Forum
Losowe zdjęcie
Florian Ceynowa
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strona główna forum
   Sprawë
     Skansen - obuczcie się

| Od najstarszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Koniec
Nadawca Wątek
slowk
wysłane dnia: 5.8.2008 20:12
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 31.5.2007
z: Lëzëno/Wejrowò
Wiadomości: 140
Re: Kaszëbskô bùdowizna
Dzãkùjã Wòjtkù za taczi òpisënk. Jak bãdze leżnost zrobic rézã na kòle na gwës bãdã miôł bôczënie na wëzdrzatk naszich bùdinków kaszëbsczich i szlachùjąc pòrobiã òdjimczi. Tedë sã òdezwiã.

słôwk
Wojtek
wysłane dnia: 5.8.2008 7:57
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscérzna
Wiadomości: 202
Re: Kaszëbskô bùdowizna
szparodżi to zdobné zakuńczenia délów (choc terô sa chiba w tim placu dôwô stojka z blachë), jaczi są szczice daku. Déle te krziżują sa na cziledzesąt centimétrów i ten wëstający sztëk je żłobiony. (sałabo konkretny i diskusyjny opisënk na Wikipedie). Jeżlë to jesz nie wëjasniwô, to móm gdzes odjimczi, ale terô ni móm czasu szukac.

dranica - téż pierszé móm czëté, ale zdrzë na Wiki


----------------
Pòzdrôwióm
                     Wòjk

--
Wiedno Kaszëbë !

.....

slowk
wysłane dnia: 4.8.2008 21:46
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 31.5.2007
z: Lëzëno/Wejrowò
Wiadomości: 140
Re: Kaszëbskô bùdowizna
Cekawô ùdba na kaszëbsczi wëzdrzatk chëczów wspiartô wskôzóma lëdzy warkòwò tim sã zajimających. Jem gwes że taczi głosë sigają do zrëchtowaniô kaszëbsczi chëczë.
Nie wiém co znaczą:
- szparodżi
- drannicë
Òbczas wanodzi na kòle nót bëłobë zrëchtowac òdjimczi i przezdrzec sã jak to wëzdrzi kòl nas.Na pierszi widzenié belno to nie wëzdrzi

Słôwk
Wojtek
wysłane dnia: 4.8.2008 11:04
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscérzna
Wiadomości: 202
Kaszëbskô bùdowizna
Witóm,

Téma kaszëbsczi architekturë je dlô mie prawie na czu, bo téż sa w to próbuja wgłabic.

Na zôczątku smutnô refleksja: pierszą moją udbą co do zroju wiedzë o kaszëbsczich merkach w budowiznie béł kontakt ze swiéżima jinżinierama architektama, absolweńtama naszi Gduńsczi Politechniczi (tak sa szczëstlëwie złożëło, że znaja taczich). Jakno, że regionalizm je oglowo na topie, a do te jesz dzekôna Architektonicznégo Wëdzôlu na GP je, utitlowóny i znóny z wiôldżégo wkładu dlô wszelejaczich kaszëbsko-architektonicznych jinicjatiwów - Andrzej Baranowsczi, uznôł jem to za nôlepszi zdrój. Jak sa gwës domiszlôta to bëło pudło tak sromotné, że jaż strach.
Wëszło na to, że jô wiém wiele wiacy z przëtrófkowich czile artiklów, niżle sztôłcony we Gduńsku inż. architekt a przë tim rodzony Kaszëba. Npgorzi, że prawie taczi lëdze stanowią pózni "môlowé planë rëmnégo zagospodarzeniô".

Nôwiakszi jiwer je mëszla z okreslenim taczigo zbiérku cechów kaszëbsczi architekturë. Téma na dłëgszą diskusja.

co do konkretów, to móm przesznëkrowóné czile ksążków, jaczé udało mie sa dostac w ti témie, ale blós w jedny móm nalazłé taczé jinżiniersczi spisënk "bédowónych" cechów. Stoi tam tak:
"Sąd [konkursowi, przëp. wm] (...) stwierdzył, że za charakteristiczné elemeńtë budowiznë regionu Kaszub i Kocewiô całowno możlëwé do kontinuowaniô w dzysdniowi mieszkaniowi i letniskowi budowiznie, a téż możlëwé do zaleceniô wszëtczim projektëjącym, opiniującym i zatwierdzywającym projektë uznôwô:

Otoczenié budinku: kwiatowi ogródkprzed budinka, tzw. "przedogródk", zrzeszenié chëczë z warziwnym ogroda i malinczim sada.

Budink: prostô sylwetka i zwartô briła, ułożenié dwatraktowé, centralné usytuowanié ogniowégo systemu, kominë w kalenicë, nachilenié dakowich połaców kol 45 gradów, bez zbadnégo narësziwaniô rówiznë daku.

Architektoniczny detal: proporcje oknowich dzurów krótko kwadratu, okna z drobnym dzeleniém, oczennice z wzérnikama o sztôltach roscënnnych abo geometricznych, podcéń, wiatrowé déle, szparodżi, pazdurë, zdobné listwë przë oknach i dwiérzach.

Materiał: fundameńta z pólnégo komienia, sconë drzewioné szkeletowé, téż murowoné - szkelet wëfulowony glëną, ceglonym gruza za kalkowo-cementowi zaprawie abo cegłą, dakowé krëcé ze strzënë, słomë, dranicë, gontu, dakówczi, eternitu [(sic!), przëp. wm].*


*Dom na Kaszubach i Kociewiu. Budynki mieszkalne, domki letniskowe, red. I. Trojanowska, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Miejski w Gdańsku, Gdańsk 1986 (sic!), s.6-7; dolmaczënk mój ;)


----------------
Pòzdrôwióm
                     Wòjk

--
Wiedno Kaszëbë !

.....

Wojtek
wysłane dnia: 4.8.2008 11:00
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscérzna
Wiadomości: 202
Kaszëbskô bùdowizna


----------------
Pòzdrôwióm
                     Wòjk

--
Wiedno Kaszëbë !

.....

slowk
wysłane dnia: 1.8.2008 20:43
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 31.5.2007
z: Lëzëno/Wejrowò
Wiadomości: 140
Re: Skansen - obuczcie się
Slédny dwa tidzenie Lëpińca jô miôł bëti na wschòdze na Pòdlasu (pòl.Podlasie) Pòlsczi i miôł jem bôczenié na wëzdrzatk bùdinków w tim dzélu naszégò kraju. Dzysdnia na wschòdny starnie Pòlsczi baro wiele òstało bùdinków z drewna – chòc nie leno ò taczich wspòmnã. Mëslã - że drzewiany bùdińczi colemało bëłë stôwiôné w ùszłocë ale je téż widzec że ti chtërny erbùją te bùdińczi nie stôwiają na tëch môlach nowëch chëczów leno zwiksza je ùprôwiają. Kładzą òni nowé pòkrëcé dakù , wëmieniwają òkna na drzewiany czë z plastikù czë òdnôwiają bùtnowé scanë. Je téż widzec nowé bùdińczi robioné na ten sam ôrt co te stori – chòc jich jem widzôł mało. Tam gdze bëłë drzewiany òkna bëzlëcha wszãdze bëłë òd bùtna dodôtkòwé drzewiané dwiérczi. Daki tëch bùdinków są ze spôdka na dwie starnë z tzw.pòddaczkama (pòl.naczółek) abò i bez nëch , òbrzészkòwò w spòdlim szczitów dzél wąsczigò dakù na całi dłùgoscë scanë - je to tzw.dak sôropòlsczi. Wiele je téż daków tzw. kùwertowëch. Òsoblëwie daki te nié mają w se dodôtkòwëch wësënionëch daszków – wëkùszów co na Kaszëbach je w wikszoscë. Colemało daki tëch bùdinków pòkrëti są blachą płaską na rąbk stojący.
Wspòmnã jesz ò bùdinkach pózny kòmùnë tzw. gierkòwsczich. Môlama widzec je leno bùdińczi z prostyma – płaścima dakama (pòl.stropodach), pòòstałé mają daki kùwertowé - òbrzészkòwò téż krëti blachą płaską. Kòl nas w wikszoscë te bùdinczi mają daki płasczi. Bezlëcha wszãdze w tich bùdinkach nad òknama jizbòwima są pòd ùstrzechą równiô zrobiony wąsczi òkna.
Bez wielosc taczich bùdinków na Pòdlasu we wsach i môłich gardach to òne robią w całosce tam òsoblëwi wëzdrzatk. Móm swiąda że dzysdnia nie bùduje sã tam wiele taczich bùdinków w całoscë sã mùrëje – co je widzec. Na spòdlim mòjich rozezdrzeniów mòżna duńc do dbë że bùdińczi na Pòdlasu mają pòspółné pąktë:
I zbér to bùdińczi drzewiané
- dak ze spôdka na dwie starnë – dak stôropòlsczi
- dak kùwertowi
- krëcy blachą płaską
- òkna drzewiany z dodôtkòwima bùtnowima dwiérkama
II zbiér to bùdińczi mùrowóné
- dak kùwetrowi
- krëcy blachą płaską
- pòd ùstrzechą równiô wąsczi òkenka
Nie wiém jaczi wskôzë mielëbë ùdostac architekcë żebë sztaturzëc wëzdrzatk Pòdlasu. Jô bë chcëł żebë to béł dokłôdk do diskusjë ò bédowanym wëzdrzatkù bùdinków a òsoblëwie chëczów na Kaszëbach. Wszëtczi mòje rozezdrzeniô je leżnosc òbôczëc na òdjimkach chtërne wanożąc na kòle jem sprawił ale nie wiém jak je wprowadzec na naszą starna jinternetową.

słôwk
slowk
wysłane dnia: 28.6.2008 21:55
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 31.5.2007
z: Lëzëno/Wejrowò
Wiadomości: 140
Re: Skansen - obuczcie się
Witam

Na temat "Domów w duchu pomorskim" możesz poczytać w Pomerani nr 7-8 z lipca-sierpnia 2007. Jest to w tym numerze Pomeranii "tematem miesiąca" obejmującym sporą część miesiącznika.
Na temat planowanej trasy rowerowej północnych Kaszub, która ma biec przez wszystkie kraje wokół basenu Morza Bałtyckiego dowiesz się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie. Można też zajrzeć na stronę tamtejszych cyklistów wtc.wejher.pl


Słôwk

nawcz
wysłane dnia: 28.6.2008 13:10
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany: 23.6.2008
z: Nawcz-gm. łęczyce
Wiadomości: 4
Skansen - obuczcie się
Witam
czy są informacje dotyczące kolejki-Kościerzyna-Lębork ?
czy są plany połączenia regionu trasami rowerowymi ? -na wschodzie Polski za ogromne pieniądze z UE jest budowana autostrada Rowerowa ,gdzie są odpowiedzialni urzędnicy z naszego regionu którzy nawet nie włączyli się w walkę o te dotacje ????????????
czy istnieje program ujednolicenia planow zabudowy Kaszubsczyzny?-obecnie buduje domek, szukałem odwołania się do danego stylu w architekturze -brak
czy jest wydawane czasopismo regionalne dotyczące w całosci tego regionu ?
wchodziłem na różne stronki o Kaszubach i jestem załamany
nie potrafiłem znalesc zadnei informacji o dalszym rozwoju tego regionu, organizacje na jakie trafiłem zajmują się głownie przeszłoscią i zbieraniem datkow . byc moze miałem pecha trafiałem na stronki przedstawiających samych prezesow itp-p...
pozdrawiam
Marek

| Od najstarszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Top

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002