artykuly-Adwent - tydzień 3. (Part: 4)
Losowe zdjęcie
Rynek 1
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Adwent - tydzień 3. (Part: 4)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 19.12.2003
Rating 0.00
Votes: 0
Read: 12575 times
Article Size: 5.56 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


STRZODA


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ
Przër. Ha 2, 3; 1 Kor 4, 5


Pón przińdze i nie mdze òbsztërkòwôł; * Òn rozwidni no, co w cemnicë je ùtaconé, * i òbjawi sã wszëtczim nôrodóm.


KÒLEKTA


Wszëtkòmògący Bòże, spraw, żebë nadchôdającô ùroczëstosc Narodzeniô Twòjégò Sëna przëniosła nama łasczi pòtrzébné w doczasnym żëcym * i przëspòsobiła naju do wiecznégò szczescô. Przez najégò Pana Jezësa Christusa.


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 45, 6b-8.18.21b-25>


Niebò, spùscëże te Sprawiedlëwégò.
Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza.

„Jô jem Pón, i ni ma jinszégò. Jô twòrzã wid i stwôrzóm cemnicã, sprôwióm dobrocëznã i stwôrzóm biédã. Jô, Pón, czëniã no wszëtkò. Niebò, nëże, wësëszë z górë sprawiedlëwòsc i niech blónë z
deszczã jã wëleją! Niechże sã òtemknie zemia, niech zbawienié wëdô swój brzôd i razã weńdze sprawiedlëwòsc. Jô, Pón, jem tegò
Stwórcą”.

Bò tak mówi Pón, Stwòrzëcél nieba, sóm Bóg, chtëren ùsztôłcył i wëkùńcził zemiã, jaczi jã mòcno òsadzył, co nie stwòrził ji niepòrządną, leno przëspòsobił na mieszkanié: „Jô jem Pón i ni ma jinszégò. Kò nie jem Jô Panã? A ni ma jinszégò bòga òkróm Mie? Bóg sprawiedlëwi i zbôwiający nie jistnieje pòza Mną. Nawrócta sã do Mie, żebë sã zbawic, wszëtczé kùńce swiata, bò Jô jem Bògã i nicht jinszi!

Przësygóm na samégò se, z mòjëch wargów wëchòdzy sprawiedlëwòta, słowò niezmienné. Jo, przede Mną sã zegnie kòżdërné kòlano, kòżden jãzëk na Mie bądze przësygôł, a pòwié: "Leno ù Pana je sprawiedlëwòsc i mòc!"Do Niegò przińdą zawstidzony wszëtcë, chtërny sã gòrzëlë na Niegò. W Panu naléze swòje prawò i chwałã całé plemiã Izraela”.

To je słowò Bòżé.


PSALM RESPONSORIJNY


Refren: Z nieba niech przińdze do nas Sprawiedlëwi.

Jô bądã słëchôł tegò, co mówi Pón Bóg: *
wejle Òn ògłôszô mir lëdowi i swòjim swiãtim.
Pò prôwdze Jegò zbawienié je ju bliskò +
dlô tëch, co Gò sã bòją, *
i chwała zamieszkô na naji zemi.

Refren.

Pòtkają sã ze sobą wiérnota i łaska, *
ùcałują sã mir i sprawiedlëwòsc.
Wiérnota ze zemi wërosce, *
A sprawiedlëwòsc sã przëzdrzi z nieba.

Refren.

Pón sóm òbdarzi szczescym, *
a naja zemia swój brzôd wëdô.
Przed Nim mdze kroczëła sprawiedlëwòsc, *
a szlachã Jegò kroków zbawienié.

Refren.


SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ
Iz 40, 9-10


Alleluja, alleluja, alleluja.

Zwiastunie dobri nowinë, pòdniesë twój głos mòcno.
Hewò Pón Bóg przińdze z mòcą.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ
Łk 7, 18b-23


Na Christusu sã zjiscywają proroctwa.
Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Łukasza.

Jan przëwòłôł do se dwùch swòjëch ùczniów ë pòsłôł jich do Jezësa ze zapitanim: „Jesce Wë tim, co mô przińc, abò téż mómë żdac na jinszégò? „Czej ny lëdze sã zjawilë u Jezësa, rzeklë:
„Jan Chrzcëcél przësłôł naju do Was ze zapitanim: Jesce Wë tim, co mô przińc, abò téż mómë żdac na jinszégò?” A prawie w nym czasu miôł ùzdrowioné wiele lëdzy òd chòrosców, nimòtë ë òd złich dëchów; téż wiele slepëch òbdarził widã. Òdpòwiedzôł tej jima:


„Biéjta a rzeczëta Janowi to, co wa widza i czëła: slepi widzą, chromi chòdzą, trãdowati są òczëszcziwóny, głëchi czëją; ùmarłi wstôwają z ùmarłëch, ùbòdżim je głoszonô Ewanielëjô. A błogòsławiony je nen, chto we Mie nie zwątpi”.

To je słowò Pańsczé.


Mòdlëtwa wiérnëch


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Wszëtkòmògący Bòże, sprawi, żebë jesmë bez ùstónkù skłôdelë Tobie najã Òfiarã, + w jaczi zjiscywô sã ùstanowionô przez Cebie
krëjamnota Eucharistëji * i dokònywô sã czin naszégò zbawieniô. Przez Christusa, Pana najégò.


Prefacjô nr 1


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Iz 40, 10; przër. 35, 5


Hewò nasz Pón przińdze z mòcą * i òswiécy òczë swòjéch słëgów.


MÒDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Prosymë Cã, nôłaskawszi Bòże, + żebë jes mòcą tegò Sakrameńtu òczëszcził naju z lëchëch znãtów i z pòdajnoscë na zło * a przëszëkòwôł do nadchôdającëch swiãt. Przez Christusa, Pana najégò.Pages: « 1 2 3 (4) 5 6 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002