artykuly-Pomerania - spis tre?ci 1985 - 1989
Losowe zdj?cie
esy-floresy z ognia
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Pomerania - spis tre?ci 1985 - 1989
Author: Andrzej Busler (anej13 at wp dot pl)
Published: 05.11.2006
Rating 5.16
Votes: 31
Read: 18060 times
Article Size: 175.67 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Spis tre?ci miesi?cznika "Pomerania" za lata 1985 - 1989

L.P Autor Tytu? Strona

Pomerania, 1985 rok, nr 1

1. Z doc. dr. hab. Brunonem Synakiem rozmawia Henryk Galus. Wchodzi?em w ?ycie z kompleksami. 1
2. Kazimierz Sopuch Wiosna 4
3. Zbigniew Gach Grzyb na kartuszu 6
4. Stanis?aw Janke Obrona przed miastem 8
5. Henryk Hewelt Wa?ë, tak?e s. 17 – Do nieba 9
6. (w.k.) (j.s.) V Spotkania Pelpli?skie 10
7. Edmund Puzdrowski Specyfika regionalna chrze?cija?skiej kultury Pomorza 11
8. Jaromira Labudda S? odecknienia. Wiersze 13
9. Edmund Szczesiak ?ladami Remusa. Tajemnice domu 15
10. Izabella Trojanowska Cud w Mirachowie 18
11. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c lëpi?c 20
12. Julian Zaborowski Fragmenty zapisków. Pokój i znowu wojna 22
13. W?adys?aw Zawistowski Powitanie jesieni 24
14. Zwi?zek z Pomorzem. Na pytania „Pomeranii” odpowiada Franciszek Mamuszka 25
15. Ks. Franciszek J. Wo?oszyk Wybryki dzieci?stwa 26
16. Jednym zdaniem 27
17. Stanis?aw Jank Weterynaria ludowa Kaszub. Oczna ?aba 28
18. Jerzy Afanasjew Zwyci??ca i zwyci??ony. Milcz?ce królestwo 30
19. Jerzy Samp „Rodzina kaszubska” o papieskim aeroplanie 31
20. Ryszard Landowski Dzura czë szpara 32
21. Stanis?aw Klein O. Ambro?y Wawrzyniec Lewalski 33
22. T. Bol. Nak?ad wyczerpany 34
23. Boles?aw Bork Koleczkowscy jubilaci 35
24. W.K. Seminarium w Hucie 36
25. (s.j.) Nagroda Romana Wróblewskiego 37
26. (B.P) Koncert czterdziestolecia 37
27. (Sz) Zjazd twórców ludowych 37
28. Ryszard Szwoch Pami?ci Walerii Felchnerowskiej 38
29. Stanis?aw Janke Witrzniô nowégo pokolenigo 39
30. Wies?awa Kwiatkowska „Chcia?abym nada? bezbolesny kszta?t ludzkiemu istnieniu” 41
31. Wojciech Kiedrowski Drodzy Czytelnicy 42
32. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia. III Geografia frazeologizmów: Wewn?trzne zró?nicowanie Kaszub (cz??? II) 43
33. (T. BOL.) Noty o ksi??kach 44
34. Listy, Kleka 45

Pomerania, 1985 rok, nr 2

1. Stefan Bieszk Wiersze 1
2. Tadeusz Bolduan Stan zdrowia Kaszubów 2
3. Stefan Pastuszewski W matni 3
4. Henryk Galus Szko?a na rozdro?u. Meandry 4
5. Ryszard Ciemi?ski Nie masz ch?opaka... 6
6. Marzena Burczycka - Wo?niak Miasto 7
7. Edmund Szczesiak ?ladami Remusa. Na ko?cu ?wiata 8
8. Marzena Burczycka - Wo?niak Exodus 10
9. Marek Skwiercz Nad sarkofagiem ksi???t 11
10. Tadeusz Bolduan Mariackie organy 12
11. Z dr. in?. Stefanem Richertem, sekretarzem Zarz?du G?ównego Zrzeszenia Rybaków Morskich rozmawia Zbigniew Gach. ?apa? wiatr w ?agle 15
12. Stanis?aw Janke Wod? w oczy 17
13. Zbigniew Gach ?ledzia naszego powszedniego 19
14. (S.J.) Us?ugowe przetwórnie ryb 20
15. Aleksander Celarek Pokona? przybój 21
16. Wojciech A. Cejnowa Poeta 22
17. (S.J.) Rze?biarz rybackiego trudu 23
18. Jerzy Samp Z ba?tyckich mitów. Mare Pigrum – Morze Leniwe 24
19. Urszula M?czka Do smantka 26
20. Zygmunt Milczewski Proboszcz Bernard Antoni ?osi?ski 27
21. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c lëpi?c (2) 29
22. Ks. Franciszek J. Wo?oszyk Fragment ksi??ki „Ogie? i ?zy”. Dom rodzinny 31
23. Julian Zaborowski Fragmenty zapisków. Wojenna tu?aczka 33
24. Marek Skwiercz Nowy konkurs recytatorski w ?ukowie 35
25. Ryszard Landowski Kulawi okunk 36
26. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia (8). Frazeologia kaszubska a inne gwary pó?nocnej Polski 37
27. Andrisów Gust Ze wspomnieniów (3). Chléwë 39
28. Ma?gorzata Ma?kowiak Kociewie w muzyce po raz drugi 40
29. Barbara Pisarek ?wi?to piosenki kaszubskiej 41
30. Henryk Galus Ch?opak ze Zbychowa 42
31. (S.J.) Pami?ci Szczepana Gracza 43
32. Kleka; Z ?ycia Zrzeszenia; Listy 44

Pomerania, 1985 rok, nr 3

1. Jerzy Sarota Kartki na zdrowie 1
2. Henryk Galus Licea: dla kogo i po co ? 2
3. Wojciech Wi?a G?os z bocznej ?awki 4
4. Stefan Bieszk Reduniô, Wda 6
5. E. Sz. Wieszanie domu kultury 7
6. Jestem Bëlôk z prapradziada. Z jubilatem Józefem Ceynow? gaw?dzi Zbigniew Gach 8
7. Kazimierz Ostrowski „Mo?e jesz d?ugo ostan? z Wami...” 10
8. Janusz Kowalski Proponuj? sp?yw kajakowy „?ladami Remusa” 13
9. Tadeusz Bolduan Zwi?zek z Pomorzem 15
10. Kreban z Milachowa Méstrowie kaszëbscziégo felietónu 16
11. (T.L) W br?zie i w pami?ci 18
12. Wojciech Jankie Nowe ksi??ki Jana Drze?d?ona 19
13. Ryszard Ciemi?ski Wspomnienie o Leszku Proroku 20
14. (s.j.) „Pami?ci bëlnëch Kaszëbów...” 20
15. (jot-ka) Szopki w Ratuszu Staromiejskim 21
16. Jerzy Kiedrowski Kol?dnicy w Strzelnie 22
17. W?adys?aw A. Drapella Przybysze z garbatego kraju 22
18. (T.L) „Bo nie jest ?wiat?o, by pod korcem sta?o...” 23
19. Jolanta Nitkowska Brod? zgol? i Polski doczekam 23
20. Julian Zaborowski Rok 1945 25
21. Ks. Franciszek J. Wo?oszyk Zapalona gromnica 26
22. Ryszard Landowski Szadi Tóna 28
23. Franciszek Fenikowski Dobranoc, Klabaternik, Krajobrazy 29
24. Józef Borzyszkowski Kroniki Józefa Jutrzenki Trzebiatowskiego 30
25. (W.K.) Zrzeszenie jesieni? i przed Dniami Kultury Pomorskiej 36
26. Jerzy Samp Per?y, ?zy i talizman 38
27. W?adys?aw Zawistowski Ba?? o Raduniu 39
28. Kazimierz Nowosielski O rygorze w sztuce, W parku 42
29. Z ?ycia Zrzeszenia; Listy; Kleka 43

Pomerania, 1985 rok, nr 4

1. (Z.G.) Za?lubiny z morzem 1
2. (S.J.) Wita?am genera?a Hallera. Wspomina Stefania ?ozi?ska 4
3. Edmund Szczesiak Zapad?e strony 5
4. Henryk Galus Zagubiony trend rozwoju 10
5. Kazimierz Nowosielski Miedzioryt Gda?ski 13
6. Ma?gorzata Czermi?ska Historia i region w prozie B?dkowskiego 14
7. Józef B?aszkowski Nie op?aca si? uczy? 17
8. Marzena Burczycka - Wo?niak Poczucie pi?kna; Sukcesja 18
9. (T.L.) Wie? zdewastowana 19
10. Stanis?aw Janke Inny 20
11. Edward Breza Imiona ksi???t pomorskich 21
12. Piotr Kotow Ból serca 22
13. Józef Borzyszkowski Kroniki Józefa Jutrzenki Trzebiatowskiego 23
14. Selim Chazbijewicz *** (nie mog? powiedzie?); *** (Ka?da rzecz obok) 26
15. Jerzy Samp Jak pogn?bi? hardych Gda?szczan 28
16. Marian Kochanowski O Etruskach nad Ba?tykiem 31
17. Ks. Franciszek J. Wo?oszyk Wywieziony z domu 33
18. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c zélnik 34
19. Andrisów Gust Stodo?a w przëbudówczi 35
20. Boles?aw Bork ???yce 36
21. Stanis?aw Jank Ostro pod w?os 38
22. Listy; Dary 39
23. Jan Drze?d?on Droga 40
24. Jan Data Bydgoszcz w 20 – leciu mi?dzywojennym 40
25. (ko) Dom kultury jak pa?ac 41
26. (s.j.) Wandry po Kociewiu 41
27. Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Noty o ksi??kach 42

Pomerania, 1985 rok, nr 5

1. Edmund Szczesiak W ma?ej wsi 1
2. Franciszek Fenikowski Szewc Makowskiego 4
3. Henryk Galus Zakamarki edukacji zawodowej 5
4. Edmund Puzdrowski W?drówka w utrudzeniu 7
5. Ryszard Karwacki Dwie powie?ci historyczne Lecha B?dkowskiego 8
6. Jerzy Samp Polowanie na ksi??k? 10
7. Zwi?zek Pomorzem. Na pytania „Pomeranii” odpowiadaj? Ryszard Ciemi?ski, Jan Trepczyk, Ks. Kazimierz Raepke 11
8. Jacek Chmarzy?ski *** (S?owo) 13
9. Jerzy Kiedrowski Portrecista morskiego ?ywio?u 14
10. (jot-ka) Kaszubski Uniwersytet Ludowy 15
11. Zbigniew ?akiewicz Biedna Sylfida 16
12. Zygmunt Bukowski Naparstek ciszy 17
13. Józef Borzyszkowski Stefan Bieszk (1895 – 1964) – dzia?acz i poeta kaszubski 18
14. Jan Rompski Nad groba 21
15. Stanis?aw Janke Na Gapiej Górze i gdzie indziej 21
16. Jaromira Labudda Klucz 23
17. Wojciech Kiedrowski Casus Sul?czyna 31
18. (T. Bol.) Noty o ksi??kach 33
19. Jerzy Samp Imperium czerwonych kar?ów 34
20. Dni Kultury Pomorskiej 36
21. Ks. Franciszek J. Wo?oszyk W Gimnazjum w Ko?cierzynie 43
22. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c zélnik 44
23. Edward Breza Kosi(e)dowski 45
24. Andrzej Janusz Rozszerzajmy dzia?ania 46
25. (T.L.) „Niez?a ziemia to by? musi, kiedy takie ludzi rodzi...” 46
26. ZY-GA Imi? i sztandar Mieroszyna 47
27. Natalia Go??bska Od szopki do horyzontu 48
28. Tadeusz Lipski Jantarowe strofy Kochanowskiego 49
29. Jerzy Treder II. Frazeologia kaszubska a kociewska 50
30. Stanis?aw Jank Mielone kolce je?a 51
31. Kleka 52

Pomerania, 1985 rok, nr 6

1. Edmund Szczesiak Trwanie 1
2. Jestem konstruktywist?. Z rektorem Uniwersytetu Gda?skiego prof. dr. hab. Karolem Taylorem rozmawia Henryk Galus 3
3. Janusz Kowalski Park Krajobrazowy „Dolina S?upi” 5
4. Ró?a Ostrowska Wyspa 8
5. Izabella Trojanowska Ró?y klimat wdzydzki 9
6. Bp. Ignacy Tokarczuk Trudny pocz?tek – Ziemia L?borska 11
7. (s.j.) Zdrada 12
8. Ali Mi?kiewicz Tatarzy na Pomorzu 13
9. Józef Borzyszkowski Fotografie rodzinnne Czarnowskich 16
10. Franciszek Fenikowski Modlitwa; L?k i dr?enie 23
11. Jan Walkusz Gdyniô; Przës?ga na witro; ?ebë blisko nie bë?o dalek 24
12. Eugeniusz Go??bk Rebocy dzé? 25
13. Stanis?aw Janke Z dala od szosy 26
14. Listy 27
15. Jerzy Samp Pod ?aglami na rajsk? wysp? 28
16. Andrisów Gust Mieszkania frijkowe 30
17. Jerzy Treder Frazeologia kaszubsko – kociewska a inne regiony pó?nocnej Polski 31
18. Edward Breza Nazwisko Klebba, Kleba 32
19. Dni Kultury Pomorskiej 33
20. Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka 36

Pomerania, 1985 rok, nr 7

1. Zbigniew Talewski Prze?y?em to samo 1
2 Edmund Szczesiak Przesz?a burza 3
3. (s.j.) „Gdzie jest Balbina” 6
4. Stolemy ‘85 7
5. Ja?eli cz?owiek nie jest letni. Z prof. Romanem Wapi?skim rozmawia Henryk Galus 7
6. Obraz Kaszubów w oczach rodaków i w?asnych. Oprac. ZY-GA 12
7. Jerzy Samp „Zakl?ta stegna” zaprasza dzieci. Bajki kaszubskie 17
8. Eugeniusz Go??bk Rozmiszlania o ku?szce 21
9. Boles?aw Bork Piekie?ko 23
10. Tadeusz Krzysztof Kaszubska ?egluga handlowa Rewy 23
11. Jolanta Mitros Realizm z g??bi dobyty 25
12. (T. Bol.) Noty o ksi??kach 26
13. Bogus?awa Labudda Roczëzna 27
14. Jerzy Stencel Uga, T?skonota 29
15. Ryszard Landowski Kole Gód 29
16. Ks. Leon Kuchta Mies?c zélnik 30
17. Jerzy Treder Frazeologia kaszubsko – kociewska a po?udniowa Polska 31
18. J.B. Pami?ci Eugeniusza Chru?cickiego 33
19. Listy; Kleka; Z ?ycia Zrzeszenia 34

Pomerania, 1985 rok, nr 8

1. Integracja i konflikt. Z dr. Markiem Latoszkiem rozmawia Henryk Galus 1
2. Jaromira Labudda *** (na charnicë); *** (Nie je wôrt) 5
3. Edmund Szczesiak Wiatry zmienne 6
4. Jerzy Stencel Moja Dola 8
5. Zygmunt Bukowski Wiersze 9
6. Eugeniusz Go??bk Krëjamnote alchemiji 10
7. Wanda Kiedrowska W wiejskich op?otkach 11
8. Odblask tamtych dni. Z Boles?awem Machutem rozmawia Edmund Szczesiak 13
9. (W.K.) Powspominajmy w czas jubileuszu 16
10. Zbigniew ?akiewicz Stulo czyli cz?owiek sztuka 17
11. Vagn Steen To, co pami?tamy w s?owach; Nastrój potrafi skoczy? 19
12. Andrzej G?sioriowski Józef Gierszewski – komendant „Gryfa Pomorskiego” 20
13. Józef Milewski Szlakiem Kociewiaków po Powstaniu Warszawskim 23
14. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. 26
15. Edward Breza Nazwa Z?a Wie? jest dobra 27
16. Wojciech Ceynowa ?ëcé 27
17. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia (13) 28
18. Stanis?aw Janke Gejzery wyobra?ni 29
19. ZY-GA ?mierdz?ca sprawa 30
20. Janusz Kowalski Pocz?tki ogrodów dzia?kowych 31
21. Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Listy 31

Pomerania, 1985 rok, nr 9

1. Roman Wapi?ski Elity polityczne wobec Pomorza i ruchu kaszubsko – pomorskiego 1
2. Tadeusz Bolduan List do uczestników XII Spotka? 4
3. Kazimierz Sopuch (Jak dawno...) 5
4. Jerzy Samp Kolebka i mogi?a 6
5. Pawe? Zbierski Szloch Jeziora Wdzydzkiego 9
6. Zdzis?aw Ossowski (ostatnia noc) 9
7. Boles?aw Fac O kaszubskich w?tkach w twórczo?ci Güntera Grassa 10
8. Edmund Szczesiak Czajka 12
9. Stanis?aw Janke Obserwator 13
10. Henryk Galus Warto?? wykszta?cenia 15
11. Z d?ugiej chwili. Z Julianem Zaborowskim rozmawia Edmund Szczesiak 18
12. Pi?? dziur w jednej dziurze. Z Ryszardem Landowskim rozmawia Stanis?aw Janke 19
13. Ryszard Landowski Sprôwczi Sm?tka 20
14. Edmund Puzdrowski Stryjec wspania?y 21
15. Tadeusz Lipski Krzy? 22
16. Jerzy ?ysk Zabrónióm ce; Nëkóm we wid 22
17. Ewa Czerniakowska S?owniki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza 23
18. Tadeusz Krzysztof Armator kaszubski Klemens D?ugi 25
19. Ryszard Landowski Glëna 26
20. T.L. Sobótka AD 1985 27
21. Eugeniusz Go??bk ?ëcé, technika, kné?czi 27
22. Marek Cybulski Wspomnienia belfra 28
23. Wojciech Wi?a Mapa kultów religijnych 28
24. Boles?aw Bork Marchowsczié Jezora 29
25. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia (14) 30
26. Kleka; Z ?ycia Zrzeszenia 31
27. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. 32
28. E.Sz. Siekier? i no?em 34

Pomerania, 1985 rok, nr 10

1. Edmund Puzdrowski Trzeci z M?odokaszubów 1
2. Jan Bo?ychowski Nieco faktów, ?adnej plotki 4
3. Wojciech Kiedrowski Na 150 – te urodziny 8
4. Izabella Trojanowska Czytelnicy „Pomeranii” 9
5. Abdon Stryszak Wzmocni? kr?gos?up 13
6. Sk?d bije ?ród?o przysz?o?ci. Z doc. dr. hab. Józefem Borzyszkowskim rozmawia Henryk Galus 14
7. Stanis?aw Sierko Rze?bienie twarzy; Dzieciom Priama 18
8. Jaromira Labuda Wdôr; Cz?dë roku 19
9. Anna ?ajming Czerwone Ró?e 20
10. Ryszard Landowski Grëbi Ka?ik 22
11. Roman Wapi?ski Elity polityczne wobec Pomorza i ruchy kaszubsko - pomorskiego 23
12. Kazimierz Ostrowski Krajobraz na sprzeda? 26
13. Stanis?aw Janke Protest 29
14. ZY-GA Pierwej si? skrzykn?li 30
15. Zbigniew Gach Cha?upot ?agli 31
16. Zygfryd Prószy?ski Muzeum Ziemi Puckiej 32
17. Ankieta „Pomeranii” 32
18. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich 33
19. Jerzy Samp Wieczne dalej 34
20. Jan Zbrzyca Stygmaty jesieni 36
21. Stanis?aw Pestka Sm?tk – duch ?alu i grozy 37
22. Eugeniusz Go??bk Zwierzi?c 38
23. Jerzy Stencel Podarenk 39
24. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia 40
25. Kleka; Z ?ycia Zrzeszenia, Listy; Noty o ksi??kach 42
26. Edmund Szczesiak „?ycie i przygody Remusa” po francusku 46

Pomerania, 1985 rok, nr 11

1. Zbigniew Gach Jeden z Wiela 1
2. Zygfryd Prószy?ski Puckie cmentarze 3
3. Zygmunt Bukowski W listopadowy dzie? 4
4. (T. Bol.) Owoc wspó?pracy 4
5. Stanis?aw Janke Galeria Sulmin 5
6. Marek Skwiercz By? studentem 6
7. Anna ?ajming Czerwone ró?e 7
8. Jan Wespa *** (Hej Kaszuby, Kociewiaki) 9
9. Zbigniew Gach Swojsko?? i medycyna 10
10. Roman Wapi?ski Elity polityczne wobec Pomorza i ruchu kaszubskiego (3) 11
11. ZY-GA Czy praca niszczy fantazj? 13
12. ?yczenia na 150 urodziny „Pomeranii” 15
13. Jan Walkusz Czas zbudzëc anio?a; Séwôrz s?owa 16
14. Jerzy ?ysk Zbrônióm ce 16
15. Stefan Bieszk Moje Kaszëbë 16
16. Jerzy D?browa Mostnik i S?owi?cy 17
17. Selim Chazbijewicz Pami?tnik jasnowidza; My?lenie symboliczne 17
18. Agnieszka Bie?kowska Szko?a g?uchych po wojnie 18
19. Franciszek Fenikowski Czarny Pu?kownik 19
20. Jerzy Samp Madonna na spienionej fali 20
21. Andrzej Buller Wódz gdy?skich hercerzy 23
22. Ewa Czerniakowska „Druch” i jego redaktor 25
23. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c rujan 26
24. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia 27
25. Tadeusz Lipski Nad i pod poprzeczk? 28
26. Andrisów Gust Uprawë polowé 29
27. Ryszard Landowski Zmogni?cie diôb?a 30
28. Z ?ycia Zrzeszenia; Listy; Noty o ksi??kach 31
29. E.SZ. Trzy zmory 33

Pomerania, 1985 rok, nr 12

1. X. Janusz St. Pasierb Bo?e Narodzenie 1
2. Zygmunt Bukowski Wigilijne powroty; Grudniowy zmierzch; Zadymka 2
3. Henryk Galus Temat: Gda?sk do roku 2000 3
4. Jerzy Samp Patronka morzan 5
5. Edmund Szczesiak Zakl?ty zamek 7
6. Zbigniew Gach Anna 10
7. X. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich 12
8. Pawe? Dzianisz Przypomnienie Wickowej cytry 13
9. Józef Borzyszkowski „Druhna Pomorska” i jej twórca... 14
10. Anna ?ajming Czerwone ró?e (3) 20
11. Karl H. Bolay Moja matka 23
12. Stanis?aw Janke Poeta w miasteczku 23
13. Ryszard Ciemi?ski Reporta? z szorstkiego kraju 24
14. Stanis?aw Janke My kolejarska bra? 24
15. (SZ) Ods?oni?cie popiersia Tomasza Rogali 25
16. Czes?aw Skonka Sobieszewski O?rodek Wincentego Pola 25
17. Aleksander Jurewicz *** (Nieprawdopodobnie trze?we); Polonez; Macierzy?stwo 26
18. Edmund Szczesiak Duch oceanu; Kochanica Magda 27
19. Andrisów Gust Orzba (Ze wspomnieniów) 28
20. Benedykt Karczewski Koscérznie na 700 - lece 28
21. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Noty o ksi??kach 29
22. Leon Heyke Nowé spiewé; Swiat kaszëbsczi; B?odzi czas 34
23. (s.j.) W Nowym Dworze. Ho?d Leonowi Heyce 34
24. Indeks zawarto?ci „Pomeranii” za rok 1985 35

Pomerania, 1986 rok, nr 1

1. Tadeusz Skutnik Troch? ciep?o, troch? cierpko 1
2. Eugeniusz Go??bk Pozdrówk od Stôrégo Roku 3
3. Erwin Kruk Prawda; Wizyta w szpitalu; Czy ?ycie zawróci?o ich; Niewinna; Nadzieja; Mia?em urodziny; Nagle patrzysz, wo?asz 5
4. Edmund Szczesiak Cienie nad Niechwaszczem 7
5. Zbigniew Gach Na pustkach 9
6. (W.K.) W Borowym M?ynie 11
7. Prze?ywane i nazwane. Z Tadeuszem Lipskim rozmawia Edmund Szczesiak 13
8. Konrad Ciechanowski Zas?u?eni, ale czy Pomorzanie? 15
9. ZY-GA Wielki Anastazy 17
10. Anna ?ajming Czerwone ró?e (4) 18
11. Andrisów Gust P?ëdzi i brónë 20
12. Wiktor Pepli?ski „Pomerania” w latach 81 - 85 21
13. Uchwa?a Zarz?du G?ównego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego w sprawie miesi?cznika „Pomerania” 23
14. Stanis?aw Pestka W zwierciadle beletrystyki 25
15. Franciszek Fenikowski *** (Pustka) 27
16. Zbigniew Gach Historia o?wietlona witra?em 29
17. Henryk Galus Polska my?l polityczna 31
18. Ryszard Landowski Trusë 33
19. Boles?aw Bork Bieszkowicczié jezora 33
20. Listy 34
21. Edward Breza Nazwiska: Bura?t, Kolant, Kubant, Rybant 35
22. Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Dary 36

Pomerania, 1986 rok, nr 2

1. Boles?aw Fac „Psie lata” – nast?pna powie?? Güntera Grassa 1
2. Edmund Szczesiak Znaki z kamienia 2
3. Zbigniew Gach Bunkrarze 4
4. Kazimierz Ostrowski Powróci? w m?odo?? 6
5. Józef Milewski Pelplin 8
6. W?adys?aw Szulist Publikacje Al. Rekowskiego o kanadyjskich Kaszubach 9
7. Jerzy D?browa Kaszubski kancjona? Szymona Krofeya 9
8. Eugeniusz Go??bk Knéra a tobacziéra 10
9. Stanis?aw Janke Hopowianie 11
10. Leszek Orwid - Pluta Epitafium; Na szkle malowane 12
11. Izabella Trojanowska Na nartach 12
12. Tadeusz Chrzanowski Kultura artystyczna Pomorza 14
13. Edmund Puzdrowski Aktualny stan literatury kaszubskiej 16
14. Stanis?aw Janke Nowé wiersze 17
15. Henryk Galus Refleksje z Wdzydz 18
16. Stanis?aw Pestka W zwierciadle beletrystyki 20
17. Stanis?aw Sierko Zapotrzebowanie na ?wie?e wiersze 22
18. Ryszard Landowski Sysôl 23
19. Tadeusz Bolduan Trybun Kaszubów 24
20. Jerzy Samp Powracaj?ce monstrum 27
21. Zdzis?aw Ossowski Wiersze 28
22. Ks. Leon Kuchta Mies?c lëstopadnik 29
23. Anna ?ajming Czerwone ró?e 30
24. Roman Wróblewski Powroty 32
25. (s.j.) Jak pracuj? nasze oddzia?y? 33
26. Henryk Galus Rzecz o trwaniu 34
27. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia (17) 35
28. Anastazja Wysocka Przóde w naji wsë 37
29. Dni Kultury Pomorskiej; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Listy 38

Pomerania, 1986 rok, nr 3

1. Edmund Szczesiak Ber?o królewianki 1
2. Józef Borzyszkowski Mentalno?? Pomorzan a wzorce osobowe inteligencji 1
3. Laureaci „Skry Ormuzdowej” ‘86 2
4. Henryk Galus Kultura Pomorza. Na marginesie pewnej publikacji 6
5. Maria Paj?kowska Kruszki; Kamyszki; Jak bursztyny; Uczba; Zakruszki 8
6. Izabella Trojanowska Zaproszenie do Pucka 9
7. Zbigniew Gach Kostucha 11
8. Jerzy Samp Gda?ska masakra i krwawa woda 13
9. Tadeusz Chrzanowski Kultura artystyczna Pomorza. Szkic problematyki (doko?czenie) 15
10. Józef Borzyszkowski Pie?niarz z ziemi i jezior 17
11. Wincenty Rogala Weselnô mowa dru?bë 20
12. Stanis?aw Janke Czerwiony deszcz 21
13. Anna ?ajming Czerwone ró?e (6) 22
14. Pst.!!! Sk?d my to znamy? 23
15. X. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. 24
16. Artur Bok - Szwabowicz ?eba; Argonauci 25
17. (B.P) Co dalej z Konkursem Piosenki Kaszubskiej 25
18. Marek Cybulski i (T.L) Kaszubskie jase?ka 26
19. (s.j.) Rado?ci i dziwy 26
20. Friedhelm Hinze Jeszcze o pomorskich nazwiskach 26
21. Ryszard Landowski N?cénié Starégo Kriwkôla 27
22. Stanis?aw Janke Kartuski snycerz 28
23. Anna Gostomska Album niespe?nionych oczekiwa? 28
24. Edward Breza Zas?ugi prof. Bogus?awa Moronia dla Pomorza 29
25. Jerzy Treder Kaszubska frazeologia (18) 30
26. Z ?ycia Zrzeszenia; Dary; Noty o ksi??kach; Kleka; Listy 32

Pomerania, 1986 rok, nr 4

1. Henryk Hinz Karnowski a regionalizm jako forma emancypacji cz?owieka 1
2. Józef Borzyszkowski Jan Karnowski w?ród Kaszubologów 2
3. Józef Borzyszkowski Spu?cizna Karnowskiego z czasów Ko?a Kaszubologów 8
4. Jan Karnowski Do M.K. 9
5. Jan Karnowski Konieczno?? i potrzeba zajmowania si? rzeczami kaszubskimi 10
6. Jan Karnowski Rewijô Mestwinowa 12
7. Henryk Hinz „Brusy i okolice” 12
8. Zbigniew Gach Brusoida 14
9. Kazimierz Ostrowski Szkic ze starej stegny 16
10. Bëc poet?. Z Alojzym Naglem gôdô Stanis?aw Janke 19
11. O Zrzeszeniu i naszych sprawach mówi?: Józef Formela, Zygmunt Miotk i Józef Brzezi?ski 20
12. Marek Nowacki Nowe filmy o Kaszubach. ?ycie i przygody Majkowskiego 21
13. Nagroda Andrzeja Czerwiakowskiego 22
14. Zbigniew Gach Weltrowscy 23
15. Anna ?ajming Czerwone ró?e (7) 25
16. Jerzy Samp Wiatr w oczy 27
17. Tadeusz Lipski Bogaci przesz?o?ci? 28
18. Jerzy Szukalski O przyrodzie Pojezierza Kaszubskiego 29
19. Henryk Galus Raport z Pomorza dla sejmu RP 30
20. Anna Gostomska Oliwa sercu bliska 30
21. Ryszard Landowski Nad?i Ad?i 31
22. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia, Dary; Kleka; Noty o ksi??kach 32

Pomerania, 1986 rok, nr 5

1. Donald Tusk Królestwo ludzi wolnych 1
2. Stanis?aw Janke Przez pi?? pokole? 3
3. Henryk Galus Szko?a i region 4
4. Andrzej Schmidt Pami??; Wigilia 5
5. Zbigniew Gach Akcja „D” 6
6. Józef Ceynowa Budzenie rado?ci 8
7. Boles?aw Bork Tolerancja – rzecz podstawowa 9
8. Janusz Kowalski Zapraszamy na I Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa” 10
9. Edmund Szczesiak Sp?yw odb?dzie si? 11
10. Henryk Hewelt Jastrë 11
11. Stanis?aw Janke Byli?my w Krakowie 12
12. Jerzy Samp Gdy potrzebny by? m?ciciel 13
13. Anna ?ajming Czerwone ró?e (8) 15
14. Günter Grass Psie lata. T?umaczenie: S?awomir B?aut 17
15. Aleksander Jurewicz Nagle 21
16. Zbigniew ?akiewicz ?wi?ty ogie? 22
17. Bogumi?a Cirocka Gdy zwyci??a dobro 23
18. Józef Borzyszkowski Pomorze o zabytkach. Puck 24
19. Zygmunt Milczewski Ko?ció? katolicki w latach okupacji w powiecie morskim 25
20. Andrisów Gust Uprawë polowé 26
21. (Lew) „Harmonia” ?piewa ju? 65 lat 27
22. Boles?aw Bork ?ësô bania 28
23. Ewa Czerniakowska Dodatki do prasy pomorskiej (do 1939 roku) 29
24. Ks. Leon Kuchta Mies?c godnik 32
25. Izabella Trojanowska Jar Raduni 33
26. Listy; Noty o ksi??kach 33
27. Jerzy Treder Ostatni tom „S?ownictwa kociewskiego” B. Sychty 35
28. Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka 37

Pomerania, 1986 rok, nr 6

1. Jacqueline Dera - Gilmeister Francuskie przygody Remusa 1
2. Edmund Szczesiak Ptak bo?y 1
3. Jacqueline Dera – Gilmeister Kraina w?drownego sprzedawcy 6
4. Andrzej Bukowski Wokó? encyklopedii „Literatura Polska” 7
5. Tadeusz Skutnik Teraz ca?kiem cierpko 10
6. Józef Borzyszkowski Jeszcze o „Zas?u?onych Pomorzaninach w latach II wojny ?wiatowej” 13
7. Konrad Ciechanowski W odpowiedzi panu doc. dr. hab. Józefowi Borzyszkowskiemu 13
8. Dary 13
9. Zdzis?aw Ossowski Ruina? 14
10. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich 17
11. Józef Borzyszkowski W?odziemierz Wnuk i „Górale za wielk? wod?” 18
12. Günter Grass Psie lata (2). T?umaczenie S?awomir B?aut 19
13. Stanis?aw Esden - Tempski Gda?sk si? rozkapla 23
14. Marzena Burczycka - Wo?niak Wolno?? my?li; Z?o 23
15. Stanis?aw Janke Zniewolenié 25
16. Zbigniew ?akiewicz ?wi?ty ogie? (2) 26
17. Józef Milewski Czersk 30
18. Zbigniew Gach Jest! 31
19. Pawe? Huelle Kaszuby, *** (Nad Tob? smutna) 34
20. Zbigniew Talewski Nie tylko chcie? 35
21. Henryk Hewelt Kwiôtk 36
22. Mac?tko Uld?i; Do lepszégo s? mô 37
23. Dni Kultury Kaszubskiej – Pomorskiej; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Noty o ksi??kach 38

Pomerania, 1986 rok, nr 7

1. Henryk Galus Zbiorowo?? wobec zagro?enia 1
2. Edmund Szczesiak Nad jeziorem 2
3. Henryk Galus Kaszubi dzisiaj 4
4. (hg) Medal Stolema 6
5. Jerzy D?browa - Januszewski Noc nad Jeziorem Gwiôzde 8
6. H.G. Kronikarz rodzimej wsi 9
7. Albert Patock Kronika Strzelna 9
8. Stanis?aw Janke O?ywiciel 12
9. Stefan Fikus Refleksje z dzia?alno?ci 13
10. Ryszard Ciemi?ski Odej?cia, oddalenia i adresy 13
11. Marian Fryda Bartnicy na Gochach 15
12. Józef Borzyszkowski Ostatnia ksi??ka Stanis?awa Rosponda 17
13. Günter Grass Psie lata. T?um. S?awomir B?aut 19
14. Pawe? Dzianisz Poruszy? wiatr od morza... 23
15. Zbigniew ?akiewicz ?wi?ty ogie? (doko?czenie) 24
16. Jerzy Afanasjew Wrony; Noc 26
17. Ryszard Landowski Biôtka 28
18. Anna ?ajming Czerwone ró?e 29
19. Izabella Trojanowska Przez Mirachowskie Lasy 31
20. Ewa Czerniakowska Stulecie „Gazety Olszty?skiej” 32
21. Andrzej G?siorowski B??dy i znaczne uproszczenia 33
22. Listy 34
23. Edward Breza O pomorskim nazwisku Nagel i innych sematycznie podobnych 35
24. Marek Cybulski Dawne obrz?dy i obyczaje wed?ug Ody?ca 36
25. Bogumi?a Cirocka „I b?d? nadal jak dot?d pomaga? biednym ludziom...” 36
26. Ryszard Landowski Wezgódka 37
27. Andrisów Gust ??czi; nieu?etczi, drod?i 38
28. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich 38
29. Kleka; Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Dary 39

Pomerania, 1986 rok, nr 8

1. Edmund Szczesiak Na grzyby 1
2. (s.j.) Stacja B?k! Grzybiarze wysiada?! 1
3. Konrad Turzy?ski Lata znajomo?ci z B?dkowskim 1
4. Jaromira Labudda Cierz cernisty; Nieznajemny 3
5. (tb) Order Zas?ugi dla Neureitera 5
6. Roman Landowski Powstrzymaj g?os ostatniego dzwonu 6
7. Alojzy Budzisz Na grzëbë 10
8. Ryszard Landowski Grzëbitwa 11
9. Brunon Chmielewski Zrzeszenie w Pelplinie 11
10. Zbigniew Gach Pupulek 12
11. Stanis?aw Janke Wie? na kamieniu 13
12. Abdon Stryszak Inspiracja przesz?o?ci? 15
13. To?samo?? regionalna Kaszubów bytowskich. Z Jadwig? Kucharsk? rozmawia Izabella Trojanowska 18
14. Günter Grass Psie lata (4). T?um. S?awomir B?aut 19
15. (T. Bol.) Noty o ksi??kach 22
16. Anna ?ajming Czerwone ró?e (10) 23
17. Edmund Puzdrowski Pozna?skie pisanie po kaszubsku 26
18. Józef Szmyt Zalecenio do czetanio; Witajta Kaszebi! 26
19. Pawe? Dzianisz Kaszubski kapelan kaphornowiec 27
20. (Res.) Jeden rytm 29
21. Jan Zbrzyca By czas nie by? pustkowiem 30
22. Zygmunt Rhode Fabryka w pejza?u wsi 32
23. Ewa Czerniakowska O pocz?tkach prasy codziennej w Czersku 33
24. ZY-GA Gda?sk stolic? Kaszub? 34
25. Izabella Trojanowska Szkice s?owi?skie 36
26. Dni Kultury Kaszubsko - Pomorskiej 38
27. Uchwa?a Zarz?du G?ównego ZK-P z dnia 7 czerwca 1986 r. w sprawie Dni Kultury Kaszubsko - Pomorskiej 39
28. (s.j.) Festyn rodnej mowy w Chmielnie ; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Listy; Dary 40

Pomerania, 1986 rok, nr 9

Izabella Trojanowska Kaszubska królowa
1. Sobótka (T.L. – Na pohybel wied?mom; ZY-GA – W Jastarni beczka w gór?; I. Trojanowska – Sobótka po szymbarsku) 1
2. Jan Trepczyk Kaszëbskô Królewô 3
3. Badania ucz? skromno?ci. Z prof. Wac?awem Ody?cem rozmawia Henryk Galus 4
4. Edmund Szczesiak ?ladami Remusa. W Kniei 6
5. Zbigniew Gach Epilog (Japan – 10) 8
6. Stanis?aw Sierko Wiersze 10
7. Kazimierz Ostrowski Ogarn?? wzrokiem i my?l? 11
8. Irena Zakidalska, Bogus?aw Marciniak ?eba w oczach socjologa 13
9. Jerzy Treder Profesor Hubert Górnowicz (1922 – 1986) 15
10. Jan Labuda Na str?dze; Na bôce (s. 21) 16
11. Günter Grass Psie lata (5). T?um. S?awomir B?aut 17
12. Boles?aw Fac Okrutna bajka ko?czy si? w Matarni 20
13. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich 22
14. Anna ?ajming Czerwone ró?e (11) 23
15. Jerzy Samp Gda?ski dykcjonarz 26
16. Miros?aw Fudzi?ski Godfryd Ossowski 27
17. T. Bol. Noty o ksi??kach 28
18. Andrzej G?siorowski Nieznane dokumenty dotycz?ce „Batalionu Odra” 29
19. Izabella Trojanowska Szkice s?owi?skie (2) 31
20. Tadeusz Oracki Jeszcze o pami?tnikach ks. Dembie?skiego 32
21. Aleksander Majewski Gin? znaki dawnych powodzi w Gda?sku 34
22. Edward Breza Obja?nienia mo?liwe, jednak nie jedyne 34
23. Z ?ycia Zrzeszenia; Dary; Listy; Kleka (tak?e 11) 35

Pomerania, 1986 rok, nr 10

1. Edmund Puzdrowski By? to znaczy nazywa? 1
2. Marek Latoszek Gda?sk a Kaszuby w oczach socjologa 1
3. H.G. 80 lat Muzeum we Wdzydzach 6
4. Anna Kwa?niewska, Tadeusz Sadkowski Idea Gulkowskich ci?g dalszy 7
5. Henryk Galus Prognoza Osma?czyka 9
6. J?zyki i kultury zagro?one. Rozmowa Henryka Galusa z Jean - Jacquesem Furerem 11
7. Jerzy D?browa Jubileusz Pomorskiej „T?czy” 13
8. Pawe? Dzianisz Babi Dó? 15
9. Stanis?aw Janke Z muzyk? i s?owem drukowanym 16
10. Jolanta Nitkowska Uk?adanie sagi 17
11. Wac?aw Pomorski Trwanie; Meble; Odpowiedzialno??, Nadzieja 19
12. Günter Grass Psie lata. T?um. S?awomir B?aut 20
13. Anna ?ajming Czerwone ró?e 22
14. Marian Kwapi?ski Portret czy bogini? 24
15. Ryszard Landowski Grzém w Gostomku 25
16. Józef Borzyszkowski ?ycie i dzie?o kaszubskiego malarza Kazimierza Jasnocha 26
17. Ks. Leon Kuchta Na tcz? gbura 33
18. Jan Wyrowi?ski Swojszczyzna Jana Karnowskiego 35
19. Tadeusz Lipski Od regionalizmu do uniwersalizmu 36
20. Konrad Ciechanowski Oni byli w Wehrmachcie 38
21. (T. Bol.) Noty o ksi??kach; Dary 40
22. Ok?. Res. Twórcy ludowi Królowej Kaszub (doko?czenie z ok?adki) 4

Pomerania, 1986 rok, nr 11

Anna Ko?cielecka Bernard Chrzanowski znów na kaszubskim brzegu 1
1. Konrad Ciechanowski Polacy z Pomorza w Wehrmachcie 1
2. Po wybojach, ale naprzód. Dyskusja redakcyjna w opracowaniu Edmunda Szczesiaka 3
3. Stanis?aw Janke Ponad codzienno?? 5
4. Maria Paj?kowska Fascynacje i niepokoje 8
5. (s.j.) „Wasz k?sek ziemi pokocha?em” 9
6. Janusz Kowalski Po I Kaszubskim Sp?ywie Kajakowym „?ladami Remusa” 10
7. Jolanta Nitkowska Uk?adanie sagi 12
8. Stanis?aw Janke U króla Augusta w Brzozowie 15
9. (s.j.) Gaw?dy nad Jeziorem Wielewskim 15
10. (M.T.) O?niwinë ‘86 16
11. Günter Grass Psie lata. T?umaczenie Stanis?aw B?aut 17
12. Jerzy Samp Z Wyspy Spichrzów ku Królewskiej Drodze 21
13. Izabella Trojanowska Szkice s?owi?skie 22
14. Irena Zakidalska, Bogus?aw Marciniak Rodzina w ?ebie 24
15. Gertruda Skotnicka Zakl?t? stegn? w g??b Kaszub 26
16. Jan Lipuski Niepoprawny Hipolit 27
17. Ma?gorzata Czerniakowska Nauczyciel Jana Heweliusza 28
18. Najary Malarstwo Teodory Gulkowskiej 30
19. (w.j.) Jan Pawe? ?ukowicz w Chojnicach 31
20. Kazimierz Ostrowski Pami?ci godzien 31
21. Marek Cybulski Sierakowskie dzwony 32
22. Boles?aw Bork Pop?awnik 32
23. Andrisów Gust Kopanié torfu 33
24. E.B. Naukowe uj?cie frazeologii kaszubskiej 34
25. Dni Kultury Kaszubsko – Pomorskiej; Z ?ycia Zrzeszenia; Listy; Dary; Kleka 34

Pomerania, 1986 rok, nr 12

1. 70 urodziny profesora Gerarda Labudy 1
2. Henryk Galus Podmiotowo?? 2
3. Inne spojrzenie. Z Mari? Kope? rozmawia Edmund Szczesiak 3
4. Zbigniew Gach Zwarcie na remis 5
5. Stanis?aw Pestka Czarowé ogniszcze rodny mowë 7
6. Jan Lipuski IX Seminarium Kaszëbsczié 9
7. Marek Latoszek Czy „Socjologia Ziem Zachodnich” jest znów obecna? 10
8. Jerzy Samp Na przekór kl?twie 12
9. Edwin Rozenkranz Czar i czary Sydonii Borkówny 14
10. Jerzy ?ysk Dwiérze; Stegna 15
11. Bernard Szcz?sny Takie by?y pocz?tki 16
12. (Sz) Kaszubskie portrety Mokwy 19
13. Stanis?aw Janke Zwónë s? czëc; Kol naji ju tak je (s. 40) 21
14. Edmund Puzdrowski Paciorek; *** (Mamy ju? po) 22
15. Günter Grass Psie lata (8) 23
16. Kazimierz Ickiewicz W?adys?aw Kirstein – wspó?czesny Kolberg Pomorza Gda?skiego 27
17. Edward Breza Status kaszubszczyzny rozwa?any od nowa 28
18. (Sz) „Alfabet kaszubski” – film o trwaniu 29
19. Jerzy Samp O partaczach, papierniach i czarnych krzy?ach (Gda?ski dykcjonarz) 30
20. E.M. Wielewskie dzwony 31
21. Waldemar Borzestowski Na zim? przyszli, na ?niegi 32
22. Jan Trepczyk Na Godë 33
23. Stanis?aw Sierko Czekanie na kol?dy i inne wiersze 34
24. Stanis?aw Janke Roczëzna (obrôz trzecy) 35
25. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c stëcznik 37
26. Eugeniusz Go??bk Chto wënalôz? ko?o? 38
27. Józef Borzyszkowski Eryka Morzycka – Niepokoyczycka (1908 – 1986) 39
28. Jan Labuda *** (medzë placzem a smiechem) 40
29. Ks. Kazimierz Raepke O nowym przewodniku po ko?ciele poklasztornym w Kartuzach 41
30. (H.G.) Dziedzictwo kulturowe pod ochron? 43
31. Wac?aw Odyniec Wspomnienie o profesorze Karolu G?ombiowskim 45
32. Marek Cybulski J?zyk Pomorza Zachodniego 46
33. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Dary (s. 30); Kleka 47
34. (s.j.) Poprzez cierpienie 49
35. Ewa Szuma?ska Wci?? u siebie 50

Pomerania, 1987 rok, nr 1

1. Edmund Szczesiak Na glonku. ?ladami Remusa 1
2. W. K. 30 lat min??o 3
3. Zbigniew Gach Maryja na Pomorzu 4
4. Rafa? Nowakowski Na uboczu 6
5. Kazimierz Ostrowski Ja?niejszy punkt 8
6. W?ród swoich. Z W?adys?aw? Spiczak – Brzezi?sk? rozmawia Edmund Szczesiak 9
7. (M.C.) Powsta? klub „Drëszstwo Szkólnëch” 11
8. Zbigniew Gach Kolokwium na pi?tk? 12
9. Edmund Puzdrowski Kilka nienowych s?ów 15
10. Marek Cybulski Sala Czerwona 16
11. Günter Grass Psie lata (9). T?um. S?awomir B?aut 17
12. Jerzy Samp Z?oto, ?mier? i chmiel 21
13. Barbara Lepówna Realia w legendach 23
14. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c stëcznik 25
15. Wac?aw Pomorski Mój dom 26
16. Stanis?aw Janke Tropem kaszubskiego jungi 26
17. Ryszard Landowski Niepodzajny g?os 28
18. Ma?gorzata Czerniakowska Jan Heweliusz jako badacz Ksi??yca 29
19. Bo?enia Ptak Sen dziecka; Ojcu 31
20. Andrisów Gust ?niwa 32
21. Boles?aw Bork Z?oto 33
22. Mandatariusze X Zjazdu ZK-P i nowe w?adze Zrzeszenia 34
23. Sprawozdanie Zarz?du G?ównego ZK-P IX kadencji 35
24. Nowe w?adze oddzia?ów ZK-P; Dary; Listy; Kleka 39

Pomerania, 1987 rok, nr 2

1. Gerard Labuda Chrystianizacja Pomorza 1
2. Jean – Jacques Furer Wiersze (skaszëbi? J. Trepczyk) 5
3. X Zjazd Zrzeszenia 6
4. Szczepan Lewna Nasza sytuacja nie jest jaka? szczególna 7
5. Jan Wyrowi?ski Ró?norodny wachlarz opcji ideowych 8
6. Józef Borzyszkowski Widma i mity ?yj? silnie 9
7. Henryk Galus Filozofia publikacji „Kultury” 11
8. Uchwa?a Z Zjazdu Delegatów ZK-P 12
9. W stron? przysz?o?ci (dyskusja w oprac. Edmunda Szczesiaka) oraz: Wykaz cz?onków Zrzeszenia zmar?ch w l. 83 – 86 (s. 6); Sk?ad Komisji Zjazdowych (s. 7); W intencji spo?eczno?ci zrzeszonej (s. 8); Lista wyró?nionych na Zje?dzie dzia?aczy (s. 10) 13
10. S?owôrz Eugeniusza Go??bka (1) 15
11. Ewa Górska, Józef Terlecki, Jerzy Ja?kowski ?arnowiec! 19
12. Günter Grass Psie lata (10), T?um. S?awomir B?aut 21
13. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c gromicznik 25
14. Zbigniew Chrzanowski Pomoc udzielana wi??niom Stutthofu po ewakuacji obozu 26
15. Jerzy Samp Bernarda Sychty dramat o Mestwinie 31
16. Józef Borzyszkowski Pami?ci godni. Chojnicki s?ownik biograficzny 32
17. Edward Breza Pochodzenie wyrazów kobieta, bia?ka i ich synonimów 34
18. Henryk Hewelt Bia?ka 35
19. Listy; Dary; Z ?ycia Zrzeszenia; Noty o ksi??kach 36

Pomerania, 1987 rok, nr 2

1. (Sz) Po?egnanie Feliksa Marsza?owskiego 1
2. Antoni Grz?dzicki Dzie?o rodziny Ptachów 1
3. Jerzy Samp O piewcy m?dro?ci morzan 2
4. „Skry ormuzdowe” ‘87 3
5. Józef Borzyszkowski Ziemia gromadzi prochy 4
6. Tadeusz Bolduan Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie – droga dot?d i dalej 5
7. Jubileuszowe adresy do Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego 8
8. Edmund Szczesiak Rajska wyspa. ?ladami Remusa 11
9. Stanis?aw Janke Wiersze 16
10. (Sz) Nagroda R. Wróblewskiego 17
11. Kazimierz Kossak - G?ówczewski Kpina, panie dzieju! 18
12. Zbigniew Gach Sztukmistrz stosowany 19
13. Günter Grass Psie lata (11). T?um. S?awomir B?aut 21
14. Henryk Szymanowicz Spe?ni? ?o?nierski obowi?zek 25
15. Józef Borzyszkowski Pierwsza biografia S?ugi Bo?ego Konstantyna Dominika 29
16. S?owôrz Eugeniusza Go??bka (2) 29
17. Bogumi?a Cirocka Jak popularyzowa? kaszubszczyzn?? 31
18. Andrzej Szmidt Dom, Kowal 33
19. Tadeusz Lipski Cassubiana w s?owianoznawstwie 33
20. Zygmunt Milczewski Potulice – droga przez m?k? 34
21. Alojzy Nagel Cz?owiek 35
22. Wojciech Wi?a Z dziejów elektryfikacji Gdyni i nie tylko 36
23. Tadeusz Lipski Okruchy ?wi?tecznej tradycji 37
24. Krystyna i Marian Fryda Na Gochach 37
25. ?arnowiec! 38
26. Listy; Dary; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Noty o ksi??kach 39
27. Miko?aj Duszy?ski Po?rednik poezji pomorskiej 46

Pomerania, 1987 rok, nr 4

Zbigniew Gach Sarkofag ?w. Wojciecha
1. Andrzej Zbierski Inna epoka Gda?ka 1
2. Edmund Szczesiak Przysta?. ?ladami Remusa 5
3. Zbigniew Talewski Drëchowi na Jastrë 10
4. Tadeusz Bolduan Twarda szko?a. Listy Lecha B?dkowskiego do Tadeusza Bolduana 11
5. S?owôrz Eugeniusza Go??bka (3) 13
6. Henryk Galus Rodowód inteligencji Pomorza 18
7. Kazimierz Sopuch Wiersze z cyklu Mój ?wiat 19
8. Henryk Szymanowicz Spe?ni? ?o?nierski obowi?zek (2) 20
9. Eugeniusz Go??bk Oddz?kowanié s? z Féliks? Marszô?kowsczim 24
10. Ryszard Ciemi?ski Pan Feliks 25
11. Stanis?aw Janke Przez fikcj? do rzeczywisto?ci 26
12. Józef Borzyszkowski „Przegl?d Zachodni” dedykowany Profesorowi Gerardowi Labudzie 28
13. Jerzy Samp ?ladami srebra, kalety i zbrodni. Gda?ski dykcjonarz (5) 30
14. Krëban z Milachowa Tu ni ma wërglów 32
15. Tadeusz Sadkowski Ze Sworów do Wdzydz 33
16. Edward Breza W?adys?aw Pniewski o kaszubszczy?nie i F. Lorentzu 38
17. Ewa Czerniakowska Pelpli?ski „Rolnik” (1869 – 1870) 39
18. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. Mies?c gromicznik 41
19. Edmund Szczesiak Kamie? obrazy 42
20. Jan Labuda Cëszô 42
21. Listy; Dary; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka (s. 4, 23, 25) 43
22. Ks. Bernard Sychta Ze ?niwnym wi?cem 46
23. Noty o ksi??kach 46

Pomerania, 1987 rok, nr 5

1. Tadeusz Bolduan W?ród gda?szczan i Kaszubów 1
2. Adres Zarz?du G?ównego Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego do papie?a Jan Paw?a II 2
3. Zbigniew ?akiewicz Meta - historia 3
4. (Sz) Bramy gda?skie 4
5. Ryszard Ciemi?ski Karol Wojty?a na Pomorzu 6
6. Kardyna? Karol Wojty?a u Królowej Pomorza 8
7. Ojcu ?wi?temu wiersze kaszubskie 9
8. Eugeniusz Go??bk ?d??cë na Ojca ?wi?tégo 11
9. Jan Zbrzyca Stegnë pielgrzëmstwa 12
10. Edmund Puzdrowski Oliwa 13
11. Jerzy Samp Kaszubski aposto? dobroci 16
12. Adres spo?ecze?stwa kaszubsko – pomorskiego do Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II 17
13. Edmund Szczesiak Cena odwagi. ?ladami Remusa 20
14. Henryk Szymanowicz Spe?ni? ?o?nierski obowi?zek (doko?czenie) 23
15. Gerard Labuda O Kaszubach, o ich nazwie i ziemi zamieszkania 27
16. Günter Grass Psie lata (12). T?um. S?awomir B?aut 31
17. (s.j.) Pod?o?e nadziei 34
18. Józef Borzyszkowski Wspomnienia kaszubskiego gbura - Boles?awa Ja?d?ewskiego z Lipuskiej Huty 35
19. Boles?aw Ja?d?ewski Powojnowi czas 36
20. Twarda szko?a. Listy Lecha B?dkowskiego do Tadeusza Bolduana (2) 40
21. Zmoc nasz? zgni?o??. Z Ludwikiem Bachem kôrbie Stanis?aw Janke 45
22. „Piecz?? ?wi?tope?ka Wielkiego” dla Zbigniewa Talewskiego 46
23. Lucyna Karsznia Poczucie wi?zi terytorialnej w ?wiadomo?ci Kaszubów Pó?wyspu Helskiego 47
24. Janusz Kowalski II Kaszubski Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa”. Zg?oszenia do ko?ca czerwca 48
25. Dariusz Wasielewski Jak daleko jeste?, Wierz? 50
26. Ryszard Landowski Jula 50
27. Jerzy Samp O najs?ynniejszej w?ród Polaków 51
28. S?owôrz Eugeniusza Go??bka (4) 51
29. Henryk Galus Uniwersytet Toru?ski – zapis historii 53
30. (s.j.) Przygody kaszubskiego rycerza 55
31. Stanis?aw Janke R?kopis znaleziony w Luzinie 56
32. Pawe? Miotk M?drô g?owa 56
33. Wojciech Jankie Honory dla Anny ?ajming 57
34. Ks. Kazimierz Raepke Premiery dramatu Sychty o Mestwinie 57
25. I.T. Borzestowo – gniazdo Borzestowskich 58
26. (Zy – Ga) III Konkurs Wiedzy o Pomorzu 59
27. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Dary; Noty o ksi??kach 59

Pomerania, 1987 rok, nr 6

Przesiedle?cy. Fragment ?cie?ki d?wi?kowej reporta?u TV Ireneusza Englera
1. Wizja zagro?enia. Z Ireneuszem Englerem rozmawia Edmund Szczesiak 1
2. W?odziemierz Wnuk Zro?ni?ty z regionem 5
3. Marek Latoszek Kaszubskie spo?eczno?ci bia?? plam? 8
4. Edmund Szczesiak Od pocz?tku. ?ladami Remusa 10
5. Zbigniew Gach Zapracowa? na patyn? 12
6. H.G. Los Mazurów 14
7. Stefan Pastuszewski Powitalny list 15
8. Bogumi?a Cirocka Obudzi? ?pi?cych 16
9. Marian Fryda Tropami sobótki 17
10. (s.j.) Stolemy ‘87 19
11. Cezary Obracht - Prondzy?ski W kr?gu problematyki pomorskiej 19
12. Jolanta Treder, Mirella Wenta Westrzód lëdowégo ku?sztu 19
13. Jacek Dorawa Z mie?otë tatczëznë 20
14. (ZY –GA) Kapitan „Zo” 20
15. Zbigniew Gach ?o?nierz „Bruno” 21
16. Zbigniew ?akiewicz Anielskie piórko 24
17. Edmund Puzdrowski Wiersz sierpniowy i inne wiersze 26
18. Stanis?aw Janke Przednicy z Hopowa 28
19. Günter Grass Psie lata (13). T?um. S?awomir B?aut 29
20. Gerard Labuda O Kaszubach, o ich nazwie i ziemi zamieszkania (2) 33
21. (B. Kor.) Regionalna impreza w Koleczkowie 36
22. Edmund Puzdrowski W kr?gu Gryfitów 37
23. Jerzy Trepczyk Pi?karska gwiazda przedwojennej Gdyni 39
24. Jerzy Samp Gosk – bóstwo czy falsyfikat? 40
25. (JD) II S?upskie Dni Kultury Kaszubsko – Pomorskiej „S?owi?ska Huta” 42
26. Marek Cybulski Regionalizacja nauczania w kaszubskiej szkole na lekcjach j?zyka polskiego 43
27. Andrisów Gust ?niwa zbo?ów latnëch. Ze wspomnieniów (12) 45
28. Ks. Leon Kuchta Z kol?dôrza przës?owi o swi?tich. 46
29. Maciej Stankiewicz Festiwal Folkloru Pó?nocy 47
30 (s.j.) Przedmie?cia 48
31. Bogumi?a Cirocka „Co serce czuje” 48
32. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka (tak?e s. 4, 18 i 47) 49
33. (rn) Tuszkowska Matka 54
34. (J.G.) Pozostanie pami?? 54

Pomerania, 1987 rok, nr 7

1. Janusz Iskierski Lokalno??, czyli powrót do raju utraconego 1
2. Zbigniew Jankowski Z poematu „Abecad?o dla wnuków” 3
3. Obróbka skrawaniem. Rozmowa Zbigniewa Gacha z Franciszkiem Okuniem 5
4. Edmund Szczesiak Upadek. ?ladami Remusa 6
5. (s.j.) Ró?ne systemy warto?ci 8
6. Ryszard Ciemi?ski D?browa 9
7. Stanis?aw Janke Ojcowizna na elektrowni 12
8. Jerzy D?browa - Januszewski ?arnowieckie strofy 14
9. Jan Wyrowi?ski Klub Historyczny przy toru?skim Zrzeszeniu i jego apel (s. 13) 14
10. Marian Biskup Gerard Labuda jako historyk Pomorza 15
11. (M.T.) Uroczysto?ci ku czci bpa Konstantyna Dominika 18
12. Gerard Labuda O Kaszubach, o ich nazwie i ziemi zamieszkania (dok?czenie) 19
13. Ks. Kazimierz Raepke Hewielusz w Kartuzach 22
14. Günter Grass Psie lata (14). T?um. S?awomir B?aut 25
15. Aleksander Majewski Powodzie wojenne w delcie Wis?y 29
16. Jerzy Samp Historia ko?em si? toczy. Gda?ski dykcjonarz (6) 30
17. Stanis?aw Sierko Wiatrak w Piasecznie i inne wiersze 33
18. Jerzy D?browa O pi?knej kasztelance 34
19. (s.j.) Otwarcie Muzeum Ziemi Zaborskiej w Wielu 35
20. Jerzy Sikora Dzwony (sierakowickie) 36
21. Jerzy Samp Sagi o mie?cie s?onych wiatraków 37
22. (W.K.) Gabinet Franciszka Fenikowskiego 38
23. Bogumi?a Cirocka To nie powiastka, ino rzetelna prawda... 39
24. (T. Bol.) Noty o ksi??kach 39
25. Jan Lipuski Ptaki zabieraj? s?o?ce 40
26. Bogumi?a Cirocka Najnowsze dzie?o Nowowiejskiego 41
27. Z.G. „Japa?skie” post scriptum 42
28. Cezary Obracht - Prondzy?ski ?wi?ty Otton z Bambergu 43
29. Z ?ycia Zrzeszenia (tak?e s. 11, 32, 41); Kleka; Dary (s. 36) 44
30. Mac?tko Przespô? so 45
31. Res. By? obecnym 46

Pomerania, 1987 rok, nr 8

1. Edmund Szczesiak Podniesienie 1
2. Fragment „Dziejów Apostolskich” odczytany na Zaspie 4
3. (W.K.) Spotkanie w Katedrze Oliwskiej 8
4. „Strze?cie tych warto?ci i tego dziedzictwa, które stanowi o Waszej to?samo?ci” Przemówienie Ojca ?wi?tego na Skwerze Ko?ciuszki w Gdyni 12
5. Stanis?aw Janke W stolicy Gryfitów 16
6. Jerzy Samp Ba?tycka Madonna 17
7. Alojzy Nagel Matinko Bo?ô 18
8. Jan Labuda Dok?dka jidzesz Panie 18
9. Brunon Synak Nowa etniczno?? 19
10. (s.j.) Ostatnia droga Mariana Mokwy 22
11. Edmund Kami?ski Bëlny brzôd obrazów 22
12. Edmund Puzdrowski Marian Mokwa 1889 - 1987 23
13. Józef Borzyszkowski Gulgowscy we Wdzydzach. Idea i dzie?o Gulgowskich a ruch m?odokaszubski 24
14. Edmund Szczesiak ?ycie dla ?ycia. ?ladami Remusa 26
15. Stanis?aw Janke W strefie wyczekiwania 29
16. Mi?sk Energetyczny raj – czy apokalipsa? 30
17. Stanis?aw Janke W strefie wyczekiwania 29
18. Kreban z Milachowa Porenk na Kocewiu 33
19. Krystyna Lars Zatrudnienia my?li 34
20. Jan Drze?d?on Wieczny odzin 35
21. Henryk Galus Korzenie regionalizmu na Pomorzu 38
22. (ko) W poszukiwaniu doskona?ego kszta?tu 40
23. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Dary 41
24. (s.j.) Ludowe talenty z miast i wsi 46

Pomerania, 1987 rok, nr 9

1. Krzysztof Wójcicki Artysta i publiczno?? 1
2. Jan Trepczyk Méster snô?otë 5
3. (Oprac. Z. Gach) Z perspektywy schronu 6
4. (s.j.) Rodna mowqa w od?wi?tnym stroju 9
5. Józef Borzyszkowski Kaszubskie Towarzystwo Ludoznawcze. Idea i dzie?o Gulgowskich a ruch m?odokaszubski 10
6. S?u?ëc Kaszëbom ë kaszëbiznie. Jan Trepczyk odpowiada na pytania „Pomeranii”. Oprac. S. Janke 13
7. Jan Trepczyk Moja chëcz; ?u?kôj synku 15
8. Eugeniusz Go??bk Niedôwno 16
9. Jerzy Treder Jan Trepczyk jako mi?o?nik kaszubszczyzny 17
10. (W.K.) Z albumu Jana Trepczyka 20
11. Jan Trepczyk Ju s? zymk rozkoscerzi?; Kaszëbskô mowa; Do m?odëch 23
12. Krystyna Muza Lirnik kaszubski 24
13. Janusz Kowalski „Remus” w telewizji 24
14. Edmund Szczesiak Wyspa na sprzeda?. ?ladami Remusa 26
15. (T. Bol.) Noty o ksi??kach 28
16. Günter Grass Psie lata (15). T?um. S?awomir B?aut 29
17. Jan Drze?d?on Wieczny odzin (2) 33
18. Edward Breza Imiona ksi??niczek pomorskich 35
19. (M.T.) Po 200 latach w Pr?dzonie 37
20. Aleksander Majewski Letnie powodzie pla?owe 38
21. Marek Skwiercz S?u?y? swojemu miastu 38
22. Z ?ycia Zrzeszenia; Listy; Dary; Kleka 40

Pomerania, 1987 rok, nr 10

1. Olgierd Sochacki Obraz Kaszubów w opinii publicznej 1
2. Zbigniew ?akiewicz Czy Kaszuby s? Kresami? 4
3. Bo?ena Ptak L?k; Braterstwo; Jutro o nas 6
4. Erwin Kruk To pewne, ?e los niepewny. Z mazurskiego brulionu 8
5. Eugeniusz Go??bk Drëdzi etap 10
6. Edmund Szczesiak Sprzeciw. ?ladami Remusa 11
7. Pauli Murtomäki Wiersze. T?umaczenie Edwin Krauze 12
8. Edward Breza Imiona ksi??niczek pomorskich 13
9. Eugeniusz Go??bk S?owniczek polsko - kaszubski 15
10. Günter Grass Psie lata (16). T?umaczenie S?awomir B?aut 17
11. Jan Drze?d?on Wieczny odzin (3) 21
12. (T. Bol.) Noty o ksi??kach 23
13. Ma?gorzata Czerniakowska Katalog gwiazdkowy Jana Heweliusza 24
14. Zbigniew Gach Temat sk?pany we wrzosie 26
15. Rafa? Nowakowski Póki nie jest za pó?no 27
16. Jerzy Samp O czym mówi? nazwy ulic. Gda?ski dykcjonarz (7) 29
17. Alojzy Nagel Dzeje Czielna 30
18. Aleksander Majewski Katastrofalne sztormy i powodzie sztormowe 32
19. W.K. Wdzydze ?wi?towa?y 33
20. Oprac. s.j. Krytycznie o elektrowniach j?drowych 33
21. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka 34
22. Ewa Czerniakowska „Gazeta Chojnicka” z 1925 roku 38

Pomerania, 1987 rok, nr 11

1. Trójmiast? Dyskusja redakcyjna w opracowaniu Edmunda Szczesiaka 1
2. Rafa? Nowakowski ?owienie ropy 4
3. Erwin Kruk Tylko przymrozki. Z mazurskiego brulionu 6
4. Zbigniew Jankowski Odkrywanie Kaszubeji (1) 8
5. Franciszek Fenikowski Rodowód 9
6. Józef Borzyszkowski M?odokaszubi o roli Gulgowskich. Idea i dzie?o Gulgowskich a ruch m?odokaszubski 10
7. Eugeniusz Go??bk Dobré s?owo 12
8. Jerzy Samp Andriolli nad Ba?tykiem 13
9. Selim Chazbijewicz D?by czarnobylskie; Pami?ci „cz?owieka w?drownego” Jana Stura; Pami?ci Leonarda Oko?ów – Podhorskiego; Po?egnanie Europy 16
10. Günter Grass Psie lata (17). T?umaczenie S?awomir B?aut 17
11. Jan Drze?d?on Wieczny odzin (ostatni dzél) 21
12. Poeci z Bremy. Inge Buck – Widzia?am wszystko; Michael Augustin – Przed Wyspami Szetlandzkimi; Pogrzeb na morzu. T?umaczenie Boles?aw Fac 22
13. (s.j.) Gdynia w kolorze sepii 23
14. Boles?aw Fac B?yskotliwy debiut 23
15. (T. Bol.) Noty o ksi??kach 24
16. Janusz Kowalski Krzepni?cie w deszczu 25
17. Alojzy Nagel Dzeje czieli?sczi parafiji 28
18. Stanis?aw Janke Wzrastanie 29
19. Andrisów Gust Wëbieranié bulew. Ze wspomnieniów (13) 30
20. (s.j.) Gda?ski numer „Powci?gliwo?ci i Pracy” 30
21. Eugeniusz Go??bk S?owniczek polsko – kaszubski (2) 31
22. Konrad Ciechanowski Kto mo?e udzieli? bli?szych informacji... 33
23. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Kleka; Dary 34

Pomerania, 1987 rok, nr 12

1. Mieczys?aw F. Nawrocki Sekretny ring ?wi?tope?ka 1
2. Niezwyk?a historia Markiza Orii 5
3. Stanis?aw Sierko Pastora?ka; Po kol?dzie 9
4. Zbigniew Jankowski Odkrywanie Kaszubeji (2) 10
5. Cezary Obracht - Prondzy?ski ?cie?ki zapomnienia 11
6. Anna ?ajming Seweryna 12
7. Roman Skwiercz Post na odpusce 15
8. Erwin Kruk Nad?te bajki. Z mazurskiego brulionu 16
9. (wj) Jan Pawe? II za Ziemi Gda?skiej w fotografii 17
10. Tadeusz Skutnik Od Kresów do kresów XVII Kaszubsko – Pomorskie Spotkania Wdzydzkie 18
11. Kazimierz Rosadzi?ski W zmienionych warunkach 20
12. Trójmiasto? Dyskusja redakcyjna w opracowaniu Edmunda Szczesiaka - doko?czenie 22
13. Rafa? Nowakowski Parki nie maj? si?y 26
14. Eugeniusz Go??bk Nawrócenié 28
15. Piotr Staro? Jô jide v svjat! 29
16. Stanis?aw Janke Opiekunka ludowych artystów 30
17. Eugeniusz Go??bk S?owniczek polsko – kaszubski (3) 31
18. (T. Bol.) Noty o ksi??kach 33
19. (s.j.) Trzyna?cie lat temu w S?awutowie 33
20. Listy; Z ?ycia Zrzeszenia; Dary; Kleka 34
21. (s.j.) 6o lat tczewskiej orkiestry kolejarzy 39
22. Stanis?aw Janke Spotkanie po latach 41
23. Zygmunt Bukowski ?wi?teczne sosny; Przeistoczenie; Moja modlitwa; List rybaka 42

Pomerania, 1988 rok, nr 1

1. Ryszard Ciemi?ski Ujawnienie pani Marii 1
2. Mariusz Kuleta Ostatnia rze?ba 4
3. Erwin Kruk Poci?g ju? odchodzi. Z mazurskiego brulionu 6
4. (Sz) Sami sobie. Na przyk?adzie Chmielna 7
5. B?a?ej Wierzbowski Nie wykorzystane mo?liwo?ci. Samorz?d wiejski na Pomorzu dawniej a dzi? 8
6. Janusz Iskierski W oczach letników 11
7. Rafa? Nowakowski Na gor?cym uczynku 14
8. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – Józef Trzebiatowski; Alojzy Nagel 16
9. Jerzy ?ysk *** 17
10. Zbigniew ?akiewicz Stecki i stegny. Stegn? 17
11. Wystawa Sto + Jeden 18
12. Zbigniew Jankowski Odkrywanie Kaszubeji (3) 20
13. Kazimierz Nowosielski Rodowód; Obrzydzenie; Rozmowa z ojcem; Obcy; Jestem 21
14. Anna ?ajming Seweryna (doko?czenie) 23
15. Eugeniusz Go??bk Nawrócenié (2) 27
16. Bogumi?a Cirocka Kaszubska ko?ysanka usypiaj?ca W?ochów 28
17. Eugeniusz Go??bk S?owniczek polsko – kaszubski (4) 29
18. Andrisów Gust Wëje?d?anié z miasta. Ze wspomnieniów (14) 31
19. Maria (Paj?kowska) Zamiast epitafium 31
20. Maria Kowalewska Dochodzenie do prawdy. II Colloquium Gda?skie 32
21. Janusz Kowalski Z prasy 34
22. (B.C.) Kaszubszczyzna – bogactwo czy przeszkoda? 34
23. Bogumi?a Cirocka „Gedania” sko?czy?a ju? 65 lat 36
24. Listy 37
25. Klëka 38
26. Dary 41
27. Ptôch za uszama 42
28. W?odzimierz Ceg?owski Moja prowincja w waszej prowincji. Persona non grata 44
29. E.Sz. Tuchola. Herby miast pomorskich 46

Pomerania, 1988 rok, nr 2

1. Aleksander Majkowski Pomorzanie 1
2. Jerzy Samp Entuzjazm pogarda 2
3. Edmund Puzdrowski Ostatni romantyk? 4
4. Czes?aw Skonka ...k?dy kolej ani stopa turysty nie dotar?a 7
5. Aleksander Majkowski na fotografiach 9
6. Erwin Kruk Po stronie dialogu. Z mazurskiego brulionu 12
7. Edmund Szczesiak Nie ma cudów 13
8. Stanis?aw Janke Rozmowy po?rednie 16
9. Ryszard Ciemi?ski Ujawnienie pani Marii (2) 18
10. Zbigniew ?akiewicz Znaki miejsca. Stegn? 21
11. Edmund Szczesiak Na granicy. K?tem oka 21
12. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – Marek Cybulski; Tadeusz Lipski 22
13. Zdzis?aw Ossowski Miasto otwarte 23
14. Zbigniew Jankowski Odkrywanie Kaszubeji (4) 24
15. Adam Klein Dom przy ulicy Sienkiewicza w Rumi 25
16. Günter Grass Psie lata (18). T?umaczy? S?awomir B?aut 26
17. Cezary Obracht - Prondzy?ski ?wiadomo?? „pokolenia leców” 30
18. (T. Bol.) Ksi??ki 31
19. Eugeniusz Go??bk Nawrócenié (ostatni dzél) 32
20. (s.j.) Jastarnia upami?tni?a ks. Hieronima Go??biewskiego 32
21. Stanis?aw Janke Zakony na Pomorzu 33
22. Ks. W?adys?aw Szulist Dzia?acz kaszubskiej Polonii 34
23. Eugeniusz Go??bk S?owniczek polsko – kaszubski (5) 35
24. Janusz Kowalski Z prasy 37
25. Listy 38
26. Klëka 39
27. Dary 44
28. Ptôch za uszama 46
29. W?odzimierz Ceg?owski Nasze bestiarium. Persona non grata 48
30. E.SZ. ?wiecie. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1988 rok, nr 3

1. Bogumi?a Cirocka Przywracanie równowagi 1
2. Co ma kosmos do kapusty? Z mgr in?. Ann? Mianowsk? rozmawia Edmund Szczesiak 2
3. Aleksander Majewski Ba?tyk nie mo?e by? ?ciekiem 5
4. Dwa spotkania. Rozmowa pierwsza – opracowa? Witold Jewszel 6
5. Zbigniew ?akiewicz Stolemy i d?d?ownice. Stegn? 8
6. H.G. Sierpie? ’80 we wspomnieniach 9
7. Henryk Galus Pami?tniki i akty konfliktu 11
8. Jolanta Kulpi?ska „?ywa” historia 13
9. Henryk Galus Czy istnieje „scenariusz szansy”? 14
10. Erwin Kruk Taniec wokó? plam. Z mazurskiego brulionu 17
11. Ryszard Ciemi?ski Ujawnienie pani Marii (doko?czenie) 18
12. Ferdinand Neureiter Za ka?dym drzewem wilk? 21
13. Tadeusz Bolduan Badacz kaszubszczyzny 22
14. Wojciech Kiedrowski Powtórka z Bukowskiego 24
15. Jerzy Wielu?ski Poeci z Piemontu 27
16. Nino Costa W dal, w dal 27
17. Giusep Goria Korzenie 27
18. Ewa Kordzi?ska *** (Ta ma?a ...); Ze snu; My?la?am ja... 27
19. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – W?adys?aw Kepka, Boles?aw Garczy?ski 28
20. Eugeniusz Go??bk Wedle doradë 29
21. Stanis?aw Janke Wszyscy wznosimy Dom Kaszubski 30
22. Kazimierz I. Ostrowski Zaborska stolica 32
23. Eugeniusz Go??bk S?owniczek polsko – kaszubski (6) 33
24. (T. Bol.) Ksi??ki 35
25. Marisuz Szmidka Przyszli dzia?acze Zrzeszenia 36
26. Janusz Kowalski Z prasy 36
27. Listy 38
28. Klëka 39
29. Ptôch za uszama 42
30. W?odzimierz Ceg?owski Wielkanocne prima aprilis. Persona non grata 44
31. Kazimierz I. Ostrowski Chojnice. Herby miast pomorskich 46

Pomerania, 1988 rok, nr 4

1. ?ród?a s?abo?ci i si?y Polski. Refleksje Edmunda Jana Osma?czyka. Rozmawai? i notowa? Henryk Galus 1
2. Henryk Galus Pomorze: dylematy niewydumane 6
3. Jerzy Ja?kowski Mity energetyki j?drowej. Mit ekonomiczny 8
4. Eugeniusz Go??bk Tatczëzna. Przëscyganié czasu 11
5. Erwin Kruk Spiskowcy. Z mazurskiego brulionu 12
6. Józef Borzyszkowski Wspomnienia Jana Sikorskiego 14
7. Jan Sikorski Mi?dzy Wielkimi Che?mami a Genew? 14
8. Wac?aw Pomorski Bia?e plamy; *** (kto to powiedzia?...); Naczynia po??czone; Przeprowadzka 20
9. Dwa spotkania. Rozmowa druga – opracowa? W?odziemierz Machnikowski 21
10. Antoni Konkel Ksi?dz kaszubskich rybaków 23
11. Zbigniew ?akiewicz Wile?skie powroty. Stegn? 26
12. Jaromira Labudda Adrianie; Nocny obchód 26
13. Doradë dlô szkólnëch: H.G. – Pierwszy poradnik edukacji regionalnej; Tadeusz Lipski – Kaszëbizna na lekcjach j?zyka polskiego; Marek Cybulski – Lekcja w St??ycy; Bogumi?a Cirocka - Czy naprawd? „chcemy chcie?”?; Janusz Kowalski – Remusowé wanogi 27
14. Andrzej Kotecki Has?a kaszubskie 35
15. Stanis?aw Janke Wi?cej ni? pasja. Skra Ormuzdowa ‘88 36
16. Jerzy Samp Ulica z okr?tem w herbie. Gda?ski dykcjonarz (8) 37
17. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – Augustyn Klemens Hirsz; Boles?aw Bork 39
18. Klëka 41
19. Józef Borzyszkowski Album o Oliwie 46
20. T. Bol. Ksi??ki 46
21. Marek Cybulski O miejscu kaszubszczyzny w rodzinie s?owia?skiej inaczej 47
22. Janusz Kowalski Z prasy 48
23. (wj) To?samo?? regionu 48
24. Ptôch za uszama 50
25. W?odzimierz Ceg?owski Czekaj?c na Stroiciela. Persona non grata 52
26. E.SZ.. Cz?uchów. Herby miast pomorskich 54

Pomerania, 1988 rok, nr 5

1. Nie ma Kaszub bez Kaszubów. Z prof. dr. hab. Gerardem Labud? rozamawia Edmund Szczesiak 1
2. Józef Borzyszkowski Kaszubi, a Gda?sk. Gda?sk stolic? Kaszub? 4
3. Dariusz Wasielewski Rozmowa z Günterem Grassem 7
4 Rzeczywisto?? istnieje. Z Paw?em Huelle rozmawia W?odzimierz Ceg?owski 9
5. Jerzy Samp Stare i nowe. Gda?ski dykcjonarz (9) 12
6. Wies?awa Kwiatkowska ...ceni?c ciche bohaterstwo 14
7. Henryk Galus Rywalizacja o Pomorze w XX wieku 18
8. Piotr Sieliwo?czyk Floriana Znanieckiego socjologiczna interpretacja walki o Pomorze 19
9. Ryszard Ciemi?ski Graniczne kamienie 21
10. Tadeusz Bolduan Republika kaszubska 24
11. Stanis?aw Janke Kaszëbsko dwigô s? w spiéwie; Naj lëteratura chc?cô; Swojszczëzna; Za dôk? 26
12. Eugeniusz Go??bk K?sk kwasno, k?sk miodno. Przëscyganié czasu 27
13. Czy mówi si? kaszubsku? Ankieta – Józef Ceynowa; Mieczys?aw Bistro? 28
14. Jan Labuda Chtë? jes 29
15. Zbigniew ?akiewicz ?ab?dzie. Stegn? 29
16. Jerzy Ja?kowski Mity energetyki j?drowej. Mit ekologiczny 30
17. Stanis?aw Janke Nad brzegiem. Z reporterskich w?drówek 33
18. Janusz Kowalski III Kaszubski Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa”. Kierunek na Pomorsk? 34
19. Erwin Kruk Dzie? ksi??ki. Z mazurskiego brulionu 36
20. Jerzy D?browa Pani Zofii kraina legend. Skra Ormuzdowa ‘88 37
21. Wojciech Wi?a Wybiera?, ale nie wypacza? 38
22. (T. Bol.) Ksi??ki 40
23. Stanis?aw Pestka Jana Drze?d?ona lustrzane ?wiaty i za?wiaty 40
24. Cezary Obracht - Prondzy?ski Wielka i ma?a historia 41
25. Magdalena Winkler Zasia? sporo dobrego ziarna. Moje czytanie Remusa 42
26. Edward Breza Imi? ?e?skie S?awina 43
27. Pawe? Dzianisz Oliwska mila Heweliusza 44
28. Eugeniusz Go??bk S?owniczej polsko – kaszubski (7) 45
29. Listy 47
30. B. Kor. Pierwsze kroki i co dalej? 48
31. Janusz Kowalski Z prasy 48
32. Klëka 50
33. Ptôch za uszama 54
34. W?odziemierz Ceg?owski Smurfujmy si?. Persona non grata 56
35. E.SZ. Tczew. Herby miast pomorskich 58

Pomerania, 1988 rok, nr 6

Tadeusz Bolduan Optymi?ci przegrali swój czas. Na gor?co
1. Imiona powinno?ci . Mówi Jerzy Pach?owski. Opracowa? Tadeusz Skutnik 1
2. Mieczys?aw Widernik Jubileusz portu „szczdrobliwego dla spraw morskich monarchy” 5
3. Aleksander Majewski Zasady wolno?ci mórz 8
4. Rafa? Nowakowski K?piel w mazucie 10
5. Stanis?aw Janke Do szko?y pod gór? 11
6. Jerzy Samp Ekscentryk z Wilczego b?ota 12
7. K.O. Fecit ?angowski. Skra Ormuzdowa ‘88 15
8. Stolemy ’88: Barbara Nowak – Eugeniusz Go??bk; Jolanta Treder, Mirella Wenta – Ksi?dz Antoni Pepli?ski; ?anetta Abraham – „Koleczkowianie”; Anita Boschke, Katarzyna Kiedrowska – Jan W?a?niewski 16
9. Eugeniusz Go??bk Nie chcemë s? jesz poddawac 18
10. Franciszek Chmielecki Kultura regionalna w mass mediach 19
11. Erwin Kruk Kwestia smaku. Z mazurskiego brulionu 20
12. Józef Borzyszkowski Ruch romo?ski a Fundaziun Retoromana 21
13. Jean – Jacques Furer O zagro?onych j?zykach w Europie Zachodniej 24
14. Czy mówi si? po kaszubsku/ Ankieta – Agnieszka Maszke 25
15. Jan Zbrzyca Smo?dzë?scié zôrno gorczëcë; Piesniodzej z Wejrowa 27
16. Nie ma Kaszub bez Kaszubów (2). Z prof. dr. hab. Gerardem Labud? rozmawia Edmund Szczesiak 28
17. Tadeusz Bolduan Lista Ziemi Kaszubskiej 32
18. Boles?aw Bork Naprawi? krzywdy 35
19. Stefan Fikus Upami?tni? ludzi 36
20. Tadeusz Bolduan Zgodnie z faktami 36
21. Krystyna Lars Mówi szczuro?ap z Hammeln; Elegia na ?mier? poetów 37
22. Eugeniusz Go??bk Rozmiszlania. Przëscyganié czasu 38
23. Zbigniew ?akiewicz Kaszubi i Wile?szczyzna. Stegn? 39
24. Stanis?aw Janke Zapomniana wie?. Z reporterskich w?drówek 40
25. Roman Klim W górnym biegu Wdy 40
26. Franciszek Pabich Papiernia b?domi?ska 42
27. Marian Fryda Gochy 43
28. Kazimierz Ma?kowski Oliwskie zabytki w Szwecji 44
29. Tomasz Szyma?ski Kaszubski pu?k 45
30. Antropologia Kaszub i Pomorza 47
31. Eugeniusz Go??bk S?owniczek polsko – kaszubski (8) 49
32. Boles?aw Bork Puckô Góra 51
33. (T. Bol.) Ksi??ki 51
34. Janusz Kowalski Z prasy 52
35. (S.J.) W dolinie ?eby 52
36. Klëka 54
37. !... 57
38. Ptôch za uszama 58
39. W?odziemierz Ceg?owski Kup pan ceg??. Persona non grata 60
40. E.Sz. Starogard Gda?ski. Herby miast pomorskich 62

Pomerania, 1988 rok, nr 7 - 8

Tadeusz Bolduan Ma?ej wiary. Na gor?co
1. Stanis?aw Pestka Kaszubskie korzenie i s?upski tygiel 1
2. Rdze? regionu. Z Zygmuntem Czarzastym pierwszym sekretarzem KW PZPR w S?upsku rozmawia Stanis?aw Pestka 4
3. Ostatnie ?lady. Fragmenty ?cie?ki d?wi?kowej do filmu „Ostatnie ?lady” Andrzeja Mellina 8
4. Erwin Kruk Obrachunki. Z mazurskiego brulionu 10
5. Józef Borzyszkowski Przed 50 – leciem ?mierci ksi?dza doktora Boles?awa Doma?skiego 12
6. Nie ma Kaszub bez Kaszubów (doko?czenie). Z prof.. dr. hab. Gerardem Labud? rozmawia Edmund Szczesiak 15
7. Tadeusz Bolduan Kongres nadziei 19
8. Wojciech Kiedrowski II Kongres Kaszubski 22
9. Ryszard Ciemi?ski Jego Kaszubsko?? 23
11. Edmund Szczesiak Chore lasy 26
12. Ba?tos?aw Jak wyrzut sumienia... 30
13. Eugeniusz Go??bk Réza. Przëscyganié czasu 31
14. Antoni Walter Rysunki 32
15. Jerzy Samp „Gda?sk stoi na ziemi Kaszubów...” Z relacji obie?y?wiatów 33
16. Pawe? Dzianisz Na ku?nickim ?ladzie Marii D?browskiej 36
17. Roman Klim W krainie bobrów i flisaków. Kajakiem po Brdzie 37
18. Pawe? Dzianisz Sorka 41
19. E.Sz. Skarabeusz i grodzisko. Kolejne rewelacje archeologiczne w Le?nie 42
20. T.L. Zaproszenie do muzeum 43
21. Janusz Kowalski Z map? w r?ku. Moje czytanie Remusa 44
22. Zbigniew ?akiewicz ?migielski – Igielski. Stegn? 45
23. Boles?aw Fac Dziki po?ów 46
24. Bo?ena Ptak Wczorajsi poeci; Projekcje; Wspomnienia bezdomnej; *** (mój dom) 48
25. Stanis?aw Janke ?agle w gór?. Skra Ormuzdowa ‘ 88 49
26. (s.j.) Nagroda Romana Wróblewskiego 50
27. Jerzy ?ysk Zazdrzóny w miniony czas; To mdze wszëtko; *** (Zamikóm oczë) 50
8. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – „Lyna” ks. W?adys?aw Szulist 51
29. Andrisów Gust Nôrz?dza gospodarzczié. Ze wspomnieniów (15) 52
30. Roman Skwiercz Na tôrg do miasta 53
31. Ryszard Ciemi?ski Krytyka polska o Günterze Grassie 54
32. (T. Bol.) Ksi??ki 54
33. Grzegorz Ojcewicz Gdy prosta jest tylko droga ?ycia 55
34. Jerzy Samp Kaszuby przemówi?y do mnie 55
35. Marek Skwiercz Pami?? o Por?bie 56
36. Listy 57
37. Klëka 57
38. Dary 61
39. !... 63
40. Janusz Kowalski Z prasy 64
41. Wojciech Kiedrowski Czy potrzebny nam ?arnowiec? 65
42. Ptôch za uszama 66
43. W?odziemierz Ceg?owski Kali „mie?” czy Kali „by?”? Persona non grata 68
44. K.O. Czersk. Herby miast pomorskich 70

Pomerania, 1988 rok, nr 9

Tadeusz Bolduan Przeciw frustracji i niemocy. Na gor?co
1. Stanis?aw Janke Szczerby na helskiej kosie 1
2. Mariusz Kuleta Hel 4
3. Edmund Szczesiak Uwaga! Teren zatruty 4
4. Rafa? Nowakowski Zasypi? nas ?mieci... 7
5. Kazimierz Cebulak Wyrwa w Kiezmarku 8
6. Zbigniew ?akiewicz Dusza ?wiata. Stegn? 9
7. Zdzis?aw Ossowski Drewniane ko?cio?y na Kaszubach zachodnich 10
8. Aleksander Jurewicz 1952; *** (Za tymi drzwiami...); Oczekiwanie; Kacze?ce 14
9. Zbigniew Kwieci?ski Kaganiec wiejskiej o?wiaty 15
10. Jan Zbrzyca Edukacja na dwa fronty 17
11. Jaros?aw Kordzi?ski Wsi spokojna, wsi pegeerowska... 20
12. Ryszard Ciemi?ski Mam doj?cie do gilotyny 21
13. Erwin Kruk Przeciw przemilczeniom. Z mazurskiego brulionu 23
14. Tadeusz Bolduan Pa?stwa niemieckie wobec Pomorza po drugiej wojnie ?wiatowej 25
15. Boles?aw Bork Szkolnictwo niemieckie w powiecie morskim w pierwszych latach okupacji 27
16. Tadeusz Bolduan Sieczka w g?owie 29
17. Józef Borzyszkowski „Owiany wol? czynu”. Dr Franciszek Kr?cki – M?odokaszuba i dzia?acz polski w Wolnym Mie?cie Gda?sku 30
18. (s.j.) Obelisk ku czci Doktora Franciszka Kr?ckiego 32
19. Jan Zbrzyca Kaszubski samorodek. Skra Ormuzdowa ‘88 33
20. Eugeniusz Go??bk M?drô g?owa. Przëscyganié czasu 34
21. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – Cezary - Obracht Prondzy?ski; Edmund Grubba; Anastazja Wysocka 35
22. (T. Bol.) Ksi??ki 36
23. Grzegorz Ojcewicz Zarastanie lud?mi 36
24. Bronis?aw Socha - Borzestowski Wspomnienie o B?dominie 37
25. Listy 38
26. Klëka 39
27. Dary 42
28. Janusz Kowalski Z prasy 44
29. Edward Breza Pomeranica w bibliotekach Lipska 45
30. Ptôch za uszama 46
31. ! 47
32. W?odzimierz Ceg?owski Chi?ski syndrom. Persona non grata 48
33. K.O. Bytów. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1988 rok, nr 10

Tadeusz Bolduan Non possumus... Na gor?co
1. Lech B?dkowski Kaszubsko - pomorskie drogi 1
2. I co dalej, panie Lechu... Rozmowa Marzeny i Tadeusza Wo?niaków z Lechem B?dkowskim 5
3. Jerzy Samp Jak Polak z Polakiem? 9
4. Józef Ceynowa D?b a lëpa; Zôrno jem podniós?... 11
5. Fenomen prasy pomorskiej. Z doc. dr. hab. Wiktorem Pepli?skim rozmawia Henryk Galus 12
6. Józef Borzyszkowski Przesz?o?? Pucka w okruchach pami?tek rodzinnych Otylii Grabowskiej 14
7. W?adys?aw Szulist W obronie ojcowizny 19
8. Erwin Kruk Honor i ha?ba. Z mazurskiego brulionu 20
9. Jerzy Afanasjew Kl?ska; Kim jeste?; Nienawi??; Walcz? 21
10. Edmund Szczesiak Dla siebie, dla innych. Skra Ormuzdowa ‘88 22
11. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – Jan Jakubowski; Franciszek Oku? 24
12. (J.D.) Kaszuby ma?o znane 26
13. Stanis?aw Janke Dochodzenie w sprawie pa?acu 27
14. Edmund Szczesiak Najbogatszy. K?tem oka 29
15. Wojciech Wi?a Dlaczego nad Jeziorem ?arnowieckim 30
16. Zbigniew ?akiewicz Ma?a pe?nia. Stegn? 32
17. Ryszard Ciemi?ski Z w?adys?awowskiego notatnika 32
18. Spotkanie z Augustynem Dominikiem. Rozmow? opracowa? Marek Lesi?ski 34
19. Augustyn Dominik Na grzëbach 37
20. Jan Trepczyk Wspomink o Stefanie Bieszku 38
21. Andrisów Gust Ostatné ?niwa – wrëczi. Ze wspomnieniów (16) 40
22. (T. Bol.) Ksi??ki 42
23. Marek Cybulski Z dziejów rozwoju literackiej kaszubszczyzny 42
24. Listy 43
25. Klëka 44
26. Dary 47
27. Janusz Kowalski Z prasy 48
28. Jerzy Gliszczy?ski Kaszubskie regaty w Cha?upach 49
29. Ptôch za uszama 50
30. !... 51
31. W?odzimierz Ceg?owski Do chama – grzecznie i z u?miechem? Persona non grata 52
32. K.O. Miastko. Herby miast pomorskich

Pomerania, 1988 rok, nr 11

Tadeusz Bolduan Bez ja?owych manewrów. Na gor?co
1. Edmund Puzdrowski Regionalizm dzisiaj 1
2. Andrzej Tomczak Przemiany i ograniczenia 2
3. List do Ojca ?wi?tego 4
4. Franciszek Fenikowski Wy, którzy Pospolit? Rzecz? w?adacie... 5
5. Henryk Galus Zagro?enia i szansa 5
6. O?wiadczenia Zarz?du Oddzia?u Gda?skiego i Prezydium Zarz?du G?ownego ZK-P 7
7. Erwin Kruk Puste krzes?o. Z mazurskiego brulionu 9
8. Roman Wapi?ski W oczekiwaniu na wolno?? i zjednoczenie. Pomorze w okresie mi?dzy odrodzeniem si? pa?stwa polskiego a powrotem do Macierzy 11
9. Stanis?aw Pestka Cz?stka nas wszystkich. Kaszubskie korzenie i s?upski tygiel 16
10. Stanis?aw Janke Sezonowa zadymka 21
11. Edmund Szczesiak S?odka wojna 23
12. Stefan Pastuszewski Tylko ga??zka 25
13. Jerzy Samp Jak Polak z Polakiem? (doko?czenie) 26
14. Eugeniusz Go??bk Ju doma. Przëscyganié czasu 28
15. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – Stefan ?wierczewski, Stanis?aw Okrój 29
16. Andrisów Gust Konie. Ze wspomnieniów (17) 30
17. Jerzy Samp Nie p?oszy? snu. Gda?ski dykcjonarz (10) 31
18. Zygmunt Bukowski Wygnanie; Zwiastuny jesieni 32
19. Marzena Burczycka - Wo?niak Stygmaty 33
20. Józef B?aszkowski By stary D?browskiego us?ysze? mazurek... 34
21. Edward Breza Cechy pomorskie i kaszubskie w j?zyku Józefa Wybickiego 36
22. (T. Bol.) Ksi??ki 38
23. Wojciech Wi?a Martyrologia nauczycielstwa pomorskiego 38
24. Grzegorz Ojcewicz ?yj teraz! 39
25. Grzegorz Górski Okr?gowa Delegatura Rz?du RP na Pomorzu 40
26. Janusz Kowalski Na Pomorsce. Po III Kaszubskim Sp?ywie Kajakowym „?ladami Remusa” 41
27. (s.j.) Nagroda Romana Wróblewskiego 45
28. Listy 45
29. Klëka 47
30. Dary 50
31. Janusz Kowalski Z prasy 52
32. (M.T.) Z?oty jubileusz franciszka?skiego kronikarza z Orlika 53
33. Ptôch za uszama 54
34. W?odzimierz Ceg?owski Pokazuj? i omawiam. Persona non grata 56
35. E. Sz. S?upsk. Herby miast pomorskich 58

Pomerania, 1988 rok, nr 12

Jan Rompski Wilëjô
Jan Trepczyk Na Godë
1. Jan Zbrzyca W chwili wyrocznej 1
2. Obrazy z przesz?o?ci. Z prof. dr. hab. Abdonem Stryszakiem rozmawia Edmund Szczesiak 3
3. Józef Borzyszkowski ?wiat kaszubskich warto?ci 8
4. Henryk Galus Metropolia i administracyjny za?cianek 11
5. Donald Tusk Sp?tani w dzia?aniu. Regionalizm dzisiaj 14
6. Erwin Kruk Jutrznia na Gody. Z mazurskiego brulionu 16
7. Stanis?aw Janke Reakcja w szkole chemicznej 17
8. Ryszard Ciemi?ski Z?ota „Morena” 19
9. Marzena Burczycka - Wo?niak Zwyci?stwo 21
10. Stefan Chwin Krótka historia pewnego ?artu 22
11. Ewa Najwer Ucho; P?ywaj?ce gniazdo; Gin?ce plemi? 27
12. Anna Ko?cielecka Cztery spotkania 28
13. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – Boles?aw Ja?d?ewski 30
14. Piotr Staro? Cz?owiek – czas – ziemia. O twórczo?ci Anny ?ajming 32
15. Marek Cybulski Mniej znana karta twórczo?ci Miko?aja Rudnickiego 34
16. Miko?aj Rudnicki Rybak; Mg?a 35
17. Edmund Szczesiak Pami?tka po cesarzu. K?tem oka 36
18. Eugeniusz Go??bk Polityczny s?owôrzk. Przëscyganie czasu 36
19. Eugenia Rutkowska Wspomnienia z czasów grozy 38
20. Jan Zbrzyca Co? wi?cej ni? pami??. Skra Ormuzdowa ‘88 40
21. M.K. Czy czeka nas zbiorowe samobójstwo? III Colloquium Gda?skie 41
22. (T.Bol.) Ksi??ki 44
23. Grzegorz Ojcewicz Faca prze?ywanie czasów 44
24. Jan Zbrzyca W krajobrazie betonowych gwiazd 45
25. Aleksander Majewski Najstarsze opisy morskich szlaków ?eglugowych 46
26. Janusz Kowalski Z prasy 47
27. Listy 49
28. Klëka 51
29. Dary 53
30. Ptôch za uszama 54
31. W?odziemierz Ceg?owski Jednak?e... Persona non grata 56
32. K.O. Bia?y Bór. Herby miast pomorskich 58

Pomerania, 1989 rok, nr 1

Tadeusz Bolduan Roz?upa? beton. Na gor?co
1. Boles?aw Fac Jesienny Grass 1
2. Stanis?aw Janke Dzisiaj w Betlejem 4
3. Wiele wodë up?in??o. Z Janin? Jarzynówn? – Sobczak rozmawia Bogumi?a Cirocka 5
4. Kazimierz Rosadzi?ski Moc etnosu. Regionalizm dzisiaj 7
5. Roman Wapi?ski Gda?sk – centrum pogranicza kaszubsko – pomorsko – niemieckiego 8
6. Konrad Ciechanowski TOW „Gryf Pomorski” 11
7. Eugeniusz Go??bk Wspomnienia, wspomi?czi, wdôrë. Przëscyganié czasu 15
8. Jerzy Ja?kowski Jeszcze czas, ?eby si? wycofa? 16
9. Erwin Kruk Klepanie biedy. Z mazurskiego brulionu 18
10. Kazimierz Sopuch *** (... ni oczu otworzy?); Cz?owiek spod klapy; *** (Odejmij czas rozpaczy) 19
11. Stanis?aw Sierko Lipy z Piek?a 20
12. Lech ?bik Jak wyros?o miasto nad Kicz? 21
13. Augustyn Klemens Hirsz Starostowie kartuscy okresu mi?dzywojennego 22
14. Józef Borzyszkowski Józef Iwicki 24
15. Józef Iwicki Wspomnienia z pobytu w Pelplinie 25
16. Edmund Szczesiak Poplecznik Berii. K?tem oka 28
17. Boles?aw Je?d?ewski Ku?ace 28
18. Aleksander Majewski Stara i nowa Gdynia 30
19. Jerzy Samp Prawem paradoksu. Gda?ski dykcjonarz (11) 31
20. Pawe? Dzianisz Wskrzesi? si?? moraln? 33
21. Czy mówi si? po kaszubsku. Ankieta – J.S. 34
22. Edward Breza „J?zyk i naród” 34
23. Józef Borzyszkowski Bytowski tom „?ódzkich Studiów Etnograficznych” 35
24. m.s. Twórca z rodowodem 36
25. Anna Ko?cielecka Aukcja „Dar kaszusbki”. Szansa – po raz pierwszy... 37
26. (J.Z.) Nadzieje i rzeczywisto?? 38
27. Józef Ceynowa Kartësczi skrzëp 40
28. Listy 41
29. Klëka 42
30. Dary 45
31. Janusz Kowalski Z prasy 46
32. Ptôch za uszama 47
33. W?odzimierz Ceg?owski Niedorzeczywisto??. Persona non grata 48
34. K.O. S?awno. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1989 rok , nr 2

Tadeusz Bolduan Przekupi?, ?eby chcieli? Na gor?co
1. Gerard Labuda Hstoria Kaszubów na tle historii Pomorza 1
2. Feliks Marszô?k Moje doma, moja domowina 8
3. Jan Zbrzyca Realista i romantyk 8
4. Edmund Jan Osma?czyk ?wiatowy regionalizm. Regionalizm dzisiaj 11
5. Erwin Kruk Ruch obywatelski. Z mazurskiego brulionu 11
6. By? Skr? Ormuzdow?. Z Mari? Boduszy?sk? – Borowikow? o Lechu B?dkowskim rozmawia Pawe? Zbierski 13
7. Wojciech Kiedrowski S?ów kilka w sprawie „Zapisków” i „Przypisów dnia” 14
8. Lech B?dkowski Zapiski (1) 15
9. Pawe? Zbierski Suwerenny czas pracy 19
10. Eugeniusz Go??bk Z lëstu. Przëscyganié czasu 23
11. Edmund Szczesiak Martwa wie?. ?ladami Remusa 23
12. Stanis?aw Janke Pod ci??arem 27
13. Tedeusz Aziewicz Przedsi?biorczo?? a niezale?no?? 28
14. Zbigniew ?akiewicz Wielka niewidoma. Stegn? 29
15. Jan Drze?d?on Pajk 30
16. Tadeusz Chró?cielewski 10 Lutego 1920 33
17. Wydawnictwa ZK-P w 1987 i 1988 roku 34
18. Edward Breza Jeszcze o imieniu S?awina 34
19. Piotr Kotow *** (Talenty skromne s?...); *** (Ten widok mnie...) 35
20. Grzegorz Ojcewicz Ze skarbca wra?e? 35
21. (T. Bol.) Ksi??ki 36
22. Edward Breza Trójg?os w kaszubszczy?nie 37
23. Jan Lipuski Ogródek poety 37
24. Barbara Pisarek Amoroso alla turca 38
25. Listy 38
26. Klëka 39
27. Dary 43
28. Augustyn Klemens Hirsz Zapomniane pismo kartuskie 44
29. Janusz Kowalski Z prasy 44
30. Ze skôrbca Bernarda Sychty 46
31. Ptôch za uszama 46
32. !... 47
33. W?odzimierz Ceg?owski Persona gratis? Persona non grata 48
34. E.SZ. Ustka. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1989 rok, nr 3

Tadeusz Bolduan Ratujmy zrujnowane miasta. Na gor?co
1. Edmund Szczesiak ?wiadek milczenia 1
2. Lech Wa??sa Droga nadziei 4
3. Lech B?dkowski Zapiski (2) 9
4. Skry Ormuzdowe ‘89 12
5. Henryk Galus Powrót do samorz?dów 13
6. Lech Ma?ewski Nowy ustrój w?adz lokalnych 16
7. Tadeusz Lipski Szanse Regionalizmu. Regionalizm dzisiaj 20
8. Erwin Kruk ?ycie i ?yczliwo??. Z mazurskiego brulionu 21
9. Eugeniusz Go??bk Moja bënowô emigracëjô. Przëscyganié czasu 23
10. W.K. Trójmiejski Park Krajobrazowy 24
11. Barbara Bielecka Etos u?ytkowania Ziemi 26
12. Jerzy Samp Groble, ??ki i wierzby. Gda?ski dykcjonarz (12) 26
13. Stanis?aw Pestka Schopenhauerowski obraz ?wiata 28
14. Janusz Golichowski „Gda?sk ma szczególne powody” 29
15. Stanis?aw Janke Jaczich nie bë?o; W gra?cach, Od dzecka mie strasz?; Chto jô jem 30
16. (T. Bol.) Ksi??ki 30
17. Tadeusz Skutnik ABF - 999 31
18. Janusz Ryszkowski Kombatanci rocznik pi??dziesi?ty; *** (Pod oknem...); *** (Trzeba im patrze?...); Pod realizm 34
19. Jerzy Afanasjew Cz?owiek – mucha; My?liwy 35
20. Roman Skwiercz Przegrzeszony zôpis 35
21. Hanna Popowska - Taborska Zró?nicowanie gwarowe Kaszub w ?wiadomo?ci mieszka?ców poszczególnych wsi 36
22. Janusz Kowalski Z prasy 39
23. O?wiadczenie w sprawie likwidacji Stoczni Gda?skiej im. Lenina 40
24. Listy 41
25. Klëka 42
26. Dary 45
27. Ze skôrbca Bernarda Sychty 46
28. Ptôch za uszama 46
29. Maria Paj?kowska Wielkanocna pisanka 48
30. E.SZ. Dar?owo. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1989 rok, nr 4

Tadeusz Bolduan Smutne czasy – na gor?co
1. Edmund Szczesiak Gin?cy pó?wysep 1
2. Stanis?aw Janke Grz?ska sprawa 2
3. Jan Jakubowski Na ty?ach frontu. Raporty dr. J. Damazego Tilgnera Pe?nomocnika G?ównego dla Spraw Gospodarki na Pomorzu. Raport in?. Stanis?awa Rusieckiego ze Sztabu Grupy Operacyjnej „Pomorze” 5
4. Czas mówienia tak lub nie. Z dr. hab. Jerzym R. Godlewskim rozmawia Wies?awa Kwiatkowska 10
5. Erwin Kruk Pocz?tek ko?ca. Z mazurskiego brulionu 12
6. Marek Latoszek – Pogodzi? tradycj? ze wspó?czesno?ci?. Regionalizm dzisiaj 14
7. Czy mówi si? po kaszubsku? Ankieta – Janusz Kowalski 15
8. Stanis?aw Pestka Powinna by? wyzwaniem 16
9. Lech Wa??sa Droga nadziei (doko?czenie) 20
10. Lech B?dkowski Zapiski (doko?czenie) 24
11. Jacek Koz?owski Gda?ski Klub Polityczny im. Lecha B?dkowskiego 27
12. Jan Trepczyk Moja zemia; Chëcze; Mie je pusto; Smutno zwoni?; Naszinców part; Przëlecëta! 28
13. Stanis?aw Janke Pi?tno Remusa. Skra Ormuzdowa’89 30
14. Ryszard Ciemi?ski W pojedynczej pami?ci 31
15. Zbigniew ?akiewicz Tajemnica Pó?nocy. Stegn? 35
16. Jerzy Samp Troch? dobrze, troch? ?le. Gda?ski dykcjonarz (13) 36
17. Eugeniusz Go??bk O gniecenim casta. Przëscyganié czasu 37
18. Aleksander Majewski Wielkie powodzie sztormowe u wybrze?y Morza Pó?nocnego 38
19. Agata ?mierzchalska Dlaczego ?! 39
20. Maria Boduszy?ska - Borowikowa Warto si? spiera? o Ann? ?ajming 40
21. Konrad Ciechanowski Nie tyle ma?o znany, co nie zbadany 40
22. Jerzy G?owacki Nazewnictwo pomorskie w „Onomastice” 41
23. (T. Bol.) Ksi??ki 42
24. Janusz Kowalski Kó?kiem i Raknic?. IV Kaszusbki Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa” 44
25. W sprawie elektrowni w ?arnowcu do „okr?g?ego sto?u” 46
26. Klëka 46
27. Janusz Kowalski Z prasy 49
28. Ptôch za uszama 50
29. !... 51
30. W?odzimierz Ceg?owski Lódu! Persona non grata 52
31. E.SZ. Koszalin. Herby miast pomorskich 54

Pomerania, 1989 rok, nr 5

1. Stanis?aw Pestka Rzecz najwa?niejsza 1
2. Losy El?biety Zawackiej. ?cie?ka d?wi?kowa filmu W?odziemierza St?pi?skiego 3
3. Stanis?aw Janke Kolce syberyjskiej Ró?y 8
4. Edmund Szczesiak To Ural! 10
5. Erwin Kruk To tylko sen. – Z mazurskiego brulionu 13
6. Stefan Figlarowicz Po linii politycznej 15
7. Ryszard Ciemi?ski W pojedynczej pami?ci (doko?czenie) 16
8. Wojciech Kiedrowski Nie ma zgody na ?arnowiec 20
9. Donald Tusk Gda?sk niezale?ny. Szkic do krajobrazu 25
10. Kazimierz Sopuch Regionalizm a kultura narodowa. Regionalizm dzisiaj 27
11. Aleksander Majkowski Z kompanij? do Vejherowa. Fragment powie?ci „?ëcé i przigodë Remusa” 29
12. Optymizm tragiczny. Z doc. dr. hab. Wojciechem Lamentowiczem rozmawia Stanis?aw Pestka 33
13. Eugeniusz Go??bk Przechódny cz?d. Przëscyganié czasu 37
14. Józef Borzyszkowski „Remus” Ewy Brenner. Skra Ormuzdowa ‘89 38
15. Zbigniew ?akiewicz I b?dzie mi szumia?o w g?owie... Stegn? 41
16. Józef B?aszkowski Niezwyk?o?? objawia si? w normalno?ci 42
17. Józef Borzyszkowski Z dziejów Gor?czyna 44
18. Ks. Stanis?aw Bogdanowicz O?tarz ?w. Barbary w Bazylice Mariackiej 47
19. (T. Bol.) Ksi??ki 50
20. Listy 50
21. Janusz Kowalski Z prasy 52
22. Klëka 54
23. Dary 58
24. !... 59
25. W?odziemierz Ceg?owski Powrót baranka. Persona non grata 60
26. E.SZ. Ko?obrzeg. Herby miast pomorskich 62

Pomerania, 1989 rok, nr 6

Tadeusz Bolduan Wymuszanie prawdy. Na gor?co
1. Od myszy do cesarza. Dyskusja w opracowaniu Stanis?awa Pestki 1
2. Lech Ma?ewski Samorz?dno?? lokalna 5
3. Losy El?biety Zawackiej. ?cie?ka d?wi?kowa filmu W?odzimierza St?pi?skiego (doko?czenie) 8
4. By? rok 45, 46, 47... Z Marianem Brandysem rozmawia Ryszard Ciemi?ski 12
5. Wojciech Kiedrowski W oczekiwaniu na ostateczn? decyzj? 16
6. Eugeniusz Go??bk Politykowanié. Przëscyganié czasu 18
7. Stanis?aw Janke Dom dla bezdomnych 19
8. Jerzy Samp Najnowsza korekta do dziejów g?owy ?wi?tej Barbary 20
9. Bogumi?a Cirocka ?lady przesz?o?ci 25
10. Krystyna El?bieta Malczewska Wokó? krzy?a; Pora ?niw na Kaszubach; Oderwani od korzeni 26
11. Erwin Kruk W?ród powinno?ci i warto?ci. Z mazurskiego brulionu 26
12. Józef Borzyszkowski Polsk? stanowi? tak?e Kaszuby 28
13. Henryk Skorowski Wspólnota osób. Regionalizm dzisiaj 29
14. Zbigniew ?akiewicz Zadyma. Stegn? 32
15. Bogumi?a Cirocka Teatr to nie zabawa? Skra Ormuzdowa ‘89 32
16. Józef Grützmacher Wspomnienia 34
17. Józef Borzyszkowski Do wspomnie? ksi?dza Józefa Grützmachera 36
18. Lech Kujawski Kroniki niepodleg?o?ci 39
19. Janusz Kowalski Nie jest tak ?le 42
20. (p) Zrzeszeniowe priorytety i dylematy 43
21. (T. Bol.) Ksi??ki 44
22. Janusz Kowalski Z prasy 45
23. Klëka 46
24. Ptôch za uszama 51
25. W?odzimierz Ceg?owski Powrót Baranka – II. Persona non grata 52
26. K.O. Bia?ogard. Herby miast pomorskich 54

Pomerania, 1989 rok, nr 7-8

Tadeusz Bolduan Lobby Prezydenta. Na gor?co
1. Andrzej Drzycimski Ostatni tydzie? pokoju 1
2. Pawe? Zbierski Lecha B?dkowskiego przypisy do rzeczywisto?ci 5
3. Lech B?dkowski Zapis wojenny 5
4. Lech B?dkowski Dla boja?liwych nie ma lito?ci 8
5. E.SZ Kto r?ce przy?o?y? do p?uga 10
6. Erwin Kruk Po wyborach. Z mazurskiego brulionu 11
7. Janusz Kowalski Okr?gi wyborcze na Kaszubach 12
8. Tadeusz Krzysztof Nieszcz?sna ziemia 14
9. Wojciech Kiedrowski Kurhan ?arnowiecki 16
10. Stanis?aw Janke Z?owieszczy cie? ?arnowca 19
11. Rafa? Nowakowski Zostanie tylko osypisko 21
12. Eugeniusz Go??bk Wo?anié na pustini. Przëscyganié czasu 21
13. Jan Trepczyk Apartné stegnë 22
14. Henryk Galus Edukacja regionalna. Regionalizm dzisiaj 23
15. Alojzy Nagel Wszechmocny; Otemkni dwiérze; Aniele mój; Kompanijô 25
16. Edmund Szczesiak Letnie miasteczko. ?ladami Remusa 26
17. Jerzy Samp Jopejskie z pian? i korporacja opilców 28
18. Irena Rembowska Herby patrycjatu gda?skiego 31
19. Jerzy Samp Psia ulica. Gda?ski dykcjonarz (14) 34
20. Bogumi?a Cirocka Warto zajrze? 35
21. Stanis?aw Pestka Po?egnanie z domem 36
22. Zygmunt Bukowski Czapielski ko?ció?ek 38
23. Aldona ?ak *** (Matki z Bo?ej ?aski); *** (Zakosami mola...) 38
24. Stanis?aw Pestka ?y? w porywie. Skra Ormuzdowa ‘89 39
25. Z Tczewa na deski Covent Garden – z Ryszardem Karczykowskim rozmawia Ryszard Ciemi?ski 40
26. Józef Borzyszkowski Maria z Komierowskich Janta - Po?czy?ska 44
27. Maria Janta – Po?czy?ska Ziemianka pomorska 45
28. T.L. O pelpli?skich inkunabu?ach 50
29. Danuta i Jan Detlaff Kaszuby – w Muzeum Ziemi Puckiej 51
30. Józef Milewski Tropem ?w. Wojciecha po Kociewu 52
31. Roman Klim Holenderskie akcenty na Zizinie Sartowicko - Nowskiej 52
32. Aleksander Majewski Czy zagra?a nam potop powszechny? 54
33. Józef Borzyszkowski Archiwum parafialne w Wielu 55
34. (T. Bol.) Ksi??ki 57
35. Edward Breza Jak uwolni? zakl?t? królewn?? 57
36. Marian Dorawa Czersk i okolice 58
37. Aleksander Celarek Rybacy z Jones Island 59
38. Janusz Kowalski Z prasy 60
39. Listy 61
40. Klëka 62
41. Dary 66
42. Ptôch za uszama 67
43. W?odzimierz Ceg?owski Eksperyment. Persona non grata 68
44. E.SZ. Kamie? Pomorski. Herby miast pomorskich 70

Pomerania, 1989 rok, nr 9

Tadeusz Bolduan Wyprzeda? emocji. Na gor?co
1. Tadeusz Bolduan Cienie wojny 1
2. I sierpnia, i opór – z Zygmuntem Milczewskim rozmawia Edmund Szczesiak 3
3. Stefan ?wierczewski Las Pia?nicki 6
4. Lech B?dkowski Zapis wojenny (doko?czenie) 8
5. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (1) 12
6. Konrad Ciechanowski Pomorska lista katy?ska 14
7. Anna ?ajming Mrok i ?wit 20
8. Eugeniusz Go??bk Czas historyczny. Przëscyganié czasu 22
9. Lech Ma?ewski Ku samorz?dowi lokalnemu 23
10. Racje i uzurpacje – z dr. Jerzym Ja?kowskim rozmawia Stanis?aw Pestka 26
11. Wojciech Kiedrowski Wiadomo?ci dobre i z?e. EJ w ?arnowcu 29
12. Stanis?aw Janke Fabryka na piaskach 33
13. Józef B?aszkowski Samousprawiedliwiaj?ce si? uproszczenie 35
14. Brunon Synak J?zyk kaszubski a wyniki w nauce 35
15. Janusz Kowalski Dr??? temat 36
16. Stanis?aw Janke Wychodzenie na ziemie 37
17. Jan Lipuski Satyryk z tabakierk? 38
18. Bogumi?a Cirocka Szukanie ?wi?toja?skiej paproci 39
19. Andrisów Gust Chów owc i g?si. Ze wspomnieniów (18) 40
20. Andrzej Kotecki Monografia Polonii ameryka?skiej 41
21. Janusz Kowalski Z prasy 41
22. Listy 43
23. Klëka 43
24. Dary 45
25. W?odziemierz Ceg?owski Precz z barankiem. Persona non grata 48
26. K.O. Wolin. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1989 rok, nr 10

Tadeusz Bolduan Co dalej? Na gor?co
1. Ks. Janusz Stanis?aw Pasierb St?d powia? najwi?kszy wiatr 1
2. Bogumi?a Cirocka Jedyno?? i niepowtarzalno?? 2
3. Maciej Klawikowski *** (schodami do nieba...); (wystarczy listopadowa szaro??...) 4
4. Bogumi?a Cirocka Ostatni kaszubski rogarz? Skra Ormuzdowa ‘89 5
5. Lech Ma?ewski W?asno?? komunalna 6
6. Edmund Szczesiak „?arnowiec” – stop? 8
7. Zbigniew ?akiewicz Leopold Buczkowski. Stegn? 10
8. M.W. Ka?dy z nas ma przodków 10
9. Marek Bajkowski Kilka porad praktycznych 11
10. Eugeniusz Go??bk Na przede?niwku. Przëscyganié czasu 13
11. Aleksander Janta Psalm XVI codziennej t?sknoty 14
12. Józef Borzyszkowski Kraj utracony 15
13. Jerzy Samp Pióro i d?uma 15
14. Boles?aw Fac Pisarstwo Lecha B?dkowskiego 17
15. Tadeusz Linkner Folklorystyczny wyg?os zapomnianego 20
16. Lech ?bik O historiografii regionalnej i nie tylko. Regionalizm dzisiaj 22
17. Konrad Ciechanowski Pomorska lista katy?ska (2) 23
18. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (2) 27
19. Józef Borzyszkowski Ksi?ga ?ycia 29
20. W?adys?awa Knosa?a Moje lata wojenne w P?otowie 31
21. Jerzy Samp Na wyspie i w rybackiej dzielnicy. Gda?ski dykcjonarz (15) 35
22. Augustyn Klemens Hirsz Starostowie kartuscy na tle swoich czasów 36
23. Cezary Obracht - Prondzy?ski Pogranicze kaszubskie 40
24. W?adys?aw Szulist Polskie osadnictwo w Kanadzie 41
25. Jan A. Szponder Maj? swoje losy ksi?gi 42
26. Janusz Kowalski Z prasy 44
27. !... 45
28. (T. Bol.) Ksi??ki 46
29. Klëka 46
30. Bogumi?a Cirocka Kradzie? w ?ukowie 48
31. K.O. Stargard Szczeci?ski. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1989 rok, nr 11

Tadeusz Boduan Dla rodzin katy?skich? Na gor?co
1. Stanis?aw Janke Po?egnanie Méstra Jana 1
2. Stanis?aw Pestka Spójrzmy prawdzie w oczy 3
3. Wojciech Wi?a Regionalizm w kategoriach my?lenia systemowego. Regionalizm dzisiaj 6
4. Jan Lipuski ?wi?ta w?drówka 8
5. Bogumi?a Cirocka Tam, gdzie zawsze ?wieci s?o?ce 9
6. Eugeniusz Go??bk Tikanié zégra. Przëscyganié czasu 11
7. Lech B?dkowski Przypisy dnia 12
8. Lech Ma?ewski Nowe prawo wyborcze do w?adz lokalnych 16
9. Józef Borzyszkowski Ksi?dz Rodak Józef Styp - Rekowski 18
10. Maciej Tadeusz Krzy?anowski Kurierzy AK 21
11. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (3) 24
12. Zbigniew ?akiewicz Wrze?niowa rocznica. Stegn? 26
13. Andrisów Gust Dzie? ?wi?teczny. Ze wspomnieniów (19) 27
14. Jerzy Samp Blaski i cienie. Gda?ski dykcjonarz (16) 29
15. Krystyna Stoltman Cz?uchowianie na Gochach 30
16. Boles?aw Bork Zbichowskô powiôstka 31
17. Konrad Ciechanowski Musz? sprostowa? 32
18. Gerard Prondzi?ski Czes?aw Marczak – mistrz drewna 33
19. (T. Bol.) Ksi??ki 34
20. Grzegorz Ojcewicz Tak ?le si? dzia?o w tamte trudne dni 34
21. Donat Niewiadomski Kiedy mi ziemia przys?oni... ?wiat 35
22. Janusz Kowalski W sercu Kaszub. Po IV Kaszubskim Sp?ywie Kajakowym „?ladami Remusa” 36
23. Janusz Kowalski Z prasy 37
24. Listy 41
25. Klëka 42
26. W?odziemierz Ceg?owski Kartofla, separatyzm i wid?aki. Persona non grata 46
27. K.O. Pyrzyce. Herby miast pomorskich 48

Pomerania, 1989 rok, nr 12

1. Tadeusz Bolduan Amok zjednoczenia. Na gor?co 1
2. Stanis?aw Pestka Wed?ug Remusowego zegara 1
3. Jan Trepczyk Ubudó!; Danka 3
4. Ks. Jan Perszon Czas oczekiwania i ?wi?towania 4
5. Jan Zbrzyca Powrót do normalno?ci 5
6. Zdzis?aw Ko?cielniak Nie ba? si? marze?. Regionalizm dzisiaj 8
7. Bogumi?a Cirocka Nowe wolno tu wchodzi 10
8. Eugeniusz Go??bk ?ebë chcelë chcec. Przëscyganié czasu 12
9. Roman Kensik Etyka odpowiedzialno?ci a rozwój energetyki 13
10. Ewa Kordzi?ska Biotop 15
11. Zbigniew ?akiewicz W?z?y ?ycia. Stegn? 15
12. Jan Drze?d?on Na rôrotë 16
13. Jerzy Afanasjew Figury woskowe; G?ód; Poci?g 17
14. Lech B?dkowski Przypisy dnia (2) 18
15. Józef Borzyszkowski TOW „Gryf Pomorski” i jego ludzie znad Jeziora Radu?skiego 19
16. Tadeusz Jaszowski Proces „Graba” 23
17. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (4) 25
18. Stanis?aw Janke Zimnica 26
19. Edmund Szczesiak Syn pu?ku. K?tem oka 27
20. Józef Borzyszkowski M??, co pe?ni? s?u?b? dla narodu. Roman Komierowski 28
21. Roman Komierowski ?ycie to walka 30
22. Jerzy Samp O tamtej Gdyni - wielog?os 32
23. Aleksander Klemp Wójt Gdyni 36
24. M.T. G?odnickô klëka 36
25. (s.j.) W?ze? kaszubski 37
26. (b) Wspó?odpowiedzialno?? laikatu za przysz?o?? Ko?cio?a 38
27. M.P. Nareszcie co? si? w Skórczu zacz??o... 39
28. Józef Borzyszkowski Gda?sk w Hamburgu 40
29. Ryszard Ciemi?ski Z Kalkuty do Gda?ska 41
30. W?adys?aw Szulist Kolejna praca o kanadyjskich Kaszubach 42
31. Janusz Kowalski Z prasy 43
32. (T. Bol.) Ksi??ki 44
33. Listy 44
34. Klëka 46
35. W?odzimierz Ceg?owski Szlus. Persona non grata 48
36. K.O. Szczecin. Herby miast pomorskich 501 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002