artykuly-Adwent - tydzień 3. (Part: 3)
Losowe zdjęcie
Borzytuchom, kościół
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Adwent - tydzień 3. (Part: 3)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 19.12.2003
Rating 0.00
Votes: 0
Read: 12576 times
Article Size: 5.61 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


WTÓRK


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ
Przër. Za 14, 5. 7


Hewò przińdze Pón i z Nim wszëtcë Jegò swiãti, * tegò dnia wiôldżi wid zajasnieje.


KÒLEKTA


Bòże, Të jes w Christusu sprawił, że më jesmë nowim stwòrzenim, + wezdrzëże łaskawie na ùczink swòjégò miłosërdzô * i wëbawi nas òd wszëtczich nastãpstwów grzéchù przez przińdzenié Twòjégò Sëna, najégò Pana Jezësa Christusa. Chtëren z Tobą żëje i królëje na wieczi wieków.

PIERSZÉ CZËTANIÉ
So 3, 1-2.9-13


Bóg òbiécëje zbawienié pòkórnym.
Czëtanié z Knédżi proroka Sofóniasza.

Biada ùdórnémù i splëgawionémù miastu, dze sã dzeje gwôłt! Òno nie słëchô głosu i nie przëjimô przestrzedżi, nie dowiérzô Panu i nie przëbliżô sã do swégò Bòga.Tedë jô przemieniã nôrodóm jich wardżi na czësté, żebë wszëtcë wzéwelë miono Pana i służëlë Mù jednomëslno.

Z ti tam stronë rzéków Etiopii mòji wëznôwcowie, Córa z mòjima pòroznëkónyma, przëniosą Mie dôr.W nym dniu të nie mdzesz sã sroma wszëtczich twòjëch ùczinków, przez jaczé jes sã dopùscëła wedle Mie niewiérnotë; bò Jô ùsënã tej spòmidzë cebie bùsznëch òchwôlańców twòjëch i nie mdzesz sã wicyj wëwëższiwała na mòji swiãti górze.

I òstawiã strzód cebie lud pòkórny ë biédny, a mdą szukelë schronieniô w mionie Pana. Néga Izraela nie mdze robia nieprawòtë ani mówiła nieprôwdë. I nie naléze sã w jich gãbach òchëbny jãzëk, czej sã bądą paslë i òdpòcziwelë, a nie mdze nikògò, chto bë jich przestrasził.

To je słowò Bòżé.

PSALM RESPONSORIJNY
Ps 34 (33)Refren: Biédôk zawòłôł i Pón gò wësłëchôł.

Jô mdã błogòsławił Pana pò wieczné czasë, *
Jegò chwała bądze wiëdno na mòjëch wargach.
Mòja dësza bùszni sã w Panu, *
niech pòkórny to czëją i niech sã ceszą.

Refren.

Przëzdrzëta sã na Niegò, a redosc waju rozjasni, *
waje twarze nie mdą sã pôlëłë ze wstëdu.
Hewò biédôk zawòłôł, a Pón gò ùczuł, *
i wëdostôł spòd wszednégò cëskù.

Refren.

Pón czerëje swòje òbliczé procëm tim, co robią lëchò, *
żebë pamiãc ò nich wëmazac ze zemi.
Pón czëje tëch, co wòłają ò pòmòc *
i wëbôwiô jich òd wszednégò cëskù.

Refren.

Pón je krótkò lëdzy skruszonëch w sërcu, *
retô ùpadłëch na duchù.
Pón òdkùpi dëszë swòjëch słëgów, *
nie zaznaje karë, chto ù Niegò szukô schronieniô.

Refren.


SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ


Alleluja, alleluja, alleluja.

Panie, nie òbsztërkùjce, le przińdzce,
i òdpùscce grzéchë swòjégò lëdu.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ
Mt 21, 28-32


Grzésznicë ùwierzëlë Janowi.
Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Mateusza.

Jezës rzekł do arcykapłanów i starszëznë lëdu: „Co wa mëslita? Jeden człowiek miôł dwùch sënów. Zwrócył sã do pierszégò i rzekł: "Dzeckò, biéj dzysô a rób we winnicë!" Nen òdpòwiedzôł: "Jidã, panie!", ale nie szedł. Zwrócył sã do drëdżégò i to samò pòwiedzôł. Nen òdrzekł: "Nie chcã". Ale pòtemù sã òpamiãtôł i szedł. Chtëren z nëch dwùch wëkònôł wòlą òjca? „Rzeklë Mù: „Nen drëdżi”.

Tedë Jezës rzekł do nich: „Pò prôwdze, pòwiôdajã wama: Celnicë i kãtrzëce wchôdają przed wama do niebiesczégò królestwa. Bò przëszedł do waju Jan drogą sprawiedlëwòtë, a wa mù nie ùwierzëła. A celnicë i kãtrzëce mù ùwierzëlë. Wa jesta na to wzérała, ale nawetk pózdni jesta sã nie òpamiãta, żebë mù
ùwierzëc”.

To je słowò Pańsczé.


Mòdlëtwa wiérnëch


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Wszëtkòmògący Bòże, dôj sã przebłagac naszima pòkórnyma mòdlëtwama i òfiarama, + a dlôte, że më ni mómë zasłëgów, jaczé mògłëbë nas ùsprawiedlëwiac przed Tobą, * wspòmòżë nas swòją łaską. Przez Christusa Pana najégò.


Prefacjô nr 1


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Przër. 2 Tm 4, 8


Bóg, sprawiedlëwi sãdza, * wëwińcëje zbawienim nëch, co ùmiłowelë Jegò przińdzenié.


MÒDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Pòkrzésony ną dëchòwą Strawą, pòkórno błagómë Cã, Bòże, + sprawi, żebë jesmë przez ùdzél w Eucharistëji naùczëlë sã mądrze szacowac doczasné dobra * i miłowac dobra wieczné. Przez Christusa, Pana najégò.Pages: « 1 2 (3) 4 5 6 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002