artykuly-Pomerania - spis tre?ci 1990 - 1994
Losowe zdj?cie
Wystawa `Kaszuby,mi?dzy natur? a kultur?`
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Pomerania - spis tre?ci 1990 - 1994
Author: Andrzej Busler (anej13 at wp dot pl)
Published: 06.11.2006
Rating 5.79
Votes: 24
Read: 17819 times
Article Size: 142.74 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Spis tre?ci miesi?cznika "Pomerania" za lata 1990 - 1994

L.P Autor Tytu? Strona

Pomerania, 1990 rok, nr 1

Tadeusz Bolduan W imi? zdrowego rozs?dku. Na gor?co
1. Alfred F. Majewicz Kaszubski w?ród j?zyków ?wiata 1
2. Zbigniew Zielonka By? sob? i by? u siebie. Regionalizm dzisiaj 4
3. Jerzy Samp Pierwszy poeta kaszubski 7
4. Stanis?aw Janke Szkólny 9
5. Bogumi?a Cirocka Nie by?oby „Gazety Kartuskiej”, gdyby nie „Nasz g?os” 10
6. Jaros?aw Gojtowski Sylwester czyli 31; *** (nie dosi?gnie mnie) 12
7. Halina Ustowska W autobusie; *** (otworzy?am okno) 12
8. Edmund Szczesiak Ryba na zielono 13
9. Stanis?aw Janke Stra? 14
10. Lech Ma?ewski Efektywno?? a demokracja w zarz?dzaniu lokalnym 15
11. Eugeniusz Go??bk Maja sztërdzestka. Przëscyganié czasu 18
12. Lech B?dkowski Przypisy dnia (3) 19
13. EJ ?arnowiec. Problem ci?gle otwarty 20
14. Konrad Ciechanowski Pomorska lista katy?ska (3) 22
15. Zbigniew ?akiewicz My, rocznik trzydziesty. Stegn? 24
16. Jan Lipuski Pie?niarz pó?nocy 24
17. Józef Borzyszkowski Z kaszubskiego za?cianka - matecznika 25
18. Aleksy Pepli?ski Jô i ró?a; Do s?u?ca 27
19. Alina Afanasjew Mi?dzy ?wiatem a tajemnic? 28
20. Ks. Jan Perszon Czas oczekiwaniai ?wi?towania (doko?czenie) 29
21. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (5) 32
22. Aleksander Majewski Mi?dzy morzem a l?dem 35
23. Hërszów Gust Sómopusz 36
24. Boles?aw Fac Ciemi?ski o Grassie 37
25. Tadeusz Lipski Mija?em kraje przepi?knej urody 37
26. Janusz Kowalski Z prasy 38
27. Dary 40
28. Listy 40
29. Klëka 41
30. W?odzimierz Ceg?owski W?cieklizna. Persona non grata 44
31. K.O. Trzebiatów. Herby miast pomorskich 46

Pomerania, 1990 rok, nr 2-3

Tadeusz Bolduan Poziom ?wiatowy. Na gor?co
1. Tadeusz Bolduan Siedemdziesi?t burzliwych lat 1
2. Kamil Kantak Rok 1920 4
3. Leon Janta - Po?czy?ski Przejmowanie Pomorza 6
4. Józef Borzyszkowski Polityk z Wysokiej 8
5. Józef Haller Rzuci?em pier?cie? w morze 10
6. Augustyn Necel Mój rok dwudziesty 12
7. Kazimierz Przybyszewski Starosta Pomorski 15
8. Nasze jutro. XI Walny Zjazd Delegatów Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego 16
9. Uchwa?a XI Walnego Zjazdu ZK-P 20
10. By? cz?owiekiem. Z biskupem che?mi?skim ks. Marianem Przykuckim rozmawia Stanis?aw Pestka 22
11. Eugeniusz Go??bk Pisóné kol Gód. Przëscyganié czasu 25
12. Jerzy Samp Pierwszy poeta kaszubski (doko?czenie) 26
13. Stanis?aw Janke Gniazdo poetów 28
14. Leon Go??bek Królowa Kaszëb; Aposto?owie Kaszëbsczëznë 29
15. Janusz Kowalski Wykorzysta? si?? 31
16. Ryszard Ciemi?ski Bia?e plamy 32
17. Lech Kujawski Gdy?ski gabinet cieni 33
18. Stanis?aw Janke Zagonowa potyczka 35
19. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (6) 36
20. Lech B?dkowski Przypisy dnia (4) 39
21. Z Kaszubami zwi?za? mnie los. Z Leonem Brancewiczem – wicewojewod? gda?ski - rozmawiaj? Józef Borzyszkowski i Tadeusz Gleinert 41
22. Bogumi?a Cirocka Przodkowska batalia 43
23. Kazimierz Ostrowski Trybun odbr?zowiony a wielki 45
24. Janusz Kowalski Z prasy 46
25. (T. Bol.) Ksi??ki 47
26. Dary 47
27. Listy 47
28. Klëka 49
29. Roman Skwiercz Sztrajk 52
30. E.Sz. Drawsko Pomorskie. Herby miast pomorskich 54

Pomerania, 1990 rok, nr 4

Tadeusz Bolduan Krajobraz po bitwie. Na gor?co
1. Stanis?aw Pestka Miejsce dla wszystkich 1
2. Pod s?upskim murem. Z Krzysztofem Wojcieszykiem rozmawia Stanis?aw Janke 3
3. Skry Ormuzdowe’90 5
4. Eugeniusz Go??bk Wëbróny nôród. Przëscyganié czasu 6
5. Niezale?ni socjologowie o ludno?ci rodzimej 7
6. (stp) Górno?l?zacy i Kaszubi 8
7. Artysta ujawniony. Ze Zbigniewem Szablewskim rozmawia Ryszard Ciemi?ski 9
8. Bogumi?a Cirocka Kaszubszczyzna to co? znanego od zawsze 12
9. Kreban z Milachowa Përzn? o szczescu ë tolerancëji 13
10. Jan Lipuski Czego chc? rolnicy? 14
11. Andrzej Mestwin Polowania; Patrz?c prze okno; Argonauci 16
12. Jerzy Afanasjew (junior) Rodzina; Kpina 16
13. Roman Skwiercz Wiatenk; O jednego za wiele 17
14. (s.j.) Pier?cie? w morzu 17
15. Janusz Kowalski Wd? a? na Kociewie. V Kaszubski Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa” 20
16. K.O. Wierny sztuce i nauce 22
17. Józef Borzyszkowski Mi?dzy 800 – leciem Oliwy a 1000 – leciem Gda?ska 23
18. (T. Bol.) Ksi??ki 25
19. Janusz Kowalski Z prasy 25
20. Listy 26
21. Klëka 28
22. E.SZ. Toru?. Herby miast pomorskich 33

Pomerania, 1990 rok, nr 5-6

Tadeusz Bolduan Profesor
1. Jakiej polityki nam potrzeba? Z Romanem Wapi?skim rozmawia Stanis?aw Pestka 1
2. Jan Zbrzyca Prawica odczarowana? 6
3. Tadeusz Bolduan Niemcy. Nieuzasadnione niepokoje 9
4. Wojciech Wi?a Sprawy Zatoki Pomorskiej ci?g dalszy 11
5. Eva Brenner O wszystkich tych, którzy nale?eli do mnie na kochanych Kaszubach 12
6. Marek Latoszek Socjologiczny alfabet Kaszubów. Gmina Brusy i miasto Brusy 15
7. S.J. Pozwólcie nam by? sob?. Komisja sejmowa w?ród Kaszubów 18
8. Stanis?aw Janke Kuli raz jeszcze; Swojszczëzna; Jesz dô s? nalezc; To s? jakos dô; W gra?cach; Dosta? mow? w spadkowiznie; Jesz jeden dzé? 21
9. Kazimierz Ostrowski Okruchy satysfakcji. Skra Ormuzdowa ’90 22
10. Eugeniusz Go??bk Përzn? szport?. Przëscyganié czasu 23
11. Erkki Asp Lapo?czycy. J?zyk i kultura 24
12. Stanis?aw Pestka Szuka? i znajdowa? 26
13. Piotr Staro? Z urwiska Jastrz?biej Góry; Rozewie 28
14. Stanis?aw Janke Droga przez Nowy Dwór 28
15. Bogumi?a Cirocka Rolnik jest od tego, by produkowa?, rz?d – by rz?dzi? 30
16. Jan Lipuski Ryba z czystej wody 31
17. Lech B?dkowski Przypisy dnia (5) 32
18. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (7) 34
19. Konrad Ciechanowski Pomorska lista katy?ska (4) 36
20. Marian Dorawa Czersk. Przesz?o?? i tera?niejszo?? 39
21. Jan Lipuski Zapis rozpaczy i nadziei 40
22. Ks. W?adys?aw Szulist Lipusz w pami?ci mieszka?ców 40
23. J.B. W szponach czarnych or?ów 41
24. Augustyn Klemens Hirsz Z dziejów Pomieczyna 42
25. Friedhelm Hinze Badéra kaszëbskji mowë. ?ëcé ë dze?o Gotthelfa Mathiasa Bronischa 43
26. (T. Bol.) Ksi??ki 45
27. Dary 45
28. Janusz Kowalski Z prasy 46
29. (p) Widma znów kr??? 48
30. Listy 49
31. Klëka 49
32. E.SZ. Che?mno. Herby miast pomorskich 51

Pomerania, 1990 rok, nr 7-8

Tadeusz Bolduan ?amanie barier. Na gor?co
1. Wizja samorz?dnego Pomorza 1
2. Kazimierz Przybyszewski Starostowie toru?scy 6
3. Brunon Synak Kaszëbstwo 9
4. Marek Latoszek Gmina i miasto Bytów. (Bytowskie nadal o?rodkiem kaszubszczyzny) Alfabet kaszubski 11
5. Z prof. Tadeuszem Dzier?ykray – Rogalskim rozmawia Ryszard Ciemi?ski Jastarnia moja mi?o?? 13
6. Stanis?aw Janke Kombatant 15
7. Anna ?ajming Nieznajomy 17
8. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (8) 21
9. Eugeniusz Go??bk Przez Stambu? do Europë. Przëscyganié czasu 23
10. Lech B?dkowski Przypisy dnia (6)
11. W?adys?aw Zajewski Wybicki o meandrach rewolucji francuskiej 1789 26
12. Czes?aw Skonka Pomorskie wyró?nienie dla ?ódzkiego pisarza 30
13. Tadeusz Chró?cielewski Pie?? legionów polskich 31
14. Boles?aw Fac Karl Dedecius laureatem 32
15. Jerzy ?ysk Dobetni Kam; *** (Cem?ô strasznô) 32
16. Marian Fryda M?yny wodne starostwa cz?uchowskiego 34
17. Józef Borzyszkowski Syn Ziemi Gda?skiej 35
18. Edward Breza Frazeologia kaszubska w wierzeniach i zwyczajach 36
19. J.B. Mazur na rozdro?u narodowym 37
20. (abf) Kontestator w?ród narodowych znaków 38
21. Józef Borzyszkowski Narodziny i rozwój Uniwersytetu Gda?skiego 38
22. (T. Bol.) Ksi??ki 39
23. Dary 39
24. Janusz Kowalski Z prasy 40
25. Listy 41
26. Klëka 42
27. E.Sz. Che?m?a. Herby miast pomorskich. 50

Pomerania, 1990 rok, nr 9

Józef Borzyszkowski II Kongres Kaszubski
1. Stanis?aw Pestka rozmawia z Józefem Borzyszkowskim Warto?ci najcenniejsze 1
2. Brunon Synak To?samo?? kaszubska dzi? i jutro 4
3. Kazimierz Kossak - G?ówczewski Niezale?na edukacja regionalna 8
4. Marian Kleina Liceum kaszubskie? 12
5. Marek Latoszek Gmina Cewice i gmina Chmielno. Alfabet kaszubski 13
6. Eugeniusz Go??bk Bëc albo nie bëc. Przëscyganié czasu 15
7. (B.C) Karno „Stolemów” wci?? ro?nie 16
8. Kazimierz Rosadzi?ski Rozwa?ania o demokracji 17
9. Stanis?aw Pestka ?y? w samorz?dno?ci 19
10. Rezolucja Komisji Kultury ZG ZK-P 20
11. Urszula Wi?ska Kobiety z Pomorza w obozie Ravensbrück 21
12. Stanis?aw Janke W okruchach pami?ci 24
13. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (9) 25
14. (s.j.) Znaki kaszubsko?ci 28
15. Izabella Trojanowska Oficyna ze znakiem piecz?tnym ?wi?tope?ka Wielkiego 29
16. J.B. Ks. infu?at Franciszek Jank (1897 – 1990) 30
17. (dzian) „Dar Pomorza” i jego kapelani 31
18. Kazimierz Ickiewicz Pia?nica oskar?a 32
19. Józef Borzyszkowski J?zyki ?wiata i ich klasyfikowanie 33
20. (T. Bol.) Ksi??ki 34
21. (s.j.) Dom Kaszubski 34
22. Janusz Kowalski Z prasy 35
23. Listy 36
24. Klëka 37
25. E.Sz. Nowe. Herby miast pomorskich 41

Pomerania, 1990 rok, nr 10

Tadeusz Bolduan Miejsce Zrzeszenia. Na gor?co
1. Andrzej Bukowski Aleksandra Majkowskego listy do siostry 1
2. Mieczys?aw Nurek Polska i Europa ba?tycka 3
3. Jan Zbrzyca Nadba?tyckie s?siedztwo 4
4. Ewa Kordzi?ska Nadzieja; Drzewo; *** 7
4. Jerzy G?owacki Zaduszki – czas niezwyk?y 8
5. Brunon Synak Dylematy kaszubskiej to?samo?ci 11
6. Marek Latoszek Gmina i miasto Chojnice. Alfabet kaszubski 13
7. Ursel Habermann Pejza? znad jeziora (z cyklu: Podró?e na Kaszuby) 15
8. Jan Zbrzyca Pod znakiem Stolema 16
9. Kazimierz Kossak - G?ówczewski Regionalizacja nauczania a nauczanie regionalne 18
10. Janusz Jasi?ski Pocz?tki szkolnictwa w parafii niezabyszewskiej 20
11. Eugeniusz Go??bk Blë?i Europë. Przëscyganié czasu 23
12. Stanis?aw Janke Prezes na zagrodzie. Skra Ormuzdowa 23
13. Józef Borzyszkowski Federacyjna Unia Grup Etnicznych i Narodowo?ciowych 24
14. Boles?aw Fac Dysydent Kunze, hugonot de Bruyn, komunistka Seghers 28
15. Stanis?aw Janke rozmawia z Henrykiem Ga?skim By? wiernym sobie 30
16. Kazimierz Rosadzi?ski Rozwa?ania o w?asno?ci 31
17. Lech B?dkowski Przypisy dnia (7) 34
18. Maria D?browska Wspomnienia moje syberyjskie (doko?czenie) 35
19. Roman Wieloch ?ycie wype?nione prac? 37
20. Marian Fryda M?yny starostwa cz?uchowskiego (doko?czenie) 39
21. Cezary Obracht - Prondzy?ski Ze „strasznym” zamkiem w herbie 41
22. Józef Borzyszowski Raport o polskich cmentarzach w Kanadzie 41
23. Pawe? Dzianisz Rodnô zemia 42
24. Józef Borzyszkowski Nauka dla pokoju 43
25. Edward Breza Pomoranica w bibliotekach Berlina Wschodniego 44
26. Danuta Rytel - Kuc Wnikliwe opracoanie frazeologizmów kaszubskich 45
27. Andrzej Zahorski Rozszerzona biografia Józefa Wybickiego 45
28. Janusz Kowalski Z prasy 46
29. Dary 47
30. Listy 47
31. Klëka 48
32. Leon Reszka Polski kurort. Historia w pocztówkach 52
33. E.Sz. Pelplin. Herby miast pomorskich 54

Pomerania, 1990 rok, nr 11-12

Tadeusz Bolduan ?eby nam si? chcia?o. Na gor?co
1. Grudzie? ‘70 1
2. Stanis?aw Janke Grudniowa triada 4
3. Henryk Galus Grudzie? ’70 i sierpie? ‘80 7
4. Krystyna El?bieta Malczewska Id? ?wi?ta; *** (Wigilijna noc); Wspomnienie 8
5. Jan Drze?d?on Szary cz?owiek 10
6. Boles?aw Fac Stare a nieznane s?siedztwo 12
7. Stanis?aw Pestka Niemcy w punkcie zwrotnym? 15
8. Boles?aw Fac Spotkanie w Paderborn 18
9. Ryszard Ciemi?ski Tucholska wojna o haft 19
10. Kazimierz Ostrowski Kruban ze skrzypkami. Skra Ormuzdowa ‘90 22
11. Stanis?aw Janke Plesta z Gnie?d?ewa. Skra Ormuzdowa z Gnie?d?ewa ‘90 22
12. Marek Latoszek Gmina i miasto Czersk. Alfabet kaszubski 23
13. Eugeniusz Go??bk Moje wrëje z panaslawizm?. Przëscyganie czasu 25
14. (sj) O regionalizmie we Wdzydzach 26
15. Grzegorz Grzelak Samorz?d regionalny 27
16. Adam Landowski 322 lata „Kompanii Oliwskiej” 28
17. Janusz Laskowski Pomorska Izba Rolnicza 29
18. Kazimierz Rosadzi?ski Rozwa?ania o polityce 31
19. Lech B?dkowski Przypisy dnia (8) 34
20. Janusz Kowalski Znowu Wd?. Po V Kaszubskim Sp?ywie Kajakowym „?ladami Remusa” 37
21. Stanis?aw Janke Pie?niarz z Wierzchucina 40
22. Maria Babnis Za?o?enia bibliografii kaszubskiej 41
23. Józef Borzyszkowski Universitas Gedanensis 42
24. Eugeniusz Go??bk Wedle „Tatczëznë” 42
25. Józef Borzyszkowski Antropologiczne – etyczne aspekty regionalizmu 44
26. Brunon Synak Kultura i j?zyk mniejszo?ci etnicznych 46
27. Cezary Obracht - Prondzy?ski Pomorskie piecz?cie 47
28. Cezary Obracht - Prondzy?ski Zamki Pomorza ?rodkowego 48
29. Józef Borzyszkowski Józef Wybicki i jego biografia 48
30. (T. Bol.) Ksi??ki 50
31. Janusz Kowalski Z prasy 51
32. Listy 51
33. Klëka 53
34. Dary 55
35. Leon Reszka Miasto ze znan? dat? narodzin. Historia na pocztówkach 56
36. E.Sz. Skórzc. Herby miast pomorskich 58

Pomerania, 1991 rok, nr 1-2

Tadeusz Bolduan Krótki sezon Polaków. Na gor?co
1. Stanis?aw Janke Widok z lotu ptaka. Rozmowa z Kazimierzem Klein? 1
2. Stanis?aw Pestka Doceni? region 3
3. Jan Zbrzyca Dotrze? do pra?róde? s?owa. Rozmowa z Friedhelmem Hinze 6
4. Brunon Synak Kaszubsko – pomorska krajowo?? 8
5. Janusz Kutta Nieznany list Aleksandra Majkowskiego 11
6. Boles?aw Fac Z wizyt? u Güntera Grassa 15
7. Zbigniew ?akiewicz Znad Wilii 17
8. Zbigniew Jankowski Rozum i ryba; Morze w domu 19
9. Kazimierz Rosadzi?ski Rozwa?ania o pa?stwie 20
10. Ryszard Ciemi?ski Pan Bronek i jego korty 22
11. Olgierd Sochacki Zacofanie edukacyjne 24
12. Kazimierz Kossak - G?ówczewski Wspó?czesna etniczno?? jako szansa zmiany spo?ecznej i edukacyjnej 26
13. Czy chcemy si? uczy? w szkole po kaszubsku? Ankieta 28
14. Boles?aw Ja?d?ewski Panie Bo?e dôj 30
15. Eugeniusz Go??bk Zaczinóm swoj? kampanij?. Przëscyganié czasu 30
16. Wiktor Pepli?ski Powrót do przesz?o?ci czy droga do przysz?o?ci 31
17. Marek Latoszek Gmina i miasto Cz?uchów. Alfabet kaszubski 34
18. Marian Fryda Gochy w pradziejach 36
19. Hans Carstensen Fryzowie i Kaszubi 38
20. Norbert Stremlau Wspomnienia pomorskiego „?ledzia” 39
21. Ks. W?adys?aw Szulist Duchowy przywódca Polonii ameryka?skiej 41
22. Konrad Ciechanowski Fa?szowanie historii „Gryfa Pomorskiego”? 42
23. Czes?aw Skonka Przyroda S?owi?skiego Parku Narodowego 43
24. Janusz Kowalski Uwagi kongesowe 43
25. Janusz Kowalski Z prasy 44
26. Listy 45
27. Klëka 45
28. Leon Reszka Raj Naj?wi?tszej Maryi Panny. Historia w pocztówkach 48
29. K.O. Ko?cierzyna. Herby miast pomorskich 49

Pomerania, 1991 rok, nr 3

Tadeusz Bolduan Mo?e na wyrost? Na gor?co
1. Z biskupem gda?skim ksi?dzem doktorem Tadeuszem Goc?owskim rozmawia Stanis?aw Pestka Czego strzec najbardziej 1
2. Jerzy Samp Gda?sk w legendzie i podaniu 5
3. Ryszard Ciemi?ski Polska jest to Gda?skowi winna 8
4. W?odzimierz Jastrz?bski Obozy NKWD w Polsce Pó?nocnej 12
5. Henryk Sobolewski Zacz??o si? o ?wicie 14
6. Norbert Stremlau Wspomnienia pomorskiego „?ledzia” (2) 17
7. Lech B?dkowski Przypisy dnia (doko?czenie) 18
8. Stanis?aw Janke Konspirator 20
9. Lech Ma?ewski Region samorz?dowy czyli autonomiczny 22
10. Kazimierz Rosadzi?ski Rozwa?ania o pa?stwie (doko?czenie) 24
11. Eugeniusz Go??bk Archipelag Robinsona. Przëscyganié czasu 27
12. Witold Bobrowski Czy chcemy si? uczy? w szkole po kaszubsku? Ankieta 28
13. Marek Latoszek Gmina Czarna D?brówka i gmina Dziemiany. Alfabet kaszubski 30
14. Janusz Iskierski Kwiestia ch?opska w perspektywie konfliktu sierpniowego 32
15. Jan Zbrzyca Wspólna odpowiedzialno?? 36
16. Boles?aw Fac Pisarz buduj?cy mosty porozumienia 36
17. Horst Bieniek Ucieczka daremnie 37
18. Ryszard Landowski Pi?té diôbelsczié og?ëpienié 37
19. Përzn? do smiéchu 38
20. Boles?aw Fac „W skali 1:20” 39
21. (T. Bol.) Ksi??ki 40
22. Eugeniusz Go??bk Drze?d?onowi w podz?ce 40
23. Marek Cybulski O Kaszubach w Tarnopolu 41
24. Dary 42
25. W?adys?aw Brzozowski EJ w likwidacji 43
26. (s.j.) Szansa dla pomorskich rolników 43
27. Janusz Kowalski Z prasy 44
28. Klëka 45
29. Leon Reszka Miasto Wejhera. Historia w pocztówkach 48
30. E.Sz. Skarszewy. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1991 rok, nr 4

Tadeusz Bolduan Snobizm. Na gor?co
1. Dyskusja redakcyjna z udzia?em Tadeusza Bolduana, Edmunda Cie?laka, Bolesawa Faca, Stanis?awa Pestki, Krystyny Puzdrowskiej i Romana Wapi?skiego Nowy i stary s?siad 1
2. Boles?aw Fac O wp?ywach j?zykowych i poczuciu prowincji. Rozmowa z Andrzejem Vincenzem 6
3. Marianna Wannow Zawsze by?am pod wra?eniem Gda?ska 8
4. Janusz Jasi?ski Raport wizytatora 11
5. Wojciech Turek Mi?dzy wyborami. Na w?asny rachunek 12
6. Stanis?aw Janke Stary so?tys 13
7. Damroka Kami?ska Czy chcemy si? uczy? po kaszubsku? Ankieta 14
8. Eugeniusz Go??bk Wczerô, dzys, witro. Przëscyganié czasu 15
9. Kazimierz Kossak - G?ówczewski Pierwsze kaszubskie liceum w Brusach 16
10. Marek Latoszek Gmina Gniewino i miasto Hel. Alfabet kaszubski 17
11. Stanis?aw Janke Z kaszubskiej anteny 19
12. Jan Bianga Nad sztr?dem morza 20
13. Skry Ormuzdowe ‘91 21
14. Edward Breza O respektowanie przyj?tych zasad pisowni 22
15. Norbert Stremlau Wspomnienia pomorskiego „?ledzia” (doko?czenie) 23
16. Konrad Ciechanowski Pomorska lista katy?ska (doko?czenie) 24
17. Janusz Kowalski Na Gochach. VI Kaszubski Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa” 28
18. Ks. W?adys?aw Szulist Eugeniusz Chru?cicki i Kaszuby 29
19. Jerzy Kiedrowski ?ywa pami?? 30
20. Czes?aw Skonka I?? przez ?ycie 31
21. Andrzej Kotecki Osobny, aby nie samotny 32
22. Edmund Puzdrowski Odkurzona ksi??ka 32
23. Janusz Kowalski Z prasy 33
24. Stefan Fikus 20 lat min??o... 34
25. Stefan Rafi?ski Che?mi?ski ruch ?piewaczy 35
26. Ryszard Landowski Szóste diôbelsczié og?ëpienié 36
27. Naczków W?adk Ks??a kontra lékarze 37
28. Augustyn Dominik Chrëpa szukô swojégo szwagra; Trzech cze sztërzëch 37
29. Klëka 38
30. Dary 38
31. Leon Reszka Ko?cierzyna. Historia w pocztówkach 40
32. K.O. Kartuzy. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1991 rok, nr 5

Tadeusz Bolduan Mocni w grach i zabawach. Na gor?co
1. Stanis?aw Pestka rozmawia z pos?em Jerzym Wuttke Miejsce przy stole 1
2. Stanis?aw Janke Ze ?ciany wschodniej 4
3. Ali Mi?kiewicz Tatarska diaspora 5
4. Zanotowa? s.j. Foras Georgios; Z dala od Olimpu 6
5. Krzysztof Figel, Roman Zahoroda Ukrai?cy w Gda?sku 6
6. Henryk Galus Pomorze jako pogranicze Europy Ba?tyckiej (1) 7
7. Józef Borzyszkowski O regionalizacji i Pomorzu 10
8. Andrzej Piskozub W stron? Wielkiego Pomorza. Z gda?skiej perspektywy 12
9. Ks. biskup Tadeusz Goc?owski W?asno?? w?asnego dziedzictwa 16
10. W.T. Zwi?zek Pomorski – szansa i wyzwanie 17
11. Wojciech Turek Gdy politykom brakuje wyobra?ni. Na w?asny rachunek 18
12. W?adys?aw Zajewski Konstytucja 3 Maja 20
13. Marcin Borowski Czy Polska mog?a obroni? konstytucj? majow?? 23
14. Jan Drze?d?on Biôli kôlp (1) 24
15. Bernard Hinz „Stegn? Czorli?sciego”. Wanoga na ko?ach 26
16. Janusz Kowalski „Remus” dobë? na „Czorli?scim” 27
17. Eugeniusz Go??bk Wdôr z niechwalebnëch lat. Przëscyganié czasu 30
18. Czy chcemy si? uczy? po kaszubsku? Ankieta 31
19. Marek Latoszek Miasto Jastarnia i gmina Karsin. Alfabet kaszubski 32
20. (s.j.) Podsumowanie w marszu 34
21. Edward Breza Pomorskie nazwisko Muza, Mu?a 35
22. Wojciech Wi?a Nazwa „Kaszuby” 37
23. Józef Borzyszkowski Cotka Anusia 37
24. Ryszard Landowski Diôbelskô odporaja w „Kaliskach” 38
25. Janusz Kowalski Z prasy 38
26. Klëka 39
27. Leon Reszka Wioska nad Strug?. Historia w pocztówkach 40
28. K.O. L?bork. Herby miast pomorskich 41

Pomerania, 1991 rok, nr 6

Tadeusz Bolduan Papie? w Polsce. Na gor?co
1. Dyskusja redakcyjna z udzia?em Zdzis?awa Bary, Tomasza Bedy?skiego, Wojciecha Bonis?awskiego, Andrzeja Januszajtisa, Artura Kostarczyka, Jana Krefty, Stanis?awa Pestki, Andrzeja Zbierskiego, To w?a?nie Gda?sk 1
2. Pawe? Huelle „Miasto Gda?sk, niegdy? nasze...” 7
3. Eugeniusz Go??bk Kaszëba z przedmiescégo 11
4. Aleksander Jurewicz Tylko miejsce zamieszkania 12
5. Wojciech Turek By? gda?szczaninem 13
6. Gerard Knoff ?yciorys gda?szczanina 17
7. Andrzej Piskozub W poszukiwaniu europejskiej to?samo?ci. Z gda?skiej perspektywy (2) 22
8. Henryk Galus Pomorze jako pogranicze Europy Ba?tyckiej (doko?czenie) 25
9. Wojciech Turek Wokó? czwartej pielgrzymki. Na w?asny rachunek 28
10. Jan Drze?d?on Bielawa pobieguje (2). Biôli kôlp (II) 29
11. Stanis?aw Pestka Jak za dotkni?ciem czarodziejskiej ró?d?ki 32
12. Zygmunt Szultka „Kaszubskie” kazanie pastora Dorscha 36
13. Marek Latoszek Gmina i miasto Kartuzy. Alfabet kaszubski 39
14. Józef Lenc Czy chcemy uczy? si? po kaszubsku? 42
15. Eugeniusz Go??bk Banalné tematë? Przëscyganié czasu 43
16. Edward Breza Kaszubskie nazwisko Freza, Wreza 44
17. Wojciech Turek Gda?sk i Europa trzysta lat temu 45
18. Cezary Obracht - Prondzy?ski Gda?sk w relacjach z podró?y 46
19. Grzegorz Ojcewicz Retrospektywne nimby 47
20. Józef Borzyszkowski O libera?ach Królestwa Polskiego 48
21. Klëka 49
22. Leon Reszka Miasto na haku. Historia w pocztówkach 52
23. K.O. ?eba. Herby miast pomorskich 53

Pomerania, 1991 rok, nr 7-8

Tadeusz Bolduan Mydlenie oczu. Na gor?co
1. Dyskusja redakcyjna z udzia?em Mariana Frydy z Cz?uchowa, Jaros?awa Kordzi?skiego z Krokowej, Franciszka Okunia z Le?niewa i Brunona Synaka socjologa My i jacy? „oni” 1
2. Miko?aj Kostecki Dojrzewanie z papie?em 5
3. Z ambasadorem RP w Republice Federalnej Niemiec Januszem Reiterem rozmawia Stanis?aw Pestka Niemcy Europejskie 6
4. Jaros?aw Za??cki Co Kaszubi my?l? o Niemcach? 8
5. Grzegorz Berendt Szkic z dziejów ?ydów gda?skich 10
6. Jaros?aw Sellin Znaki obecno?ci. Gda?skie pami?tki po ?ydach 13
7. Andrzej Piskozub W kr?gu hanzeatyckich mórz. Z gda?skiej perspektywy (3) 15
8. Stanis?aw Janke Du?skie ol?nienia 18
9. Jan Zbrzyca Kam z Tuno 22
10. Ewa Kordzi?ska Nasza ziemia 23
11. Andrzej Kotecki Na pomorzu 170 lat temu 24
12. Ks. Kazimierz Raepke Album rodzinny. Opowie?? o potomku rodu z kuropatw? w herbie 30
13. Marek Latoszek Gmina Kocza?a i gmina Kolbudy. Alfabet kaszubski 32
14. Jaros?aw Kordzi?ski Szukanie drogi 35
15. Rafa? S?omi?ski Dzie?o doprawdy imponuj?ce 37
16. Eugeniusz Pryczkowski Bez Kaszëb ni mo?e ?ëc 38
17. Stanis?aw Janke Jesz jeden dzén; Dalek; Do biô?égo rena; A równak 38
18. Joanna Lewna, Cezary Obracht - Prondzy?ski Ankieta. Czy chcemy si? uczy? po kaszubsku? 39
19. Wiktor Pepli?ski Tatczëzna. Skra Ormuzdowa ‘91 40
20. Aleksander Labuda Recepta d?ud?égo ?ëcego; Sztëczk mi?ska 41
21. Jan Drze?d?on Zeloné mëdlo. Biôli kôlp (III) 42
22. Boles?aw Fac Ksi??? Wis?aw – piewca kobiety i mi?o?ci 46
23. Pie?ni ksi?cia Wis?awa z Rugii 47
24. Henryk Galus Meandry polskich przemian 48
25. Wojciech Turek Na w?asny rachunek. Rok libera?ów 51
26. Józef Borzyszkowski Pokój, bezpiecze?stwo i wspó?praca w Europie ?rodkowej 52
27. Fried Esterbauer Federalizm i regionalizm w Europie ?rodkowej 52
28. Brunon Synak Etniczny koloryt Europy 53
29. Janusz Kowalski Kaszubsko – kociewsko – borowiacko – kraje?ski obszar aktywno?ci wyborczej 55
30. Ewa Rogowska S?owianie pomorscy 56
31. Józef Borzyszkowski O narodzinach demokracji lokalnej 57
32. Wojciech Turek Na pocz?tku drogi 57
33. Ryszard Ciemi?ski Janta znany i nieznany 58
34. (T. Bol.) Ksi??ki 60
35. Listy 61
36. Klëka 62
37. Leon Reszka Pi?kna rzeka. Historia w pocztówkach 68
38. K.O. Sopot. Herby miast pomorskich 69

Pomerania, 1991 rok, nr 9

Tadeusz Bolduan Obywatele czy poddani? Na gor?co
1. Stanis?aw Pestka rozmawia z Józefem Borzyszkowskim O wymiarze ma?ych ojczyzn 2
2. Tadeusz Aziewicz, Witold Toczyski Demokracja w gminie 5
3. Roman Wapi?ski Problemy regionalizacji kraju 7
4. Lucyna Dufke, Hanna Iwanowska Alojzy Nagel – poeta kaszubskiej codzienno?ci 11
5. Jan Drze?d?on Kol Rutë na kawie. Biôli kôlp (4) 15
6. Eugeniusz Go??bk Lekcjô historii. Przëscyganié czasu 19
7. Tadeusz Kr?powiecki Na Pomorzu 170 lat temu. Przeja?d?ka po Prussach Polskich 20
8. Spisa? Wojciech Wi?a Budink. Album rodzinny 23
9. Andrzej Por?bski Problematyka j?zykowa w „Pomeranii” 26
10. Teresa Meyer Czy chcemy si? uczy? po kasubsku? Ankieta 29
11. Marek Latoszek Gmina Konarzyny i gmina Kosakowo. Alfabet kaszubski 30
12. Jerzy Roga?ski Kultur? kaszubsk? piel?gnujemy dorywczo 32
13. Marian Fryda Róbmy swoje! 32
14. Kazimierz Ostrowski Opór materii 33
15. Hërszów Gust Jak to mie rozëmu uczëlë 34
16. Edward Breza Kaszuby i kaszubszczyzna 35
17. Stanis?aw Janke Druhowie stra?acy 36
18. Tadeusz Günther - Mikiety?ski Pami?ci ksi?dza prof. Józefa Roskwitalskiego 38
19. Wanda Kiedowska Czy s? jeszcze mistrzowie? 39
20. Józef Borzyszkowski Wspomnie? ks. Józefa Dembie?skiego ci?g dalszy 39
21. Józef Dembie?ski Moje wspomnienia za czasów niepodleg?ej Polski 41
22. Ma?gorzata Sikorska Ballada kaszusbka 44
23. Józef Borzyszkowski Kronika gda?ska 45
24. Listy 45
25. Klëka 47
26. KO Wejherowo. Herby miast pomorskich 54

Pomerania, 1991 rok, nr 10

Tadeusz Bolduan Pami??. Na gor?co
1. Boles?aw Fac rozmawia z Burkhardem Ollechem Odzyskiwanie to?samo?ci 2
2. Beata Grabowska, Iwona Krefft – Wrotkowska Kaszëbstwo Abdona Stryszaka 6
3. Jan Zbrzyca Ród Borzëszków 8
4. Edward Breza Borzyszkowscy i ich przydomki szlacheckie 12
5. Krëban z Milachowa Bez urzasu 14
6. Andrzej Janusz Czy ta droga? 13
7. Stanis?aw Janke rozmawia z Mieczys?awem Strukiem Mi?dzy wodami 16
8. Roman Skwiercz Przëj?cé 18
9. Jan Drze?d?on Szkólny. Biôli kôlp (5) 20
10. Stefan ?wierczewski Ziemia S?owi?ców 22
11. Tadeusz Krzysztof Trzy Królowe 24
12. Maria Paj?kowska Wyrze?bi? cisz?. Skra Ormuzdowa 28
13. Marek Latoszek Gmina i miasto Ko?cierzyna. Alfabet kaszubski 29
14. Jerzy Samp Józef Wybicki i kolegium na Starych Szkotach 31
15. Józef Dembie?ski Moje wspomnienia za czasów niepodleg?ej Polski (doko?czenie) 36
16. Andrzej Solecki Kupcy gniewscy 39
17. Ma?gorzata Ma?kowiak - Koszykowska ?wi?to folkloru 40
18. Janusz Kowalski Pi?kne, go?cinne Gochy i zachodnie zabory 42
19. (T. Bol.) Ksi??ki 44
20. Listy 44
21. Klëka 45
22. K.O. Gdynia. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1991 rok, nr 11-12

Tadeusz Bolduan W poszukiwaniu idea?ów. Na gor?co
1. Jerzy Stachurski Luli, mój Jezësku; Anio?ë lec? 2
2. Stanis?aw Janke wëpitiwô Teres? i Gerarda Renuszów Gwiôzdzi jid? 3
3. Kazimierz Ostrowski Ka?dym zmys?em 6
4. Tadeusz Bolduan W zwariowanym ?wiecie 6
5. Boles?aw Fac „Korze? leniwie si? budzi” 7
6. Maria Kowalewska Moja przybrana ma?a ojczyzna 7
7. Micha? Woroniecki Tu zaczynam czu? si? u siebie 8
8. Jaros?aw Kordzi?ski Dom 9
9. Ewa Kordzi?ska Sól 9
10. Janusz Kowalski Duma regionalna 10
11. Jan Zbrzyca W naji krajuszku; Borowô matinka 11
12. Stanis?aw Janke rozmawia z ks. biskupem dr. Andrzejem ?liwi?skim Kaszubska ci?g?o?? 12
13. Anna Borowska, Anna Brud?o Jegomo?? z Karwi 15
14. Wojciech Turek W cztery strony ?wiata. Na w?asny rachunek 19
15. Stanis?aw Pestka Sprawdzian w?asnej si?y 20
16. Józef Borzyszkowski Podzi?kowanie Elektoratowi 21
17. Tadeusz Bolduan Za wcze?nie na laury 21
18. Stanis?aw Janke Wielka debata o kaszubszczy?nie 23
19. Eugeniusz Go??bk Donkiszoteriô. Przëscyganié czasu 26
20. Jan Drze?d?on Na trapach. Biôli kôlp (6) 27
21. s.j. Z Cz?uchowem w tle. Skra Ormuzdowa 29
22. Jerzy Afanasjew Syn 30
23. Boles?aw Fac Wspomnienie o Jerzym Afanasjewie 30
24. Edward Breza Gliszczy?scy i ich przydomki szlacheckie 31
25. Ryszard Ciemi?ski Multimiliarder Tucholi 33
26. Jaros?aw Sellin Polacy na Litwie 35
27. Marek Latoszek Gmina Krokowa i gmina Linia. Alfabet kaszubski 39
28. Stanis?aw Pestka Liceum kaszubskie, czyli bardzo dobre 42
29. s.j. Sesja naukowa o Pomorzanach w ?agrach 43
30. Konrad Ciechanowski Bie?oreck 43
31. Roman Kensik Po pierwszej kolarskiej wanodze „Stegn? Czorli?sciego” 44
32. Józef Borzyszkowski Pomorzanie w Szwecji 46
33. Ma?gorzata Sikorska „Cztery twarze domu” 47
34. Józef Borzyszkowski Polskie województwa 48
35. Listy 48
36. Klëka 49
37. K.O. Puck. Herby miast pomorskich 54

Pomerania, 1992 rok, nr 1

Tadeusz Bolduan Doktryna winy. Na gor?co
1. Andrzej Bukowski Listy Aleksandra Majkowskiego do Stanis?awa Brz?czkowskiego 2
2. Alfred F. Majewicz Pozosta? przy swoim 7
3. Stephan Reimers Akademie ko?cielne w Niemczech 9
4. Stanis?aw Janke rozmawia z Medardem Jakusz - Gostomskim Rolniczy pat 12
5. Jan Lipuski Przedsi?biorczo?? w gminie 14
6. Ryszard Ciemi?ski Cztery pory roku 16
7. Jan Zbrzyca ?wiat pe?en anio?ów i demonów 20
8. Jan Drze?d?on Dôka. Biôli kôlp (doko?czenie) 22
9. Henryk Galus Podzia? polskiej w?adzy 24
10. Jan Zbrzyca 35 lat min??o... 25
11. Edward Breza Kiedrowscy i ich przydomki szlacheckie 27
12. Stanis?aw Janke Na swojsk? nut?. Skra Ormuzdowa 29
13. Stanis?aw Pestka Pami?? i pasja. Skra Ormuzdowa 29
14. Tadeusz Bolduan Kronika powiatu morskiego 35
15. Tadeusz Bolduan Sopockie ofiary wojny 36
16. (T. Bol.) Ksi??ki 37
17. Listy 38
18. Klëka 39
19. K.O. Gda?sk. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1992 rok, nr 2

Tadeusz Bolduan Podchor??ówka B?dkowskiego. Na gor?co
1. Józef Borzyszkowski Kaszubi o sobie i swoim j?zyku 2
2. Kazimierz Kossak - G?ówczewski Czy chcemy si? uczy? w szkole po kaszubsku? 5
3. Zdzis?aw Aleksander Problemy kszta?cenia dzieci kaszubskich 8
4. Ryszard Ciemi?ski Z Kaszub do Wolnej Europy 10
5. Stanis?aw Janke rozmawia z W?odzimierzem Szordykowskim Model gda?ski 12
6. Henryk Galus Spo?eczno?? Pomorza 15
7. Eugeniusz Go??bk Jak bë?o, jak je? Przëscyganie czasu 18
8. Stanis?aw Pestka Historie i mity 20
9. Marek Latoszek Miasto L?bork i gmina Nowa Wie? L?borska. Alfabet kaszubski 25
10. Jerzy ?ysk Malej? kolebiónk?; Odrzekni mie 27
11. Jerzy Samp Dzieci?co?? po kaszubsku 28
12. Zbigniew Jankowski Pacyfik dnia... Wyj?cie 31
13. Kazimierz Ostrowski Podskacô? skrë kaszëbiznë 33
14. Edward Breza Lipi?scy i ich przydomki szlacheckie 34
15. Józef Borzyszkowski Swarzewo czeka na monografi? 37
16. Józef Borzyszkowski Szcz??liwa Lubawa 37
17. Klëka 38
18. Dary 40
19. K.O. Gniew. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1992 rok, nr 3

Tadeusz Bolduan Pytania do sprawiedliwo?ci. Na gor?co
1. Tadeusz Bolduan rozmawia z Ferdinandem Neureiterem Znak to?samo?ci 2
2. Jerzy Samp Dwa ?wiaty 4
3. Bogumi?a Cirocka Miejsce, które mnie odnalaz?o 5
4. Tadeusz Linkner Moje powroty 5
5. Zbigniew Jankowski Pacyfik dnia.... Wej?cie 7
6. Bogus?aw Kreja ?wi?cone jaja i dyngówki 9
7. Wojciech Turek Pouczaj?cy eksperyment 10
8. Stanis?aw Janke rozmawia z Wojciechem Ksi??kiem Uk?adanie rzeczywisto?ci 12
9. Eugeniusz Go??bk Duch wiarë. Przëscyganie czasu 15
10. (p) ?u?yckie nadzieje 16
11. Handrij Zejler xxx (Jarownic s? to) 17
12. Marek Latoszek Gmina Lipnica i gmina Lipusz. Alfabet kaszubski 18
13. Eugeniusz Go??bk Znanka naji apartnotë – kaszëbsczi pisënk 20
14. Edward Breza Jeszcze o pisowni kaszubskiej 22
15. Leon Reszka Osobny, ale z tradycji 24
16. Konrad Ciechanowski Samotna placówka 26
17. Stanis?aw Pestka rozmawia z Henryk? Flisykowsk? - Kledzik W pami?ci córki 30
18. Dorota Mik?aszewicz Grób pocztowców 32
19. Augustyn Dominik Na zymku 34
20. Kazimierz Ostrowski ?ywot i dzie?o uczonego burmistrza Izaaka Godfryda Goedtke 37
21. Jerzy Samp Kaszubsko – pomorski w?tek twórczo?ci ks. Damrota 40
22. Brunon Synak Bia?oruskie pogranicze 43
23. T. Bol. Ksi??ki 44
24. Klëka 44
25. K.O Hel. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1992 rok, nr 4

Tadeusz Bolduan Dom wariatów. Na gor?co
1. Dyskusja redakcyjna z udzia?em Józefa Borzyszkowskiego, Cezarego Obracht – Prondzy?skiego, Feliksa Bronis?awa Pieczki, Macieja P?a?y?skiego, Tadeusza Posadzkiego, S?awomira Szatkowskiego, Donalda Tuska, Stanis?awa Pestki i Stanis?awa Jankego Silne regiony – silny kraj 2
2. Ryszard Ciemi?ski Kaszuba z Bielefeld 9
3. Boles?aw Fac Urodzony w piekle 12
4. Skra Ormuzdowa 16
5. Stanis?aw Pestka „Mare Balticum” 17
6. Andrzej Piskozub Kszta?t polskiej przestrzeni. Z gda?skiej perspektywy 20
7. Jerzy Nalepa Kaszuba Jozue Czerniecki – Schwartz, profesor i redaktor uniwersytetu w Lundzie 24
8. Leon Reszka Skromny cz?owiek o duszy dziecka 26
9. Eugeniusz Go??bk Na miónczi ze sm?tke. Przëscyganié czasu 28
10. Henryk Wysiecki Nieuzasadnione twierdzenia 29
11. Wiktor Pepli?ski „Zrzesz Kaszëbskô” 1933 – 1939 30
12. Edward Breza Brzezi?scy i ich przydomki szlacheckie 34
13. Jerzy Samp Czesi i my 36
14. Marek Latoszek Gmina Luzino i gmina ??czyce. Alfabet kaszubski 37
15. W?adys?aw Zajewski Czy Wybicki by? autorem broszury „Lord Burke do Polaków”? 40
16. Janusz Kowalski VII Kaszubski Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa” 42
17. Artur Jab?o?ski „Pomorania” – nowe wyzwanie 43
18. Brunon Synak Inne pokolenie 44
19. Jaros?aw Kordzi?ski Zatoka umieraj?cych traw 45
20. Jan Zbrzyca Przed II Kongresem Kaszubskim 46
21. Stanis?aw Pestka Dzi? muzeum – jutro instytut? 47
22. Andrzej Mestwin Pierwszy laureat – nowy pisarz 48
23. Józef Borzyszkowski Rocznik Toru?ski 49
24. Cezary Obracht - Prondzy?ski Sprawy ?u?yckie 49
25. Klëka 50
26. Listy 53
27. K.O. Malbork. Herby miast pomorskich 54

Pomerania, 1992 rok, nr 5

Tadeusz Bolduan K?opoty ze ?wiadomo?ci?. Na gor?co
1. II Kongres Kaszubski 2
2. Jan Zbrzyca Kaszubskie drogi 4
3. Edmund Puzdrowski G?osem poetów 8
4. Leon Heyke Kaszëbskô 8
5. Krystyna Muza Torfkaszëbskô gôdka 9
6. Jan Karnowski Na chrztô?t przedmowë 9
7. Jan Rompski Cérzniô 9
8. Jan Trepczyk Kaszëbskô mowa 9
9. Stanis?aw Janke Anio? p?akô? 9
10. Jan Zbrzyca Kaszëbsczié zéwiszcze 10
11. Jaromira Labudda ?ëczba 10
12. Stanis?aw Pestka Wspólnota ?ywa i ?ywotna 10
13. Edmund Szczesiak W?asny ?rodek ?wiata 14
14. Jerzy D?browa - Januszewski Matczyne strony 14
15. Wojciech Turek Jest ziemia... 16
16. Cezary Obracht - Prondzy?ski Gdy my?l? Kaszuby 17
17. Wiktor Pepli?ski „Zrzesz Kaszëbskô” w os?dzie wspó?czesnych 18
18. Eugeniusz Go??bk Niedôwné dzeje. Przëscyganié czasu 20
19. (Opr.) Stanis?aw Janke Ku Polsce regionów 21
20. Wojciech Turek ?arnowiec wci?? straszy 26
21. Leon Reszka Mistrz od ?wi?tego Franciszka 28
22. Jan Drze?d?on Ma z Gust? (1) 30
23. Stanis?aw Janke rozmawia z Ma?gorzat? G?adysz Demokracja w gminie 32
24. Marek Latoszek Gmina i miasto Miastko. Alfabet kaszubski 34
25. Edward Breza Piechowice, Piechowscy i ich przydomki szlacheckie 37
26. Jan Labuda Zjiwrowóny nyszrechnosc?; Rodzynnô wies; Jô jem Bëlôk; Je?lë milota; xxx (jô samo bëcé sob?) 38
27. Stolemy 40
28. Ma?gorzata Dymnicka, Marek Latoszek Chwaszczyno mi?dzy gmin? a Trójmiastem 42
29. Renata Mistarz Uczy? si? po kaszubsku 43
30. Józef Borzyszkowski Historia Kaszubów 45
31. Józef Borzyszkowski Miscellanea Anthropologica et Sociologica 47
32. Józef Borzyszkowski Almanach Polonii 1992 48
33. Cezary Obracht - Prondzy?ski „Borussia” 49
34. (T. Bol.) Ksi??ki 49
35. Listy 51
36. Klëka 52
37. Dary 56
38. K.O. Czarne. Herby miast pomorskich 58

Pomerania, 1992 rok, nr 6

Tadeusz Bolduan Zjednoczeni i otwarci. Na gor?co
1. Donald Tusk Pomorska idea regionalna 2
2. Ryszard Ciemi?ski Dwaj kaszubscy t?umacze Biblii 4
3. Stanis?aw Janke rozmawia z Jerzym Stachurskim Oderwa? si? od ziemi. Skra Ormuzdowa 8
4. Jan Drze?d?on Figurë. Ma z Gust? (2) 12
5. Wiktor Pepli?ski „Zrzesz Kaszëbskô” (1945 – 1947). Geneza, wzloty i upadek 14
6. Eugeniusz Go??bk Krokodilowé ?zë. Przëscyganié czasu 20
7. Marek Latoszek Gmina Nowa Karczma i gmina Parchowo. Alfabet kaszubski 21
8. Leon Reszka Z chaty do pa?acu 24
9. Andrzej Lubi?ski Gniazdo Bartkowskich. Album rodzinny 26
10. Edward Breza Ostrowscy i ich przydomki szlacheckie 27
11. Zygmunt Szultka Kontakty kaszubsko – serbo?u?yckie w XVI – XVIII w. 30
12. Henryk Galus Mniejszo?? niemiecka na Pomorzu 32
13. Mariusz Gi?owski Ormia?ska diaspora na Wybrze?u 34
14. Wojciech Turek Nowy – stary centralizm 39
15. Jaros?aw Kordzi?ski Nast?pcy 39
16. Ryszard Ciemi?ski Kaszubi w filmie 40
17. Boles?aw Fac Jubileusz Mistrza Grassa 41
18. Bernard Hinz Str?dem Bô?tu. II wanoga na ko?ach „Stegn? Czorli?sciego” 42
19. Edmund Rafi?ski „Rota” 43
20. Klëka 43
21. K.O. Debrzno. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1992 rok, nr 7-8

Tadeusz Bolduan Bóg nas chroni. Na gor?co
1. Stanis?aw Pestka Czas budowania 2
2. Stanis?aw Janke W poczuciu odpowiedzialno?ci 3
3. Józef Borzyszkowski Przysz?o?? Kaszubszczyzny 8
4. Kazimierz Kleina Dylematy rozwoju gospodarczego 13
5. Gerard Labuda O program bada? naukowych nad Kaszubszczyzn? 15
6. Ks. Janusz St. Pasierb W perspektywie kultury 19
7. Anita Boschke - Zieli?ska O?wiata, nauka i kultura 22
8. J.L. Kaszubszczyzna w ko?ciele 24
9. Uchwa?a II Kongresu Kaszubskiego 25
10. Aleksander Labuda Ock so Grif; Sen; Z Weletów; Jak Kaszëbskô; Wzénicznô udba 27
11. Jan Drze?d?on Kaplëca. Ma z Gust? (3) 28
12. Leon Reszka ?ycie, jak d?utem przepo?owione 30
13. Bo?ena Ptak Ludzie nie lubi? chodzi? piechot? 32
14. S.J. Czas na m?odych 35
15. Maria Paj?kowka Tam, gdzie Florian Ceynowa. Skra Ormuzdowa 36
16. Roman Apolinary Regli?ski Kaszubskie formu?y pozdrowie? 37
17. Ryszard Ciemi?ski W sukurs borom, rzekom 38
18. Wojciech Turek Powiaty: pytanie o metod? 40
19. Cezary Obracht - Prondzy?ski Region, regionalizacja, polityka regionalna 42
20. Sojusz Organizacji Regionalnych 44
21. Stach z L?borka Ko tie decht muszi dac wojn?! 45
22. Marek Latoszek Gmina Przechlewo i gmina Przodkowo. Alfabet kaszubski 47
23. Ryszard Ciemi?ski Niezwyk?y uniwersytet 50
24. Bogumi?a Cirocka „Prawdziwy Je?d?ewskich potomek” 51
25. Wac?aw Odyniec Historia sercem pisana 51
26. Boles?aw Fac Dziennik ?limaka 52
27. (T. Bol.) Ksi??ki 53
28. Listy 54
29. Klëka 55
30. K.O. Elbl?g. Herby miast pomorskich 62

Pomerania, 1992 rok, nr 9

Tadeusz Bolduan Sen o dyktaturze. Na gor?co
1. Tadeusz Bolduan Po?egnanie ze S?owi?cami 2
2. Zygmunt Szultka Nazwa „S?owi?cy” – prawda czy fikcja? 5
3. Edward Breza Konferencja s?owi?ska 7
4. Eugeniusz Go??bk Na rozdrogach. Przëscyganié czasu 9
5. Stanis?aw Pestka rozmawia z Danut? Kledzik Co dzieje si? w szkole 10
6. Jaros?aw Kordzi?ski „Wspólne dobro ca?ego spo?ecze?stwa” 14
7. Krzysztof Grabowski Drogi i bezdro?a wiejskiej szko?y 15
8. Stanis?aw Janke Zakorzenienie 16
9. Tadeusz Bolduan Historyk w sutannie. Skra Ormuzdowa 18
10. Leon Reszka Z bo?ego daru 20
11. Jan Drze?d?on Na Glincy. Ma z Gust? (4) 22
12. Jerzy Samp Mi?osierni bracia z Psiego Zak?tka 24
13. Marek Latoszek Gmina i miasto Puck. Alfabet kaszubski 26
14. Edward Breza Czarnowscy i ich przydomki szlacheckie 28
15. Hërszów Gust Biô?é bocóné 30
16. Alojzy Nagel Biskup Dominik; Cz?owiek 31
17. Kreban z Milachowa Otmikac zdrzénié 32
18. Stanis?aw Janke Kaszubski solista 33
19. Stanis?aw Pestka W kartuskim norceku 34
20. Zygmunt Szultka Kaszëbskô Biblëjô. IV Ewanjelje 36
21. Marek Cybulski J?zyki zachodnios?owia?skie 36
22. Edward Breza Duszpasterz i badacz dziejów 37
23. Klëka 38
24. K.O. Kwidzyn. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1992 rok, nr 10

Tadeusz Bolduan Front trucicieli. Na gor?co
1. Marian ?liwi?ski rozmawia ze Zbigniewem Zielonk? Wielo?? w jedno?ci 2
2. Genowefa Surma Czu?am si? jak w rodzinie 6
3. Joanna Gil - ?leboda Poznawanie Kaszub trwa 6
4. Ryszard Ciemi?ski Odszed?em tylko na krótko 8
5. Stanis?aw Janke Bezrobocie po kartusku 9
6. Stanis?aw Pestka ?u?yckie by? albo nie by? 11
7. Boles?aw Lubosz Pisarz ?u?yckiego trwania 13
8. Jurij Koch Wi?nina 14
9. Roman Klebba D?ugie czekanie 18
10. Jan Zbrzyca Blask morza 20
11. Eugeniusz Go??bk Bé? Jan. Przëscyganié czasu 27
12. Jan Drze?d?on Agnes. Ma z Gust? (5) 28
13. Marek Latoszek Miasto Reda i miasto Rumia. Alfabet kaszubski 30
14. Jerzy Samp Kolejka linowa Wybego albo o sposobach przenoszenia gór 32
15. Stanis?aw Pestka Po laury do Wiela 35
16. Marian Fryda Bobrowym szlakiem 36
17. Stanis?aw Pestka Wielkopolscy regionali?ci 37
18. Kazimierz Kossak - G?ówczewski Przemoc symboliczna a region 38
19. Klëka 39
20. K.O. Dzierzgo?. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1992 rok, nr 11

Tadeusz Bolduan Ob??d. Na gor?co
1. Marek Latoszek Portret zbiorowy Kaszubów. Przyczynek do tematu 2
2. s.j. Szkice do kaszubskiego wizerunku 5
3. Erwin Kruk Gonitwa za wiatrem 6
4. Andrzej Piskozub Tysi?clecie geografii politycznej Polski. Z gda?skiej perpektywy 9
5. Teresa Wegner Wszystko jest z ?ycia 12
6. Anna ?ajming Powrót 14
7. Kazimierz Ostrowski D?utem i s?owem. Skra Ormuzdowa 18
8. Jan Drze?d?on ?wi?tô stëdnia. Ma z Gust? (6) 20
9. Leon Reszka Ptasznik z Czarnej Wody 22
10. Gra?yna Wirkus List Derdowskiego do „Najukocha?szej Kochasi” 24
11. Oprac. Stanis?aw Janke Zapomniany redaktor 26
12. Roman Klebba D?ugie czekanie (doko?czenie) 28
13. Stefan Fikus Co ich pop?dza i niepokoi 35
14. Ryszard Ciemi?ski Grass w filmie 36
15. Jaros?aw Kordzi?ski Europejskie spotkania w Krokowej 36
16. Kazimierz Ostrowski Bieszk patronem biblioteki 37
17. Joanna Paj?kowska Wanoga na ko?ach 38
18. Tadeusz Linkner O kaszubskiej Madonnie, Rozewiu i portrecie Markiza 39
19. Brunon Synak Duma kanadyjskich Kaszubów 40
20. Listy 41
21. Klëka 42
22. Dary 44
23. K.O. Brusy. Herby miast pomorskich 46

Pomerania, 1992 rok, nr 12

Tadeusz Bolduan ?garze demokracji. Na gor?co
1. Andrzej Bukowski rozmawia z Helen? Zimniewiczow? „Pan Derdowski” 2
2. Pawe? Szefka Gwiôzdka 14
3. Jerzy Stachurski Anielskô kol?da; Zdrzijta, Kaszëbi 15
4. Zbigniew Szablewski Kiedy król Herod 16
5. Eugeniusz Go??bk Godowé spiewë. Przëscyganié czasu 19
6. Jan Drze?d?on Chcema jechac do mlina. Ma z Gust? (7) 21
7. Leon Reszka Pod okiem Pana Boga 22
8. Zbigniew ?akiewicz Wilio, w g??boko?ciach morza 24
9. Jan Lipuski Twórca niezniszczalnego pomnika 27
10. Hanna Popowska - Taborska Listy ksi?dza dr. Bernarda Sychty 29
11. Marek Latoszek Gmina Sierakowice i gmina Somonino. Alfabet kaszubski 31
12. Jerzy Samp Hrabia literat z pa?acu Monbrillant na Polankach 35
13. Boles?aw Fac Pierwsze konferowanie gda?skich germanistów 36
14. Tadeusz Bolduan Paneeuropa – wspólna Europa 37
15. Ewa Rogowska Problem statusu j?zykowego kaszubszczyzny 39
16. (T. Bol.) Ksi??ki 40
17. Klëka 41
18. K.O. Grudzi?dz. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1993 rok, nr 1

1. Dyskusja redakcyjna z udzia?em Jerzego Cherka, Jana Ejankowskiego, Kazimierza Ickiewicza, Romana Landowskiego, Andrzeja Soleckiego i Ryszarda Szwocha Na naszym Kociewiu 2
2. Jan Wespa Dawne stroje; Po kociywski ziamni 9
3. Stanis?aw Janke Z kaszubskiego ?ród?a 10
4. Deklaracja programowa XII Walnego Zjazdu Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego 15
5. Danuta Charland Gwiôzdka; Utedrowany; Cz?sto normalny ?wiat; Na wiedno; Jesta ze mn?; B?dze 18
6. Eugeniusz Go??bk Etniczny puczel. Przëscyganié czasu 20
7. Wojciech Kiedrowski Listy mojego ojca 21
8. Leon Reszka Po kol?dzie... 24
9. Boles?aw Fac Kiedy Daniel Chodowiecki do Gda?ska od strony Kaszub zmierza?; Kiedy Daniel Chodowiecki przyjecha? do Gda?ska; Postacie oblicza Gda?sk oblicza; Odmiana pogody; Znowu Gda?sk; Staro?? na wsi; Suche dni tygodnie miesi?ce 26
10. Józef Chociszewski „Opowiadanie o Wajwaczu, g?o?nym niegdy? rozbójniku w Borach Tucholskich” 28
11. Marian ?liwi?ski W uniwersum kaszubskiego s?owa 30
12. Jan Wyrowi?ski Prawa mniejszo?ci narodowych i etnicznych 32
13. Edward Breza Sarnowy, Sarnowscy i ich przydomki szlacheckie 33
14. Marek Latoszek Gmina St??yca i gmina Studzienice. Alfabet kaszubski 35
15. Jerzy Szukalski Moje fascynacje kaszubszczyzn? 37
16. Wincenty Piasecki „?agodna turystyka” perspektyw? Kaszub 39
17. Tadeusz Linkner Monograficzna opowie?? o Wrzeszczu 40
18. Pawe? ??kowski „W pomorskich lasach” 41
19. Józef Borzyszkowski Kartuzja kaszubska 42
20. Feliks Sikora Ani historia, ani monografia 43
21. Listy 45
22. Klëka 46
23. K.O. W?adys?awowo. Herby miast pomorskich

Pomerania, 1993 rok, nr 2

Tadeusz Bolduan Nasi we w?adzach. Na gor?co
1. Stanis?aw Janke W rybackiej sieci 2
2. Izabella Trojanowska „Pomeranii” prapocz?tek 4
3. Wojciech Kiedrowski Wspania?a przygoda ?ycia 5
4. Stanis?aw Pestka Przejmowa?em pa?eczk? dwa razy 7
5. Edmund Szczesiak Ma?? cegie?k? do?o?y?em 9
6. Izabella Trojanowska „Pomeranio” b?d? sob? 10
7. Ida Czajënô Wiersze 12
8. Jan Drze?d?on Chcemë wëcëgn?c z D?browë. Ma z Gust? (8) 14
9. Adam Klein Wiersze 15
10. Anita Boschke - Zieli?ska Dlaczego o Stolemie? ?ladami Stolema (1) 16
11. Józef Borzyszkowski Lech B?dkowski po latach 18
12. Worsa Dahms - Meskank Mniejszo?? s?owia?ska w dzisiejszej Polsce 20
13. Henryk Hewelt Szpôsë 22
14. Marek Latoszek Gmina Sul?czyno i gmina Szemud. Alfabet kaszubski 23
15. Jerzy Szukalski Krajobraz Kaszub w publikacjach Aleksandra Majkowskiego 25
16. Roman Klim Jezioro Druzno zagro?one 28
17. Edward Breza Ewangelie po kaszubsku 30
18. Tadeusz Linkner Powie?? o twórczej egzystencji 34
19. Józef Borzyszkowski „Ojczyzna – Nauka – Cnota” 35
20. Józef Borzyszkowski Zaborski Park Krajobrazowy 36
21. Klëka 37
22. K.O. Brodnica. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1993 rok, nr 3

Tadeusz Bolduan Osaczeni spiskiem? Na gor?co
1. Stanis?aw Pestka rozmawia z Zygmuntem Pola?skim By rybak czu? si? mocniejszy 2
2. Stanis?aw Janke S?ona dzia?ka 5
3. Jerzy Stachurski Jastrë 8
4. Bo?ena Ptak G?sia obona, Spickbrust i pó?g?sek 9
5. ?ywio? czy konformizm? Dyskusja redakcyjna 11
6. Jan Drze?d?on Upieczëta so pra?nicë. Ma z Gust? (9) 16
7. Izabella Trojanowska Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach. Garcz, ?osino 18
8. Anita Boschke - Zieli?ska ?ladami Stolema w folklorze (2) 20
9. Marek Latoszek Gmina i miasto Tuchola. Alfabet kaszubski 23
10. Eugeniusz Go??bk Bez ogródków. Przëscyganié czasu 25
11. Edward Breza Rekowscy i ich przydomki szlacheckie 26
12. Jerzy Szukalski Kaszuby w?ród krain geograficznych pó?nocnej Polski 28
13. ks. Zygmunt Gutowski Najs?ynniejszy z Kuppnerów 30
14. Tadeusz Linkner Gda?sk pe?en tajemnic 30
15. Ewa Rogowska Materia?y z II Konnferencji S?owi?skiej 32
16. (T. Bol.) Ksi??ki 33
17. Listy 36
18. Klëka 36
19. K.O. Golub – Dobrzy?. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1993 rok, nr 4

Tadeusz Bolduan Zawirowania w Europie. Na gor?co
1. Stanis?aw Janke rozmawia z Mari? Kowalewsk? - Kosk? Liczy si? praca d?ugodystansowa 2
2. Wojciech Turek Portret gminy Kartuzy 6
3. Edmund Puzdrowski Zapami?tane, przeczytane... 8
4. Izabella Trojanowska Kartuzy. Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (2) 12
5. Janusz Kowalski „Raj” dla turystów 15
6. E.P. Pieni?dze kartuskie 16
7. Stanis?aw Janke Ta przemiana jest gorsza jak wojna 18
8. Cezary Obracht - Prondzy?ski Za gor?co 19
9. Anita Boschke - Zieli?ska ?ladami Stolema w literaturze (3) 20
10. Jan Watrak Gda?sk symbolem kultury pogranicza w twórczo?ci Grassa 23
11. Andrzej Piskozub Mi?dzy Wis?? a Niemnem. Z gda?skiej perspektywy 27
12. Jan Drze?d?on Trëj?ce grzëbë. Ma z Gust? (koniec) 31
13. Marek Latoszek Gmina Tuchomie i miasto W?adys?awowo. Alfabet kaszubski 32
14. Edward Breza Pr?dzy?scy i ich przydomki szlacheckie 35
15. (s.j.) Dzieci pisz? 37
16. Stanis?aw Janke Dom Kaszubski 38
17. Brunon Synak J?zyk mniejszo?ci etnicznych w szkolnictwie europejskim 40
18. Jan Mordawski Geografia województwa gda?skiego 42
19. Jerzy Szukalski Wzd?u? Drogi Kaszubskiej. Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub 43
20. Janusz Kowalski VIII Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa”. Znowu Kó?ko 46
21. Józef Borzyszkowski „Twórczo?? przezwyci??a ?mier?”. Kociewie i ks. Bernard Sychta 48
22. Cezary Obracht - Prondzy?ski Spotkanie samorz?dowców w Bytowie 48
23. Józef Milewski Okruchy z dziejów cystersów w Pogódkach 49
24. Ewa Rogowska Nazwiska mieszka?ców Powi?la Gda?skiego 50
25. Tadeusz Bolduan O episkopacie polskim 51
26. Tadeusz Bolduan Kaszubi w Kanadzie 52
27. (T. Bol.) Ksi??ki 53
28. Klëka 54
29. Listy 56
30. K.O. W?brze?no. Herby miast pomorskich 58

Pomerania, 1993 rok, nr 5

Tadeusz Bolduan Co si? z nami sta?o. Na gor?co
1. Stanis?aw Janke rozmawia z Jerzym Budnikiem i Andrzejem Remiszewskim Widziane z ratusza 2
2. O. Gaudenty Kustusz Wgl?d w dzieje Wejherowa 5
3. Wojciech Wi?a Urodziny Wejherowa 8
4. Wac?aw Odyniec Rodowód miasta 11
5. Marcelina Kulikowska Z w?drówek po kraju 12
6. Bo?ena Ptak Mapa opuszczonych miast 15
7. Adam Klein ?ycie kulturalne Wejherowa 17
8. Jan Trepczyk Moje Wejrowo 20
9. Alojzy Nagel Kompanijô 20
10. Agnieszka Browarczyk Wejrowo 20
11. Jan Rompski Cedron 20
12. Izabella Trojanowska Wejherowo. Warzno. Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (3) 21
13. Jerzy Szukalski Nad Jeziorem ?arnowieckim. Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub 22
14. Eugeniusz Go??bk Bëc s?u?k?? Przëscyganié czasu 24
15. Brunon Synak Kaszubskie do?wiadczanie przemian 25
16. Jaros?aw Kordzi?ski Martwy punkt 27
17. Anita Boschke - Zieli?ska ?ladami Stolema w twórczo?ci A. Majkowskiego (koniec) 28
18. Stanis?aw Janke rozmawia z Jerzym Pstrongiem Zielone wakacje 30
19. Józef Borzyszkowski „S?owianie” 34
20. (s.j.) „Stolemy” w Bia?ej Sali 36
21. Witold Bobrowski Zjazd Podhalan 37
22. Ks. Zygmunt Iwicki Münchkerberg, czyli Zajazd Cystersów Oliwskich 39
23. Janusz Kowalski I Rajd Pieszy. Wzd?u? Wdy 40
24. Tadeusz Bolduan Ko?ció? w PRL 41
25. Feliks Sikora „Pusta noc” 42
26. Józef Borzyszkowski „Almanach Polonii” 1993 42
27. Tadeusz Bolduan Kadeci i ich wychowawcy 43
28. Józef Borzyszkowski „Zeszyty ?u?yckie” nr 4 44
29. (T. Bol.) Ksi??ki 45
30. Klëka 45
31. Listy 45
32. (K.O.) Szczecinek. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1993 rok, nr 6

Tadeusz Bolduan Zak?amanie. Na gor?co
1. Z Zygmuntem Or?em rozmawia Stanis?aw Janke Nadmorskie widoki 2
2. Jan Lipuski Sejmik Rybacki 5
3. Uchwa?a Sejmiku Rybackiego 7
4. Artur Jab?o?ski Pierwszy wita mnie wiatr 8
5. Izabella Trojanowska Jurata. Werblinia. Karwie?skie B?oto. Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (4) 10
6. Jerzy A. Jucewicz Z chmur? na plecach 11
7. Jerzy Szukalski Na prze?omie Raduni. Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub (3) 13
8. Jan Zbrzyca Pomora?com na wdôr 14
9. Cezary Obracht - Prondzy?ski Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie w perspektywie wyborów samorz?dowych i parlamentarnych 15
10. Eugeniusz Go??bk Z kadzëd?? na ugór. Przëscyganié czasu 17
11. Andrzej Piskozub Europa Ba?tycka mi?dzy Niemcami i Rosj?. Z gda?skiej perspektywy 18
12. Marek Latoszek Gmina imiasto Wejherowo. Alfabet kaszubski 21
13. Edward Breza G?ówczewscy i ich przydomki szlacheckie 24
14. Stanis?aw Janke Dom Kaszubski otwarty 25
15. Stanis?aw Pestka W trosce o skuteczno?? dzia?ania 27
16. (s.j.) Po?egnanie ostatniego Zrzeszi?ca 28
17. (dzian.) Grassjada 29
18. Józef Wandtke 70 rocznica powstania Zwi?zku Polaków w Niemczech na Kaszubach 31
19. Józef Borzyszkowski Gda?sk i Kaszubyw ksi??kach Hansa G. Sieglera 32
20. Józef Borzyszkowski Wie? pomorska „zaprasza” 33
21. Klëka 34
22. Konkursy 38
23. (Kow.) Informacje regionalne 40
24. K.O.) Bobolice. Herby miast pomorskich 42

Pomerania, 1993 rok, nr 7-8

Tadeusz Bolduan Rodem z Pomorza. Na gor?co
1. Alina Kietrys Nasz kandydat – Edmund Wittbodt 2
2. Stanis?aw Pestka rozmawia z Romanem Wapi?skim Jaki parlament? 4
3. Bogus?aw Pomorski Rozum i serce 8
4. Stanis?aw Janke Wierzchuci?skie Heimatmelodie 9
5. Johannes Goedeke Ma?a kronika rodzinna 11
6. Tadeusz Bolduan Du?czycy s? sob? 15
7. Stanis?aw Pestka W obronie mniejszo?ci 18
8. Erwin Kruk Lato na Kaszubach 22
9. Artur Jab?o?ski Mechowo – wie? osobliwa 24
10. Jerzy Szukalski Na mierzei ?ebskiej. Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub (4) 26
11. Henryk Hewelt Do nieba; Domocëzna; Figurczi; Moje stronë, Redota 28
12. Jan ?aczek Rybacki odpust 28
13. Anita Boschke – Zieli?ska O przes?dach, zabobonach i leczeniu zio?ami na Kaszubach 32
14. Izabella Trojanowska Wdzydze Kiszewskie. Wdzydze Tucholskie. Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (5) 34
15. Boles?aw Fac Laudacja 36
16. Adam Bilikiewicz Ksi?dz dr. Bernard Sychta jako znawca psychiatrii duszpasterskiej 37
17. Eugeniusz Go??bk Cë? s? z nama Polôchama sta?o? Przëscyganié czasu 40
18. Marek Latoszek Gmina i miasto ?ukowo. Alfabet kaszubski 41
19. Edward Breza Trzebiatowscy i ich przydomki szlacheckie 45
20. Artur Jab?o?ski i Eugeniusz Pryczkowski Gorzko wobec recenzji prof. Brezy 47
21. Marian Jeli?ski Recenzent nie szcz?dzi? krytycznych uwag 49
22. Brunon Kwidzi?ski, Jerzy Hoppe „Luzino” S. Fikusa 49
23. Stefan Fikus Odpowied? na krytyk? Feliksa Sikory 51
24. Stanis?aw Pestka Kula u nogi Krzysztofa Derdowskiego 52
25. Gertruda Skotnicka Ba?niokr?g Gda?ska i okolic 52
26. Ksi??ki 54
27. Listy 56
28. Klëka 57
29. (Kow.) Informacje regionalne 60
30. Nowe Miasto Lubawskie. Herby miast pomorskich. 62

Pomerania, 1993 rok, nr 9

Tadeusz Bolduan Pokolenie bezmy?lnych. Na gor?co
1. Alina Kietrys rozmawia z Józefem Borzyszkowskim Nie powtarza? b??dów 2
2. Gerard Labuda Szczecin w dziejach Polski 4
3. Andrzej Chojecki W rejonie Baltikum 8
4. Pirkko Sallinen - Gimpl Karelia: status quo albo powrót do Finlandii? 10
5. Stanis?aw Janke Przy?piewka na rodzinn? nut? 13
6. Zbigniew Jankowski Angela; Kuszenie raz jeszcze; Sobowtór; Testament mój, twój, wasz 16
7. Ida Czajénô Jesz jedno proroctwo; Spiéwa o chëczë; Spiéwa o najim niebie; Spiéwa o darënku nieba 17
8. Teresa Krasowska S?upsk – z Gda?skiem czy Koszalinem? 18
9. Józef Borzyszkowski Gda?szczanie w Gemen 20
10. Eugeniusz Go??bk Cë? s? z nama, Kaszëbama sta?o? Przëscyganié czasu 22
11. Jan Lipuski Pomorska diaspora 23
12. Tadeusz Bolduan Pierwsza próba 25
13. Stanis?aw Janke Kres kaszubszczyzny w Ko?ciele? 26
14. Jan Zbrzyca Jak grom z jasnego nieba 27
15. Jaros?aw Kordzi?ski Nasza szko?a, nasz nauczyciel 29
16. Izabella Trojanowska Bia?ogarda. Budowo. Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (6) 30
17. Artur Jab?o?ski Morski Dywizjon Lotniczy w Pucku 32
18. Jerzy Szukalski Nad Wdzydzami. Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub (5) 33
19. Jerzy D?browa Kaszubska kluka w S?upsku 35
20. Lidia Rebow Pami?ci Aldony ?ak 37
21. Pawe? ??kowski Monografia syberyjskich zes?a? 37
22. Tadeusz Linkner Leksykon konspiracji na Pomorzu 39
23. Józef Borzyszkowski Weterynaria ludowa Kaszub 40
24. (T. Bol.) Ksi??ki 40
25. Listy 41
26. Klëka 42
27. (Kow.) Informacje regionalne 44
28. K.O. Cedynia. Herby miast pomorskich 46

Pomerania, 1993 rok, nr 11

Tadeusz Bolduan W?asn? drog?. Na gor?co
1. Tadeusz Bolduan Szanse realizacji pomorskiej my?li politycznej 2
2. Stanis?aw Janke Wokó? regionalizmu 7
3. Stanis?aw Pestka Pokolenie 8
4. Stanis?aw Janke Dom pod gwiazdami 10
5. Jan Drze?d?on W bukach (2). Bia?czeno 12
6. Eugeniusz Go??bk Kwiôtczi i klósczi 13
7. Jan Lipuski Poeta, który chcia? by? wichrem 14
8. Jan Rompski Moja ziemia, Skra Ormuzdowa 16
9. Ellen von Platen Gda?sk 17
10. Grzegorz Berent Uniwersytet ?ydowski w Wolnym Mie?cie Gda?sku 20
11. Jerzy Kiedrowski Pia?nica 22
12. Jerzy Szukalski Nad jeziorami pot?gowskimi. Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub 24
13. Izabella Trojanowska Kamienica Szlachecka. Kielno. Kczewo. Wierzchucino. Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (6) 26
14. Marian Fryda Cz?uchowska Rada Ludowa 28
15. Stanis?aw Pestka Spór o drog? 30
16. Alfred Majewicz Kaszubska Biblia 31
17. Jerzy Treder O s?owniczku i uwagach, o wymowie i pisowni w t?umaczeniu ks. F. Gruczy 32
18. Jerzy Szukalski 250 rocznica powstania Towarzystwa Przyrodniczego w Gda?sku 32
19. Roman Klim Wie?a dla turystów 33
20. Izabela Pryczek Polszczyzna regionalna Pomorza 34
21. Tadeusz Sadkowski Czysta Wda 35
22. Tadeusz Linkner Ku antologii kaszubskiego humoru 36
23. Maria Paj?kowska Metafory jak snopy iskier 37
24. Stanis?aw Mikos Dziennik oficera 38
25. Ewa Rogowska Bli?ej regionu i ucznia 39
26. Stanis?aw Janke Madonna z ko?cierskich pól 40
27. Listy 41
28. Klëka 42
29. (Kow.) Informacje regionalne 44
30. K.O. Sztum. Herby miast pomorskich 46

Pomerania, 1993 rok, nr 12

Tadeusz Bolduan Pomy?lno??. Na gor?co
1. Ida Czajénô Kol?da 4
2. Stanis?aw Gzella Saga kociewskiej rodziny 6
3. Jan Drze?d?on W bukach (3). Swi?ti 10
4. Zbigniew Babiarz - Zych Na ko?cu rolniczej tabeli? 12
5. J.N. Witkacy od frontu i od kuchni 16
6. Jolanta Nitkowska Morze fascynuje go coraz mocniej 17
7. Tomasz Wicherkiewicz Niderlandzka Fryzja 18
8. Stanis?aw Janke Secesja z kaszubskim w?tkiem 22
9. Jadwiga Kucharska Co zmienia si? w kaszubskiej wspólnocie 23
10. Edward Breza O Nowym Testamencie po kaszubsku. Refleksje na gor?co 31
11. Eugeniusz Go??bk Ni ma tego z?égo... 33
12. Jerzy Szukalski Na Mierzei Helskiej. Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub 33
13. Izabella Trojanowska Odargowo, L?bork. Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (7) 36
14. Alina Kietrys Tera?niejszo?? bogata tradycj? 37
15. Kazimierz Brakoniecki Atlantyda Pó?nocy 39
16. Czes?aw Skonka Chcemy zachowa? skarby 40
17. Stanis?aw Klimowicz Chmiele?ska dynastia 41
18. Stanis?aw Janke Co wida? u kanadyjskich Kaszubów 42
19. Ks. W?adys?aw Szulist Co pisz? kanadyjscy Kaszubi 43
20. Klëka 44
21. (Kow.) Informacje regionalne 48
22. K.O. ?ukowo. Herby miast pomorskich 50

Pomerania, 1994 rok, nr 1

1. Pawe? Dzianisz ?u?ycka ojcowizna 2
2. Jerzy D?browa Miasto ambitne. Rozmowa z prezydent S?upska, Teres? Krasowsk? 7
3. Jolanta Nitkowska ?piew, który ??czy 9
4. Zbigniew Babiarz - Zych Przemys? marze? 11
5. Tadeusz Linkner Literacka mitologia Pomorza w M?odej Polsce 12
6. J.D. Kaszubi na teatralnej scenie 15
7. Zbigniew Jankowski Naj kaszëbskô bina 15
8. Stanis?aw Janke Co s? skriwô za kaszëbsk? larw? 17
9. Jerzy Szukalski Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub. Na Pojezierzu Kaszubskim zim? 18
10. Stanis?aw Janke B??kitne, zimne Pomorze 20
11. (s.j.) Nareszcie jest! 21
12. Czes?aw Skonka Paderewski w Gda?sku 22
13. Stanis?aw Pestka Przezwyci??anie przesz?o?ci 23
14. B.P. Pedagogika Freineta a edukacja regionalna 24
15. Tadeusz Bolduan Bernard Szcz?sny (1919 – 1993) 25
16. Jan Zbrzyca Plenum ZG ZK-P 26
17. Maciej T. Krzy?anowski Proponuj? drugie wydanie – poprawione i uzupe?nione 29
18. Krzysztof Komorowski Moja odpowied? 31
19. Jan Dawidowski U?miech z Pomorza Zachodniego 32
20. Jan Lipuski Poezja z gminy 32
21. Ewa Rogowska Historia pomorskiej polszczyzny 33
22. Edward Breza Katalog zabytków sztuki Ko?cierzyny, Skarszew i okolicy 33
23. Tadeusz Krzysztof Nieznana? 34
24. T.B. Ksi??ki 35
25. Listy 36
26. Klëka 37
27. Kow. Informacje regionalne 40
28. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. Fundatorzy oliwscy u stóp Marii 42

Pomerania 1994 rok, nr 2

1. Stanis?aw Pestka W poszukiwaniu szansy. Rozmowa z wojewod? s?upskim, Kazimierzem Klein? 2
2. Zbigniew Babiarz - Zych Kartoflane dylematy 7
3. Jolanta Nitkowska Du?e problemy ma?ej uczelni 8
4. J.N. Szko?a policji 8
5. Jerzy D?browa Tylko nieszcz??liwy 9
6. Artur Jab?o?ski Jak minister Popiel z kaszubskimi rybakami wspólny dom budowali 11
7. Ks. Jan Perszon Kaszubi gin?? 13
8. Henryk Hewelt Mëmcë, Nastô chwila 14
9. Stanis?aw Janke Nie b?d? ucékô? przed kaszëbizn?. Rozmowa z Eugeniuszem Pryczkowskim 15
10. Jan Drze?d?on W bukach (4). Na rorôtë 17
11. Brunon Synak Zrzeszenie i kaszubskie autorytety w spo?ecznej ?wiadomo?ci 19
12. Jan Lipuski Los kaszubskiego gimnazjalisty 21
13. Jerzy Szukalski Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub. W rynnie Gowidli?sko - Sul?czy?skiej 22
14. Izabella Trojanowska Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (8). Go?u?. W?siory 24
15. Jan Gostomski Europejskie spotkania 25
16. Henryk Elwart Przywidz przed jubileuszem 27
17. Stach z L?borka Zmartwichwstanié 28
18. Edward Breza ??ccy i ich przydomki szlacheckie 29
19. Konrad Ciechanowski Konspiracja pomorska 30
20. Stefan Kullas „Steyer” to ja 32
21. Jerzy Treder Kaszubszczyzna po?ród j?zyków s?owia?skich 33
22. Stanis?aw Janke Ciep?o rodzinnego gniazda 35
23. (T.B.) Ksi??ki 36
24. Jan Zbrzyca Gospodarskie obrachunki 37
25. Klëka 39
26. Kow. Informacje regionalne 42
27. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. Malborska Genesis 46

Pomerania, 1994 rok, nr 3

1. Stanis?aw Janke, Józef Borzyszkowski, Donald Tusk, Tadeusz Bolduan, Aleksander Hall, Bogdan Borusewicz, Boles?aw Fac, Tadeusz Skutnik, Edmund Puzdrowski Twarz? ku B?dkowskiemu 2
2. Brunon Synak Spo?eczne po?o?enie Kaszubów 10
3. Tadeusz Linkner Literacka mitologia Pomorza (II). Dramaty pomorskie Tadeusza Mici?skiego 12
4. Roman Skwiercz Pustô noc 15
5. Izabella Trojanowska Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach. Charzykowy, Chmielno 18
6. (ak) Szef URM w Gda?sku i w Wie?ycy 20
7. Jerzy D?browa Trzy pokolenia „Jasienian” 23
8. Artur Jab?o?ski Gdy?ska Fundacja ks. Hilarego Jastaka
9. Jerzy Zamek - Gliszczy?ski Odtworzenie ?ycia Zatoki Puckiej jest mo?liwe 25
10. Kazimierz Przybyszewski Leon Witkowski – cz?owiek wielu zainteresowa? 25
11. Stanis?aw Klimowicz Chmiele?ski nauczyciel 27
12. Edward Breza Czapiewscy i ich przydomki szlacheckie 29
13. Wojciech Wi?a Nowe Wejheroviana 30
14. Pawe? ??kowski Udana konferencja w „Kalwaryjskim mie?cie” 31
15. Tadeusz Linkner D?ug sp?acony w miejscu swego urodzenia 33
16. (T.B.) Ksi??ki 34
17. Listy 36
18. Klëka 38
19. Kow. Informacje regionalne 40
20. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. Jakby z trzech pniów korona drzew olbrzymich 42

Pomerania, 1994 rok, nr 4

1. Karl Mitterdorfer, Armin Nickelsen Vorstellung der FUEV / Przedstawiamy FUEV 2
2. Jan Trepczyk Kaszëbskô mowo 6
3. Jan Rompski Ojczëzna 7
4. Alojzy Nagel Nie spiewôj pusti nocë 8
5. Aleksander Majkowski ?ëcé i przigodë Remusa 9
6. Erwin Kruk Krajobraz z Mazur; Nie tam 11
7. Sokrat Janowicz Listy do taty; Modlitwa; Mogi?y; Oczekiwanie 13
8. Selim Chazbijewicz ...(Europa Wschodnia wylewa si?); Melancholia; Mistyka wspomnie? 15
9. Ingrid Brase Schloe W?drówka z dusz? mazursk?; Kto usunie mazurski kurz? 16
10. Andrzej Por?bski Kaszubi a wybrane europejskie grupy etniczne 18
11. Stanis?aw Pestka rozmawia z Markiem Latoszkiem Na etapie dylematów 21
12. Dariusz Piasek Epitafium dla Janty (1). Bezbronna twierdza 26
13. Jerzy Szukalski Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub. U klifowego wybrze?a 29
14. Izabella Trojanowska Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (10). ?wiecino, Ciemino, Izbica, Cha?upy 31
15. M.P. Krótko o Kociewiu 32
16. Stanis?aw Janke Zrzeszenie tylko dla Kaszubów? 33
17. W?odziemierz St?pi?ski Wielka w?asno?? ziemska w Prusach i Niemczech 33
18. Tadeusz Linkner O kulturze regionalnej Kaszubów i ich asymilacji w diasporze 34
19. Leon Stoltmann Rodacy Serbo?u?yczanie 36
20. Pawe? ??kowski Na pograniczu dwóch to?samo?ci 37
21. Listy 39
22. Klëka 41
23. Janusz Kowalski IX Kaszubski Sp?yw Kajakowy „?ladami Remusa”. Wda i jej wielki kana? 44
24. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. „W krzy?u cierpienie...” 46

Pomerania, 1994 rok, nr 5

1. Cezary Obracht - Prondzy?ski Samorz?d po czterech latach 2
2. Jan Lipuski Gminna sprawa 4
3. Edmund Puzdrowski Ma?y wielki ?wiat Parzyna 7
4. Dariusz Piasek Epitafium dla Janty (2). Czarny próg 8
5. Stanis?aw Janke Ponad wiek 15
6. J.L. Stolemy w klubie „Mestwin” 16
7. Anna Regli?ska Ceselsczi ku?szt 16
8. Maria Sikora Turem zôpadny kaszëbiznë 17
9. Witold Szmidtke Utwórca kaszëbsczi szko?ë 17
10. Izabella Trojanowska Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (11). Stowi?cino, Ugoszcz, Widowo, Wiele 18
11. Jerzy Szukalski Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub. W dolinie S?upi 19
12. Bogus?aw Breza Wejherowska placówka 21
13. Jaros?aw Kordzi?ski Historia, która mo?e nauczy? 22
14. El?bieta Kilarska Gda?ski piec 23
15. Jowita K?ci?ska Buczkowski sztandar 25
16. Antoni Konkel Helskie Jastrë 25
17. Jan Dawidowski W kr?gu spo?ecznej samodzielno?ci 26
18. Jan Lipuski Raport w sprawie gmin 27
19. Tadeusz Linkner Od ba?ni do „Mistyki tatarskich kresów” 28
20. K.O. Herby miast pomorskich. Czarna Woda 31
21. Listy 32
22. Klëka 33
23. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. Mistrz krucyfiksu gda?skiego 38

Pomerania, 1994 rok, nr 6

1. Brunon Synak W?asne Kaszubów zwierciad?o
2. Stanis?aw Janke Braterskie wspó?dzia?anie 2
3. Jan Lipuski Most ponad granicami 4
4. (s.j.) ?wiatowy odzew Pomorzan 6
5. Tamara Sochacka - Kirchner Z sianowskich korzeni 6
6. Leon Stoltmann O rybakach z wybrze?y Ba?tyku 7
7. Wojciech Kiedrowski Irena 8
8. Dariusz Piasek Epitafium dla Janty (3). Widok na puszcz? 15
9. Tadeusz Linkner Literacka mitologia Pomorza (III). Mityczne tworzywo „?ycia i przygód Remusa” Aleksandra Majkowskiego 17
10. Lucyna Partyka Kaszub to Kaszub 20
11. Dariusz Piasek ?ladami przydro?nych ?wi?tych (1). Jan Nepomucen – ?wi?ty od wody 22
12. Izabella Trojanowska Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (12). Ostrzyce, Borzestowo 24
13. Jerzy Szukalski Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub. Nad Jeziorami Radu?skimi 25
14. (p) Wielka porcja rado?ci 28
15. (s.j.) Ramu?t po latach 28
16. J.D. Aleksander Duliczenko w „Pomeranii” 29
17. Witos?awa Frankowska Po festiwalu 30
18. Edward Breza Junkrowy 30
19. Katarzyna Polakowska Mniejszo?ci w ?rodkowej Europie 31
20. Klëka 32
21. Kow. Informacje regionalne 36
22. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona „Kim jest ta, co si? wy?ania z pustyni...?” 37

Pomerania, 1994 rok, nr 7/8

1. Informator regionalny
2. Halina W. Dobrucka Z K?py na K?p?, przez pradolin? 4
3. Jerzy Treder Moje spotkania z Janem 10
4. Józef Bachórz Magiczny realizm 12
5. Jan Drze?d?on W Bukach (5). Zeloni odzin 13
6. Kazimierz Brakoniecki Roztrzaskane oko historii 17
7. Jan Zbrzyca Z flag? Europy 18
8. Brunon Synak Etniczna ró?norodno?? i wspó?odpowiedzialno?? 20
9. Eugeniusz Go??bk Moja Osowa 22
10. Jolanta Nitkowska Na tropie ksi???cych skarbów 26
11. Dariusz Piasek ?ladami przydro?nych ?wi?tych (2) Jan Nepomucen – ?wi?ty od wody 28
12. Jerzy Szukalski Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub. U kraw?dzi Wysoczyzny Gda?skiej 30
13. Izabella Trojanowska Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (13). Bytów 32
14. Jolanta Nitkowska Ballada o Bukowej Górze 35
15. Kalina Zabuska Rylcem Hondiusza 36
16. Tadeusz Linkner Literacka motologia Pomorza (IV). Mityczne tworzywo „?ycia i przygód Remusa” (2). „Na pustkowiu” – w krainie ba?ni 38
17. (z) Impresje z Jastarni 42
18. Stanis?aw Pestka Nasza jedno?? w wielo?ci 44
19. Gerard Labuda ?wiadomi swej odpowiedzialno?ci 46
20. S.J. Kaszubskie dzieci pisz? 48
21. Edmund Zieli?ski Odchodz? mistrzowie 49
22. Krzysztof Mikulski Monografia Ko?cierzyny 51
23. Stanis?aw Janke Mi?dzy cia?em a dusz? 52
24. T. Bol. Ksi??ki 53
25. Listy 55
26. Klëka 56
27. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. Malarz Michel – mistrz wielce zuchwa?y 61

Pomerania, 1994 rok, nr 9

1. J.Z. Spotkanie w sejmowej komisji
2. Cezary Obracht - Prondzy?ski Samorz?d terytorialny – ods?ona druga 4
3. Stanis?aw Janke Hel bez zasieków 6
4. Barbara Okoniewska Pojmowanie Europy 8
5. Erwin Kruk Z mazurskiego brulionu. Powrót 12
6. Stanis?aw Janke Pomorzanie z obczyzny 14
7. Tadeusz Bolduan Budowanie wspólnoty 20
8. Lech B?dkowski Colombie 21
9. Tadeusz Bolduan Sprawy niemieckie 23
10. Stanis?aw Gzella „Na korzy?? polskiego ludu” 25
11. Kalina Zabuska Z pracowni gda?skiego artysty 28
12. Izabella Trojanowska Z podaniem i legend? na kaszubskich szlakach (14). Loryniec, Mechowo, Mojusz, M?ciszewice 30
13. Jerzy Szukalski Najpi?kniejsze krajobrazy Kaszub. Jaskinie na Kaszubach 31
14. Dariusz Piasek ?ladami przydro?nych ?wi?tych (3). ?wi?ty Roch – patron czasu zarazy 32
15. Tadeusz Linkner Literacka mitologia Pomorza (V). Mityczne tworzywo „?ycia i przygód Remusa” (3). W kr?gu tradycji i historii 35
16. El?bieta Reiter J?zyk – nasz konar 39
17. Maria Groenwald Nauczanie regionalne 39
18. Jaros?aw Kordzi?ski Pomóc D?bkom 41
19. W?adys?awa Knosa?a „Nasz doktor” 42
20. Zygmunt Szultka Polsko – niemieckie seminarium w Ustce 43
21. Edward Breza Nazwa wsi Windorp w Chojnickiem 44
22. Listy 45
23. Klëka 46
24. Kow. Infrmacje regionalne 50
25. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. Gda?skie malowid?o wotywne 52

Pomerania, 1994 rok, nr 10

Stanis?aw Pestka Spadek, który zobowi?zuje
1. Stanis?aw Janke Ku?nia pami?ci 4
2. Ks. Jan Perszon Jestem Kaszub? 6
3. Henryk Hewelt Tatkowi; Chëcz 11
4. Erwin Kruk Z mazurskiego brulionu. Poetka z Warmii 12
5. Krzysztof Orzechowski Irena i Franek 14
6. Franciszek Fenikowski *** (?elazn? spu?ci? kto? kurtyn?); Czwarty listopada; Preludium deszczowe dla Iki 17
7. Dariusz Piasek ?ladami przydro?nych ?wi?tych (4). Ze ?wi?tym Rochem na ?ie?kach moru 19
8. Zygmunt Szultka Ceynowy kontakty z Kaszubami na Pomorzu Zachodnim 21
9. Tadeusz Linkner Literacka mitologia Pomorza (VI). Mityczne tworzywo „?ycia i przygód Remusa” (4). Rycerz s?o?ca szukaj?cy ?wiat?a 26
10. Stach z L?borka Jiwer S?awki 30
11. Maria Jazowska - Gumulska Tradycja i wspó?czesno?? regionalizmu podhala?skiego 31
12. K?obuk Zasady i kwasy 34
13. Jan Lipuski Kaszubi w ojczy?nie 35
14. Hubert Pob?ocki Korzenie wspó?czesno?ci 36
15. Stanis?aw Pestka W kociewskiej Itace 38
16. Janusz Kowalski „P?ën? naszi?cë” 39
17. Listy 41
18. Tadeusz Linkner Jego „Gda?ska widzenie” 42
19. Janusz Kowalski Obszary chronione 44
20. Bernard Konarski Dzieje S?awna 45
21. T. Bol. Ksi??ki 45
22. Klëka 46
23. Kow. Informacje regionalne 50
24. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona „Ora pro nobis...” 52

Pomerania, 1994 rok, nr 11

Stanis?aw Pestka Sztafeta pokole?
1. Stanis?aw Pestka rozmawia z Grzegorzem Grzelakiem Urok samorz?dów 2
2. Stanis?aw Janke Jest w Zrzeszeniu jaka? si?a 6
3. Cezary Obracht – Prondzy?ski Radnych portret w?asny 9
4. Jan Zbrzyca Przed nadzwyczajn? debat? 11
5. Olgierd Sochacki Z manipulowanej ochlokracji ku demokracji 12
6. Ks. Wies?aw Mering Sukcesy i perspektywy 14
7. Jaromira Labudda Utacony zdobëtk; Zemio; Zapad?i widnik; Bezchwat 15
8. C.P. V Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury 16
9. Erwin Kruk Z mazurskiego brulionu. Hieronim ze Skurpia 18
10. Jan Lipuski Skaszubieni 19
11. Kalina Zabuska Po?egnanie rajcy Schumana 20
12. Stanis?aw Geppert Sprawy polskie 22
13. Ks. Stanis?aw Bogdanowicz Kaplica Ferberów w Bazylice Mariackiej w Gda?sku 23
14. Dariusz Piasek ?ladami przydro?nych ?wi?tych (5). ?wi?ta Rozalia – pustelnica z Sycylii 26
15. Tadeusz Linkner Literacka mitologia Pomorza (VII). Mityczne tworzywo „?ycia i przygód Remusa” (5). ?wiat?o spod ziemi 28
16. Aleksander Klemp Zwi?zek Górno?l?ski 32
17. Wojciech Jasie?czyk Pocztówkaz Landshut 32
18. Jan Winklewski Spotkanie katolików w Gemen 33
19. Tadeusz Linkner Olszty?ska „Borussia” 34
20. Stanis?aw Janke Poznaniak na Gochach 36
21. Klëka 36
22. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. Malborska Ucieczka z Egiptu 40

Pomerania, 1994 rok, nr 12

1. Stanis?aw Pestka rozmawia z biskupem pelpli?skim Janem Bernardem Szlag? Rodzinny ci?g pokole? 2
2. Aleksander Labuda Ewanielskô spiewa 6
3. Zbigniew ?akiewicz Gody trzyktrotnego szcz??cia 8
4. Ks. arb Henryk Muszy?ski Tradycje rodzinne i ma?a ojczyzna w ?wietle Pisa ?wi?tego 10
5. Bo?ena Szyma?ska *** (Znôu wsta?o s?u?ce), (Tak teskno zdrzisz); *** (Zôs czekóm na Ce); *** (Ni?ôdné s?owa nie wërzek?) 14
6. Józef Borzyszkowski O m?odëch Kaszëbach i kaszëbiznie Bo?eny Szyma?skiej 15
7. Erwin Kruk Z mazurskiego brulionu. Inna w?ród innych 16
8. Aleksander Klemp Ostatnô gwiôzdka Mestwina 18
9. Sokrat Janowicz Pisarz bia?oruski w powojennej Polsce 19
10. Jan Czykwin Trwo?na alba; Modlitwa 20
11. Nadzieja Artymowicz Ty; ***(czas w Tobie przeci?ga si?) 21
12. Wojciech Jasie?czyk Gniewska krucjata 24
13. Dariusz Piasek ?ladami przydro?nych ?wi?tych (6). ?wi?ta Barbara – nie tylko dla górników 27
14. Tadeusz Linkner Literacka mitologia Pomorza (VIII). Mityczne tworzywo „?ycia i przygód Remusa” (6). Wobec inferna z?a i cienia niewiedzy 29
15. Jan Gostomski Od „szkó?ki” do Aten 33
16. Edward Breza W sprawie kaszubskiej terminologii gramatycznej 33
17. Cezary Obracht - Prondzy?ski Honorowe obywatelstwo miasta Gda?ska dla Hansa Koschnicka 35
18. Andrzej Potoczek Ochrona ?rodowiska kulturowego 36
19. Edward Breza J?zyk i kultura narodów nad Ba?tykiem 37
20. Czes?aw Skonka Twórca szlaków turystycznych Kaszub i Kociewia 38
21. Jan Walkusz Ksi?dza Zieli?skiego historii pisanie 39
22. Józef Borzyszkowski Historia i tera?niejszo?? diecezji toru?skiej 40
23. Stanis?aw Janke Odkrywanie legendy 41
24. Pawe? ??cki Nie zatracili si? w czasie i przestrzeni 42
25. C.P. Ksi??ki 43
26. Listy 46
27. Klëka 47
28. Bogna Jakubowska Przesz?o?? pi?knem znaczona. Obraz i idea 51
29. Kow. Informacje regionalne 521 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002