Kaszubska wersja edytora TAG. Pierwszy kaszubski tekst techniczny

Date:  08.03.2005
Section: Komputery
Poniższy tekst został dodany do samouczka edytora TAG, najpopularniejszego w I połowie lat 90. edytora tekstowego polskiej produkcji. Prace nad wprowadzaniem pisowni kaszubskiej do programów pracujących pod systemem operacyjnym DOS prowadziłem w 1993 r. Katalog ze "skaszubionym" edytorem nosi w moim archiwum datę 11.10.1993 r. Według mojej wiedzy poniższy tekst jest pierwszym dokumentem technicznym zapisanym w języku kaszubskim. Zachowałem oryginalną pisownię.

BELFER
InfoService

W e r s j a s k a s z u b i o n a

Kaszëbszczé lëterë mòżna ùzëskac nacëskając klawjisze:
à - Alt-Q
Ë - Alt-W
É - Alt-R
Ò - Alt-I
Ô - Alt-P
Ù - Alt-U
Pôrã ùwag technjicznëch ò kaszëbszczéch znakach je na kùńcu BELFRA.

(...)

Ùwadżi ò znakach kaszëbszczich

1. Kòdowónje

Znaczi kaszëbszczi ùmjeszczóne są w górnim dzélu tôblécë ASCII.
Przëjãte jich rozmjeszczenje wënjikô z dwóch przesłanków:

- kòdë znaków kaszëbszczéch pòwjinnë ùzupełnjiwôc standardë Mazovia i Latin2

- znaczi ze standardowéj tôblëcë ASCII pòwjinnë bëc mòżlëwje pòdobné do
znaków kaszebszczéch.

W efekce przëjãto kòdë:

à - 142 ã - 132
Ë - 131 ë - 137
É - 138 é - 130
Ò - 153 ò - 148
Ô - 150 ô - 147
Ù - 154 ù - 129


2. Klawjatura

Célã négò "skaszëbjénja" tôblëcë ASCII je ùmjészczénjé razem, w jednim zestawje, znaków kaszëbszczéch i pòlszczich. Tak sã stało dzãka òdpowjednjému jich zakodowanju.

Nastãpną rzeczą je ùziskiwanje na klawjaturze znaków kaszëbszczich analogjcznie jak pòlszczich, tzn. przez kombinacjã Alt-lëtëra. Njestetë nje je mòżlëwé wëkorzistanje "naturalnich" klawjszów A,E,O, bò są òne ju "zajãte" przez znaczi pòlszczé (Alt-A - ą itd.). Dlôte znaczi kaszëbszczi òstałë ùmjeszczone pòd klawjszami sąsëdnjmi: Q,W,R,I,P. Blôs znak "ù" mòże bëc ùmjeszczoni pòd klawjszem U.

I tak kaszëbszczi lëterë mòżna ùzëskac nacëskając klawjisze:

à - Alt-Q
Ë - Alt-W
É - Alt-R
Ò - Alt-I
Ô - Alt-P
Ù - Alt-U

3. Mòdëfjikacje edydora TAG

Skaszëbjenje TAG-a wimaga:

- zastąpjenja dotëchczasowégò sterownjika klawjaturë (.kbd) sterownjikiem KL_KASZ.KBD
- zastąpjenja czconek ekranowéch (.h&e, .cga) czconką zawjerającą znaczi kaszëbszczi - zastąpjenja czconek do drëkarczi (.9, .24, .40) czconkama zawjerającima znaczi kaszëbszczi.

Dotëchczas zmjenjone òstałë czconczi COURIER i SANSERIF (.h&e, .9, .24). Jinsze czconci mòżna zmjenjic we własnim zakresu przë pomòcë programu TAGER.

Za ùwadżi i sugestie bãdze wdzãczni

Stanisław GeppertWprowadzony wówczas układ klawiatury zakładał uzyskiwanie znaku "Ù" poprzez kombinację klawiszy Alt-U. W trakcie prac nad wzorcowym edytorem KaszEd zmieniono tę kombinację na Alt-J ze względu na przypisanie klawiszowi U symbolu euro.Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w języku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w języku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w języku kaszubskim

Edytor TAG z kaszubskim rozszerzeniem. Zrzut ekranu z opisem w języku kaszubskim

This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=155

Copyright (c) 2024 by Nasze Kaszuby