Adwent - tydzie 3.

Date:  19.12.2003
Section: Lekcjonarz

TRZECY TIDZ ADWETUNIEDZELA


Wiele sã zmieniw w naszim zwczajnym, codniowim cu, czej czekm na jaks òsobã abò wdarzenia, czej spòsobim sã do ùroczstoscw. Stwm sã jinszima ldzama, bari redosnyma. Przed tim, co m przic m ni mm ùbtkù. Nie wim, cz to przidze, jak sã bdze òdbiwao, cz zjiszcz sã ndzeje i cz mdze przjãti darnk - mòje srce?

„Pn je bliskò!” Nie bj sã. Òn przchòdzy, eb zbawic. Òn zjiscy ndzeje, òczszczi i przjimnie twj darnk.


ANTIFONA NA WEDZENI
Flp 4, 4.5


Ceszta sã widno w Panu; pòwtrzajã: ceszta sã! * Pn je bliskò.


KÒLEKTA


Bòe, T widzysz, z jak wiar m dem na swiãta Narodzeni Pasczgò, + sprawi, eb jesm przspòsobil naje srca * i z redosc mògl swiãcc krjamnotã najgò zbawieni. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.

__________________________


CZTANIA W ROKÙ APIERSZ CZTANI
Iz 35, 1-6a.10


Sm Bg przidze, eb nas zbawic.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Niech sã rozwieseli pùstini i spiek zemia, niech sã redje trwiast rwizna i niech rozkwitnie! Niech wd kwiat jak pln lelije, niech sã rozredje t skczc i krzikajc z ùcech. Chwa Libanu òstaa òbdarzon, òzdob Karmelu i Saronu.

Òni òbcz chwaã Pana, spaniaosc najgò Bòga. Pòkrzsta rãce òsab, wzmòcnitae kòlana òmgla! Mwta do strachòblwch: „Le smiao! Ni mita strachù! Hewò waji Bg, wejle pòmsta; przchòdzy Bò òdpata; Òn sm przchòdzy, eb waju zbawic”.

Tej przezdrz òcz niewidomch i ùsz gchch sã òtemkn. Ted chromi jak jel wskòczi i jãzk niemch wiesoo krziknie. Przid nazd ny òdkùpiony przez Pana. Przbd na Syjn z redosnym spiwã, z wiecznym szczescym na twarzach. Doprzid do redosc i szczescgò, a zdinie smùtk i wzdichani.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 146(145)


Refren: Przbdzce, Panie, eb nas wbawic.

Bg dotrzmiw wiar na wieczi, *
sprawiedlwòtã prznsz skrziwdzonym,
godnym dw chleba, *
sdzewch wpùszcziw na wòlnosc.

Refren.

Pn dw przezdrzec slepim, *
Pn dwig pònionch;
Pn miuje sprawiedlwch, *
Pn strzee przblcw.

Refren.

Srotã i gdowã wspòmg, *
ale grzsznikw na bezdroszcza prowadzy.
Pn krlje na wieczi, *
Bg twj, Syjonie, przez pòkòlenia.

Refren.


DRD CZTANI
Jk 5, 7-10


Przidzeni Pana je krtkò tu.
Cztani z Lstu swiãtgò Jakùba.

Bracynowie! Trzmjta sã crplwie, bracynowie, ja do przidzeni Pana. Hewò rlnik crplwie de na ùpragi brzd zemi, pòkdka nie spadnie deszcz wczasny i pzdny. Tak wa t bdzta crplwi i ùmòcniwjta waje srca, bò do przidzeni Pana ju nie je dalek.

Nie narzekjta, bracyni, jedny na drdich, cob wa nie przsza pòd sd. Hewò sãdzcl stoji przed dwirzama. Za przkd wtrwaosc i crplwòt wezta, bracyni, prorokw, co przemwiel w Pascz miono.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Iz 61, 1


Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pana je nade mn,
pòs miã gosc dobr nowinã ùbòdim.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 11, 2-11


Na Christusu zjiscywaj sã proroctwa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Czejle Jan ùczu w sdz ò cznach Christusa, pòs swòjch ùczniw ze zapitanim: „Jesce W tim, co m przic, abò m mm dac na jinszgò?” Jezs jima òdpòwiedz: „Bijta a rzeczta Janowi to, co czjeta i na co wzrta: slepi przezraj, chromi chòdz, trãdowati s òczszcziwny, gchi czj, ùmari zmartwichwstwaj, ùbòdim je goszon Ewanielj. A bogòsawiony je nen, chto we Mie nie zwtpi”.

Czej òni òdchdel, Jezs zacz prawic do ldztwa ò Janie: „Co wa wsza òbzerac na pùstini? Strznã, jak sã tmlje na wietrze? Ale co wa wsza òbaczc? Czowieka òblokgò w mitcz ruchna? Hewò w krlewsczich paacach s ny, co mitcz ruchna nosz. Tej za czim wa wsza? Proroka òbaczc? Jo, pòwidajã wama, nawetk wicy jak proroka. Òn je tim, ò jaczim je napisn: "Hewò J slm mòjgò pòsaczika przed Tob, eb C przszkòw drogã". Pò prwdze, pòwidajã wama: Midz narodzonyma z biak nie pòwst wikszi òd Jana Chrzccela. Ale nmniszi w niebiesczim krlestwie je wikszi jak òn”.

To je sowò Pascz.

________________________________


CZTANIA W ROKÙ B


Dl swiãtgò Jana Chrzccela Jezs je wikszi òd niegò. Jezs b przed nim i "jidze pò nim". Przchòdzy jakò spòdzwny Zbawicl Pn. Dl panownikw w Jeruzalemie Jezs b wildim Nieznnym. I taczim t òst. Swiat nie ùzn i nie przj Jezsa jakò Mesjasza. Swiat Gò ùkrziow. A m? Wim m, czim je Jezs? Jak òdpòwisc dm tima, co sã zapitaj abò czej sami sobie pòstawim no pitani? Cz jesm ldzama ti "òdpòwiedzalny" wiar, tzn. wiar, chtrna je òdpòwiesc na Bò òbjawieni i chtrna òdpòwid na stwin zapitania.

Bò ldze chc wiedzec, cz m bn se ùznwm za prwdã to, co gosym. Problem je wiele gãbszi: cz m liczim sã z Jezsã w konkretnym wkònywaniu naszch òbòwizkw; z nym Jezsã, jaczi przszed, jaczi je strzd nas i chtren przidze?PIERSZ CZTANI
Iz 61, 1-2a.10-11


J baro redjã sa w Panu.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Duch Pasczi je nade mn, bò Pn miã namascy. Pòs miã, eb gosc dobr nowinã ùbòdim, eb òpatrziwac ren zmionch srcw, eb zwiastowac wzwòleni pòjmacm i swòbòdã sdzewim; eb òbznajmiwac rok asczi ù Pana. "J baro sã redjã w Panu, mòja dsza ceszi sã w Bògù mòjim, bò Òn miã przòdz w ruchna zbawienigò, òkri miã pszczã sprawiedlwòt, jak òblbica, chtren wkd turban, jak òblbienicã wstrojon w swòje drogòcn.

Pò prwdze, jakno zemia wdaje swòje niwò, jak w ògrodze kòscrzi sã to, co w nim je wsn, tak Pn Bg sprawi, e sã rozkòscrzi sprawiedlwòsc i chwaa wedle wsztczich nrodw".

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
k 1Refren: Duch mj m redosc w Bògù, Zbwc mòjim.

Mòja dsza wielbi Pana, *
i redje sã mj duch w Bògù, Zbawicelu mòjim.
Bò wezdrz na ùnieni swòji Suebny, *
Hewò òdnd bd miã bogòsawi wsztcz pòkòlenia.

Refren.

Bò wild rzecz sprawi mie Wsztkòmògcy, *
Jegò miono je swiãt.
a swòje miosrdz z pòkòlenigò w pòkòleni *
dl tch, co Gò sã bòj.

Refren.

Godnch Òn dobrama wi, *
a bògatch òdsl prcz z niczim.
Wz w òpiekã swòjgò sgã, Izraela, *
pamiãtajc ò swòjim miosrdzym.

Refren.


DRD CZTANI
1 Tes 5, 16-24


Przszkùjta dszã i cao na przidzeni Pana.
Cztani z Pierszgò Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Tesaloniczanw.

Bracynowie! Widno sã redujta, wcyg mòdlta sã! W kòdim pòonkù dzãkùjta, bò tak je wòl w Jezsu Christusu wedle waju. Dcha nie gasta, proroctwa nie bierzta letkò! Wsztkò badjta, a co je bln - to achtnita! Umikjta sã przed wsztczim, co chòc le wdw sã lch.

Sm Bg miru niech waju czsto do kùca ùswiãcyw, cob waji nienarszony duch, dsza i cao ùtrzima sã bez skaz na przidzeni najgò Pana Jezsa Christusa. Nen, co waju wzw, je wirny: Òn te tegò dokòn.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Iz 61, 1


Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pana je nade mn,
pòs miã gosc dobr nowinã ùbòdim.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
J 1, 6-8. 19-28


Swiãti Jan Chrzccl szkùje przidzeni Christusa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Jana.

Zjawi sã czowiek pòsny przez Bòga - miono jegò bo Jan. Przszed òn na swidczeni, eb zaswiadczc ò widze, eb wsztc przez niegò ùwierzl. Nie b òn widã, le b pòsny, eb zaswiadczc ò widze.

Tacz je swidczeni Jana. Czej dze wsel do niegò z Jeruzalemù kapanw lewitw ze zapitanim: „Chto t jes?”, òn wzn, a nie rzek ni, le rzek: „J nie jem Mesjaszã”. A gò sã zapitel: „Tej co? Jes t Elijaszã? „Òdrzek: „Ni, nie jem”.
„A jes t prorokã ? „Òdrzek: „Ni ! „Tej mù rzekl:
„Czim t jes? eb m mògl dac òdpòwisc tima, co naju wsel. Co t gdsz sm ò se? „Òdrzek: „J jem gos wòajcgò na pùstini: Proscta drogã Panu, jakno rzek prorok Izajsz”. A pòsaczic bl spòmidz farizeùszw.

stwiel mù zapitania, a gdel do niegò: „Czemù t tej chrzcysz, el nie jes ani Mesjaszã, ani Elijaszã, ani prorokã? „Jan jima òdpòwiedz tak: „J chrzcã wòd. A midz wama stoji Nen, jaczgò wa nie znajeta, chtren jidze za mn, jaczmù j nie jem wrt rozrzeszc rzemiszka kòle Jegò zandal”. No sã dzejao w Betanii, pò drdi stronie Jordanu, dze Jan chrzcy.

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ C


Starm sã wierzc w to, e Bg je bliskò nas, e je w najim cym i e nas znaje miuje. Chcem w to wierzc, chòc
czasã ni mm na to wraznch dokzw. Naje czowiecz doswidczeni je wieleznaczn i biw milc. Ale el sã wschm w gãbi swòji dsz, tej mùszim przznac: Òn tu je.

Òdkdka Jezs przszed na zemiã, m wim jesz cos: e Bg je tim, chtren przchòdzy. Dwa wild mòment przidzeni: wceleni Bògò Sna Jegò przidzeni nazd we chwale prz kùcu swiata, a midz nima "nawiedzn", to znaczi spòtkania z Christusã w sakrametach, w sowie, wdarzeniach, w naszch bracynach, sostrzcach... W nym dniu, czej Christus przidze nazd, Bg widze ze swòjgò ukrcgò i òbjawi sã w jesz peniszim widze, nigle we wcelenim i w narodzenim. Ca naje c je danim prawie na to przidzeni Christusa nazd. I dlte nawetk ne kòmùdn dnie nie s tak dcht czsto cemn.PIERSZ CZTANI
So 3, 14-18a


Bg je strzd swòjgò ldu.
Cztani z Kndi proroka Sofniasza.

Wspiewiwj, Cro Syjosk, weze zakrziknij z redosc, Izraelu! Cesz sã i reduj z cagò srca, Cro Jeruzalem! Pn òdsn twòjch procmnikw, òdnk twòjch niedrchw: Krl Izraela, Pn, je strzd cebie, ju nie mdzesz sã bòjaa zgò.

W nym dniu rzek do Jeruzalemù: „Nie bj sã Syjonie! Niech nie sabn twòje rãce! „Pn, twj Bg je strzd cebie, Mòcrz, jaczi dw zbawieni. Òn sã ceszi i redje tob, òdnowi swòjã miotã, zakrziknie z ùcech, jak w dniu ùroczstgò swiãta.

To je sowò Bò.

PSALM RESPONSORIJNY
Iz 12Refren: Z redosc gosm, Bg je midz nama.

Hewò Bg je mòjim zbawienim, *
j zawierzã i nie mdã mi strachù.
Bò Pn je mòj mòc i piesni, *
Òn st sã dl mie zbawienim.

Refren.

A wa z ùcech mdzeta pòbira wòdã *
ze zdrojw zbawieni.
Chwaltae Pana, i wzewjta Jegò miona. +
Midz nrodama djta pòznac Jegò spraw, *
przpòminjta, e Jegò miono je widza.

Refren.

Spiewjta Panu, bò sprawi wild rzecz *
niech to mdze rozgoszon pò cai zemi.
Krzikj i wòj z redosc, mieszkackò Syjonu, *
bò wildi je strzd cebie Swiãti Izraela.

Refren.


DRD CZTANI
Flp 4, 4-7


Pn je bliskò.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Filpianw.

Bracynowie! Ceszta sã widno w Panu; pòwtrzajã: ceszta sã! Niech wsztczima bdze znn waja dobrotlwòta; Pn je bliskò! Ò nico ju nadto sã nie jiscta, ale w kòdi sprawie waje prosb przedstawijta Bògù w mòdltwie i baganim z pòdzãkama!

A Bòi mir, co przewsziw kòden rozm, bdze strzg wajch srcw i msli w Christusu Jezsu.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pana je nade mn,
pòs miã gosc dobr nowinã ùbòdim.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 3, 10-18


Swiãti Jan Chrzccl szkùje przidzeni Christusa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Czej Jan naùcz nad Jordanã, ldztwò gò sã pitao: „Tej c m mm robic? „Òn jima òdpòwid: „Chto m dwie sknie, niech jednã d temù, chtren ni m; a chto m jedzeni; niech jistno zrobi”. Przchdel t celnic, eb przjimnc chrzest, a gò sã pitel: „Ùczcelu, co m mm robic?”

Òn jima òdpòwid: „Nie bierzta nick wicy nad to, co wama je nakzn „. Pitel gò t nrze: „A m, co mm robic? „Òn jima òdpòwid: „Nikògò nie bijta ani nie krziwdzta, le òstanita prz swòjim zrbkù „A czej lud w nieùbtkù d i wsztc w duchù rozmiszll ò Janie, cz nie òn je Mesjaszã, òn tak rzek do wsztczich: „J waju chrzcã wòd; ale ju jidze mòcniszi òd mie, jaczmù j nie jem wrt rozrzeszc rzemiszka kòl Jegò zandalw. Òn waju mdze chrzcy Swiãtim Dchã ògniã. M Òn wiejado w rãce, eb òczszczc klepiszcze: psznicã zebierze do swòji zbòownic, a plew spli w nieùgasim ògniu”. Dw t wiele jinszch przestrzegw ldzm i gosy dobr nowinã.

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

Wierzã


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, sprawi, eb jesm bez ùstnkù skdel Tobie najã Òfiarã, + w jaczi zjiscyw sã ùstanowion przez Cebie krjamnota Eucharistji * i dokònyw sã czin naszgò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. Iz 35, 4


Pòwidzta bòjcym: * Le smiao! Nie bjta sã! * Hewò nasz Bg przidze, eb nas zbawic.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Prosym Cã, naskawszi Bòe, + eb jes mòc tegò Sakrametu òczszczi naju z lchch znãtw i z pòdajnosc na zo * a przszkòw do nadchdajcch swiãt. Przez Christusa, Pana najgò.PÒNIEDZԣK


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Jr 31, 10; Jr 35, 4


Schjta nrod sowa Pana * i gosta je na caim swiece. * Hewò przidze nasz Zbwca, * òdrzucta strach.


KÒLEKTA


Bòe, w swòji òjcowsczi dobroc wschj nasze mòdltw + i widã Twòjgò Sna, chtren nas nawidz, * rozjasni cemnicã najgò srca. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Lb 24, 2-7.15-17a


Wschd gwizda z Jakùba.
Cztani z Kndi Lczbw.

Czej Balaam sã przzdrz a obczi Izraela rozoongò na leã pòdug swòjch pòkòleniw, ògarn gò Duch Bòi i zacz gosc swòje proroctwò, a gd: „Òbsd Balaama, sna Bera; òbsd chopa, chtren m zdrok òstri; òbsd tegò, chtren czje Bò sowa, chtren òbzr widzeni Wszechmòcngò, chtren pd, a òcz mù sã òtmikaj.

Jakùbie, jakù sn s twòje telce, mieszkania twòje, Izraelu! S jak szrocz dolzn strgw, jakno ògrod nad brzegã strminiw abò jak aloes, jaczi Pn sadzy, jak cedr nad wòdama. Pnie wòda z jegò wãbrkw, a jegò sw maj bòkadosc wilgòc; krl jegò je wiele mòcniszi nigle Agg, krlestwò jegò je w grã wnios”.

I wgosy swòje proroctwò, a rzek: „Òbsd Balaama, sna Bera; òbsd chopa, chtren m zdrok òstri; òbsd tegò, chtren czje Bò sowa, chtren òbzr widzeni Wszechmòcngò, a znaje msl Nwszgò, chtren ùpd, a òcz mù sã òtmikaj.
J gò widzã, ale jesz ni terzka, òbzrm gò, ale ni z bliska: Wschd Gwizda z Jakùba, a z Izraela pòdnsz sã bero”.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 25 (24)Refren: Swòjima stegnama naùczce miã chòdzc.

Djce mie pòznac Wasze drodi, Panie, *
Waszima stegnama naùczce miã chòdzc.
Prowadzce miã w prwdze wedle Waszch wskzw, *
Bòe i Zbwco, j mm ndzejã w Tobie.

Refren.

Wspòmnijce na swòje miosrdz, Panie, *
na swòjã miotã, co trw òd wiekw.
Le ò mie pamiãtjce w swòjim miosrdzym *
przez wzgld na Waszã dobroc, Panie.

Refren.

Pn je dobri i prawi, *
dlte wskazje grzsznikm drogã.
Pòmg pòkrnym cznic dobrze, *
ùczi pòkrnch swòjch drogw.

Refren.

SPIW PRZED EWANIELJ
Ps 85 (84), 8


Alleluja, alleluja, alleluja.

Òkce nm, Panie, swòjã askã
i djce nm swòje zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 21, 23-27


Skdka pòchòdzo Janow chrzceni.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateùsza.

Czej Jezs przszed do switini i naùcz, przstpil do Niegò
arcykapanowie starszzna ldu ze zapitanim: „Wedle jaczgò
prawa W to robice? I chto d Wami nã mòc? „Jezs jima
òdpòwiedz: „J t wama dm jedno pitani: el Mie na nie
òdpòwita, J t pòwim wama, wedle jaczgò prawa to robiã.

Skdka pòchòdzo Janow chrzceni: z nieba, cz òd ldzy? „Òni sã midz sob gowil: „el pòwim: "z nieba", tej Òn
nm rzecze: "Czemù wa tej jemù nie ùwierza?" A el pòwim:
"Òd ldzy" - mm strach ldztwa, bò wsztc maj Jana za
proroka”. Òdpòwiedzel tej Jezsowi: „Nie wim”. Òn jima
t òdpòwiedz: „Tej j t wama nie pòwim, wedle jaczgò
prawa to robiã”.

To je sowò Pascz.

Mòdltwa wirnch.


MÒDLTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòe, przjimnijce ne dar, jacz jesm dostel dzãka Waszi dobroc, + W nama je dele, eb jesm mògl òdprawiac eucharisticzn Òfiarã, * sprawice, eb òna sã staa dl nas zadwkã wieczngò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. Ps 106 (105), 4-5; Iz 38, 3


Przidzce, Panie, i nawiedzce nas w ùbtkù, * eb jesm sa ceszl przed Wami z czstim srcã.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Bòe, nasz Òjcze, niech brzadny bdze nasz ùdzl w nym Sakramece, + przez jaczi nas, pielgrzimùjcch na zemi, pòdtrzimùjesz w drodze do nieba * i ùczisz caim srcã miowac to, co je wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.WTRK


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Za 14, 5. 7


Hewò przidze Pn i z Nim wsztc Jegò swiãti, * tegò dnia wildi wid zajasnieje.


KÒLEKTA


Bòe, T jes w Christusu sprawi, e m jesm nowim stwòrzenim, + wezdrze askawie na ùczink swòjgò miosrdz * i wbawi nas òd wsztczich nastãpstww grzchù przez przidzeni Twòjgò Sna, najgò Pana Jezsa Christusa. Chtren z Tob je i krlje na wieczi wiekw.

PIERSZ CZTANI
So 3, 1-2.9-13


Bg òbicje zbawieni pòkrnym.
Cztani z Kndi proroka Sofniasza.

Biada ùdrnmù i splgawionmù miastu, dze sã dzeje gwt! Òno nie sch gosu i nie przjim przestrzedi, nie dowirz Panu i nie przbli sã do swgò Bòga.Ted j przemieniã nrodm jich wardi na czst, eb wsztc wzwel miono Pana i sul Mù jednomslno.

Z ti tam stron rzkw Etiopii mòji wznwcowie, Cra z mòjima pòroznknyma, prznios Mie dr.W nym dniu t nie mdzesz sã sroma wsztczich twòjch ùczinkw, przez jacz jes sã dopùsca wedle Mie niewirnot; bò J ùsnã tej spòmidz cebie bùsznch òchwlacw twòjch i nie mdzesz sã wicyj wwsziwaa na mòji swiãti grze.

I òstawiã strzd cebie lud pòkrny bidny, a md szukel schronieni w mionie Pana. Nga Izraela nie mdze robia nieprawòt ani mwia nieprwd. I nie nalze sã w jich gãbach òchbny jãzk, czej sã bd pasl i òdpòcziwel, a nie mdze nikògò, chto b jich przestraszi.

To je sowò Bò.

PSALM RESPONSORIJNY
Ps 34 (33)Refren: Bidk zawò i Pn gò wsch.

J mdã bogòsawi Pana pò wieczn czas, *
Jegò chwaa bdze widno na mòjch wargach.
Mòja dsza bùszni sã w Panu, *
niech pòkrny to czj i niech sã cesz.

Refren.

Przzdrzta sã na Niegò, a redosc waju rozjasni, *
waje twarze nie md sã pl ze wstdu.
Hewò bidk zawò, a Pn gò ùczu, *
i wdost spòd wszedngò cskù.

Refren.

Pn czerje swòje òblicz procm tim, co robi lchò, *
eb pamiãc ò nich wmazac ze zemi.
Pn czje tch, co wòaj ò pòmòc *
i wbwi jich òd wszedngò cskù.

Refren.

Pn je krtkò ldzy skruszonch w srcu, *
ret ùpadch na duchù.
Pn òdkùpi dsz swòjch sgw, *
nie zaznaje kar, chto ù Niegò szuk schronieni.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie, nie òbsztrkùjce, le przidzce,
i òdpùscce grzch swòjgò ldu.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 21, 28-32


Grzsznic ùwierzl Janowi.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Jezs rzek do arcykapanw i starszzn ldu: „Co wa mslita? Jeden czowiek mi dwùch snw. Zwrcy sã do pierszgò i rzek: "Dzeckò, bij dzys a rb we winnic!" Nen òdpòwiedz: "Jidã, panie!", ale nie szed. Zwrcy sã do drdgò i to samò pòwiedz. Nen òdrzek: "Nie chcã". Ale pòtemù sã òpamiãt i szed. Chtren z nch dwùch wkòn wòl òjca? „Rzekl Mù: „Nen drdi”.

Ted Jezs rzek do nich: „Pò prwdze, pòwidajã wama: Celnic i kãtrzce wchdaj przed wama do niebiesczgò krlestwa. Bò przszed do waju Jan drog sprawiedlwòt, a wa mù nie ùwierza. A celnic i kãtrzce mù ùwierzl. Wa jesta na to wzraa, ale nawetk pzdni jesta sã nie òpamiãta, eb mù
ùwierzc”.

To je sowò Pascz.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, dj sã przebagac naszima pòkrnyma mòdltwama i òfiarama, + a dlte, e m ni mm zasgw, jacz mògb nas ùsprawiedlwiac przed Tob, * wspòmò nas swòj ask. Przez Christusa Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. 2 Tm 4, 8


Bg, sprawiedlwi sãdza, * wwicje zbawienim nch, co ùmiowel Jegò przidzeni.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Pòkrzsony n dchòw Straw, pòkrno bagm Cã, Bòe, + sprawi, eb jesm przez ùdzl w Eucharistji naùczl sã mdrze szacowac doczasn dobra * i miowac dobra wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.STRZODA


ANTIFONA NA WEDZENI
Przr. Ha 2, 3; 1 Kor 4, 5


Pn przidze i nie mdze òbsztrkòw; * Òn rozwidni no, co w cemnic je ùtacon, * i òbjawi sã wsztczim nrodm.


KÒLEKTA


Wsztkòmògcy Bòe, spraw, eb nadchdajc ùroczstosc Narodzeni Twòjgò Sna przniosa nama asczi pòtrzbn w doczasnym cym * i przspòsobia naju do wieczngò szczesc. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 45, 6b-8.18.21b-25>


Niebò, spùsce te Sprawiedlwgò.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

„J jem Pn, i ni ma jinszgò. J twòrzã wid i stwrzm cemnicã, sprwim dobrocznã i stwrzm bidã. J, Pn, czniã no wsztkò. Niebò, ne, wssz z gr sprawiedlwòsc i niech bln z
deszczã jã wlej! Nieche sã òtemknie zemia, niech zbawieni wd swj brzd i razã wedze sprawiedlwòsc. J, Pn, jem tegò
Stwrc”.

Bò tak mwi Pn, Stwòrzcl nieba, sm Bg, chtren ùsztcy i wkùczi zemiã, jaczi jã mòcno òsadzy, co nie stwòrzi ji niepòrzdn, leno przspòsobi na mieszkani: „J jem Pn i ni ma jinszgò. Kò nie jem J Panã? A ni ma jinszgò bòga òkrm Mie? Bg sprawiedlwi i zbwiajcy nie jistnieje pòza Mn. Nawrcta sã do Mie, eb sã zbawic, wsztcz kùce swiata, bò J jem Bògã i nicht jinszi!

Przsygm na samgò se, z mòjch wargw wchòdzy sprawiedlwòta, sowò niezmienn. Jo, przede Mn sã zegnie kòdrn kòlano, kòden jãzk na Mie bdze przsyg, a pòwi: "Leno ù Pana je sprawiedlwòsc i mòc!"Do Niegò przid zawstidzony wsztc, chtrny sã gòrzl na Niegò. W Panu nalze swòje prawò i chwaã ca plemiã Izraela”.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY


Refren: Z nieba niech przidze do nas Sprawiedlwi.

J bdã sch tegò, co mwi Pn Bg: *
wejle Òn ògsz mir ldowi i swòjim swiãtim.
Pò prwdze Jegò zbawieni je ju bliskò +
dl tch, co Gò sã bòj, *
i chwaa zamieszk na naji zemi.

Refren.

Pòtkaj sã ze sob wirnota i aska, *
ùcauj sã mir i sprawiedlwòsc.
Wirnota ze zemi wrosce, *
A sprawiedlwòsc sã przzdrzi z nieba.

Refren.

Pn sm òbdarzi szczescym, *
a naja zemia swj brzd wd.
Przed Nim mdze krocza sprawiedlwòsc, *
a szlachã Jegò krokw zbawieni.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ
Iz 40, 9-10


Alleluja, alleluja, alleluja.

Zwiastunie dobri nowin, pòdnies twj gos mòcno.
Hewò Pn Bg przidze z mòc.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 7, 18b-23


Na Christusu sã zjiscywaj proroctwa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Jan przwò do se dwùch swòjch ùczniw pòs jich do Jezsa ze zapitanim: „Jesce W tim, co m przic, abò t mm dac na jinszgò? „Czej ny ldze sã zjawil u Jezsa, rzekl:
„Jan Chrzccl przs naju do Was ze zapitanim: Jesce W tim, co m przic, abò t mm dac na jinszgò?” A prawie w nym czasu mi ùzdrowion wiele ldzy òd chòroscw, nimòt òd zich dchw; t wiele slepch òbdarzi widã. Òdpòwiedz tej jima:


„Bijta a rzeczta Janowi to, co wa widza i cza: slepi widz, chromi chòdz, trãdowati s òczszcziwny, gchi czj; ùmari wstwaj z ùmarch, ùbòdim je goszon Ewanielj. A bogòsawiony je nen, chto we Mie nie zwtpi”.

To je sowò Pascz.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, sprawi, eb jesm bez ùstnkù skdel Tobie najã Òfiarã, + w jaczi zjiscyw sã ùstanowion przez Cebie
krjamnota Eucharistji * i dokònyw sã czin naszgò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Iz 40, 10; przr. 35, 5


Hewò nasz Pn przidze z mòc * i òswicy òcz swòjch sgw.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Prosym Cã, naskawszi Bòe, + eb jes mòc tegò Sakrametu òczszczi naju z lchch znãtw i z pòdajnosc na zo * a przszkòw do nadchdajcch swiãt. Przez Christusa, Pana najgò.CZWIRTK


ANTIFONA NA WEDZENI
Ps 119 (118), 151-152


W jesce bliskò, Panie, * i wsztcz Wasze przkzania s prwd. * Òd dwna j wim ze sw Waszch, * e W trwce na wieczi.

KÒLEKTA


Wsztkòmògcy Bòe, Twòjima niewrtnyma sgama m jesm + i zasmùcyw nas msl ò naszch grzchach, * prosym Cebie, eb jes napeni nas redosc z przidzeni Twòjgò Sna, jaczi z Tob je i krlje na wieczi wiekw.


PIERSZ CZTANI
Iz 54, 1-10


Pn Bg dotrzmiw Ùgòd.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Spiewj z redosc, t, nierodn, co jesz ni msz rodzon, krzikj z ùcech, t, co ni msz zaznn blw pòrodu!Bò wicyj je snw ti, pòrzucony nigle snw ti, co m chopa, mwi Pn. Rozszrz rum pòd twòjim telcã, rozcygni ptna twòjgò mieszkani, nie strzmiwj sã, wd twòje pòwrzczi, wbij twòje plczi.

Bò t sã rozroscesz na prawò i lewò a twòji nastãpnic md miel pòd sob nrod i zaldz òpùszczon miasta. Nie lãkj sã, bò t ju sã nie zawstidzysz, nie sromòc sã, bò t sromòt ju nie zaznajesz. Bò zabczisz ò wstdz twòji modosc. I nie wspòmnisz ju sromòt twòjgò gdwstwa. Kò twj Stwòrzcl, jaczgò miono je "Pn Zstãpw" je twòjim Slbnikã; twòjim Òdkùpicelã je Swiãti Izraela, zwny Bògã cai zemi.

Pò prwdze, jakno niastã pòrzucon i zgnãbion na dchù, wezw cebie Pn. I jakb do swòji biaczi, pòrzucony w modch latach mwi twj Bg: „Na krtczi sztrk jem cã pòrzucy, ale z wilg miot cebie przgarnã. Czej J mi grz, tej ukri jem przed tob na krtkò mòje òblicz, ale we wieczny mioce J sã nad tob ùltow, mwi Pn, twj Òdkùpicl.Bò ze Mn je tak, jakno za dni Nogò, czej J przsyg, e wòd Nogò ju nigd nie spadn na zemiã; tak ter przsygm, e sã nie rozgòrzã na cebie ani ce nie mdã gromi. Bò gr mòg sã rozstãpic i pagrczi zatmlowac, ale mòja miota nie òdstpi òd ce i sã nie zachwieje mòja ùgòda pòkòju „, mwi Pn, chtren m nad tob zmiowani.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 30 (29)Refren: J Was, Panie sawiã, bò W miã wbawil.

Sawiã Was, Panie, bò W miã wbawil *
i jesce nie del mòjim niedrchm sã ze mie wsmiewac.
Panie, mj Bòe,W z krjn ùmarch przwòel mòjã dszã *
i jesce ùretel mie c spòmidz tch, co schòdz do grobù.

Refren.

Spiewjta psalm wsztc, co miujeta Pana *
i pamiãtjta ò swiãtosce Jegò.
Bò Jegò grz trw leno sztruszk, +
a Jegò aska ca c. *
Pacz nadchd wieczr, a pòren redosc.

Refren.

Wschjce miã, Panie, zmiujce sã nade mn *
Bdzce mòj pòmòc, Panie.
W zmienil w tuc mòjã aobn skargã. *
Bòe mj i Panie, j mdã Was sawi na wieczi.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 3, 4.6


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn;
wsztc ldze ùzdrz Bò zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 7, 24-30


Jan szkùje drogã Christusowi.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Czej pòsaczic Jana òdeszl, Jezs j prawic do ldztwa ò Janie:
„Co wa wsza òbzerac na pùstini? Strznã, co sã tmlje na wietrze? Ale co wa wsza òbaczc? Czowieka òblokgò w mitcz ruchna? Hewò w krlewsczich paacach mieszkaj ny, co nosz kòsztown òbleczenia j w bògactwie.

Ale co wa wsza òbaczc? Proroka? Jo, mwiã wama, jesz cos wicy jak proroka. Òn je nym, ò jaczim je napisn: Hewò slajã mòjgò pòsaczika przed Tob, eb C przszkòw drogã. Pòwidajã wama: Midz narodzonyma z niastw ni ma wikszgò òd Jana. Ale nmniszi w Bòim krlestwie je wikszi jak òn”. Ca ldztwò, co Gò schao, a nawetk celnic ùznwel Bòsprawiedlwòtã, bò przjãl òd Jana chrzest. A farizeuszowie ùczai w Prawie nie dopùscl do zjisceni sã Bògò zamslnkù ò nich, bò nie przjãl òd niegò chrztu.

To je sowò Pascz.


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòe, przjimnijce ne dar, jacz jesm dostel dzãka Waszi dobroc, + W nama je del, eb jesm mògl òdprawiac eucharisticzn Òfiarã, * sprawice, eb òna sã staa dl nas zadwkã wieczngò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Tt 2, 12-13


ijm na nym swiece sprawiedlwie i pòbòno, * dc bogòsawiony ndzeji i òbjawieni sã chwa wildgò Bòga.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Bòe, nasz Òjcze, niech brzadny bdze nasz ùdzl w nym Sakramece, + przez jaczi nas, pielgrzimùjcch na zemi, pòdtrzimùjesz w drodze do nieba * i ùczisz caim srcã miowac to, co je wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.

PITK


ANTIFONA NA WEDZENI


Hewò Pn przidze w majestace, eb przniesc pòkj swòjmù ldowi * i òbdarzc gò cym wiecznym.

KÒLEKTA


Wsztkòmògcy Bòe, niech z nama widno je Twòja aska, + eb jesm pragnãl przidzeni Twòjgò Sna * i doprzszl do brzadu zbawienigò w cym doczasnym wiecznym. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.


PIERSZ CZTANI
Iz 56, 1-3a. 6-8


Zbawieni je przeznaczon dl wsztczich nrodw.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Tak mwi Pn: „ijta wedle prawa i trzimta sã sprawiedlwòt, bò mòje zbawieni ju wnetk nadidze i mòja sprawiedlwòta m sã òbjawic. Bogòsawiony je czowiek, co tak robi, i syn czowieczi, chtren sã do te stosje: czej db ò to, eb nie pògwcc szabasu i czej pilje swòji rãczi, cob sã nie dopùsca nidngò za.

Nieche czyc, chtren sã prz볱czi do Pana, nie mwi tak: "Pn pewno miã òdczi òd swgò ldu!" Nch czycw, co sã prz볱czl do Pana, eb Mù suc eb miowac miono Pana i òstac Jegò sgama, wsztczich, co dbadz ò szabas bez pògwceni gò i co trzimi sã mòcno mòji ùgòd J przprowadzã na mòjã Swiãt Grã i rozwieselã w mòjim domctwie mòdltw.

Jich caoplenia òfiar md przjãt na mòjim wtrzu, bò mòje domctwò mdze pòzwn domctwã mòdltw dl wsztczich nrodw”.Tak mwi Pn Bg, chtren gromadzy wgnacw
Izraela: „Jesz jinszch J zgromadzã, òkrm nch, co ju s zgromadzony”.

To je sowò Bò.

PSALM RESPONSORIJNY Ps 67 (66)Refren: Niech wsztcz ld sawi Cebie, Bòe.

Niech Bg sã zmiuje nad nama i nm bogòsawi, *
niech ùke nama spòkjn òblicz.
eb na zemi ba znn Jegò droga, *
Jegò zbawieni strzd nrodw wsztczich.

Refren.

Niech nrod sã redj i cesz, +
bò T rzdzysz ldama sprawiedlwie *
i czerjesz nrodama na zemi.

Refren.

Zemia swj brzd wda; *
Bg, nasz Bg nama pòbogòsawi.
Niech Bg nama bogòsawi, *
niech Gò sã bòj wsztcz pòbrzedi zemi.

Refren.


SPIW PRZED EWANIELJ
k 3, 4.6


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przszkùjta drogã Panu, proscta Jemù stegn
wsztc ldze ùzdrz Bòe zbawieni.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
J 5, 33-36


Jan b lãp, co sã pli swicy.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Jana.

Jezs rzek do dw: „Wa pòsa ldzy do Jana, a òn zaswidczi ò prwdze. J nie zwm na swidczeni czowieka, le mwiã to, eb wa ba zbawiony. Òn b lãp, co sã pli swicy, a wa chca le ò krtczi sztrk ceszc sã jegò widã.

J mm swidczeni wiksz òd Janowgò. S to ùczinczi, jacz Òjc Mie d do sprawieni; ne ùczinczi, jacz j sprwim, òne swidcz ò Mie, e Òjc Miã pòs”.

To je sowò Pascz.


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, dj sã przebagac naszima pòkrnyma mòdltwama i òfiarama, + a dlte, e m ni mm zasgw, jacz mògb nas ùsprawiedlwiac przed Tob, * wspòmò nas swòj ask. Przez Christusa Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. Flp 3, 20-21


Spòdzwm sã przidzeni Zbawicela, Jezsa Christusa, * chtren przejinaczi naj smirteln caa * na pòdobã swgò chwalebngò caa.

MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Pòkrzsony n dchòw Straw, pòkrno bagm Cã, Bòe, + sprawi, eb jesm przez ùdzl w Eucharistji naùczl sã mdrze szacowac doczasn dobra * i miowac dobra wieczn. Przez Christusa, Pana najgò.
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=84

Copyright (c) 2023 by Nasze Kaszuby