artykuly-Adwent - tydzień 1. (Part: 2)
Losowe zdjęcie
Wycinek z "Gazety Wyborczej" 20.03.04 (2695)
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Adwent - tydzień 1. (Part: 2)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 06.12.2003
Rating 2.00
Votes: 2
Read: 12069 times
Article Size: 6.61 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


PÒNIEDZÔŁK


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ
Przër. Jr 31, 10; Iz 35, 4


Słëchôjta, nôrodë, słowa Pana * i głosta je na całim swiece.* Hewò przińdze nasz Zbôwca,* òdrzucëta strach.


KOLEKTA


Panie, nasz Bòże, pòmòżce nóm gòrlëwie sã przëszëkòwac na przińdzenié Christusa, Waszégò Sëna, + żebë, czej Òn przińdze i zaklepie na nasze dwiérze, naszedł nas czuwającëch na mòdlëtwie * i z redoscą głoszącëch Jegò chwałã. Przez najégò Pana Jezësa Christusa.


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 2, 1-5


Ùbëtk Bòżégò królestwa.
Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza

Widzenié Izajasza, sëna Amòsa, co do namienieniô Judë i Jeruzalem: Stanie sã na kùńcu czasów, że góra swiątini Pana stanie mòcno na wiérzkù górów i wëszosëje pònad górczi. Wszëtczé nôrodë do ni pòpłëną, wiele lëdów pùdze i rzecze: "Pòjta, chcemëże wstãpic na Górã Pana do swiątini Jakùbòwégò Bòga! Niech nas nauczi swòjëch dróg, żebë jesmë kroczëlë Jegò stegnama. Bò Prawò wińdze ze Syjonu i słowò Pana z Jeruzalemù".

Òn mdze jednôczã pòmidzë lëdama i wëdô òbsądë dlô wiele nôrodów. Tedë swòje miecze przekùją na lemiąże, a swòje péczi na sërzpë. Nôród procëm nôrodowi nie pòdniese miecza i nie mdą sã wicy spòsobilë do wòjnë. Pòjta, wa, z domôctwa Jakùba, chcemëże kroczëc we widze Pana!

To je słowò Bòżé.


W rokù A, czej pòwëższé czëtanié Iz 2, 1-5 ju bëło wëkòrzistóné w 1 niedzelã Adweńtu, mòże bëc czëtóny nen hewò wëjimk:


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 4, 2-6


Redosc zbawionëch.
Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza.

W nym dniu Wëpùscëna Pana stónie sã òzdobą i chwałą, a brzôd zemi pësznotą i snôżotą dlô ùretónëch z Izraela. I bądze tak: Nen, chto òstôł żëwi na Syjonie, i chtëren òbstojôł w Jeruzalem, kòżdi mdze nazwóny swiãtim i mdze wpisóny do knédżi żëcégò w Jeruzalem.

Czej Pón òbmëje brud Córë Syjońsczi i Krew rozlóną òczëszczi bënë Jeruzalem dichnienim sądu i dichnienim ògnia, tedë Pón przińdze sadnąc na całim òbrëmim górë Syjonu i na tëch, chtërny sã tam zgromadzą, we dnie jakò blón z dëmù, w nocë jakò òslépiający płom ògnia. Bò nad wszëtczim Chwała Pana mdze òkrëcym i telcã, żebë òb dzéń dac céń przed ceplëzną, a ùcek i schronienié przed nawôłnicą i deszczã.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 122 (121)


Refren: Z redoscą pòjmë na spòtkanié Pana.

Jô sã ùcesził, czej mie rzeklë: *
„ Pùdzemë do domôctwa Pana”.
Ju stoją nasze stopë *
we wierzejach twòjëch, Jeruzalem.

Refren.

Tam wstãpùją pòkòlenia Pańsczé, *
żebë w zgòdze z prawã Izraela wielbic miono Pana.
Tam są ùstawioné ławelnice sãdzów, *
tronë Dawidowégò domôctwa.

Refren.

Prosta ò pòkój dlô Jeruzalem: *
Niech żëją w ùbëtkù ti, chtërny cã miłują.
Niech pòkój panëje w twòjëch mùrach, *
a dobrocëzna w pałacach twòjëch.

Refren.

Przez wzgląd na bracynów i przëjacelów mòjëch *
jô mdã wòłôł: „Mir z tobą”.
Przez wzgląd na domôctwò Pana, najégò Bòga, *
mòdlã sã ò dobro dlô cebie.

Refren.


SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ
Przër. Ps 80 (79), 4


Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie, Bòże nasz, przińdzce, żebë nas wëbawic,
òkôżce swòje òbliczé, a më mdzemë zbawiony.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ
Mt 8, 5-11


Wiele lëdzy przińdze do niebiesczégò królestwa.
Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Mateusza.

Czej Jezës wszedł do Kafarnaumù, przëstąpił do Niegò setnik, a prosył Gò tak: „Panie, mój słëga leżi doma zesztiwniałi i baro cërpi”.

Jezës mù òdrzekł: „Przińdã i gò ùzdrowiã”.

Ale setnik òdpòwiedzôł: „Panie, jô nie jem wôrt, żebë Wë weszlë pòd mój dak, ale rzeczce leno słowò, a mój słëga wëzdrowieje. Bò jô téż, chòc pòdlégóm wëższëznie, móm pòd sobą żôłnérzów. Rzekã nemù: "Biéj!" - a jidze; drëdżémù: "Pòj sa tu!" - a przëchôdô; abò słëdze: "Zrób to!" - a òn robi”.

Czej Jezës to czuł, zadzëwòwôł sã i rzekł do tëch, co szlë za Nim: „Pò prôwdze pòwiôdajã wama: Ù nikògò w Izraelu Jô jem nie nalôz tak wiôldżi wiarë. Ale pòwiôdajã wama: Wiele przińdze z pòrénkòwi ë z wieczórny stronë a sadną do stołu z Abrahamã, Izaakã ë z Jakùbã w niebiesczim królestwie”.

To je słowò Pańsczé.


Mòdlëtwa wiérnëch


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Panie, nasz Bòże, przëjimnijce ne darë, jaczé jesmë dostelë dzãka Waszi dobrocë, + Wë nama je delë, żebë jesmë mòglë òdprawiac eucharisticzną Òfiarã, * sprawce, żebë òna sã stała dlô nas zadôwkã wiecznégò zbawieniô. Przez Christusa, Pana najégò.


Prefacjô nr 1


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Przër. Ps 106 (105), 4-5; Iz 38, 3


Przińdzce, Panie, i nawiedzce nas w ùbëtkù, * żebë jesmë sã ceszëlë przed Wami z czëstim sërcã.


MÓDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Bòże, nasz Òjcze, niech brzadny bądze nasz ùdzél w nym Sakrameńce, + przez jaczi nas, pielgrzimùjącëch na zemi, pòdtrzëmùjesz w drodze do nieba * i ùczisz całim sërcã miłowac to, co je wieczné. Przez Christusa, Pana najégò.Pages: « 1 (2) 3 4 5 ... 7 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002