw Unii Europejskiej

cytat:"Odpowied? a? 58 proc. ankietowanych, poproszonych o podanie pierwszej my?li, jaka przychodzi im do g?owy na temat Polaków, ma negatywny wyd?wi?k. Jednocze?nie najbardziej krytyczne s? m?ode osoby (15-24), w?ród których 72 proc. deklaruje negatywne skojarzenie jako pierwsze. Pierwsza my?l o Polakach jaka pada?a najcz??ciej to alkoholicy/pijacy (13proc.). Co ciekawe, prawie dwa razy wi?cej kobiet, ani?eli m??czyzn, zadeklarowa?o tak? odpowied?. Du?a cz??? ankietowanych postrzega Polaków jako pracowitych i jest to druga najcz??ciej wymieniana odpowied? z wynikiem 9 proc. W tym wypadku mieszka?cy wsi (13 proc.) wypadaj? zdecydowanie lepiej na tle mieszka?ców miast (4 proc.). Inne cechy, które wymieniali ankietowani jako pierwsze skojarzenia o Polakach to: z?odzieje (8 proc.), niekulturalni, nie?yczliwi oraz chamy (5 proc.). Tylko 2 proc. badanych kojarzy nasz naród z poczuciem humoru oraz zabaw?"
ca?o?? artyku?u:

http://stacjakultura.pl/1,3,20262,Co_Polacy_mysla_o_sobie,artykul.html
Prosze zwróci? uwag? na zdanie 72% ludzi m?odych ma negatywne skojarzenia. Pewnie za ma?o w szkole dowiadywa?o si? o polskich zbrodniach, co?

Nie wiem wi?c sk?d Pani przekonanie, jakoby nasze wady i winy s? jeszcze za ma?o eksploatowane? Czytuje Pani najwi?kszy dziennik w Polsce? mainstreamowe tygodniki? ogl?da Pani filmy powstajace w Polsce w ostanich 20 latach? S?ucha wypowiedzi celebrytów? publicystów? Nie ma dla nich lepszego tematu ni? nieustanne wykazywanei jaka ta polsko?? zacofana, z?a, archaiczna, nietakjaktrzeba katolicka, kraj szary i brudny, pijany i nie lubi gejów; Ile tu tabunów ciemnogrodzian, których albo trzeba dor?n?? albo poczeka? a? wymr? jak dinozaury.

Co ciekawe dot?d Kaszubi raczej sie w ten nurt negatywnej samooceny nie wpisywali, poniewa? mieli ów pozytywny autostereotyp - pracowity, uczciwy, pobo?ny. Okazuje sie z? czas z tym sko?czy? bo przecie? my wszyscy Kaszubi jeste?my winni temu ?e w Pucku zdarzy?a si? rodzina zwyrodnialców.

Otó? ja nie zamierzam takiej pedagogice wstydu sie poddawa? i nie mam zamiaru czu? sie winny za to ?e na Kaszubach zdarzaja si? z?odzieje, ?e s? ludzie dotkni?ci chorob? alkoholizmu. To s? zwyczajne ludzkie s?abo?ci, przestepstwa, to s? indywidualne grzechy. Kaszubska kultura takich postaw ani nie promuje ani nie wychwala.

Nie mam te? zamiaru przeprasza? Niemców za powojenne wysiedlenia wykonane na mocy porozumienia mi?dzynarodowego USA, ZSRR i UK, chocia? rozumiem ich indywidualna tragedi?. Kiedy Niemieckie Pa?stwo kierowane przez demokratycznie wybrany rz?d Pana Adolfa Hitlera wysiedla?o moich pradziadków z ich gospodarstwa a mojego dziadka trzyma?o przez kilka lat jako niewolnika w obozie pracy, wys?a?o na ?mier? innych krewnych albo w polskim mundurze kolejarskim w Pia?nicy albo w niemieckim mundurze na ostfroncie, to zaci?ga?o odpowiedzialno?? za te czyny na wszytskich obywateli Pa?stwa Niemieckiego.

Je?eli wyka?e mi Pani "fakty" gdzie machina polskiego Pa?stwa dokonywa?o nikczemno?ci to ja z tytu?u obywatelstwa przyjm? odpowiedzialno?? jako obywatel za te nikczemno?ci. B?d? p?aci? odszkodowania pokrzywdzonym bo jestem obywatelem tego pa?stwa. Nawet je?eli bedzie to pa?stwo subiektywnie "nie moje" - komunistyczne albo Tuskowe.

I dlatego na zupe?nie innej p?aszczy?nie stoj? k?amstwa BdV a na zupe?nie innej zwyrodnialstwo rodziny zastepczej w Pucku.

Mieszanie tych spraw to totalne bezho?owie.


----------------

(1) 2 »
| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Top

 
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002