artykuly-Adwent - tydzie 3.
Losowe zdjcie
Òdpòczink nad Garcznã (1a)
Pomerania
Wygld strony

(2 skrki)
Adwent - tydzie 3.
Author: Stanisaw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 19.12.2003
Rating 0.00
Votes: 0
Read: 13857 times
Article Size: 18.68 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

TRZECY TIDZ ADWETUNIEDZELA


Wiele sã zmieniw w naszim zwczajnym, codniowim cu, czej czekm na jaks òsobã abò wdarzenia, czej spòsobim sã do ùroczstoscw. Stwm sã jinszima ldzama, bari redosnyma. Przed tim, co m przic m ni mm ùbtkù. Nie wim, cz to przidze, jak sã bdze òdbiwao, cz zjiszcz sã ndzeje i cz mdze przjãti darnk - mòje srce?

„Pn je bliskò!” Nie bj sã. Òn przchòdzy, eb zbawic. Òn zjiscy ndzeje, òczszczi i przjimnie twj darnk.


ANTIFONA NA WEDZENI
Flp 4, 4.5


Ceszta sã widno w Panu; pòwtrzajã: ceszta sã! * Pn je bliskò.


KÒLEKTA


Bòe, T widzysz, z jak wiar m dem na swiãta Narodzeni Pasczgò, + sprawi, eb jesm przspòsobil naje srca * i z redosc mògl swiãcc krjamnotã najgò zbawieni. Przez najgò Pana Jezsa Christusa.

__________________________


CZTANIA W ROKÙ APIERSZ CZTANI
Iz 35, 1-6a.10


Sm Bg przidze, eb nas zbawic.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Niech sã rozwieseli pùstini i spiek zemia, niech sã redje trwiast rwizna i niech rozkwitnie! Niech wd kwiat jak pln lelije, niech sã rozredje t skczc i krzikajc z ùcech. Chwa Libanu òstaa òbdarzon, òzdob Karmelu i Saronu.

Òni òbcz chwaã Pana, spaniaosc najgò Bòga. Pòkrzsta rãce òsab, wzmòcnitae kòlana òmgla! Mwta do strachòblwch: „Le smiao! Ni mita strachù! Hewò waji Bg, wejle pòmsta; przchòdzy Bò òdpata; Òn sm przchòdzy, eb waju zbawic”.

Tej przezdrz òcz niewidomch i ùsz gchch sã òtemkn. Ted chromi jak jel wskòczi i jãzk niemch wiesoo krziknie. Przid nazd ny òdkùpiony przez Pana. Przbd na Syjn z redosnym spiwã, z wiecznym szczescym na twarzach. Doprzid do redosc i szczescgò, a zdinie smùtk i wzdichani.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 146(145)


Refren: Przbdzce, Panie, eb nas wbawic.

Bg dotrzmiw wiar na wieczi, *
sprawiedlwòtã prznsz skrziwdzonym,
godnym dw chleba, *
sdzewch wpùszcziw na wòlnosc.

Refren.

Pn dw przezdrzec slepim, *
Pn dwig pònionch;
Pn miuje sprawiedlwch, *
Pn strzee przblcw.

Refren.

Srotã i gdowã wspòmg, *
ale grzsznikw na bezdroszcza prowadzy.
Pn krlje na wieczi, *
Bg twj, Syjonie, przez pòkòlenia.

Refren.


DRD CZTANI
Jk 5, 7-10


Przidzeni Pana je krtkò tu.
Cztani z Lstu swiãtgò Jakùba.

Bracynowie! Trzmjta sã crplwie, bracynowie, ja do przidzeni Pana. Hewò rlnik crplwie de na ùpragi brzd zemi, pòkdka nie spadnie deszcz wczasny i pzdny. Tak wa t bdzta crplwi i ùmòcniwjta waje srca, bò do przidzeni Pana ju nie je dalek.

Nie narzekjta, bracyni, jedny na drdich, cob wa nie przsza pòd sd. Hewò sãdzcl stoji przed dwirzama. Za przkd wtrwaosc i crplwòt wezta, bracyni, prorokw, co przemwiel w Pascz miono.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Iz 61, 1


Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pana je nade mn,
pòs miã gosc dobr nowinã ùbòdim.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
Mt 11, 2-11


Na Christusu zjiscywaj sã proroctwa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Mateusza.

Czejle Jan ùczu w sdz ò cznach Christusa, pòs swòjch ùczniw ze zapitanim: „Jesce W tim, co m przic, abò m mm dac na jinszgò?” Jezs jima òdpòwiedz: „Bijta a rzeczta Janowi to, co czjeta i na co wzrta: slepi przezraj, chromi chòdz, trãdowati s òczszcziwny, gchi czj, ùmari zmartwichwstwaj, ùbòdim je goszon Ewanielj. A bogòsawiony je nen, chto we Mie nie zwtpi”.

Czej òni òdchdel, Jezs zacz prawic do ldztwa ò Janie: „Co wa wsza òbzerac na pùstini? Strznã, jak sã tmlje na wietrze? Ale co wa wsza òbaczc? Czowieka òblokgò w mitcz ruchna? Hewò w krlewsczich paacach s ny, co mitcz ruchna nosz. Tej za czim wa wsza? Proroka òbaczc? Jo, pòwidajã wama, nawetk wicy jak proroka. Òn je tim, ò jaczim je napisn: "Hewò J slm mòjgò pòsaczika przed Tob, eb C przszkòw drogã". Pò prwdze, pòwidajã wama: Midz narodzonyma z biak nie pòwst wikszi òd Jana Chrzccela. Ale nmniszi w niebiesczim krlestwie je wikszi jak òn”.

To je sowò Pascz.

________________________________


CZTANIA W ROKÙ B


Dl swiãtgò Jana Chrzccela Jezs je wikszi òd niegò. Jezs b przed nim i "jidze pò nim". Przchòdzy jakò spòdzwny Zbawicl Pn. Dl panownikw w Jeruzalemie Jezs b wildim Nieznnym. I taczim t òst. Swiat nie ùzn i nie przj Jezsa jakò Mesjasza. Swiat Gò ùkrziow. A m? Wim m, czim je Jezs? Jak òdpòwisc dm tima, co sã zapitaj abò czej sami sobie pòstawim no pitani? Cz jesm ldzama ti "òdpòwiedzalny" wiar, tzn. wiar, chtrna je òdpòwiesc na Bò òbjawieni i chtrna òdpòwid na stwin zapitania.

Bò ldze chc wiedzec, cz m bn se ùznwm za prwdã to, co gosym. Problem je wiele gãbszi: cz m liczim sã z Jezsã w konkretnym wkònywaniu naszch òbòwizkw; z nym Jezsã, jaczi przszed, jaczi je strzd nas i chtren przidze?PIERSZ CZTANI
Iz 61, 1-2a.10-11


J baro redjã sa w Panu.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

Duch Pasczi je nade mn, bò Pn miã namascy. Pòs miã, eb gosc dobr nowinã ùbòdim, eb òpatrziwac ren zmionch srcw, eb zwiastowac wzwòleni pòjmacm i swòbòdã sdzewim; eb òbznajmiwac rok asczi ù Pana. "J baro sã redjã w Panu, mòja dsza ceszi sã w Bògù mòjim, bò Òn miã przòdz w ruchna zbawienigò, òkri miã pszczã sprawiedlwòt, jak òblbica, chtren wkd turban, jak òblbienicã wstrojon w swòje drogòcn.

Pò prwdze, jakno zemia wdaje swòje niwò, jak w ògrodze kòscrzi sã to, co w nim je wsn, tak Pn Bg sprawi, e sã rozkòscrzi sprawiedlwòsc i chwaa wedle wsztczich nrodw".

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
k 1Refren: Duch mj m redosc w Bògù, Zbwc mòjim.

Mòja dsza wielbi Pana, *
i redje sã mj duch w Bògù, Zbawicelu mòjim.
Bò wezdrz na ùnieni swòji Suebny, *
Hewò òdnd bd miã bogòsawi wsztcz pòkòlenia.

Refren.

Bò wild rzecz sprawi mie Wsztkòmògcy, *
Jegò miono je swiãt.
a swòje miosrdz z pòkòlenigò w pòkòleni *
dl tch, co Gò sã bòj.

Refren.

Godnch Òn dobrama wi, *
a bògatch òdsl prcz z niczim.
Wz w òpiekã swòjgò sgã, Izraela, *
pamiãtajc ò swòjim miosrdzym.

Refren.


DRD CZTANI
1 Tes 5, 16-24


Przszkùjta dszã i cao na przidzeni Pana.
Cztani z Pierszgò Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Tesaloniczanw.

Bracynowie! Widno sã redujta, wcyg mòdlta sã! W kòdim pòonkù dzãkùjta, bò tak je wòl w Jezsu Christusu wedle waju. Dcha nie gasta, proroctwa nie bierzta letkò! Wsztkò badjta, a co je bln - to achtnita! Umikjta sã przed wsztczim, co chòc le wdw sã lch.

Sm Bg miru niech waju czsto do kùca ùswiãcyw, cob waji nienarszony duch, dsza i cao ùtrzima sã bez skaz na przidzeni najgò Pana Jezsa Christusa. Nen, co waju wzw, je wirny: Òn te tegò dokòn.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ
Iz 61, 1


Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pana je nade mn,
pòs miã gosc dobr nowinã ùbòdim.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
J 1, 6-8. 19-28


Swiãti Jan Chrzccl szkùje przidzeni Christusa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Jana.

Zjawi sã czowiek pòsny przez Bòga - miono jegò bo Jan. Przszed òn na swidczeni, eb zaswiadczc ò widze, eb wsztc przez niegò ùwierzl. Nie b òn widã, le b pòsny, eb zaswiadczc ò widze.

Tacz je swidczeni Jana. Czej dze wsel do niegò z Jeruzalemù kapanw lewitw ze zapitanim: „Chto t jes?”, òn wzn, a nie rzek ni, le rzek: „J nie jem Mesjaszã”. A gò sã zapitel: „Tej co? Jes t Elijaszã? „Òdrzek: „Ni, nie jem”.
„A jes t prorokã ? „Òdrzek: „Ni ! „Tej mù rzekl:
„Czim t jes? eb m mògl dac òdpòwisc tima, co naju wsel. Co t gdsz sm ò se? „Òdrzek: „J jem gos wòajcgò na pùstini: Proscta drogã Panu, jakno rzek prorok Izajsz”. A pòsaczic bl spòmidz farizeùszw.

stwiel mù zapitania, a gdel do niegò: „Czemù t tej chrzcysz, el nie jes ani Mesjaszã, ani Elijaszã, ani prorokã? „Jan jima òdpòwiedz tak: „J chrzcã wòd. A midz wama stoji Nen, jaczgò wa nie znajeta, chtren jidze za mn, jaczmù j nie jem wrt rozrzeszc rzemiszka kòle Jegò zandal”. No sã dzejao w Betanii, pò drdi stronie Jordanu, dze Jan chrzcy.

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

CZTANIA W ROKÙ C


Starm sã wierzc w to, e Bg je bliskò nas, e je w najim cym i e nas znaje miuje. Chcem w to wierzc, chòc
czasã ni mm na to wraznch dokzw. Naje czowiecz doswidczeni je wieleznaczn i biw milc. Ale el sã wschm w gãbi swòji dsz, tej mùszim przznac: Òn tu je.

Òdkdka Jezs przszed na zemiã, m wim jesz cos: e Bg je tim, chtren przchòdzy. Dwa wild mòment przidzeni: wceleni Bògò Sna Jegò przidzeni nazd we chwale prz kùcu swiata, a midz nima "nawiedzn", to znaczi spòtkania z Christusã w sakrametach, w sowie, wdarzeniach, w naszch bracynach, sostrzcach... W nym dniu, czej Christus przidze nazd, Bg widze ze swòjgò ukrcgò i òbjawi sã w jesz peniszim widze, nigle we wcelenim i w narodzenim. Ca naje c je danim prawie na to przidzeni Christusa nazd. I dlte nawetk ne kòmùdn dnie nie s tak dcht czsto cemn.PIERSZ CZTANI
So 3, 14-18a


Bg je strzd swòjgò ldu.
Cztani z Kndi proroka Sofniasza.

Wspiewiwj, Cro Syjosk, weze zakrziknij z redosc, Izraelu! Cesz sã i reduj z cagò srca, Cro Jeruzalem! Pn òdsn twòjch procmnikw, òdnk twòjch niedrchw: Krl Izraela, Pn, je strzd cebie, ju nie mdzesz sã bòjaa zgò.

W nym dniu rzek do Jeruzalemù: „Nie bj sã Syjonie! Niech nie sabn twòje rãce! „Pn, twj Bg je strzd cebie, Mòcrz, jaczi dw zbawieni. Òn sã ceszi i redje tob, òdnowi swòjã miotã, zakrziknie z ùcech, jak w dniu ùroczstgò swiãta.

To je sowò Bò.

PSALM RESPONSORIJNY
Iz 12Refren: Z redosc gosm, Bg je midz nama.

Hewò Bg je mòjim zbawienim, *
j zawierzã i nie mdã mi strachù.
Bò Pn je mòj mòc i piesni, *
Òn st sã dl mie zbawienim.

Refren.

A wa z ùcech mdzeta pòbira wòdã *
ze zdrojw zbawieni.
Chwaltae Pana, i wzewjta Jegò miona. +
Midz nrodama djta pòznac Jegò spraw, *
przpòminjta, e Jegò miono je widza.

Refren.

Spiewjta Panu, bò sprawi wild rzecz *
niech to mdze rozgoszon pò cai zemi.
Krzikj i wòj z redosc, mieszkackò Syjonu, *
bò wildi je strzd cebie Swiãti Izraela.

Refren.


DRD CZTANI
Flp 4, 4-7


Pn je bliskò.
Cztani z Lstu swiãtgò Pawa Apòsztoa do Filpianw.

Bracynowie! Ceszta sã widno w Panu; pòwtrzajã: ceszta sã! Niech wsztczima bdze znn waja dobrotlwòta; Pn je bliskò! Ò nico ju nadto sã nie jiscta, ale w kòdi sprawie waje prosb przedstawijta Bògù w mòdltwie i baganim z pòdzãkama!

A Bòi mir, co przewsziw kòden rozm, bdze strzg wajch srcw i msli w Christusu Jezsu.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Duch Pana je nade mn,
pòs miã gosc dobr nowinã ùbòdim.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ
k 3, 10-18


Swiãti Jan Chrzccl szkùje przidzeni Christusa.
Sowa Ewanielji wedle swiãtgò ukasza.

Czej Jan naùcz nad Jordanã, ldztwò gò sã pitao: „Tej c m mm robic? „Òn jima òdpòwid: „Chto m dwie sknie, niech jednã d temù, chtren ni m; a chto m jedzeni; niech jistno zrobi”. Przchdel t celnic, eb przjimnc chrzest, a gò sã pitel: „Ùczcelu, co m mm robic?”

Òn jima òdpòwid: „Nie bierzta nick wicy nad to, co wama je nakzn „. Pitel gò t nrze: „A m, co mm robic? „Òn jima òdpòwid: „Nikògò nie bijta ani nie krziwdzta, le òstanita prz swòjim zrbkù „A czej lud w nieùbtkù d i wsztc w duchù rozmiszll ò Janie, cz nie òn je Mesjaszã, òn tak rzek do wsztczich: „J waju chrzcã wòd; ale ju jidze mòcniszi òd mie, jaczmù j nie jem wrt rozrzeszc rzemiszka kòl Jegò zandalw. Òn waju mdze chrzcy Swiãtim Dchã ògniã. M Òn wiejado w rãce, eb òczszczc klepiszcze: psznicã zebierze do swòji zbòownic, a plew spli w nieùgasim ògniu”. Dw t wiele jinszch przestrzegw ldzm i gosy dobr nowinã.

To je sowò Pascz.

-------------------------------------------

Wierzã


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, sprawi, eb jesm bez ùstnkù skdel Tobie najã Òfiarã, + w jaczi zjiscyw sã ùstanowion przez Cebie krjamnota Eucharistji * i dokònyw sã czin naszgò zbawieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 1


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Przr. Iz 35, 4


Pòwidzta bòjcym: * Le smiao! Nie bjta sã! * Hewò nasz Bg przidze, eb nas zbawic.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Prosym Cã, naskawszi Bòe, + eb jes mòc tegò Sakrametu òczszczi naju z lchch znãtw i z pòdajnosc na zo * a przszkòw do nadchdajcch swiãt. Przez Christusa, Pana najgò.Pages: (1) 2 3 4 ... 6 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyraaj pogldy ich autorw. Administrator serwisu nie odpowiada za treci w nich zawarte.
Wyrnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002