artykuly-Pisarze kaszubscy Ziemi Puckiej
Losowe zdj?cie
Ten do ciep?ych krajów nie poleci :-D
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Pisarze kaszubscy Ziemi Puckiej
Author: Szczëpta ()
Published: 01.02.2004
Rating 3.40
Votes: 57
Read: 13175 times
Article Size: 4.78 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Przygotowa? Roman Drze?d?on.

Marian Selin, ur. 17 maja 1937 r. w Jastarni. W 1966 uko?czy? studium choreograficzno-baletowego w Gda?sku. Przez wiele lat pracowa? jako instruktor choreograficzny w Domu Kultury w Pucku. Od 1991 r. jest kustoszem muzeum w Jastarni. W 1956 r. napisa? widowisko „Broduzy”. Jest autorem wielu wierszy i pie?ni, do których sam komponowa? melodie. W 1982 r. ukaza? si? jego debiutancki tomik „Kaszubski kwiat”, a w 1996 r. wydawnictwo Szos wyda?o drugi tomik „Niech wiater niese pies?”.

Krystyna Muza-Kaczmarek, ur. 31 sierpnia 1952 r. w Starzynie. Poetka. Debiutowa?a w 1973 r. w „Pomeranii”. W 1980 ukaza? si? jej debiutancki, jak na razie jedyny tomik „Mamota”. Obecnie mieszka w K?aninie, gdzie pracuje w Zespole Szkó? Rolniczych.

Jadwiga Piernicka ur. 28 czerwca 1951 r. w D?bogórzu. Uko?czy?a Technikum Budowlane i Studium Bibliotekarstwa. Obecnie pracuje jako bibliotekarka w D?bogórzu. Jest czynn? dzia?aczk? miejscowego oddzia?u Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zadebiutowa?a powiastk? „Chto sã bòji dëchów”. Publikowa?a swoje utwory w tygodniku „Ziemia Pucka” i „Nordzie” – dodatku do „Dziennika Ba?tyckiego”

Jerzy ?ysk, ur. 20. stycznia 1950 r. w Pucku. Poeta i kompozytor. Napisa? muzyk? do wielu wierszy autorstwa Alojzego Nagla, Jana Trepczyka, Antoniego Pepli?skiego i innych poetów kaszubskich. Skomponowa? muzyk? do widowiska Stanis?awa Janke „Jak Kòlumbòszów Krësztof Amerikã wëkri?” (na podstawie opowiadania Alojzego Budzisza). Jako poeta zadebiutowa? w 1980 r. Publikowa? m.in. w „Pomeranii”, „Nordzie”, „Gazecie Nadmorskiej”, „Dzienniku Ba?tyckim”. Wyda? tomiki wierszy: „Mój ògródk” (1988), „Stegna” (1991) „Sô? mi?osc” (1994), „Malëjã kòlibiónkã” (1996, II wyd. 1999).

ks. Roman Skwiercz, ur. 1 stycznia 1955 r. w Pucku. Uko?czy? Technikum Przemys?u Okr?towego w Gda?sku. Studiowa? pedagogik? na Uniwersytecie Gda?skim. Po uko?czeniu studiów pracowa? jako nauczyciel. W 1988 r. wst?pi? do Seminarium Duchownego w Pelplinie. ?wi?cenia przyj?? w 1993 r. Zadebiutowa? w „Pomeranii” powiastk? „Pòst na òdpùsce”. Jest znakomitym gaw?dziarzem, wielokrotnym laureatem Konkursu Gaw?dziarzy Kaszub i Kociewia we Wielu.

Józef Roszman, ur. 10. grudnia 1955 r. w Pucku. Obecnie mieszka w Gnie?d?ewie. Pracuje w Domu Kultury w Strzelnie, gdzie reaktywowa? teatr kaszubski. Podobnie jak jego dziadek Jan Liepke, jest doskona?ym gaw?dziarzem. Publikowa? swoje utwory m.in. „Pomeranii”, „Gazecie Nadmorskiej” i „Tatczëznie”. Jedna z jego gadek „Jachta na dzëka” zosta?a wydana w formie komiksu. By? pomys?odawc? i organizatorem konkursu dla dzieci i m?odzie?y „Bë nie zabëc mòwë starków”. Zajmuje si? tak?e rogowiarstwem.

Artur Jab?o?ski, ur. 16 sierpnia 1970 r. w Pucku. Poeta i prozaik. Jest autorem przewodników po ziemi puckiej „Na Nordzie” oraz „W?drówki po Kaszubach. Od Gdyni po Hel”. Wraz z Tadeuszem Stankiewiczem jest wspó?autorem albumu starych fotografii „Pozdrowienia z Pucka”. Obecnie piastuje ju? drug? kadencj? urz?d starosty puckiego.

?ukasz Jab?o?ski, ur. 11 listopada 1975 r. w Pucku. Uko?czy? Wydzia? Teologiczny na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest nauczycielem religii oraz j?zyka kaszubskiego w Niepoczo?owicach gmina Linia. Debiutowa? opowiadaniem „Blós jedno pranié”, za które otrzyma? w 1998 roku II nagrod? w konkursie literackim im. Jana Drze?d?ona w Wejherowie. Swoje utwory, wiersze, opowiadania oraz t?umaczenia z j?zyków obcych, publikowa? m.in. w „Nordzie”, „Pomeranii” i „Zsziwku”.

Piotr Ciskowski, ur. 18 maja 1979 r. w Pucku. Od urodzenia mieszka w Ch?apowie. By? wielokrotnym laureatem konkursów mowy kaszubskiej. Pisze gadki i opowiadania, które publikowane by?y m.in. w „Nordzie”, „Gazecie Nadmorskiej”, „Zsziwku”. Pracuje w „Gazecie Nadmorskiej” w Pucku. Jest wspó?za?o?ycielem Kaszëbsczégò Kabaretë FiF, oraz cz?onkiem Zé?dzenia M?odëch Ùtwórców Kaszëbsczëch Zymk.

Roman Drze?d?on, ur. 4 wrze?nia 1972 roku w Starzynie. Mieszka w Pucku, gdzie pracuje w Muzeum Ziemi Puckiej. Poeta i prozaik. Publikowa? w „Pomeranii” i „Gazecie Nadmorskiej”. Cz?onek Zé?dzenia M?odëch Ùtwórców Kaszëbsczëch Zymk oraz za?o?yciel Kaszëbsczégò Kabaretë FiF.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002