Ankiety
Losowe zdj?cie
Przëwidzczi Lëpi?c pòd Gwiôzdama 11
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Czy j?zyk kaszubski powinien sta? si? urz?dowo j?zykiem pomocniczym na Pomorzu.
Zakończona 18.3.2012 23:59
Nie 24 % 24 % (59)
Tak 62 % 62 % (152)
Tylko na terenie zamieszka?ym przez min. 50% Kaszubów 6 % 6 % (17)
Tylko na terenie zamieszka?ym przez min. 20% Kaszubów 4 % 4 % (12)
Inne - napisz w komentarzu 1 % 1 % (3)
Głosów: 243
Głosujących: 243

Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
zefka
Wysłano:: 24.3.2012 6:55  Zaktualizowany: 24.3.2012 6:55
Aktywny u?ytkownik
Zarejestrowany: 4.6.2011
z:
Wiadomości: 26
 Re: Czy kaszubski powinien by? j?zykiem pomocniczym
Podwójne nazwy miejscowo?ci mo?na wprowadzi? w 2 sytuacjach:
1. co najmniej 20% ludno?ci gminy deklaruje si? jako Kaszubi (spisy powszechne)
2. Konsultacje spo?eczne w gminie i wi?kszo?? osób popieraj?cych wprowadzenie dwuj?zycznych nazw - niezale?nie od spisu

wi?c mo?liwo?ci s? w ka?dej gminie...

Co do j?zyka pomocniczego w gminach - akurat w naszym powiecie w 4 urz?dach przeszkolili?my urz?dników z j?zyka kaszubskiego, aby jak przyszli interesanci mówi?cy w j?zyku kaszubskim, potrafili udzieli? im informacji i pomocy. Niezale?nie od tego, ?e nasz powiat i nasze gminy raczej nie b?d? mia?y 20% progu wymaganego dla j?zyka pomocniczego - jeste?my mieszank? wielokulturow?...

Nie wspomn? ju? o tym, ?e w?ród pracowników urz?dów (jak s?dz? wszystkich lub prawie wszystkich na Pomorzu) i tak s? ludzie potrafi?cy si? porozumiewa? w j?zyku kaszubskim, wi?c klienci urz?dów te? zostan? zrozumiani w j?zyku kaszubskim... najwy?ej trzeba b?dzie zaanga?owa? do rozmowy dodatkowych pracowników - bo nie na ka?dym stanowisku s? Kaszubi i to Kaszubi mówi?cy i pisz?cy po kaszubsku:) Zale?y to od dobrej woli ludzi - klientów urz?du i urz?dników, przepisy prawne to rzecz wtórna

pozdrawiam
Kasia

Odpowiedzi Wysłane przez: Wysłano:
 Re: Czy kaszubski powinien by? j?zykiem pomocniczym Jark 24.3.2012 8:27
    Re: Czy kaszubski powinien by? j?zykiem pomocniczym zefka 24.3.2012 14:06
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002