artykuly-Tabaka (Part: 2)
Losowe zdj?cie
XXVIII TGKiK Wiele 2005
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Tabaka (Part: 2)
Author: Stanis?aw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 09.02.2008
Rating 7.50
Votes: 165
Read: 66696 times
Article Size: 3.28 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


\"RegulaminREGULLAMINA KARNA TÔBACZNIKÓW
na ù?itk wszëtczi przes?ôwny \"Pomoranii\"
w Rokù Pa?sczim 1981 przez Klawitra i Bobrowsczégò
w starokaszëbsczi mòwie pëszno ù?o?onô

1. Co to je Karno Tôbaczników?
Karno Tôbaczników to je karno bënë Pomoranii.

2. Chto do negò karna nôle?i?
Do negò karna nôle?i ten, chto mô ùroczésto wrãczon? tôbaczérã.

3. Chto i z czëji wòlë tôbaczérë ùroczësto wrãcziwô?
Tôbaczérë ùroczësto wrãcziwô z swòji samo-wòlë Waspón Starosta.

4. Komu tôbaczérë wrãcziwô Waspón Starosta?
Tôbaczérë wrãcziwô Waspón Starosta temù, chto:
- je w \"Pomoranii\" wë?i rokù
- mô w?së i bùksë
- znaje co to je tôbaka i jaczé mô zortë
- mò?e za?iwac.
Wszëtkò sprawdzëc mùszi Waspón Starosta.

5. Na co le Waspón Starosta mùszi ùwa?ac?
Waspòn Starosta mùszi ùwa?ac ?ebë:
- nicht jegò wòlë nié wëkrãcô?
- nicht nôle?nëch mù profitów z negò wëbòru nié brô?
- wë?i 3 tôbaczników do negò karna nié przëjimô?.

6. Czéj bë Waspón Starosta nã Regullaminã zmienic chcô?, co robic mùszi?
Czéj bë Waspón Starosta nã Regullaminã zmienic chcô?, mò?e to zrobic le ù \"Czorlinsczégò\" przë wãborkù gdu?sczégò piwa i karna nëch tôbaczników przitomnoscë.

--- Chcemë le so za?ëc! ---


REGULAMIN KLUBU TABACZNIKÓW
na u?ytek przes?awnej \"Pomoranii\"1
w Roku Pa?skim 1981 przez Klawitra i Bobrowskiego
w starokaszubskiej mowie pi?knie u?o?ony

1. Co to jest Klub Tabaczników?
Klub Tabaczników to jest klub wewn?trz \"Pomoranii\".

2. Kto do tego klubu nale?y?
Do tego klubu nale?y ten, komu uroczy?cie wr?czono tabakier?.

3. Kto i z czyjej woli tabakiery uroczy?cie wr?cza?
Tabakiery uroczy?cie wr?cza ze swojej samo-woli Pan Starosta.

4. Komu tabakiery wr?cza Pan Starosta?
Tabakiery Pan Starosta wr?cza temu, kto:
- jest w \"Pomoranii\" wi?cej ni? rok
- ma w?sy i spodnie
- wie, co to jest tabaka i jakie ma rodzaje
- mo?e za?ywa?
Wszystko sprawdzi? musi Pan Starosta.

5. Na co tylko Pan Starosta musi uwa?a??
Pan Starosta musi uwa?a?, ?eby:
- nikt jego woli nie przekr?ca?
- nikt nale?nych mu profitów z tego wyboru nie bra?
- wi?cej ni? 3 tabaczników do Klubu nie przyjmowa?.

6. Gdyby Pan Starosta ten Regulamin zmieni? chcia?, co robi? musi?
Gdyby Pan Starosta ten Regulamin zmieni? chcia?, mo?e to zrobi? tylko u \"Czorli?skiego\"2 przyu kuflu gda?skiego piwa i obecno?ci cz?onków tego klubu.

--- Chcemë le so za?ëc! ---

1 Klub Studencki \"Pomorania\"
2 \"U Czorli?skiego\" - restauracja w Chmielnie, niegdy? ch?tnie odwiedzana przez cz?onków Klubu


Pages: « 1 (2)

Related Articles:

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

  Wysłane przez: Wątek
  Adam_von_D
  Wysłano:: 10.11.2008 10:27  Zaktualizowany: 10.11.2008 10:27
  Aktywny u?ytkownik
  Zarejestrowany: 10.11.2008
  z: Kartuzy
  Wiadomości: 24
   zycie z tabaka
  Tabaka jest bardzo wazna w naszym zyciu. Sam tez czesto rzucam slynne haslo "Chceme le so za?ëc" :D

  Wysłane przez: Wątek
  tczewianin
  Wysłano:: 15.7.2005 10:57  Zaktualizowany: 15.7.2005 10:57
  Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
  Zarejestrowany: 17.7.2003
  z: Pietzkendorf-Müggau
  Wiadomości: 779
   Nie ha?bi? tabaki!
  Czyta?em w "Gazecie Wyborczej" relacj? podróznika z Polski, który przed kilkoma laty odwiedzi? Mongoli?. W tym kraju pono? bardzo popularne jest za?ywanie tabaki, a towarzyszy temu specjalny rytu?a?. Kiedy podró?nik chcia? tak po prostu "wci?gn??" z r?ki tabak? do nosa, jego gospodarze zaprotestowali, poniewa? mia? podwini?ty r?kaw koszuli. Najpierw kazali mu r?kaw opu?ci?, ?eby "Nie zha?bi? tabaki", a nast?pnie za?y?.

  W opisie akcesoriów, jakie mieli ze sob? marynarze podró?uj?cy z kapitanem Cookiem dooko?a ?wiata s? te? tabakiery .

  Pozdrawiam T?P

  Wysłane przez: Wątek
  LuPi
  Wysłano:: 11.3.2008 21:07  Zaktualizowany: 11.3.2008 21:07
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  Tabaka jak tabaka, tradycja jak tradycja, ale pami?tam ?e z ciekawo?ci gdzie? w 70-tych latach jako nastolatek próbowa?em zakupi? tabak? ni ukrywaj?c, ?e z zamiarem u?ycia no i dosta?em wyk?ad od Pana z kiosku o szkodliwo?ci na?ogów.
  Nie dojd? chyba prymat jakich warto?ci przy?wieca? autorowi, który zilustrowa? tekst zdj?ciem dziecka za?ywaj?cego tego? okre?lonego w artykule jako "na?óg". Jestem zbulwersowany i jako nauczyciel wieloletni polecam komu? stukn?? si? porz?dnie w czo?o, cho? w?tpi? aby rozum tym sposobem szybko wróci?

  Wysłane przez: Wątek
  slowk
  Wysłano:: 11.3.2008 21:38  Zaktualizowany: 11.3.2008 21:38
  Wspó?tworz? ten serwis
  Zarejestrowany: 31.5.2007
  z: Lëzëno/Wejrowò
  Wiadomości: 140
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  Niestety tabaka jest u?ywk? i co by nie mówi? o jej znaczeniu kulturowym czy integracyjnym na Kaszubach to s? granice rozs?dku które nie pozwalaj? mi tolerowa? tabaczenia.

  Wysłane przez: Wątek
  bcirocka
  Wysłano:: 11.3.2008 22:53  Zaktualizowany: 11.3.2008 22:53
  Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
  Zarejestrowany: 10.12.2004
  z: Przodkowo
  Wiadomości: 530
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  Jak to "nie pozwalaj? mi tolerowa? tobaczenia"?

  Przecie? ?aden tabacznik Tobie nie szkodzi, wci?gaj?c tabak?... A je?li szkodzi sobie (zak?adaj?c, ?e tak jest), to przecie? to wy??cznie jego sprawa.

  Wysłane przez: Wątek
  sgeppert
  Wysłano:: 11.3.2008 23:18  Zaktualizowany: 11.3.2008 23:18
  Dobrzi?c Najich Kaszëb
  Zarejestrowany: 17.6.2003
  z: 索波特
  Wiadomości: 1608
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  Cytat:
  A je?li szkodzi sobie (zak?adaj?c, ?e tak jest), to przecie? to wy??cznie jego sprawa.

  No nie do ko?ca, bo potem jest leczony równie? za moje pieni?dze. Dlatego np. popieram obowi?zek zapinania pasów bezpiecze?stwa.

  Wysłane przez: Wątek
  CzDark
  Wysłano:: 11.3.2008 23:33  Zaktualizowany: 11.3.2008 23:33
  Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
  Zarejestrowany: 24.5.2004
  z: Biebrznicczi M?in
  Wiadomości: 1133
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  >>No nie do ko?ca, bo potem jest leczony równie? za moje pieni?dze. Dlatego np. popieram obowi?zek zapinania pasów bezpiecze?stwa.

  Socjalëzna to szata?skô parodëjô chrzescëja?sczégò mi?oserdzô

  Wysłane przez: Wątek
  tgrabar
  Wysłano:: 12.3.2008 8:12  Zaktualizowany: 12.3.2008 8:12
  Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
  Zarejestrowany: 29.10.2003
  z: ?ód?
  Wiadomości: 474
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  Troch? mi to przypomina u?ywanie przez Indian andyjskich li?ci koki. Niby szkodzi, ale wi?kszo?? - w tym wy??cznie przypadku - toleruje ten zwyczaj.
  tgrabar

  Wysłane przez: Wątek
  kamil_silesia
  Wysłano:: 28.8.2009 13:50  Zaktualizowany: 28.8.2009 13:50
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  Kolega za bardzo sie przejmuje bud?eten narodowym... to co idzie z twojej kieszeni na leczenie ludzi ktorzy zazywali tabake to jedna dziesi?cio tysi?czna promila z?otówki! czyli mniej ni? grosz. A myslisz ze ci co zazywaj? tabake nie p?ac? podatkow i tylko z twojego idzie kasa na leczenie... kolego zastanow sie dwa razy zanim cos napiszesz....

  Wysłane przez: Wątek
  bcirocka
  Wysłano:: 12.3.2008 8:27  Zaktualizowany: 12.3.2008 8:34
  Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
  Zarejestrowany: 10.12.2004
  z: Przodkowo
  Wiadomości: 530
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  Proponuj? nie tolerowa? tak?e jedzenia wieprzowiny, poniewa? z wi?kszo?ci bada? wynika, ?e jest silnie rakotwórcza; s?odyczy - gdy? niszcz? z?by, a niektóre z nich mo?na naprawia? w ramach NFZ, czyle ze wspólnych pieni?dzy; je?d?enia samochodami w ogóle - bo miliony ludzie gin? w wypadkach, a spaliny itd. silnie zatruwaj? ?rodowisko; nieu?ywania urz?dze? elektrycznych, bo wi?kszo?? energii elektrycznej w Polsce wytwarza si? w elektrowniach w?glowych, i w zwi?zku z procesami wydobywania w?gla, wytwarzania, przesy?u - nast?puje ogromna dewastacja ?rodowiska, nie wspominaj?c o zagro?eniu ?ycia górników, a ile kosztuj? akcje ratowania ich z zasypanych szybów i ich leczenia...

  Wysłane przez: Wątek
  slowk
  Wysłano:: 12.3.2008 23:19  Zaktualizowany: 12.3.2008 23:19
  Wspó?tworz? ten serwis
  Zarejestrowany: 31.5.2007
  z: Lëzëno/Wejrowò
  Wiadomości: 140
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  Proponuj? oddzieli? tolerowanie od propagowania a wtedy mo?e rozmowa potoczy si? we w?a?ciwym kierunku. Propagowa? co? nie wy??czaj?c z tego m?odzie?y a mo?e nawet dzieci jak na zdj?ciu powy?ej.

  s?ôwk

  Wysłane przez: Wątek
  Tasartir
  Wysłano:: 9.10.2008 16:31  Zaktualizowany: 9.10.2008 16:31
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  A ja nie toleruj? alkoholu i co mam na to poradzi?? A tyle osób korzysta z jego dobrodziejstw, cz?stokro? potem leczonych z alkoholizmu z mojej kieszeni. Nie wspominaj?c ju? o innych skutkach jego korzystania.

  Wodzi? dyskusj? mo?na w niesko?czono??, a propagowa? ka?dy mo?e, co mu si? ?ywnie podoba - czy kto? to przyjmie, zale?y tylko i wy??cznie od niego i jego w?asnych warto?ci b?d? przekona?.

  Wysłane przez: Wątek
  Anonim
  Wysłano:: 9.10.2008 21:20  Zaktualizowany: 9.10.2008 21:20
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  A ja uwa?am, ?e ka?dy kto za?ywa tabak?, jest narkomanem i powinien pój?? do wi?zienia.

  Wysłane przez: Wątek
  CzDark
  Wysłano:: 9.10.2008 23:00  Zaktualizowany: 9.10.2008 23:00
  Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
  Zarejestrowany: 24.5.2004
  z: Biebrznicczi M?in
  Wiadomości: 1133
   Re: Nie ha?bi? tabaki!

  Wysłane przez: Wątek
  Anonim
  Wysłano:: 10.10.2008 2:39  Zaktualizowany: 10.10.2008 2:39
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  I czego ma dowodzi? ten wyra?nie propagandowy filmik? wyszuka? cytaty na ka?dy temat, tak, aby pasowa?y do danej teorii, pod?o?y? ?adne zdj?cia i przyjemn? muzyk? to ?aden problem, ale te? ?aden argument czy dowód :)

  Wysłane przez: Wątek
  CzDark
  Wysłano:: 13.10.2008 23:22  Zaktualizowany: 13.10.2008 23:22
  Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
  Zarejestrowany: 24.5.2004
  z: Biebrznicczi M?in
  Wiadomości: 1133
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  A Wa môce jaczé argùme?të abò dokôzë ??

  Tu môce ca?? dëskùsëjã ò tim

  http://pl.youtube.com/watch?v=FpKpenp0TS0&feature=related

  s? tu lëdze za legalizacëj? ë proc

  Wysłane przez: Wątek
  bcirocka
  Wysłano:: 10.10.2008 11:51  Zaktualizowany: 10.10.2008 11:51
  Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
  Zarejestrowany: 10.12.2004
  z: Przodkowo
  Wiadomości: 530
   Re: Nie ha?bi? tabaki!
  CzDark odsy?a do filmiku, który podoba mi si? tylko do pewnego momentu - do chwili zamilkni?cia muzyki. Moim zdaniem ca?a reszta jest nie na temat :)
  Wyró?nienia
  Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002