artykuly-Procedura postępowania przy orzekaniu o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach
Losowe zdjęcie
"Kłąb" na sośnie
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Procedura postępowania przy orzekaniu o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach i przedszkolach
Author: Renata Mistarz (autorzy at zk-p dot pl)
Published: 10.02.2005
Rating 2.00
Votes: 9
Read: 10237 times
Article Size: 4.39 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Na podstawie § 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2002r. Nr 155, poz. 1288) oraz w oparciu o ustalenia przyjęte przez członków Zespołu ds. Edukacji ZG ZKP i Zespołu Orzekającego przyjmuje się następującą procedurę przy orzekaniu o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w przedszkolach i szkołach:

1. Wniosek o orzeczenie o znajomości języka kaszubskiego na potrzeby nauczania lub prowadzenia zajęć w przedszkolach i szkołach składa ubiegający się nauczyciel do Zespołu Orzekającego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim za pośrednictwem Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na adres:

Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
80-837 Gdańsk, ul. Straganiarska 20/23) nr tel. (058) 301 27 31

2. Do wniosku nauczyciel załącza potwierdzone kserokopie następujących dokumentów:

1/ dyplomu ukończenia studiów (Zał. nr 1);
2/ zaświadczeń odbytych form doskonalenia w zakresie języka kaszubskiego i edukacji regionalnej (Zał. nr 2, 2a, 2b itd.).

3. Ponadto nauczyciel dołącza do wniosku inne dokumenty potwierdzające jego dorobek w zakresie języka, a w szczególności:

1/ opis i analizę własnych umiejętności językowych, w szczególności w zakresie mówienia i pisania po kaszubsku (Zał. nr 3);
2/ krótką charakterystykę planowanej koncepcji pracy (Zał. nr 4) ze wskazaniem:
a) poziomu edukacyjnego,
b) umiejętności językowych, jakie w szczególności zamierza kształtować w toku swej pracy z uczniami,
c) programu nauczania, jaki ma być podstawą pracy nauczyciela z uczniami,
d) materiałów dydaktycznych przewidywanych do pracy z uczniami;
3/ opis dotychczasowych osiągnięć/dorobku w zakresie języka kaszubskiego i edukacji regionalnej potwierdzony przez Dyrektora Szkoły lub inaczej udokumentowany (Zał. Nr 5).

4. Wniosek winien być pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel ma prowadzić nauczanie. Pozytywna opinia dyrektora szkoły powinna:
1/ potwierdzać posiadanie przez nauczyciela kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub przedszkolu,
2/ określać planowany dla nauczyciela poziom zatrudnienia (edukacyjny i poziom klas) oraz planowany wymiar godzin, jaki przewiduje dyrektor szkoły dla nauczyciela w przypadku uzyskania pozytywnego orzeczenia kwalifikacji do nauczania języka kaszubskiego.

5. Po wstępnym pozytywnym zaopiniowaniu przedłożonej dokumentacji przez Komisję Orzekającą Nauczyciel zdaje egzamin przed Komisją Orzekającą.

1/ Wnioskodawca w wyznaczonym terminie przyjeżdża na własny koszt do siedziby ZKP w Gdańsku, ul. Starganiarska 20/23, gdzie odbywać się będzie egzamin;
2/ Komisja sprawdza umiejętności językowe nauczyciela;
3/ Nauczyciel prezentuje w języku kaszubskim siebie, swoje osiągnięcia i zamierzenia - rozmowa na temat:
a/ kandydata - prezentowane umiejętności językowe, dokonania, prowadzone zajęcia (zwłaszcza w kaszubszczyźnie), przygotowana dokumentacja zajęć – scenariusze i konspekty itp.),
b/ miejsca pracy i środowiska życia kandydata (ważne obiekty kulturowe, przyrodnicze, przemysłowe itp.)
c/ kaszubskiego piśmiennictwa
4/ Po zakończeniu rozmowy Kandydat otrzymuje zaświadczenie o znajomości języka kaszubskiego.
5/ Strona starająca się o wydanie zaświadczenia o znajomości języka kaszubskiego (nauczyciel ewentualnie organ zatrudniający) opłaca koszty przeprowadzenia postępowania orzekającego. Wpłaty dokonuje się w dniu egzaminu.
5/ Pracę Komisji reguluje Regulamin Komisji Orzekającej.

6. Orzeczenie o znajomości języka kaszubskiego jest wydawane jednorazowo na okres 3 lat. Ostatecznie nauczyciel ma obowiązek uzyskać stosowne kwalifikacje przez ukończenie studium kwalifikacyjnego przedmiotowo-metodycznego nauczania języka kaszubskiego w najkrótszym czasie.


Renata Mistarz
/Sekretarz Zespołu Orzekającego/

prof. Edward Breza
/Przewodniczący Zespołu Orzekającego/

Zatwierdzony przez Zarząd Główny ZKP na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2003 r.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002