Test na przyswojenie kaszubskiej pisowni

Date:  06.11.2007
Section: Jzykoznawstwo

Chùtkò bez rozmszlani przecztj. Jel zrozmisz pòniszi tekst, to znaczi, e msz fejn przswòjon kaszbsczi pisenk. Nii nalzesz nen sm tekst pò pòlskù.

Zdgno z nomnwszia boadwarainma zyrchotwnma na btriisijczch ùiwesnyteatch ni m zenacnzi cz lrt jdi za rg. Nwnizs je to, b peirzs a slnd lrta ba na sjwiòm mlu, rsetza mòe bc w niepòrkzdù nie pwònino to bc jriwã w zirzmoienm tsetku. Je tak tmeù, e nie cmtz wztczisch lrtw w swoie, lneo ca sowa òd rzaa.Chùtkò przcztj.

Zgòdno z nnowszima badrowaniama zrchtownyma na britijsczich ùniwersytetach ni m znaczeni cz ltr jid za rg. Nwnisz je to, b piersz a sldn ltra ba na swòjim mlu, reszta mòe bc w niepòrzdkù ni pòwinno to bc jiwrã w zrozmienim tekstu. Je tak temù, e nie cztm wsztczich ltrw w sowie, leno ca sowa òd raza.


Przeczytaj szybko.

Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia kojnolesc ltier przy zpiasie dengao solwa. Nwajzanszeim jest, aby prieszwa i otatsnia lteria bya na siwom mijsecu, ptzosaoe mgo by w niaedzie i w dszalym cigu nie pwinono to sawrzta polbemrw ze zozumierniem tksetu. Dzijee si tak datgelo, ze nie czamyty wyszistkch lteir w sowie, ale cae sowa od razu.


Kaszbsczi tekst zrchtow Roman Drzedon - dzãka za ùdbã!
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=198

Copyright (c) 2023 by Nasze Kaszuby