artykuly-Podstawowe wskazania dotycz?ce wdra?ania j?zyka kaszubskiego do systemw informatycznych
Losowe zdj?cie
Poparcie dla szko?y w Tuszkowach. Manifestacja w Lipuszu
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skrki)
Kaszbsk Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osb Narodowo?ci Kaszubskiej

Podstawowe wskazania dotycz?ce wdra?ania j?zyka kaszubskiego do systemw informatycznych
Author: Stanis?aw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 23.01.2007
Rating 2.00
Votes: 3
Read: 54884 times
Article Size: 7.72 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Niniejszy tekst jest projektem, przyj?tym przez Rad? J?zyka Kaszubskiego w dn. 19.01.2007 r. jako materia? do publicznej dyskusji.

 1. Cel uchwalenia dokumentu: przedstawienie spjnego rozwi?zania pozwalaj?cego na ?atwe wprowadzenie kaszubskiej pisowni w powszechnie dzi? wykorzystywanych systemach komputerowych. Dostarczenie wytycznych i narz?dzi podmiotom wprowadzaj?cym j?zyk kaszubski do szk?, urz?dw i innych instytucji. Unikni?cie zniech?cenia do pisania po kaszubsku z powodu istnienia w r?nych o?rodkach r?nych, niezgodnych z sob? rozwi?za?, w szczeglno?ci niedopuszczenie do powstania takich niezgodno?ci w nauczaniu w szko?ach.
 2. Charakter dokumentu: Wskazania s? zaleceniem ukierunkowuj?cym techniczn? stron? wprowadzania kaszubskiego j?zyka do instytucji publicznych i innych. Nie przekre?laj? rozwi?za? wypracowanych dot?d przez poszczeglne osoby czy ?rodowiska, ale okre?laj? standard, ktrego przestrzeganie zapewni ?atw? wymienno?? kaszubskich tekstw i sposobw ich opracowywania, pomi?dzy r?nymi o?rodkami.
 3. Tryb prac nad dokumentem: Rada kieruje niniejsz? propozycj? do publicznej dyskusji. Czas trwania dyskusji: do 31 marca 2007 r.  G?osy zainteresowanych osb i ?rodowisk zostan? opracowane przez Komisj? Medialno-Administracyjn? i na nast?pnym posiedzeniu Rada przyjmie ostateczn? wersj? Wskaza?. Zaleca si? zamieszczanie g?osw w dyskusji w formie komentarzy do niniejszego tekstu. Mo?na te? nadys?a? wypowiedzi na adres stanislaw.geppert(at)zk-p.pl.
 4. Dalszy rozwj dokumentu: w miar? pojawiania si? kolejnych obszarw wymagaj?cych standaryzacji, Rada b?dzie wskazywa? preferowane rozwi?zania w formie kolejnych wersji tego dokumentu b?d? w dokumentach pochodnych.

  

Podstawowe wskazania dotycz?ce wdra?ania j?zyka kaszubskiego do systemw informatycznych

 1. Oznaczenie j?zyka kaszubskiego
  Do skrtowego oznaczenia j?zyka kaszubskiego nale?y stosowa? oznaczenie „CSB”, zgodnie z norm? ISO-639-2.
    
 2. Kaszubskie znaki narodowe i ich kodowanie
  W kaszubskiej pisowni wykorzystuje si?, ??cznie ze znakami z polskiej pisowni, 30 znakw narodowych (15 par wielki / ma?y znak): ã, ?, ?, , , ?, ?, ?, ò, , , ?, ù, ?, ?. Do ich kodowania stosuje si? strony kodowe Unicode. Tabela 1 przedstawia kody poszczeglnych znakw: Unicode w notacji dziesi?tnej i szesnastkowej oraz, dodatkowo, alternatywne kody j?zyka HTML 4.
    
 3. Uk?ad klawiatury kaszubskiej
  Zaleca si? uzyskiwanie znakw narodowych z klawiatury, poprzez rwnoczesne naci?ni?cia klawiszy „prawy Alt” i klawisza z odpowiednim znakiem. Tabela 1 przedstawia skrty klawiaturowe dla poszczeglnych znakw. Rysunek 1 przedstawia graficzny schemat uk?adu klawiatury.

  Uwagi:
  1. Powy?szy uk?ad jest zgodny ze stosowanym powszechnie w Polsce uk?adem tzw. klawiatury programisty
  2. Klawisze pozwalaj?ce uzyska? znaki kaszubskie, s? po?o?one w bezpo?rednim s?siedztwie odpowiadaj?cych im klawiszy ze znakami ?aci?skimi, wykorzystywanych juz do uzyskiwania znakw polskich
  3. Znak „ù” jest uzyskiwany przy u?yciu klawisza „J”, gdy? klawisz „U” jest wykorzystywany do uzyskiwania symbolu „€” (euro).

  
  
Tabela 1. Kodowanie kaszubskich i polskich znakw narodowych oraz ich skrty klawiaturowe
Znak Alt-kod
HTML 4
Unicode Kombinacja klawiszy
dziesi?tnie szesnastkowo
? 260 0104 Alt-A
? 261 0105 Alt-a
à Atilde 195 00C3 Alt-Q
ã atilde 227 00E3 Alt-q
? 262 0106 Alt-C
? 263 0107 Alt-c
Eacute 201 00C9 Alt-W
eacute 233 00E9 Alt-w
Euml 203 00CB Alt-R
euml 235 00EB Alt-r
? 280 0118 Alt-E
? 281 0119 Alt-e
? 321 0141 Alt-L
? 322 0142 Alt-l
? 323 0143 Alt-N
? 324 0144 Alt-n
Ò Ograve 210 00D2 Alt-I
ò ograve 242 00F2 Alt-i
Oacute 211 00D3 Alt-O
oacute 243 00F3 Alt-o
Ocirc 212 00D4 Alt-P
ocirc 244 00F4 Alt-p
? 346 015A Alt-S
? 347 015B Alt-s
Ù Ugrave 217 00D9 Alt-J
ù ugrave 249 00F9 Alt-j
? 377 0179 Alt-X
? 378 017A Alt-x
? 379 017B Alt-Z
? 380 017C Alt-z

 

Rysunek 1. Schemat uk?adu klawiatury kaszubskiej
Schemat uk?adu klawiatury kaszubskiejSchemat uk?adu klawiatury kaszubskiej
Hits: 3124 File Size: 3.7 KB
Schemat uk?adu klawiatury kaszubskiej
Uploaded: 2004/4/9


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyraaj pogldy ich autorw. Administrator serwisu nie odpowiada za treci w nich zawarte.

Wysane przez: Wtek
Wojtek
Wysano:: 18.3.2007 22:24  Zaktualizowany: 18.3.2007 22:39
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscrzna
Wiadomoci: 202
 G?os w sprawie kluczplat
Zalecenia do wdro?iwani kaszbsczgò jãzka do jinfòrmaticznych systemw – g?os w sprawie

Pòtrzeba standarizacje
Przed pòstawienim tezw i òcen? przedstwinych w ti sprawie stanowiskw, wrt je krtkò òdpòwiedzec so na ptani cz w ogle tacz ùstalenia s? pòtrzbn i czemù mia? b òne s?u?c.
W szerok pòjãty technice wszelejacz standart i norm werifikùje samò ?c, pòmijaj?c fakt wp?iwani na to ?c dl swòjich biznesowich jinteresw. Te òstatn na szczesc nama nie gro??, bò „kaszbsczi jinfòrmaticzny rnk” to je sprawa niszow i nicht ni?dncyh dtkw w niegò nie jinwestje. Dlcz tej t? Kaszbi ni miel b ?dac na werifikacjã jistniej?cych propòzcjw bez czas. Pòwòd do te s? prznmni dwa. Pò pirsz jesm dalek z t?u za jinyma w rozwiju swòji juwernot w technice, a bez to ni mò?em so pòzwòlc na biern ?dani. Drg? spraw? je baro ma? lczba ldzy, co maj? pasown? wiedzã i doswidczeni, a prz tim chãc robòt dl kaszbizn, ?eb jejich s? i zaanga?owani marnowac na robieni czegòs, co mdze za jaczis czas do przerbczi.
Paradoksalno ta òstatn sprawa je, a prznmni pòwinna bc, dl naju bls pòmòcn. Tak pò prwdze ca? ta „werifikacj bez ?c”, jak b?a wspòmnian na zcz?tkù, nie je niczim jinym, jak przjãcym jaczgòs rozwi?zani bez wiãkszosc wtwrcw òprogramòwani. Temù t? to w?scz grono znajarzw tm, m mò?lwòtã przspiesziwac te ntern proces, bez krbinkã, jak prowadzy do wsplnych ùstaleniw, a tim samim szprje tak wrtny czas nle?nikw tegò niefòrmalngò karna.
Sprawa ta wdwa sã rozstrzgniãt ju òb lato 2002 rokù, czej na diskùsyjny grpie pl.soc.kaszuby b? przedstwin i diskùtown propòzcje ù?o?eni kaszbsczich znakw na kluczplace. Jak wiadomò prz ti le?noce pòwst? sterownik kaszbsczi kluczplat, a pzni w òpiarcym ò te ùstalenia t? KaszEd – pirszi kaszbsczi editor tekstw.

Rola Radzzn Kaszbsczgò Jãzka
Wsztkò to b?o jednakò bls w sferze niefòrmalnych ùstaleniw grp zaanga?ownych ldzy. Co prwda krm tegò karna nicht wiãcy sã tim nie jinteresow?, ale òd te czasu minã?o ju wnetk piãc lat. Pòjawil sã czsto nowi ldze z czsto nowima ùdbama, chtrny s? w szt?dze zniweczc donenczasn? robòtã pòprzdnikw.
Jak swòjist Deus ex machina pòjawia sã Radzzna Kaszbsczgò Jãzka (RKJ), to je pirszi prawny òrgan, zajimaj?cy sã sprawama kaszbsczgò jãzka we wszlejaczich placach ?c. Kù reszce nalz? sã chtos, chto je w szt?dze ùprawòmòcnic ùstalenia z 2004 rokù.
Nprawdopòdobni to prawie pòpch?o Stanis?awa Gepperta do z?o?eni RKJ propòzycje przjãc pasownych òrzeczeniw. ?eb zwerifikòwac ùstalenia sprzed piãc lat, òdemk? òsta diskùsja w ti sprawie. Nbar?i zasadn wdw sã skupieni sã ji na zmianach, jacz zasz? òd te czasu, a jacz b?b w szt?dze narszec spòdl tamtich ùstaleniw.
W mòji òcenie nie sta?o sã nick, co b zmùsziwa?o do jejich zmian. Co prwda nast?pi?o w tim czasu baro wild? wzmòcnieni eùro, jakno wesplny walut Eùropejsczi Ùnie, a co za tim jidze kòniecznosc nalzeni placu dl symbòlu ti walut. Na szczesc prz ùstaliwanim ù?o?eni kaszbsczich znakw na kluczplace ùdbòdwc wzãl to pòd ùwgã ju td, dlte nie wp?nã?o to w ni?den spòsb na przjãt rozwi?zani.
Skòrno jednakò òdemk? òsta diskùsja w ti sprawie, pòjawia?o sã rozwi?zani alternatiwn do donenczas stosowngò, a przedstawion bez grpã zrzeszn? wk? Marka Kwidzy?sczgò i jegò starn www.kaszubia.com. Co cekaw sm M. Kwidzy?sczi br? aktiwny ùdzl w ùstaleniach w 2002 rokù.

Pòrwnani propòzycjw
Wrt b sã krocy przzdrzc tim dwùm zapropònownym rozwi?zanim. Òbadwa bdnczi s? zgdn co do rozmieszczeni na kluczplace znakw: , ò, , ?, , ?, ?, ?. Rozbie?nosc tikaj? sã znakw: ã, , ù. Wrt w tim placu zwrcc ùwgã, ?e w òbadwùch prztrfkach aùtorz òpiraj? sã na ùniwersalny kluczplace amerika?sczi, tzw. QWERTY, programist. Pòminiãt òsta? czsto jin ùk?ad, jak chòcb jesz nie tak dwno ùw?n w Pòlsce za pòdstawòw tzw. ù?o?eni maszinistczi, zawieraj?c bezpòstrzdno na kluczach pòlscz diakriticzi. Tacz pòde?sc ùw?m za baro s?uszn, bò na ca?im ju swiece ù?iw sã taczi samy kluczplat, dopasowani do pasowngò jãzka bierz?c z ù?c kòmbinacjw z kluczem Alt.
Na czim tej pòlg zasadnicz r?nica miãdz dwùma prztoczonyma rozwi?zaniama? Kluczplata z 2002 rokù nkrocy gdaj?c je rozszerzenim polsczi kluczplat programist ò kaszbscz diakriticzi, bez bùrzeni jistniej?cgò tam pòrz?dkù. M. Kwidzy?sczi propònje stwòrzeni apartngò ù?o?eni bls dl kaszbsczgò jãzka, chterno mdze dwa?o mò?lwòta pisani bls pò kaszbskù, bez ù?iwni pòlsczich znakw. Kòmpùterow system dwaj? mò?lwòtã dosc letczgò prze??cziwani sã miãdz rozmajitima ù?o?eniama. Z mòjgò doswidczeni szklngò jakno szklngò jinfòrmaticzi, a t? prowad?acgò kùrs doszkòliwaj?c, dl przt?ocziwaj?cy wiãkszosc brkòwnikw kòmpùtrw, tacz prze??cziwania s? zapòrowò drãd? do òpanowani.
Pòdejrzwm, ?e Wasta Mark Kwidzy?sczi m na tã sprawã prznã skrzwion wezdrzeni z dwùch pòwòdw. Pirszim z nich je jegò baro dobr znajomòsc kòmpùtrw, a co za tim jidze letkòsc w pòs?giwanim sã wszelejaczima klawiszowima skrtama i dinamicznyma dostrojiwaniama maszin do swòjich pòtrzebw. Drg? spraw? nie bez znaczeni je to, ?e mieszk òn w na co dz? w Niemcach, bez co, jak sã domiszlm, pòs?giw sã rz niemiecczim, a rz pòlsczim. Zmùsziw gò to do prze??cziwni ù?o?eniw kluczplat miãdz tima dwùma jãzkama. Dlte do?o?eni do ti lst jesz trzecgò nie je ni?dnym tklã.
Donenczasn tik sã wprost placu znakw ã i , ale t? pòstrzdno ù. Jesz nie tak dwno ùw?? jem za smiszn òdstãpiwani òd ù?iwani kòmbinacje Alt+U, bò prakticzn ù?c symbòlu € (euro) b?o ?dno. Sytuacja sã zminia i w tim prztrfkù mòje zdani t?.

Tipiczny brkòwnik kaszbsczi kluczplat
Wrt w tim placu przzdrzc sã prznã tipicznym brkòwnikm kaszbizn w kòmpùtrach, a raczi zastanowic sã kòmù ji braknie. Piersz? grp? takich brkòwnikw s? ju wspòmniny twrcowie kaszbsczgò òprogramòwani, jinfòrmatic, jin?inierowie. Pòdstawòw? jejich cech? je baro sprawn pòrsziwani sã pò kòmpùtrze. Jak ju b?o to rzek?, je to karno baro m?.
Prznã wiãcy wdw sã bc wszelejaczgò rtu gaztnikw, chtrny chòc przewa?nie pisz? pò pòlskù, to prznmni òd czasu do czasu mùsz? co napisac pò kaszbskù, chòcble titel ks??czi cz pòzwã festiwalu. Westrzd nich z kaszbizn? je mszlã ngòrzi. Pòmijaj?c tich ma?owielnych, co pisz? ca? artikle pò kaszbskù, nie rozmiej? òni wkòrzistac mò?lwòtw, jacz daje kòmpùtr w zakresu kaszbizn. St?dka prawie sã bierze program „Rodno zemia” cz „Na botach i w borach”, a nawetka „Kaszebe”. Ùw?m, ?e edukacja gaztnikw w tich spòdlecznych sprawach je, krm wprowdzani kaszbizn do corz to nowich programw, nw?niszim zadanim pirszi wspòmniny grp.
Prz widza?im rozwiju kaszbsczi edukacje i regionalnych stegnw, nwiãkszim òdbiorc? kaszbizn w kòmpùtrach s? szklny. Twòrz? òni wszelejacz scenariusze ùczbw, kònspekt, kart robòt cz nawetka sprawòzdania. Wszãdze tam brkòwn s? kaszbscz diakriticzn znaczi. Nie zabcziwjm jednakò prz tim, ?e g?wnym jãzkã jich robòt je jãzk pòlsczi.
Nie do przemilczeni je fakt, ?e wprowdzaj?c rozdzenieni kaszbsczi kluczplat òd pòlsczi wild?i dzl ldzy zniechãcl b jesm do ù?iwni pòprawnych zapisw. To, na czim pòwinno nama zanalgac nbar?i, to rozszerziwani òbszaru brkòwnikw, dlte wsztkò mùszi bc dl nich ù?atwienim. Wszelejacz ùtrudnienia wprowadz? bls wi?ksz zniechãceni.

Robòt je dosc
Ùw?m, ?e kaszbsczi jinfòrmatic mùsz? jak nbar?i wstrzgac sã diskùsjw taczich, jak ta, bò na nich marnj? nwiãcy swòjich s?w, chtrne mògl b wkòrzistac na pchniãc kaszbizn w now plac, a tich je baro wiele, a nawetka mm wra?eni, ?e przbiw jejich chùdzy, ni? wkrcz w nie kaszbizna.
Chcã prz tim wra?c redosc i prz tim wsztczim nie chcã w ?den spòsb ùmisziwac tegò, co zrobil z kaszbizn? w kòmpùtrach, a przede wsztczim w Linuxu i Macintoshu M. Kwidzy?sczi i jegò drchòwie, ale wzerac mùszi przede wsztczim na to, co je pòtrzbn. Ùw?m, ?e pòtencja? kaszbsczich jinfòrmatikw je baro wild?i. Problem w tim, ?e nie wiedno je òn dobrze wkòrzistiwny.

Òrzeczeni RKJ
Mòj? propòzcj? dl Radzzn Kaszbsczgò Jãzka je òrzekniãc, ?e w kaszbsczich kòmpùterowich systemach domsln? kluczplat? je wersja z 2002 rokù, a wszelejacz jin nt je traktowac jakno òpcjonaln, pòdobno jak to je praktikòwn w wiãkszosc jãzkw, w tim w pòlsczim.
W ten spòsb mdze widn sprawa nbl?szi przi?dnot, ale z òdemk?ima wrotkama na pòstãpn dekad. Mm ndzejã, ?e chòc za cziledzes?t lat kaszbizna mdze na tl ù?iwn, ?e pòlsczi jãzk mdze mùsz stosowac bls spòradiczno. Td to mdze mùsz? zmienic to òrzeczeni. Pczi co jednakò, gws bez nbl?sz czilensce lat w?tplw je taczi rozwij sytuacje. Dlte w?nisz je twòrzeni rzeczw ù?tecznych, ?eb zdobwac to, co je nw?nisz w kò?dim kòmpùterowim systemie – jegò brkòwnikw.

Wòjcech Makùrt
sztudra V rokù Jinfòrmaticzi na Wdzlu Elektroniczi, Telekòmùnikacje i Jinfòrmaticzi Gdu?sczi Pòlitechniczi
ùsz?i szklny przedmiotu Òperacyjn System w pòlicealnym studium jinfòrmaticznym w Zrzesz Szkò?w Zawòdowich i Òglowòszt?c?cych w Kartuzach
aùtor i prowadnik dwùch edicjw kùrsu dl doros?ich „Jãzk kaszbsczi w kòmpùtrach”

Wysane przez: Wtek
Wojtek
Wysano:: 18.3.2007 23:48  Zaktualizowany: 18.3.2007 23:54
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscrzna
Wiadomoci: 202
 G?os w diskùsje
To co w?i mm przes?n je napisn przed cztanim wpòwiedzw w ti sprawie i òpir sã bls na mòji widz i przekònaniach.
Ter chcã jesz dodac k?sk spraww, co ju nick nie wnies? do spraw (temù piszã je apart), ale mie pòrsz? i chcã sã do nich òdniesc. Nie mdã t? dopisyw? pò jednym zdaniu do co drd?gò pòsta i wsztkò napiszã tuwò.

tipiczno kaszbscz maszinistka
Je?l piszeta ò tipiczno kaszbsczim rozwi?zanim, chtrno nie je ska?on nizdnym jinym jãzkã, to dlcz nie mslita (a mò?e prawie jo) ò kluczplace "kaszbsczi maszinistczi". Dl wjasnieni rzekã, ?e jidze ò kluczplatã, na jaczi kaszbscz znaczi s? wpisn wprost, miast np. apòstrofa itp.

niejistotn jistotn sprawa
Warszk pis? czile razw ò tim, ?e ùstaleni jak kluczplata je "domsln" je niejistotn. Ùw?m, ?e to je prawie njistotnisz sprawa. To tak, jak prz bezwiedny jinstalacj np. Windowsa 98 PL(sic!) aùtomaticzno dostniem kluczplatã pòlsk? maszinistczi, co b?o swgò czasu wiele razw pòwtrzaj?cym sã problemã dl zwczajnych brkòwnikw. Microsoft dozdrzeni? i w ti chwil pòdstawòwim ù?ozenim je pòlsczi programist, chòc wbrac mò?e t? maszinistkã. To je prawie sedno spraw. Je?l mm dodwac kaszbsk? kluczplatã do systemù, to mùszi bc wiedzec jak je ta kaszbsk. To, ?e mò?e t? miec jaczs jin np. kaszbscz Dvoraczi, to ju sprawa dl bar?i wtrawnych stukaczw.

nie jinteresj? nas brkòwnic
Cytat:
Nie czujemy si? na si?ach odgadywa? intencji potencjalnych u?ytkownikw

To j b sã chc? spitac jaczi je cl tegò projektu, je?l brkòwnic i jejich zdani nie s? w?n? Z mòji wiedz wnik, ?e clã kò?dgò jinfòrmaticzngò projektu je zaspòkòjeni pòtrzebw brkòwnikw, chòc czasã nawetka òni sami nie rozmiej? jejich sprecyzowac. Mm wra?eni, ?e analiza òsta zrobion pò macoszmù, abò nawetka nie zrobion wcale. Docz tej bùdowac k?adkã bez M? Mòrze, je?l nicht ni? nie pòjedze?!
Pòdobno rzecz sã m ze stwierdzywanim, ?e skòrno chtos widzy jacz fle/braczi to je wina jegò niezaanga?owani sã. Procemno to je wina lchgò, bò nie skònsultowngò projektu.

bòrziszkòwszczizna bis
Zs stosowny je algòritm:
mm napisn ^ nich sã nie bùrzi => wsztc sã zgdzaj? => mògã z tegò rozlicziwac
To tak jakb j ter napis? gdzes w Jinternece (pisnym bez "e" a ni "", bò nie widzã tuwò pòdstaww do zmian barw zwãkù), ?e w kaszbiznie miast piszem q, i je?l nicht mie nie òdpisze bez mies?c, to znaczi, ?e mdã òd wsztczich wmg? tegò ù?iwani.

Windows nie je w?ny
Stwiani na rwni Windowsa, Linuxa, Maca, Solarisa i jinych i prznãcenia jejich brkòwnikw, je?le jidze ò wp?iw na ùstalenczi je nie?cow. To tak, jak twierdzec, ?e zdani Zrzeszeni mò?e bc traktown na rwni ze Stowr? Pùcczi Zemi, cz Kaszbsczim Jinstitutã Rozwiju, gdze te òstatn s? pòrwnywaln z jednym z 80 partw KPZ. Sm baro chãtno ù?iwm Linuxa, ale t? wim, ?e je?l chtos gò ju ù?iw z przekònani, to t? rozmieje sã w nim zrobic prakticzno wsztkò. Rozmiejã, ?e Mark z drchã mòg? nie ldac Windowsa, ale mm czasã wra?eni, ?e to jidzeni pò nmniszi lnie òpòru, bez zdrzeni na zastosowani. To k?sk tak, jak wbùdowac wie?ã w dole. Mòzna tak pòkazac, ?e sã rozmieje bùdowac wie?e, ale ile prakticznisz b òna b?a zbùdown na grze, a w?o?on robòta tak sam, a prznmni baro pòrwnywaln.

Pòzdrwim wsztczich, co maj? chãc do robòt i liczã na wg?ãbieni sã w mòje s?owa i nie skùpiwani sã na szczeg?ach, jacz czasã mòg? bc trudn do prze?kniãc.

Mòje motto na kù?c:
Jak robic, to robic dobrze!

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 19.3.2007 1:46  Zaktualizowany: 19.3.2007 1:46
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Re: G?os w diskùsje
A dze je napisn, ?e zdanie brkòwnikw nie je w?n? To zdanie òzncz, ?e brkòwnikw a robòt je dosc tli, a do robòt le dwch. Nie je mò?lew wprowadzeni w ?c wsztczgò co b brkòwnik chc?, bò chto b to nib mi? zrobic? Prwdã je to, ?e taka a nie jina klawiatura òsta zaakceptown jakò domszln dl Linuksa, bò tak? brkùjem, leno nicht sã nie zg?os?, a rczb do wesp?robòt mm ws?n (cz to tuwò, cz mailowò do jedny òsob, cz na starnie www.linuxcsb.org), ?eb zrobic lopczi dl jinch! Bcz, ?e to nie je robòta za dtczi, a dobrowòlnota. Prost sprawa, chcesz cos miec to nacznij to robic.

Sk?dka wisz, ?e projekt ni m zrobiony analiz? Kò?di part locale kò?d pò?o?eni klawisza w klawiaturze òsta przediskùtown òpisn, na r?nch fòrach. Robòt nad kaszbsczim dolmacznkã t? nie s? krajemnot?, leno nicht(!) nie zg?os? ni?dnch bcznkw (a wiad?o ò tim b?o na t? ti starnie). Tj nen twòj argùment ò felnkù kònsultacji trzmm za czsto falszewi. Chca b so nawetka rzec, ?e przed napisnim tekstu wrt je dowiedzc sã ò czim so pisze. Nie rozmiã partu ò bòrziszkòwscziznie (to do naju?), to jak m wzdrzc kònsultacj? Mm do ce cz jinch personalno napisac, ?eb zg?oszwac bcznczi do naju robòt, cz jak?

Windows nie je w?ny cz ?e gò nie ldm - to znowa nie je prwda. To nie ma jidzema pò nmniszi linie òpòru, kò to ma mm dbã, ?eb nen "sztandard" mc wprowadzc do wsztczch systemw a nie le bls do jedngò. Stãdka niezgòda na € w mlu Alt+U, bò za wiele problemw to mdze robi?o prz sztandarizowanim jinch systemw, a doch jidze ò to, ?eb zletczc nã robòtã ?eb wsztkò b?o tak samò.

Co do tegò, b RKJ òrzek?a co m bc domszln a co òpcjonaln - to fejn, bò ò to nama sz?o, ?eb nie zabc ò alternatiwie. Wedle naju klawiatura pl-csb je lch, co nie òzncz, ?e nie mò?e bc promòwn bez tacz cz jin karno ldzy.

Jak dl mie ta diskùsj je zamkniãt, to co j chc? napisac to je ju napisn:
1. klawiatura jak? promùje naje karno to kalwiatura csb
2. nie jesma procm klawiatur pl+csb, leno ?eb wprowadzc j? do jinch systemw nt je rmn?c info ò € (?eb miec jeden sztandard)
3. do wskzw nt/fejn je dodac wicy wdowidz ò tim co mùszi so nalezc w locale
4. rczim do wesplrobòt a za tim jidze mò?lewòta cskù na to co mdz wstrzdka system, kò nigd nie mdze tak, ?e jakò dobrowòlnice bãdzem miel czas na wsztkò, mm t? jin robòt, bia?czi, dzec, hobby, projekt...
5. clã robòt je kaszbsk wersj system, a do tegò nt je czile jinych rzeczw (locale, klawiatura), jacz òsta? wprowadzon do Linuksa, tak jakno trzmm za nlepsz dl ti system dl jaczi robim. Nie widzã dlcz mm robic cos co nie je mie nt do dolmacznkù (bcz, ?e do kù?ca skaszbiani je pò prwdze jesz dalk dl kò?dgò infòrmatika - co chòba wisz - nw?niszi je ùsdzony plac do robòt kò?di robi pòd se),
6. nie jesma infòrmatikama, naj? przdn? robòt? je dolmacznk, wsztkò co pòwsta wk? tegò, je dodwn? spraw?
7. letkò jidze skritikòwac robòtã, drãgò je dac sensowny bdnk cz zrobic cos dl projektu

Motto
Chcesz cos miec? To bij do robòt!

Wysane przez: Wtek
Wojtek
Wysano:: 19.3.2007 12:34  Zaktualizowany: 19.3.2007 12:34
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscrzna
Wiadomoci: 202
 Re: G?os w diskùsje
Mm wra?eni, ?e nie rozmiejesz sensu ti diskùsje, abò prznmni rozmiejesz gò czsto jinaczi jak j.
Wedle mie tak diskùsja prowadzy (a prznmni pòwinna prowadzc) do ùstaleni wsplngò zdani. W procemnym prztrfkù ni m sensu ni?dn òrzeczeni RKJ ani niczegò jingò, skòrno dali mdze kò?den robi? sobie a mùzm.
Prz rozbie?nosc òpiniw nt je wpracowac kònsensus (strokaszbscz s?owò ;) ). ?eb do te dosz?o mùsz? bc przedstawion argùme?ta, chtrne zdeplasj? wsztcz jin òptacje, abò m?ima ùstãpstwama twòrzi sã co trzecgò.

Co do argùme?tw, to jesz rz pòdsztrchiwm, ?e nie widzã ni?dny prakticzny zmian sytuacje òd 2002 rokù.
Argùme?t ò wiãkszi logicznosc je baro s?abi, bò do cze kòmù rzecz nbarzi logiczn, ale bezù?teczn.
Prze?o?eni na wszelejacz òperacyjn system to sprawa niszow.
Pisani ò czasu na prznãceni, to je "argùme?t" na s?ã, bò mò?e gò òbrcc w kò?d? stronã.
Co do nieblokòwani skrcnkw w programach, to czsto bezzasadny argùme?t, bò c? to za program, co do òbs?ud?i ù?iw Alt-kòdw.

Co do argùme?tu w drg? stronã to je bls jeden, ale mòc? bij?cy wsztcz jin na g?owã: nawetka tak pòbie?n analiza specyficzi brkòwnikw, jak przedstawion beze mnie w?i, pòkazyw, ?e je to rozwi?zani ù?teczn.
Mg?b do te dorzucc jesz czile drobiazgw, ale òne wsztcz òpiraj? sã na tim samim.

Jedurn sprawa jak nie je jednoznaczn, to kwestia ù i euro. Drãgò tuwò wrokòwac jak sã systuacja rozwinie, a òd te to zanalg. Wedle mie nbarzi prawdopòdobny scenariusz je taczi: za czile lat Pòlska wlze do stref euro i mias? w z? Kaszbi md? liczl w euro. Jakno, ?e przt?ocziwaj?c wiãkszosc ldzy ù?iw Windowsw symbòl swòji walut md? òni miel pòd Alt+U. Je?l tej chto mdze chc? napisac pismiono do ùrzãdu gmin (csb), to mdze mi? eùro pòd Alt+3, a zs do wòjewdzczgò ùrzãdu (pl) pòd Alt+U, to mdze to baro niewigdn.
No prawei, ?e mdze pis? "euro". Jak je w krajach np w Niemcach cz jinych krajach z ù?iwanim symbòlu ti walut?

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 19.3.2007 15:26  Zaktualizowany: 19.3.2007 15:26
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Re: G?os w diskùsji
Tuwò msz prwda, rozmiejem tã diskùsjã czsto jinaczi Dl mie nw?niszi je, ?eb wrobic wespln zdanie prawie dzãka kònsensusowi. A choba wim co òzncz to s?owò. Na gws nie òzncz, ?e nie mò?e dawac ni?dnch bcznkw, kò tak to jaczi je sens dwac ne wskz do diskùsji? ?eb so zachwcc sztlem pisangò? Clã dokzu, jakno gws sm mò?esz letkò przecztac je "unikni?cie zniech?cenia do pisania po kaszubsku z powodu istnienia w r?nych o?rodkach r?nych, niezgodnych z sob? rozwi?za?" a jakno ma mò?ema wprowadzc rozwi?zani wzãt z Windowsa dl niegò zaprojektown? Napisac do ùsdzcw/distribùtorw Linuksa, ?eb zmienile filozofijã wstawiani cchù €? W dzlu "charakter dokumentu" t? je cos ò jednym (wesplnym) rozwi?zanu. ?el m bc wespln to dch rbma tak, ?eb tak b?o.

Mò?e ce logiczn argùment nie lubi? (tak msz napisn), tj nie rozmiesz, ? jidze ò to b miec jeden wesplny fòrmat (rozmiã, ?e jidze ju bls ò klawiaturã) a ni dwie klawiatur pl+csb z jinyma mlama dwch cchw. Sztandard to tuwò kluczow s?owò.

Nawetka e?l wedle ce brkòwnice Linuksa cz jinch mniszch systemw nie s? w?ni, to dlcz nie dac jima mò?lewòt pisania na taczi sami klawiaturze jakno w Windowse? Sztandard to nie je bls to co wmszle jedna firma. Nama jidze ò to, ?eb b?o "juwerno" we wsztczch systemach. Nie do òminãc je t? fakt, ?e jak nar mm le jedn? kaszbion? systemã, tj dw to szansã na to, ?e westrzdka Kaszbw bãdze òna testown, mò?e brkòwn (chto wi...?). gwsno ti Kaszbi co md? to robile, t? b chcele miec mò?lewòtã brkòwania klawiatur pl+csb. Ma chcema dac jima tak? mò?lewòtã, leno chcema tuwò ùsdzc jeden sztandard dl tegò rtu klawiatur, tak b letkò sz?o j? dodwac do infòrmatikòwch systemw. Sztandardã nie je wmùszani rozwi?zania tipicznegò bls dl jedny starn, le kònsensus, ò jaczim dch sm msz napisn.

J mszlã, ?e t ca?i czas nie rozmiesz, ?e nie jidze ju ò to, b wprowadzc klawiaturã csb jakò przdn rozwi?zanie do wskzw, leno b dac szansã na wprowadzeni jednegò, dobregò ùstwu klawiatur do wsztczch systemw do jaczich je taka mò?lewòta. Niech mdze to pl+csb, leno niech mdze to klawiatura dopasown do wicy systemw. nie rbma z € taczi w?n spraw, to nie je nie mdze nczãsczi brkòwny cch. Nawetka wstrzd eùropejsczch Kaszbw.

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 19.3.2007 18:41  Zaktualizowany: 19.3.2007 18:46
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Re: G?os w diskùsje
Witj

Cos mie jakòs tak za tim je, ?e ma doch gdm kòl se, a ni do se
R?nim sã t? tim, ? j nie piszã ò klawiaturze pl+csb ?e je bezù?teczn, a T to robisz co do rozwi?zani csb - j mm t? òba ùstw brkòwn. Na kù?cu tekstw (òdnoszisz sã le do jednegò z nich) mm pòdn prost plus minus jednegò t? drd?gò rozwi?zni z mòjegò pòzdrzatkù - nie trzmm tegò rwnak za agùment ò czim t piszesz, le za prost? pòmòc.

Sprbùjã ce ter krtkò òdpòwiedzec.

1. Cos co dl ce je niedobr mò?e dl drd?gò taczim nie bc argùmentowani "bezù?tecznosc?" nie je tak pò prwdze argùmentã.

2. Prze?o?eni na jinsze system je dl mie w?n dlte j nasmarow? pò pòlskù pòd "Wskzama" ten pòst jiwrach z r?nch pò?o?eniach € jaczi je ju t? w pòlsczich klawiaturach programist. Dl ce nie je to w?n, n to nie bãdã ju ò tim wicy pis? bò pò co sã pòwtrzac.

3. Czas prznãceni - n jo, nib kwestj spòrn. Mie b?o rwnak l?i spamiãtac to, ?e kaszbscz òsoblw lter s? wiedno na swòjch spòdlowch lterach, to samò b?o z tim, ?e s? òne wiedno w jedny rdze. Bez to j sã ju tak nie mili? - to le j, a ni t.

4. Pisani ò blokòwani skrodznw ni je a? tacz bezzasadn jak piszesz - wez sã wgrj n.p. editorã UniRed to òbczisz, ?e bez ingeracji w lopczi nie napiszesz za wiele pò kaszbskù. Nie mùszisz mie rwnak dwac wiar.

Generalno to mò?e wsztkò z b?otã zmieszac, zignorowac wsmiac to tli ò kaszbsczim ùstwie.
-------------
Pòlskò-kaszbczi ùstw

J b ch? dobregò logicznegò pòlskò-kaszbsczgò rozwi?zani dl wielu òperacjowch systemw (nawetka e?l j tegò nie brkùjã), ni taczgò co je nacygny dl jedny cz drd?i. Tegò sã rwnak nie d chòba zrobic, bò wmg to mali?czich kòrektw a n.p. t za tim nie jes, n to ni ma ò czim gdac bò ma sã wsztkò ju rchli napisl na nã tmã .

Pòzdrwim

Mark

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 19.3.2007 7:06  Zaktualizowany: 19.3.2007 7:08
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Re: G?os w diskùsje
Witj

Bãdã do Ce Wòjtek pis? "T" nie je to ni?dny felnk ùw?ani, dzãkùjã za "Wasta" le to nie je nt, przd ma pisl chòba do se na "t". Msz mie wwò?n do tfl, n to pòzwòlã sã ce t? òdpòwiedzec na czile spraww - generalno bãd? to w wikszosc pòwtrczi z tegò co ma ju rchli napisl w tim w?tkù. (Proszã t? prz ti le?nosc pisac mòje nzwskò Kwidzi?sczi, nawetka e?l to nie je gramaticzno pòprwn, to je to fòrma jaczi j brkùjã stoi za tim Kwidzi?sczich domc logika)

T napis?:
Cytat:
Mòj? propòzcj? dl Radzzn Kaszbsczgò Jãzka je òrzekniãc, ?e w kaszbsczich kòmpùterowich systemach domsln? kluczplat? je wersja z 2002 rokù, a wszelejacz jin nt je traktowac jakno òpcjonaln


J ò tim ju w dopòwiescach do tegò artikla pis?, n to sã le z tim mògã zgòdzc.
Rwnak pisz?c ò r?nch ùstwach merku "€" w r?nch òperacjowch systemach w prztrfkù klawiatur pòlskò-kaszbsczi j nie pis? ò tim b zbòmbardowac to rozwi?zani z 2002 rokù, le pò to b pòdac logiczn dwajãzkòw rozwi?zania t? dl jinszch systemw krm Windowsa, ò nick wicy tuwò mie sz?o. Mm ter czas na to b to przemszlc pòwiedzec, ?e je ju rozwi?zani dl Windowsa, n to mò?e d sã t? wdostac t? taczi co s? òpiart na przenãceniach brkòwnikw jinszch systemw bãd? rwno logiczn. Wicy ni?i, t? tuwò: http://www.kaszubia.com/?q=komputre/klawiatura/pl_csb_problematika

Co do tegò wjimkù:
Cytat:
...pòjawia?o sã rozwi?zani alternatiwn do donenczas stosowngò...

jesz rz tuwò
Cytat:
...propònje stwòrzeni apartngò ù?o?eni bls dl kaszbsczgò jãzka..

Dl jasnosc chcã le tuwò jesz rz napisac, ?e to rozwi?zani je jakno czrownik dl Windowsa òd 2003 - cos chòba kòl tidzenia m?odsz jakno to pòlskò-kaszbsczi st?dka òno nie pòkaza?o sã dopierz ter, tim bar?i jakno deja (zdrz na: naszekaszuby.pl lopczi do zladnkù b sã ùgwsnic - jesz rz dzãka dl Staszka za dofùlowani). Ma ò tim t? do se pisl ze 2/3, a mò?e 4 lata nazd?

E?l jidze ò:
Cytat:
Co cekaw sm M. Kwidzy?sczi br? aktiwny ùdzl w ùstaleniach w 2002 rokù.

To je prwda mie to rozwi?zani w tim czasu nie przeszkdza?o, a dlcz je do jinszegò dosz?, to piszã t? k?sk w dopòwiescach do tegò artikla. Nie wiem co je w tim lchgò, ?e chtos pò jaczims czasu brkòwani widzy, ?e to nie je do kù?ca to co zltcziw jemù robòtã prz pisnkù. Wbcz, le pò co ta ironij na tim placu? Sm doch piszesz: "Sytuacja sã zminia i w tim prztrfkù mòje zdani t?." - ze mn? nie je jinaczi Wojtek, j sã nie trzm? casno jednegò rozwi?zani, a wsz?o mie z tegò to drd?.
Je to t? spar??czon z tim co tuwò stoi:
Cytat:
Pòdejrzwm, ?e Wasta Mark Kwidzy?sczi m na tã sprawã prznã skrzwion wezdrzeni z dwùch pòwòdw

Prosz? baro ò to b nie pisac na nen rt, lepi je sã sptac miec gwsnotã, a nie pòdejrzewac - to pò prwdze nie je fejn, le je to le bls mòj prosba. Nie chcã w to wchdzc - to Twòje zdani je, le j nie mùszã sã na to gòdzc, co chcã pòdsztrchn?c!

Ni?i T jesz napis?:
Cytat:
Je?l piszeta ò tipiczno kaszbsczim rozwi?zanim, chtrno nie je ska?on nizdnym jinym jãzkã, to dlcz nie mslita (a mò?e prawie jo) ò kluczplace "kaszbsczi maszinistczi".

Dze ma pisl na nen rt?: "...chtrno nie je ska?on nizdnym jinym jãzkã". Znwù insynuacje nie òpiart na faktach - pò co to kòmù je? J sã z czims taczim baro lchò czjã, jak mie sã w gãbã wk?d cos czegò nie mwi?/piszã/mszlã. Pò tim mùszã wiedno dolmaczc, ?e nie jem doch kamelã dolmaczc sã z czegòs co j nie napis?.
Ma pisl ò tim, ?e to rozwi?zani kaszbsczi klawiatur je spar??czon z prznãcenim brkòwnikw do pòlsczi klawiatur programist t? w dzlu do rozwi?zani pòlskò-kaszbsczgò bez to brkùj?c Twòjich s?w doch "ska?on" to prawie dobrze, ?e tak je bò je to logiczn trzm sã grp.
B òdpòwiedzec rwnak na to dlcz ò tim nie mszlm, to Ce chãtno napiszã, ? westrzd pisz?cch pò kaszbskù je brkòwny gws wnet w 100% ùstw QWERTY b?ob bez szkù tegò nie ùwzglãdnic, ùsdzaj?c, a mò?e t? ùpieraj?c sã prz rozwi?zanim jaczgò tak pò prwdze nicht nie bãdze brkòw? - to zwczajno nielogiczn co sm wiesz. Òdpòwiesc je t? bn tekstu: http://kaszubia.com/?q=komputre/klawiatura/csb
A nad kaszbsk? klawiatur? QWERTZ ju robi?, to le bar?i dl szpsu, le mm to nar pòrzucon, co nie òzncz, ?e sã do tegò nie warcã, to samò tik sã t? jinszch rozwi?zaniw co s? ma?o brkòwn (Dvoraka cz t? AZERTY) - e?l sã chãtni na to pòk?? to mò?e to wiedno ùsdzec, òd wielnot jesz nikòmù bania nie pãk?a.

Dali piszesz:
Cytat:
Stwiani na rwni Windowsa, Linuxa, Maca, Solarisa i jinych i prznãcenia jejich brkòwnikw, je?le jidze ò wp?iw na ùstalenczi je nie?cow.

J doch bls napis?, ?e prznãcenia brkòwnikw tch systemw s? jinsz w prztrfkù merka "€" ?e sã tuwò windowsowsk logika na to nie przk?d w 100% dlte rozwi?zni logiczn dl Windowsa trac swòjã logikã w tch jinszch.
A napis? j ò tim, b wpracowac mò?e (jak sã d) tuwò dl tch t? logiczn (tuwò przjimj?c n.p. to z TAGa) dwajãzkòw rozwi?zni, co wcale nie je kritik? tegò dl Windowsa (!).
Mm szansã b pòdac mùstr dl r?nch systemw, te t? dodac brkòwac, dlcz mm z ti szans nie skòrzstac? Cz je pò prwdze lepi nick nie robic sedzec na tim co ju je zamkn?c òcz gdj?c "je dobrze jak je" ?
Jak bãdze ùstalon, ?e ta windowsowsk je dwajãzcznym rozwi?znim dl wsztczich, te tak bãdze, chòc mszlã, ?e b?ob k?sk szkòda tak to òstawic bò stwim sa w k?sk lchim widze. Ter je l?i ò tim pisac, bò jesz nick nie je ùstalon, a nen tekst je le zapisownikã mszlã t?, ?e je lepi to westrzd naji przeanalizowac (ze star? ò jak nmni domszlenkw personalnch wanogw) ni?le pòzdze pòtkac sã z niezrozmienim wtikanim felw.
Dl mie je dzywn to, ?e sã òdwò?ujem do prznãceni brkòwnikw, a k?sk dali piszesz T ?e je to nie?cow w spar??cznim z tim dokùmentã RKJ e?l jidze ò jinsz òperacjow system. N to e?l ne system tak s? niszow to dlcz nie mòg? dostac swòjegò logicznegò pòlskò-kaszbsczgò rozwi?zni? Dlcz m sã logika bls tikac dominuj?cy system, a ti reszt ni?
To je doch tacz prost, nazwac to co je z miona nie ma ò czim gdac: pòlecan rozwi?zani pl+csb je dl Windowsa jaczi dominje westrzd brkòwnikw.
Krm tegò mò?e dac dwajãzkòw rozwi?zania dl jinszch systemw. Jak sm gws widzysz ni mò?e nawetka pisac ò tim, ?e mm jedno rwne rozwi?zanie klawiatur programist dl pòlsczgò jãzka w r?nch òperacjowich systemach, a to prawie bez to "€".

Co do pòwtrzaj?cch sã argùmentw (t? w twòjim wpisnkù) co do przidatnosc rozwi?zani pòlskò-kaszbsczgò, to proszã przecztac ten krtczi tekst, co ju je prã lat stri (chòc z aktualizacjama) http://kaszubia.com/?q=komputre/klawiatura/pl_csb b òbczc, ?e j nie jem na to slepi ?e chtos mò?e miec jiwr z prze??czanim ùstww klawiatur, cz n.p. ?e je to dobr rozwi?zani dl tch co tej-sej piszã pò kaszbskù td. To je dla mnie zrozmia?. Rozwi?zanie dwajãzkòw nie je tim jacz mie le?i, nie tacã sã z tim - akceptjã je rwnak ; mszlã te?, ?e mògã doch dl dobra spraw cos do niegò wniesc òd se, bò mie na tma baro zajim, napisac to dze widzã jegò s?abòsc b mò?e cos dobregò z tegò wsz?o.

Generalno to w ti diskùsji do "Wskzw...", wedle mie sz?o ò to b wrobic wesplno dobri fùlwrtny pòmòcny dokùment - tak j na to zdrzã dlte t? tli tuwò ò tim piszã. Jakb mie to b?o rwno to j b swòje robi? dali nie czrow? sã za tim. Mùszu nie d ni?dnegò b sã tegò s?chac, le e?l ju je rczba do diskùsji to doch 42 latni elekriszowi robòtnik, jak j, t? swòje mò?e ò tim napisac. Jinaczi na to zdrz?c, to ma b mògl doch pò?dac z tima bcznkama a? do zacwierdzeni "Wskzw..." dopierz pò tim sã wszczerzac z tegò - to rwnak doch nie ò to jidze proszã to zrozmiec.

Pòzdrwczi

Mark Kwidzi?sczi

Ps. J bez mòtta, bò prawie robic jidã

Wysane przez: Wtek
sgeppert
Wysano:: 11.2.2007 9:14  Zaktualizowany: 11.2.2007 9:14
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 17.6.2003
z: 索波特
Wiadomoci: 1608
 Kartuzy.info o klawiaturze
O dyskusji nad klawiatur? kaszubsk? poinformowa? te? portal Kartuzy.info:
http://www.kartuzy.info/modules.php?name=News&id=2028

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 11.2.2007 10:17  Zaktualizowany: 12.2.2007 23:23
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Re: Kartuzy.info o klawiaturze
Witaj

Cytat:
"grupa linuksowa", ktra prbuje stworzy? na bazie tego systemu klawiatur? czysto kaszubsk?.

"prbuje stworzy?" ?
Szkoda, ?e sprowadzane jest to do takiego przedstawiania zagadnienia, ktre de facto w tym dokumencie jest chyba drugorz?dne.
Dodane 12. lutego. Do tekstu dodano sprostowanie. Dzi?kujemy
------
Obie klawiatury s? dost?pne na windowsa, dzi?ki pracy Piotra Formelli, mniej wi?cej od tego samego czasu (o ile dobrze pami?tam, to rozwi?zanie csb udost?pni? Piotr tydzie? czy dwa po pl+csb). Stworzono je wcze?niej, przy czym rozwi?zanie pl+csb jest starsze.

Istnieje rwnie? mo?liwo?? korzystania z obu pod Linuksem. Jedno rozwi?zanie przedstawi? Staszek, a drugie my.

Jest wersja na Macintosha, r?ni?ca si? od rozwi?zania csb dodaniem do niej dodatkowych lieter "?" i " " - jej autor doda? te dwie, bo by?y mu pomocne przy pracy nad starszymi kaszubskimi tekstami - i innym po?o?eniem dla znaku "euro", ktry pozosta? na typowym dla Maca miejscu.

Chcia?bym w tym miejscu wyja?ni? automatyczn? obecno?? rozwi?zania csb w Linuksie i moim zdaniem uzasadnione oburzenie co do jej braku w tym dokumencie.
Wi??e si? to z pracami nad t?umaczeniem jego ?rodowisk graficznych i tu by w ko?cu przedstawi? to chronologicznie:

1. Zg?osili?my pod koniec lipca 2006 roku klawiatur? razem z lokalizacj? dla j?zyka kaszubskiego, o ktrej chyba za ma?o tutaj dyskutujemy, a ktra powinna si? rwnie? znale?? w tym dokumencie, ktre wdro?ono do tego systemu w tym czasie.

2. RJK zosta?a powo?ana na jesie? 2006 roku

3. W tym czasie pokaza?y si? nowe dystrybucje, ktre po aktualizacji swoich zasobw, zacz??y zawiera? ju? automatycznie kaszubsk? klawiatur?.

3. "Zalecenia" opublikowano styczniu 2007.

Taka by?a kolej rzeczy, je?li chodzi o Linuksa. Czyli rozwi?zanie to, jak i inne, wdro?yli?my przed powo?aniem Rady J?zyka Kaszubskiego.

Szczerze mwi?c k?adziemy wszyscy za du?y nacisk na te techniczne rozwi?zania klawiatury, ??cz?c je niepotrzebnie z polityk?, dla ktrej tu nie powinno by? akurat miejsca. Wszystkie one s? obecne i pomocne, a bezsensem jest chyba ich negowanie.

Ch?tnie podyskutowa?bym teraz n.p. o uzupe?nieniu dokumentu o lokalizacj? (te? ju? wdro?on?), ktra by?aby na pewno pomocna w p?niejszej lokalizacji n.p. Windowsa.

Pozdrawiam serdecznie

Marek

Wysane przez: Wtek
CzDark
Wysano:: 7.2.2007 5:13  Zaktualizowany: 7.2.2007 5:16
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi M?in
Wiadomoci: 1133
 Jinternta
J ò czim dcht jinszim. Wedle mie winno sã pisac 'jinternta', a nie: 'jinternet'. Doch anielsczemù s?owù 'net' je rwne naji 'nta'. A òkrm tegò to wedle mie ni m sã co sromac halac s?owa z anielsczgò jãzka (jidze mie ò kòmpùtr). Kò to je ntrny proces. Wirklich zagr?k? dl najgò jãzka je pòlaszzna, a nie anielsczzna.

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 7.2.2007 10:40  Zaktualizowany: 7.2.2007 10:40
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Re: Jinternta
Prwda, mszlã, ?e taczi pisnk mò?e bc ok, chòc sm w tim prztrfkù jem nbar?i za Internet (bez przdnegò "j") mszlã, ?e t? nie mdze to jak zmi?ka.

Rczã do wesp?robòt nad kòmpùtrow? s?owizn?, zdrz https://wiki.ubuntu.com/KashubianTeam/dictionary

Wysane przez: Wtek
CzDark
Wysano:: 19.3.2007 14:51  Zaktualizowany: 19.3.2007 14:51
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi M?in
Wiadomoci: 1133
 Re: Jinternta
A wedle mie 'Internet' to ni mò?e bc. Temù, j? ninia to je przede wsztczim zjawiszcze, a ni jak przd mrk projechtu amerika?scz armij. To tak jakb pisac 'Telewizj' miast 'telewizj', 'Redio' miast 'redio'.

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 19.3.2007 20:26  Zaktualizowany: 19.3.2007 20:26
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Re: Jinternta
Nie sz?o mie ò to, cz pisac to z wild?i cz m?i lter, bò te òbie fòrm s? akceptown bez Radzznã Pòlsczgò Jãzka, leno ò to, ?e jem za fòrm? bez przdngò "j" bez "" wstrzdka, czl "Internet" abò "internet", jak chto ld. Chòc nie òzncz to, ?e trzmm "jinternt" za zmi?kòw? fòrmã.

Ze s?owrza PWN:

Pisownia s?owa Internet jest uzasadniona jego znaczeniem i pochodzeniem: nazwy w?asne piszemy przecie? wielkimi literami. Coraz wi?cej osb jednak traktuje Internet tak jak telefon, czego wyrazem jest tendencja do u?ywania ma?ej litery w jego nazwie. Niektre nowsze s?owniki podaj? ju? tak? pisowni? jako oboczn?.
Mo?na wi?c stosowa? ma?? liter?, nie dbaj?c o znaczenie. Mo?na te? Internetem nazywa? globaln? sie? komputerow?, a internetem – wyodr?bniony fragment tej sieci dzia?aj?cy w jakiej? firmie (jego inna nazwa to intranet) lub sie? dzia?aj?c? niezale?nie od Internetu.

Wysane przez: Wtek
CzDark
Wysano:: 20.3.2007 21:18  Zaktualizowany: 20.3.2007 21:18
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi M?in
Wiadomoci: 1133
 Re: Jinternta
>>leno ò to, ?e jem za fòrm? bez przdngò "j" bez "" wstrzdka, czl "Internet" abò "internet", jak chto ld.

Przed 'i' w kaszbszczim jãzkù mùszi WIEDNO stac 'j'; j?l je jinaczi je to przk reglom negò jãzka (zdrz: 'jizba', 'jiwer')

>>Chòc nie òzncz to, ?e trzmm "jinternt" za zmi?kòw? fòrmã.

Mie nie sz?o ò '(ten) jinternt', ale ò '(ta) jinternta'; wedle mie mùszi bc femininum, bò je feminimum s?owò 'nta' jaczi je w znaczenim rwne anielsczmù 'net'. To ni mò?e robic bajzlu w naji mòwie.

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 21.3.2007 21:04  Zaktualizowany: 21.3.2007 21:04
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Re: Jinternta
Mst nie wiedno , kò we s?owrzach to d s?owa jacz naczinaj? sã na "i". Wedle mie, Internet to je swòj miono, tj nie je nt gò skaszbiac, chòc zdrz?c, ?e to je ju czãsto brkòwn s?owò mò?e bc t? kaszbsk fòrma "jinterneta", cz "jinternet". W kò?dim jãzkù to d bajzel (mò?e mszlsz ò wjimkach?) w kaszbsczim nie je jinaczi. Mszlã, ?e w prztrfkù ùczb ò jãzkù s?owò "wiedno" nie je dobr, zdrz?c na przmir na ne wjimczi.

Wedle Ramù?ta (nie mm Zcht) anielsczi "net" to kaszbsk "neta" a ni "nta". J rwnak nie jem znawc? mòw, ?eb sã ò to sztridowac mògã sã bls òpierac na tim co nalezã w s?owrzach.

Pòzdrwczi

Wysane przez: Wtek
Ryszard
Wysano:: 22.3.2007 0:10  Zaktualizowany: 22.3.2007 0:10
Zarejestrowany u?ytkownik
Zarejestrowany: 25.3.2004
z: przd: Gdini
Wiadomoci: 19
 Re: Jinternta
Rwnie? Sychta podaje "neta".

Uzupe?ni?em przed chwil? w s?owniku "cassubia-dictionary.com".

Pod has?em "neta" stoi teraz:
f. -, rodzaj sieci rybackiej, sie? zastawna; rodzaj sieci, cienkiej, d?ugiej a w?skiej; niem. Netz

?rd?a:
RT 196, LH I 558, 560, S III 208, SEK III 319

Wysane przez: Wtek
CzDark
Wysano:: 23.3.2007 8:14  Zaktualizowany: 23.3.2007 8:25
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi M?in
Wiadomoci: 1133
 Re: Jinterneta
>>Mst nie wiedno , kò we s?owrzach to d s?owa jacz naczinaj? sã na "i".

Dl mie nacz?c s?owò na 'i' (w kaszbszczim), (miast na 'ji') to tak jakb nacz?c s?owò na 'o' miast na 'ò'.
Prwda, j? tacz s?owa j widzã kòl Trepczika np. 'Indiana', ale dl mie to wzdrzi baro dzywno (j bm rzek 'Jindiana'); chòc pò prwdze j mògã sã milc; j t? ni jem mwnoùcza?im.

>>W kò?dim jãzkù to d bajzel

Jo. Ale jak m nie mdzem pilowal naji mòw to do WIKSZI bajzel. A chòba m nie chcem b jinszi nrod sã wszczerza? z najgò jãzka.

>>Wedle Ramù?ta (nie mm Zcht) anielsczi "net" to kaszbsk "neta" a ni "nta".


Niech to szwertnt!! Msz prwda. Tak to je, czej cz?owiek nim co npisze nie sprawdzy w s?owrzu. J ni wim jak te dwa pùnkt nad wlaz? w mj mg. Za to - Wbczta

Wysane przez: Wtek
wòjk
Wysano:: 1.3.2011 21:34  Zaktualizowany: 1.3.2011 21:34
 Re: Jinternta
J ze studiw (WETI PG) mm wnios? rozr?nieni miãdz Jinternetã i jinternetã jakno (mni wiãcy):
Jinternet - rmi pòsplny widz, cos jak wilg òglowòswiatow gazta, np. "dowiedzec sã ò czims z Jinternetu", "napisac w Jinternece";
jinternet - òglowòswiatow pò??czeni kòmpùtrw (cz dok?adni secw), np. "przes?ac lopk bez jinternet", "mj jinternet lchò dzys chòdzy".

Wysane przez: Wtek
Jark
Wysano:: 4.2.2007 23:18  Zaktualizowany: 4.2.2007 23:18
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 12.2.2004
z: Wildzi Kack
Wiadomoci: 578
 Co ma decydowa? o systemie klawiatury? Wygoda czy kompleksy?
Cho? temat jest wa?ny, na razie widz? ?e dyskusja (a w zasadzie okopywanie si? na w?asnych pozycjach) trwa mi?dzy autorami dwch alternatywnych systemw - dla windowsa (klawiatura CSB + PL) i linuksa (CSB), lud?mi ktrych mo?na okre?li? jako informatykw. Jako zwyk?ego u?ytkownika komputera interesuje mnie WY??CZNIE wygoda w korzystaniu z kaszubskiej klawiatury.

I tu zdecydowanie opowiadam si? za wersj? PL+CSB (uk?adem w ktrym wyst?puj? zarwno polskie jak i kaszubskie znaki). Kilkuletnie do?wiadczenie pracy z tekstami kaszubskimi pokazuje, i? w 95% sytuacji owe polskie znaki (niepotrzebne wg twrcw systemu pod linuksa) s? przydatne, czy wr?cz potrzebne.
Gros Kaszubw jest dwuj?zyczna i pos?uguje si? w pi?mie przede wszystkim j?z. polskim. Polski uk?ad klawiatury [tzw. POLSKI PROGRAMISTY] przyswajany jest przez dzieci w szkole i dzia?a w wi?kszo?ci biur, urz?dw i komputerw domowych. Rozszerzenie go o dodatkowe znaki kaszubskie niewyrobionemu u?ytkownikowi (a tacy dominuj? - nie oszukujmy si? ?e jest inaczej) pozwala w miar? bezstresowo przygotowywa? tak?e teksty po kaszubsku.

WARSZK napisa?: Kwestia prze??czania uk?adw z polskiego na kaszubski nie jest obecnie ?adn? ekwilibrystyk?, dokonujemy tego albo przez klikni?cie myszk? na ikonk? symbolizuj?c? dany j?zyk, albo korzystaj?c ze skrtw klawiatury.
C?, takie podej?cie mo?e ?wiadczy? wy??cznie o wirtualnej wiedzy o ?wiecie. Realnie wielokrotnie spotyka?em si? z sytuacj?, gdy podczas pisania u?ytkownik skrtem klawiszowym prze??cza? bezwiednie uk?ad klawiatury z PL na ENG. I by?y to zawsze sytuacje typy: "nie wiem, co si? sta?o - znikn??y mi polskie litery. Chyba mam jakiego? wirusa... Owszem mo?na si? po?mia?, ale to te? pokazuje jaka jest informatyczna wiedza przeci?tnego Budzisza czy Szmitki.

Wi?c je?li mo?na mie? dwa w jednym (bez konieczno?ci prze??czania uk?adw klawiatury, ekwilibrystyk z myszk?) to jest to lepsze od dwch r?nych systemw.

Na marginesie - najwi?kszym kaszubskim problemem (nie tylko z klawiatur?) jest nieumiej?tno?? dogadania si? ze sob? Kaszubw. Pieprzeni indywiduali?ci - same stolemy... No, a jak stolemy sko?czy?y to Kaszubi te? wiedz?. Wygine?y...

Nie chc? w czambu? krytykowa? zwolennikw klawiatury czysto kaszubskiej. Ale mi trudno. Ich g?osyo, ktre odebra?em jako "okopywanie si?", wydaj? si? zupe?nie nie bra? pod uwag? wzgl?dw u?ytkowych. Mam wra?enie, ?e akcent po?o?ony jest zupe?nie gdzie indziej i de facto ca?a dyskusja nie dotyczy klawiatury, ale zgody lub jej braku na wsp?istnienie wytworw [tu akurat klawiatury] kaszubsko-polskich. Celem zdaje si? by? promowanie czego? co jest typowo kaszubskie i odr?bne od polskiego, podnosi? t? odr?bno?? i j? podkre?la?.
Ale id?c takim tokiem rozumowania za kilka lat mo?na spodziewa? si? pomys?u by wyr?nikiem poza brakiem polskich liter by?a inny alfabet - np. cyrylica. A to ka?dy przyzna jest kompletn? bzdur?.
To co ma decydowa? o promowanej klawiaturze?
Czy?by kaszubskie kompleksy?

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 5.2.2007 1:36  Zaktualizowany: 5.2.2007 1:42
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Pieprzeni indywiduali?ci
No tak... nie da si? ukry?, ?e indywidualizm jako teoria filozoficzna/polityczna nie jest mi obcy, ale prosi?bym o pohamowanie si? i nieu?ywanie s?w powszechnie uwa?anych za obra?liwe. W ten sposb za d?ugo ze sob? nie podyskutujemy.

Nie wiem czy nie pomin??e? niektrych fragmentw mojej wypowiedzi (co przecie? zdarzy? si? mo?e), ale jest tam dosy? istotne zdanie, ?e miejsce jest dla dwch klawiatur (ba, nawet wi?cej) i ?e temat, ktr? z nich stosowa?/promowa? jest z technicznego punktu widzenia nieistotny, a chcia?bym zauwa?y?, ?e dokument skierowany jest do osb odpowiedzialnych za wdro?enie, czyli w?a?nie technikw. Moim zdaniem najwa?niejsze by da? u?ytkownikowi wolny wybr u?ycia uk?adu klawiatury jak? chce niezale?nie od jego pobudek. I dlatego, ?e szanuj? prac? Marka (klawiatura csb) jak i Staszka (klawiatura pl+csb) optuj? za obydwoma rozwi?zaniami.

Moje zdanie na tematy kaszubsko-polskie, ich koegzystencje, podkre?lanie odr?bno?ci i tym podobne nie s? tutaj istotne. Dokument dotyczy wprowadzania j?zyka kaszubskiego do komputerw a nie spraw spo?eczno-politycznych i z tego w?a?nie powodu apeluj? by?my pozostali raczej w sferze zagadnie? czysto technicznych. Nie zgodz? si? na to, by kwestie polityczne (tak rozumiem Twoje dywagacje na tematy odr?bno?ci) wp?yn??y na decyzje o wyborze jedynego, s?usznego uk?adu klawiatury. Sko?czy?y si? czasy (cho? mam wra?enie, ?e niektrym to nie w smak), kiedy to z gry szed? nakaz co i jak maj? robi? obywatele...

Pytania:
To co ma decydowa? o promowanej klawiaturze?
Czy?by kaszubskie kompleksy?
Mg?bym odpowiedzie?: a mo?e polskie kompleksy? a mo?e kaszubsko-polskie (polsko-kaszubskie?) problemy? A odpowiem: U?YTKOWNIK, niech u?ytkownik zadecyduje jaki uk?ad ustawi? sobie na komputerze. I nic Tobie czy mnie do tego co na komputerze wybierze sobie wasta Budzisz.

Ni i ostatnie... "Celem zdaje si? by? promowanie czego? co jest typowo kaszubskie i odr?bne od polskiego, podnosi? t? odr?bno?? i j? podkre?la?.
Ale id?c takim tokiem rozumowania za kilka lat mo?na spodziewa? si? pomys?u by wyr?nikiem poza brakiem polskich liter by?a inny alfabet - np. cyrylica. A to ka?dy przyzna jest kompletn? bzdur?." Ot?, kolego, alfabet kaszubski wyr?nia w?a?nie brak niektrych polskich liter i obecno?? innych, nieznanych w polskim (!). I to nie my go ustanowili?my. Nie s?dz? natomiast, by cyrylica u?atwi?a czytanie kaszubskich tekstw, czy w ogle promocj? j?zyka kaszubskiego... Czyli zgadzam si?, ?e to akurat to bzdura :)

Wysane przez: Wtek
sgeppert
Wysano:: 5.2.2007 8:54  Zaktualizowany: 5.2.2007 8:54
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 17.6.2003
z: 索波特
Wiadomoci: 1608
 Re: Pieprzeni indywiduali?ci
Cytat:
temat, ktr? z nich stosowa?/promowa? jest z technicznego punktu widzenia nieistotny, a chcia?bym zauwa?y?, ?e dokument skierowany jest do osb odpowiedzialnych za wdro?enie, czyli w?a?nie technikw

Rada J?zyka Kaszubskiego kieruje dokument do wszystkich zainteresowanych. Zalecenia w nim zawarte dotycz? U?YTKOWNIKW komputerw, nie tylko personelu IT przygotowuj?cego te komputery. Spo?rd zagadnie? poruszonych we Wskazaniach, w?a?nie uk?ad klawiatury jest najmniej "techniczny" a najbardziej "u?ytkowy" - ciekawe czy dlatego w?a?nie wok? niego skupia si? najgor?tsza dyskusja, podczas gdy wok? spraw takich jak CSB, csb_PL czy Unicode panuje pe?na zgodno??.

Cytat:
Moim zdaniem najwa?niejsze by da? u?ytkownikowi wolny wybr u?ycia uk?adu klawiatury jak? chce niezale?nie od jego pobudek. I dlatego, ?e szanuj? prac? Marka (klawiatura csb) jak i Staszka (klawiatura pl+csb) optuj? za obydwoma rozwi?zaniami.

Pod Windows dost?pne s? oba uk?ady:
http://www.kaszubia.com/pl/komputery/csb_ukl_klaw/index.html
Czy pod Linuksa te??

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 5.2.2007 12:50  Zaktualizowany: 5.2.2007 12:50
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Re: Pieprzeni indywiduali?ci
W tytule dokumentu jest: wdra?anie j?zyka kaszubskiego w systemach... Naprawd? rzadko si? zdarza by u?ytkownik co? wdra?a?, szczeglnie je?eli znajomo?? komputerw ma jak wspomniany wcze?niej wasta Budzisz. Te rozwi?zania wed?ug mnie powinny stosowa? osoby, ktre zajm? si? lokalizacj? systemw, nie tylko operacyjnych ale i internetowych, a u?ytkownik powinin tylko wybra? co mu odpowiada. I nie chc? mwi? tu tylko o naszym karnie, ale np. o lokalizatorach Windowsa (bardzo zach?cam do stworzenia takiej grupy i wywierania nacisku na Microsoft, by umo?liwili cho?by wprowadzenie klawiatury). To te w?a?nie grupy b?d? znacznie korzysta? z dobrodziejstw dokumentu, dlatego powinien jak najpe?niej opisywa? poszczeglne sprawy (kropka czy przecinek jako separator, daty, nazwy miesi?cy/tygodni itp., s?ownictwo komputerowe). Temat klawiatury jest techniczny, bo odpowiednie pliki trzeba przecie? stworzy?, nie zrobi tego zwyk?y u?ytkownik. Je?eli jednak tak nie jest, to a) taki dokument powinien powsta? i b) mo?na by chyba zmodyfikowa? tytu? tak by nie by? myl?cy, wydawa?o mi si?, ?e dyskusja ma si? toczy? w sprawie tego co i jak mamy wprowadza? do komputerw a nie co i jak promowa?.

Sam zaproponowa?e? dyskusj?, wi?c zbieraj jej plony. Ja nie krytykuj? sensu istnienia jednego czy drugiego rozwi?zania. Dyskusja toczy si? tylko na jeden temat, bo nie ma innych propozycji co do kodowania, no chyba, ?e zg?osimy si? do ISO, albo zmienimy k-literki na wyst?puj?ce w kodowaniu ISO-8859-2 a oznaczenie csb, csb_PL, pl_csb, pl(csb) czy jeszcze mo?e jakie? inne wariacje, nie jest zale?ne od nas i tak naprawd? to jedyne co mo?emy to po prostu przyj?? to co jest. Dyskusja nad klawiaturami st?d, ?e chcesz wprowadzenia jednej, standardowej, obowi?zkowej kosztem drugiej. Ja z kolei lobbuj? za dwoma rozwi?zaniami i dania szansy wyboru u?ytkownikowi. Osobi?cie mog? na swoich stronach promowa? klawiatur? csb, nie broni? te? promocji drugiego rozwi?zania. Drugi powd sztridw nad jednym tematem jest taki, ?e nie bardzo tutaj jest o czym deliberowa?. Jak ju? wspomnia?em w komentarzu na stronie linuxcsb.org jeste?my otwarci na wsp?prac? w celu dopracowania tego dokumentu (o ile ma by? nie promocja klawiatury a naprawd? wskazania jak zlokalizowa? poprawnie system).

Pod linuksa te? dost?pne s? oba uk?ady.
Kto jak kto, Staszku, ale chyba Ty powiniene? orientowa? si? co znajduje si? w serwisie naszekaszuby.pl... W tym miejscu jest klawiatura pl+csb.
Tak dla porz?dku:
- Pod Mac OS X dost?pny jest tylko jeden uk?ad (csb).
- W systemach *bsd, Solarisie, pozosta?ych *nixach, AmigaOS, Reactosie i pewnie setkach innych nie ma ?adnego (z naszych oczywi?cie) i zapewne d?ugo nie b?dzie.

Wysane przez: Wtek
sgeppert
Wysano:: 5.2.2007 17:15  Zaktualizowany: 5.2.2007 18:32
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 17.6.2003
z: 索波特
Wiadomoci: 1608
 Re: Pieprzeni indywiduali?ci
Cytat:
Pod linuksa te? dost?pne s? oba uk?ady.
Kto jak kto, Staszku, ale chyba Ty powiniene? orientowa? si? co znajduje si? w serwisie naszekaszuby.pl... W tym miejscu jest klawiatura pl+csb.

Czy ta klawiatura jest, w dystrybucjach t?umaczonych przez Karno Dolmaczw Linuksa, dost?pna tak samo, jak klawiatura wy??cznie kaszubska?

I druga sprawa. W najnowszej obecnie wersji 2.4 biblioteki glibc nie ma lokalizacji csb_PL. Gdzie ta lokalizacja si? pojawi?a?

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 5.2.2007 18:21  Zaktualizowany: 5.2.2007 20:01
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Re: Pieprzeni indywiduali?ci
W sumie to chcia?em si? wda? w dyskusj?, jednak widz?, ?e za bardzo nie ma to sensu.
Mimo tego zwrc? uwag? na to, ?e w naszym brudnopisie "wskaza?" znalaz?y miejsca oba rozwi?zania i uwa?am, ?e tu w?a?nie jest pies pogrzebany. Wystarczy?by przecie? prosty kompromis:
RJK promuje jedno z rozwi?za? informuj?c jednak o alternatywie, a ktre z nich promuje to ju? naprawd? bez znaczenia.

Jak rozumiem, ?e Staszek pisz?c
Cytat:
Czy ta klawiatura jest dost?pna w dystrybucjach t?umaczonych przez Karno Dolmaczw Linuksa tak samo, jak klawiatura wy??cznie kaszubska?

ma do nas pretensje o to, ?e dokonali?my sami wyboru, jednak nikt inny, mimo pr?b, nie zg?osi? si? jak narazie do pomocy w t?umaczeniach i tu jako grupka wprowadzili?my dla nas logiczne rozwiazania nie wykluczaj?c dalszych. Samo zg?oszenie dodatkowych klawiatur nie jest naprawd? problemem, mo?esz to jednak do takiego podnosi?, cho? b?dzie to ?mieszne. Sam wiesz, ?e informuj? o jedym i o drugim od paru lat.
Staszek, to co nam mo?esz zarzuci? to to, ?e mamy wizj?, ktr? ci??ka prac? staramy si? zrealizowa? i niech ta praca za nas mwi, a nie dysputy.
Pojawienie si? kaszubskiej klawiatury w systemach uniksowych, mimo tego, ?e jest naprawd? prze?omowym momentem zwi?zanym z wprowadzaniem kaszubszczyzny do szeroko rozumianej informatyki, odbi?o si? bez echa - trudno, jako? nas to nie powstrzymuje przed dalsz? prac?.

My?l?, ?e nie b?d? si? ju? wdawa? w dalsz? dyskusj? nad tym dokumentem.

Pozdrawiam serdecznie.

Marek

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 5.2.2007 18:52  Zaktualizowany: 5.2.2007 19:38
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Re: Pieprzeni indywiduali?ci
Nie, jako? nie by?o jeszcze takiego zainteresowania a my nie czujemy si? na si?ach odgadywa? intencji potencjalnych u?ytkownikw. Przyj?li?my pewne za?o?enia lokalizowanego systemu i si? ich trzymamy. Jeste?my grup? otwart?, co oznacza, ?e w ka?dej chwili mo?na si? przy??czy? i wykona? DOBROWOLNIE jak?? cz??? pracy i dzi?ki temu wp?yn?? na kszta?t lokalizacji.

Informacje o tym, ?e dzi?ki naszym staraniom uda?o si? uzyska? podstawy lokalizacji Linuksa ukazywa?y si? w miar? na bie??co. Nie zauwa?y?em jakiej? specjalnej fascynacji faktem, ?e brak jest jednego z rozwi?za?. A wystarczy chyba powiedzie?, ?e potrzebny jest kolejny uk?ad i poprosi? o jego wprowadzenie. Zaznacza?em ju?, ?e promujemy swoje rozwi?zanie, podobnie jak robisz to Ty na swoich stronach/projektach. Mwi?em te?, ?e otwarci jeste?my na wsp?prac?, co z kolei skutecznie ignorujesz.

Przewrotnie odwr?my teraz troszk? pytanie. Jedyne info o klawiaturze csb dla Windowsa jakie mo?na by?o znale?? do tej pory na tych stronach, to uk?ad zaproponowany przez Ciebie. Dlaczego wcze?niej nie przedstawia?e? konkurencyjnej wersji, mimo, ?e o niej wiedzia?e?? Nie wymagaj, ?eby?my z w?asnej woli wprowadzali rozwi?zania, ktrych sami nie u?ywamy. Jeszcze raz podkre?lam, jeste?my otwarci na wszelkie formy WSP?pracy, wystarczy ch?? by lobbowa? za swoim rozwi?zaniem

Co do glibca, to wersja 2.4 jest ostatnim stabilnym wydaniem, a wysz?a na d?ugo przed dodaniem kaszubskiego locale. Dystrybucje zazwyczaj kompiluj? swoje wersje glibca oparte na tym co si? znajduje w repozytorium (nie dotyczy serwerw!). Po informacj? w jakich dok?adnie systemach jest ju? plik csb_PL zapraszam na strony www.kaszubia.com i linuxcsb.org, gdzie nie raz by?o to opisywane. W pierwszych trzech akapitach pisa?em, ?e otwarci jeste?my na wsp?prac?, to powtrz? to te? i w ostatnim. Mam nadziej?, ?e nie b?dzie w?tpliwo?ci, ?e je?eli brak jest w csb Linuksie komukolwiek czegokolwiek to jest to jedynie wina braku jego zaanga?owania a nie naszych niech?ci/aspiracji/indywidualizmu (pieprzonego dla niektrych)/separatyzmu/itp niedorzecznych argumentw.

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 5.2.2007 19:25  Zaktualizowany: 5.2.2007 20:05
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Re: Pieprzeni indywiduali?ci
Staszek napisa?: Cytat:

I druga sprawa. W najnowszej obecnie wersji 2.4 biblioteki glibc nie ma lokalizacji csb_PL. Gdzie ta lokalizacja si? pojawi?a?

Zrzut z kanotixa tej lokalizacji, ktry Tobie wcze?niej wys?a?em to wersja. 2.5. (Nie dwsz mie ju wiar?)

Marek

Ps. Tutaj jako kolejny zrzut, tym razem z Ubuntu 7.04


Wysane przez: Wtek
arek
Wysano:: 6.2.2007 11:09  Zaktualizowany: 6.2.2007 11:09
Aktywny u?ytkownik
Zarejestrowany: 2.6.2004
z:
Wiadomoci: 38
 Re: Co ma decydowa? o systemie klawiatury? Wygoda czy kom...
Doceniam wasze (ludzi komputera) wysi?ki i ci??k? prac? na rzecz j.kaszubskiego w szeroko rozumianej informatyce. Jestem zwyczajnym u?ytkownikiem i przyzwyczai?em si? ju? do uk?adu CSB_PL. Ta klawiatura mi le?y. Wydaje si? te? praktyczniejsza. W tekstach kaszubskich przywo?uje si? cz?sto tytu?y w j. polskim, s?owa czy wypowiedzi w oryginale. Cz?sto te? piszemy po polsku i cytujemy wypowiedzi w j?zyku kaszubskim. Przeskakiwanie...? To nie jest dobry pomys?. Gdyby nasza Kaszbsk dzi? rozwija?a si? pod wp?ywem kultury j?zyka niemieckiego, tak jak by?o to za niemieckiej administracji, pewnie najlepszym wariantem by?by uk?ad CSB_D. Moim zdaniem te? "zalecenia" nad ktrymi pracujecie powinny proponowa?, albo upowszechnia? to rozwi?zanie, ktre wydaje si? najkorzystniejsze z punktu widzenia u?ytkownika. Jedn? rzecz? jest zalecenie pewnego rozwi?zania, za? drug? stworzenie alternatywy.
Jarku, a co do Stolemw i Ormuzdw to chyba trzeba si? cieszy?. W tym miejscu wulgaryzmy s? najmniej potrzebne. ?ycz? wszystkim rzeczowej dyskusji i konsensusu dla dobra U?YTKOWNIKW.

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 6.2.2007 18:30  Zaktualizowany: 6.2.2007 19:57
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Re: Co ma decydowa? o systemie klawiatury? Wygoda czy kom...
Witaj Arku!
Cytat:
Wydaje si? te? praktyczniejsza. W tekstach kaszubskich przywo?uje si? cz?sto tytu?y w j. polskim, s?owa czy wypowiedzi w oryginale.

No i jest przecie? wszystko w porz?dku. Ty jako u?ytkownik uwa?asz, ?e ta jest dla ciebie najlepsza i to w?a?nie tej powiniene? u?ywa? (zak?adam, ?e wyprbowa?e? obie i ?e te? z tej perspektywy piszesz). Ja, jako u?ytkownik u?ywam tej drugiej i widz?, ?e nie myl? si? ju? tak jak wcze?niej (notorycznie wskakiwa?o mi n.p. w tekstach kaszubskich "?"). Gdyby?my my?leli i czuli podobnie to mieliby?my pewnie te same ?ony, te same auta i chodzili tak samo ubrani .
Zauwa?, ?e nie negujemy, zarwno w naszych postach, jak i wys??nej do RJK propozycji, klawiatury pl+csb.
Ja naprawd? uwa?am, ?e RJK ma prawo promowa? to co uwa?a za s?uszne, jednak nie powninna chyba zamyka? te? oczu na to co si? dooko?a dzieje. Mo?esz si? z propozycj? kompromisu o jakim wy?ej wspomnia?em nie zgadza?, ale powiedz szczerze co jest z?ego n.p. w wersji:
Promujemy pl+csb, wspominaj?c te? o alternatywie csb.
Je?li to ju? stanowi problem, to robi si? to troch? ?mieszne. Staszek nie musi pisa? u siebie o innym rozwi?zaniu kaszubskiej klawiatury, to jego prawo, jest u siebie i nie musi pisa? o tym z czym si? nie zgadza, ale RJK to ju? chyba inna bajka i to mnie troch? zabola?o.
Okopywa? si? nie okopywa?em, prosi?em o analiz? zaproponowanego par? lat temu rozwi?zania, ktre by pewnie w inny sposb nie zosta?o zaakcentowane. Mam z tym pecha, bo wydaje si? ono radykalne i sprzyja pojawianiu si? zarzutw co do mojej osoby, ?e niby jestem kaszubskim narodowcem czy te? innych ktrych nie b?d? tu wymienia?. Jako? ma?o kto chce przyj??, ?e za zaproponowanym rozwi?zaniem stoi pewien logicznie uporz?dkowany schemat. Mo?e i dlatego jej automatyczne pojawienie si? w systemach uniksowych (n.p. Linux) nie jest powodem do rado?ci.
Dyskusja jak ka?da inna, podobnie by?o (cho? mniej burzliwie) po opublikowaniu artyku?u o kodowaniu kaszubskoj?zycznych stron internetowych, tu jednak w miar? szybko doszli?my do porozumienia.

Mo?e to bez znaczenia, jednak chcia?bym doda?, ?e uk?ad klawiatury pl+csb jest uk?adem dla systemu Windows_pl, co mo?e warto doda?, bo ju? n.p. na Macu symbol "euro" znajduje si? na ca?kiem innym miejscu i raczej nie zrezyguj? oni z tego po?o?enia.

Niech si? dzieje wola nieba....

Pozdrawiam serdecznie Ciebie, ?on? i dzieci.

Marek

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 6.2.2007 22:28  Zaktualizowany: 6.2.2007 22:28
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 €
W Linuksie w polskiej klawiaturze programisty w ogle nie ma znaku € (a przynajmniej ja go nie mog? znale??). Je?eli ju? mamy zatwierdza? wygl?d tych klawiatur to ustalmy go dla wszystkich systemw nie opieraj?c si? tylko o ustawienia Windowsa. Jak rozumiem, skoro mamy si? wypowiedzie? co do dokumentu, to s? jeszcze mo?liwe jakie? kompromisy. Bez sensu jest zmienia? w pozosta?ych systemach przyzwyczajenia u?ytkownikw tylko ze wzgl?du na znak w Windowsie, ktry to znak de facto jest rzadko u?ywany. Dzi?ki temu w klawiaturze pl+csb odzyskamy miejsce dla ù (alt+u a nie nielogiczne alt+j). Znak € mo?na umie?ci? w niewykorzystanym miejscu (np. alt+y jak jest to przyj?te w klawiaturze csb). Dodatkowym plusem b?dzie zmniejszenie miejsc niezgodno?ci mi?dzy spornymi klawiaturami.

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 7.2.2007 20:18  Zaktualizowany: 7.2.2007 20:20
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Re: €
Cytat:
W Linuksie w polskiej klawiaturze programisty w ogle nie ma znaku € (a przynajmniej ja go nie mog? znale??).

Tam jest dowolno?? wyboru i umieszczenia go na literze E, lub cyfrach 2 albo 5.
W MaOS jest ten symbol natomiast pod cyfr? 3.
Co do reszty to, o ile dobrze interpretuj? t? klawiatur?, Staszek opar? si? na ju? istniej?cym uk?adzie polskiej klawiatury (dla Windowsa) i uzupe?ni? go o kaszubskie znaki, uwzgl?dniaj?c przyzwyczajenia u?ytkownikw polskiego uk?adu dla Windowsa ze wzgl?du na jego powszechno??. To pociaga za sob? konieczno?? pozostawienia na miejscu "u" znaku "euro" - w innym wypadku rozwala si? przecie? ca?y sens tego uk?adu. My?l?, ?e nale?y sprecyzowa? nazw? tej klawiatury, a ta ju? sama z siebie t?umaczy te? zastosowane ustawienie.

m.k.

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 5.3.2007 21:13  Zaktualizowany: 7.3.2007 22:36
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Uk?ad dwuj?zyczny klawiatury dla r?nych systemw operacyjnych
Witam

Chcia?bym si? w tym po?cie skoncentrowa? na ju? wy?ej zaznaczonym problemie r?nego "standardowego" po?o?enia znaku euro w r?nych systemach operacyjnych w po??czeniu z logik? klawiatury dwuj?zycznej.

Wprowadzenie

Zaproponowana w "Zaleceniach..." klawiatura polsko-kaszubska oparta jest na przyzwyczajeniach u?ytkowika systemu operacyjnego Windows do polskiego uk?adu klawiatury, w wyniku czego mo?emy korzysta? z obu zestaww ogonkw na raz. Wprowadzenie przez Microsoft znaku euro na miejscu litery "u", w polskiej klawiaturze programisty w Windowsie, doprowadzi?o w 2002 roku do drobnej korekty uk?adu polsko-kaszubskiego, zastosowanego przez Staszka w edytorze TAG, czyli do przesuni?cia kaszubskiej litery "ù" z "u" na "j" (rozwi?zanie to zastosowano w KaszEd), co nadal trzyma si? ?ci?le logiki opartej na przyzwyczajeniach u?ytkownika w Windowsie.

Inne systemy operacyjne (BSD, Linux, MacOS, Solaris).

Tu mamy ma?y problem, z ktrym musimy si? upora? by zacz?? zg?asza? (lub uzupe?nia? o programy pomocnicze) do tych systemw operacyjnych uk?ad dwuj?zyczny klawiatury - tu uk?ad dla Windowsa nie przek?ada si? w 100% zgodnie z powy?sz? logik? przyzwyczajenia u?ytkownikw danego uk?adu operacyjnego do polskiego uk?adu klawiatury programisty.
W systemach, ktre przetestowa?em mamy dwa (a nawet trzy) r?ne rozwi?zania dla lokalizacji znaku "euro" i w ?adnym z nich nie znajduje si? on na miejscu litery "u" (jak ma to miejsce w Windowsie):
a. W Linuksie, BSD i Solaris (te dwa ostatnie testowa?em w wersji z KDE) euro mo?na umie?ci? bez konfliku z polsk? klawiatur? programisty na miejscu cyfr 2 i 5
b. w MacOS jest to cyfra 3
Co za tym idzie, to poszanowanie przyzwyczaje? u?ytkownikw tych systemw, ktre nale?a?oby uwzgl?dni? by zastosowane rozwi?zanie by?o nadal logicznym oraz pojawiaj?ce si? pytanie, czy nie lepiej dla nich wprowdzi? rozwi?zanie z edytora TAG, czyli wykorzysta? woln? liter? "u" na kaszusbkie "ù".
Owszem, mo?emy na si?? wprowadzi? liter? "ù" na miejscu litery "j" - b?dzie to jednak rozwi?zanie naci?gane i oparte wprawdzie na logicznym rozwi?zaniu, jednak dla ca?kiem innego systemu operacyjnego.
Wydaje mi si?, ?e dla klawiatury dwuj?zycznej (w przyk?adach A i B) sensownym by?o pozostanie przy uk?adzie z TAGa (ten jest logiczny i sensowny i da si? go wyt?umaczy? bez naci?gania) plus uwzgl?dnienie r?nego po?o?enia znaku euro - zale?nie od sytemu operacyjnego (tu te? zgodnie z przyzwyczajeniami u?ytkownikw).

Dla nas (Micha?a i mnie - omawaili?my to ju? par? razy) jest to nadal niejasne i w zwi?zku z tym nie czynili?my narazie ?adnych krokw w kierunku dodania rozwi?zania dwuj?zycznego dla Linuksa. Gdyby?my sami mieli wybiera?, to by?oby to napewno wy?ej wspomniane rozwi?zanie z TAGa, ze wzgl?du na jego logik?.

Jeszcze kwestia nazewnictwa

Wydaje mi si?, ?e warto uk?ad dwuj?zyczny nazwa? polsko-kaszubskim.
Po pierwsze: nie ma si? naprawd? czego wstydzi?
Po drugie: wydaje mi si? taka nazwa jednoznaczn? - raczej nie wymaga wi?kszych wyja?nie?. Pisz?c tylko "kaszubski" wprowadzamy pewne zamieszanie i brak czytelno?ci.
Dlaczego polsko-kaszubski, a nie kaszubsko-polski?
Gdy? podstaw? tego uk?adu jest polski uk?ad klawiatury, a nie odwrotnie.

Pozdrawiam serdecznie

Marek

Ps. Dzi?kuj? za rozbudowanie na tych stronach informacji o r?nych uk?adach klawiatury dla pisz?cych po kaszubsku.

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 2.2.2007 21:37  Zaktualizowany: 7.2.2007 23:22
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Zg?oszon pòprwczi przez Karno Dolmczw Linuksa
Witm

Do RKJ mm jakno Karno Dolmczw Linuksa ( https://wiki.ubuntu.com/KashubianTeam , http://l10n.kde.org/team-infos.php?teamcode=csb ...) zgoszon? pòprwion? wersjã "Wskzw..." - mò?e jã przecztac na najch Starnach Wspiarc dl pen Ùdbw: http://www.linuxcsb.org/?p=45 . Krm tegò ma ws?l t? cos na rt graficzny dokùmentacji btnosc tch rowi?zaniw. Mszlm pòdsztrchn?c, ?e wprowadzon zmian s? òpiart na ju wdro?onch w ?c (jesz przed pòwò?anim RKJ) rozwi?zaniach, jacz mò?e kò?di brkòwac w kòmpùtrach bez ?dnegò ekstra wgrwani jaczichs dodwnch programw. Na dzys bez przesad mò?em gdac ò wicy jak milionie kòmpùtrw na ca?im swiece na jaczich mò?e pisac pò kaszbskù, brkùj?c kaszbsczi lokalizacji cz klawiatur, a je to le zcz?tk lczba na rosce z dnia na dze?.
Sprawa akceptacji tch ju wprowadzonch rowi?zaniw przez RKJ je òtemk? tak pò prwdze nie m òna t? ceskù na naj? dalsz? robòtã prz dolmacznkach. Ma robim to co robim w zgòdze ze sob? gws dlte jidze nama ta robòta dosc dobrze. Mm bls pòdn rozwi?zania dl naji logiczn, jacz mm ju wprowadzon do wildzich kòmpùtrowich ùdbw, a za jaczima stoi doch stolemn spòleczn robòta, rwnak nie je mùsz jich brkòwac, je mò?no wiedno zebrac alterantiwn karno ldzi, co bãdze robi?o swòje.

Pòzdrwim baro brateczno w mionie Mich?a swòjim.

Mark

Wysane przez: Wtek
Warszk
Wysano:: 23.1.2007 18:14  Zaktualizowany: 12.10.2008 21:48
Sta?y bywalec
Zarejestrowany: 31.3.2006
z: Rmi
Wiadomoci: 43
 Klawiatura polsko-kaszubska a kaszubska
Chcia?bym zwrci? uwag?, ?e w obecnej pisowni kaszubskiej nie wykorzystuje si? znakw ?, ?, ?, ? - wed?ug mnie wi?c nie ma sensu zamieszcza? ich w projektowanym uk?adzie klawiatury. Proponowany wy?ej uk?ad jest uk?adem dwuj?zycznym, w ktrym istniej?cy ju? polski uk?ad rozbudowany zosta? o kaszubskie litery, z niekorzy?ci? dla nich samych - co warto mo?e tu rwnie? zauwa?y?.


Informacja o uk?adzie zawieraj?cym tylko znaki kaszubskie zamieszczona jest na stronie http://www.kaszubia.com/?q=komputre/klawiatura/csb Zaimplementowali?my go tak?e w systemie Linux
i obecny jest we wszystkich nowych jego wersjach, ktre ukaza?y si? (np. OpenSuse 10.2) lub dopiero uka?? (np. Ubuntu 7.4). Zaczynaj?c t?umaczenie Linuksa na j?zyk kaszubski, doszli?my do wniosku, ?e je?li ju? system operacyjny ma by? w tym j?zyku, to i rozwi?zanie dla klawiatury takim powinno by?. Dost?pne s? rwnie? wersje dla Windowsa i Macintosha (http://kaszubia.com/pl/komputery/mac_os_x__klawiatura_kaszubska.html). Krytyczny artyku? o zaproponowanej klawiaturze polsko-kaszubskiej znajduje si? na stronie http://www.kaszubia.com/?q=komputre/klawiatura/pl_csb

Osobi?cie nie s?dz?, ?eby akurat uk?ad klawiatury by? najwa?niejsz? spraw? (dla j. polskiego koegzystuje kilka ich rodzajw) i jest miejsce na zaimplementowanie ich wszystkich, w ko?cu to tylko problem techniczny i sprowadza si? li tylko do edycji odpowiednich plikw a my?l?, ?e to sami u?ytkownicy zweryfikuj?, ktry odpowiada im najbardziej. Kwestia prze??czania uk?adw z polskiego na kaszubski nie jest obecnie ?adn? ekwilibrystyk?, dokonujemy tego albo przez klikni?cie myszk? na ikonk? symbolizuj?c? dany j?zyk, albo korzystaj?c ze skrtw klawiatury.

Wysane przez: Wtek
mkwidzinski
Wysano:: 23.1.2007 20:04  Zaktualizowany: 12.10.2008 21:49
Dobrzi?c Najich Kaszb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszbsczi zemi
Wiadomoci: 467
 Re: Klawiatura polsko-kaszubska a kaszubska
Witm

Mszlã, ?e je t? wrt pòwiedzec, ?e mino "kaszbsk klawiatura", jacz je w artiklu brkòwn je zmi?kòw. Klawaitura na je klawiatur? pòlsk? bls z dolemionma kaszbsczima lterama dlte dl jasnosc trza b napisac "pòlsk klawiatura rozszerzon ò kaszbsczi znaczi".

Dzywn je dl mie to, ?e rozwiazani jaczgò brkùjem m.jin. w Linuksach (ò czim ju rchli pis? Mich?), nimò tegò ?e znn ju cziles lat, nie òsta?o pòdn pòd diskùsjã - tegò nie rozmiã.

A tak pò prwdze to nierwnosc midz klawiaturama pl+csb a csb s? niewld?.tikaj? sã òne bls trzech leterw to ze zwskã dl pisz?cch pò kaszbskù cztnosc ca?egò ùstwù.
Na jinszm placu s? le bls:
- ã - nalaz?o sã w jedni rdze z lter? òd jaczi pòchd, wpieraj?c pòlsczi ògnk ? (ta sam regla jakno w pòlsczim prz "?" "?")
- ù - nalaz?o sã na placu lter u, wpieraj?c znak €
- - nalaz?o sã na placu lter e, wpieraj?c polsk? lterã ?

Wdiw mie sã, ?e n.p. szklnemù (chòc nie le bls temù) bãdze l?i wdolmaczc dzecom dze maj? szkac kaszbsczich ltrw e?l te b?d? WIEDNO na swòjech spòdlowch lterach, a ni, ?e "ù" je na placu lter "j", a nie "u" dze b logiczno mùsza?a bc, cz "" na placu "w", a ni na "e".

Proszã baro czti?cw ò logiczn przeanalizowani tch dwch ùstww.
Jem t? ti db, ?e placu je dosc na ne dwa nie je to tacz w?n co je nlepsz (to ju je doch czsto subiektiwny òdbir) kòmùdno mie sã le robi jakno sã pòmszlã, ?e sã ò tim jednym zwczajno nie gd, jakb tegò wcale nie da?o. N c?, tacz czas, na szczãsc snik mm dali kaszbsczi.

Pòzdrwczi

Mark
Wyr?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002