artykuly-Adwent - tydzień 3. (Part: 6)
Losowe zdjęcie
Laureaci w kategorii uczniów
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Adwent - tydzień 3. (Part: 6)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 19.12.2003
Rating 0.00
Votes: 0
Read: 12574 times
Article Size: 4.88 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


PIĄTK


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ


Hewò Pón przińdze w majestace, żebë przëniesc pòkój swòjémù lëdowi * i òbdarzëc gò żëcym wiecznym.

KÒLEKTA


Wszëtkòmògący Bòże, niech z nama wiëdno je Twòja łaska, + żebë jesmë pragnãlë przińdzeniô Twòjégò Sëna * i doprzëszlë do brzadu zbawieniégò w żëcym doczasnym ë wiecznym. Przez najégò Pana Jezësa Christusa.


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 56, 1-3a. 6-8


Zbawienié je przeznaczoné dlô wszëtczich nôrodów.
Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza.

Tak mówi Pón: „Żijta wedle prawa i trzimta sã sprawiedlëwòtë, bò mòje zbawienié ju wnetk nadińdze i mòja sprawiedlëwòta mô sã òbjawic. Błogòsławiony je człowiek, co tak robi, i syn człowieczi, chtëren sã do te stosëje: czej dbô ò to, żebë nie pògwôłcëc szabasu i czej pilëje swòji rãczi, cobë sã nie dopùscëła niżódnégò zła.

Niechże cëzyńc, chtëren sã przëłącził do Pana, nie mówi tak: "Pón pewno miã òdłączi òd swégò lëdu!" Nëch cëzyńców, co sã przëłączëlë do Pana, żebë Mù służëc ë żebë miłowac miono Pana i òstac Jegò słëgama, wszëtczich, co dbadzą ò szabas bez pògwôłceniô gò i co trzimią sã mòcno mòji ùgòdë Jô przëprowadzã na mòjã Swiãtą Górã i rozwieselã w mòjim domôctwie mòdlëtwë.

Jich całopôlenia ë òfiarë mdą przëjãté na mòjim wôłtôrzu, bò mòje domôctwò mdze pòzwóné domôctwã mòdlëtwë dlô wszëtczich nôrodów”.Tak mówi Pón Bóg, chtëren gromadzy wëgnańców
Izraela: „Jesz jinszëch Jô zgromadzã, òkróm nëch, co ju są zgromadzony”.

To je słowò Bòżé.

PSALM RESPONSORIJNY Ps 67 (66)Refren: Niech wszëtczé lëdë sławią Cebie, Bòże.

Niech Bóg sã zmiłuje nad nama i nóm błogòsławi, *
niech ùkôże nama spòkójné òbliczé.
Żebë na zemi bëła znónô Jegò droga, *
Jegò zbawienié strzód nôrodów wszëtczich.

Refren.

Niech nôrodë sã redëją i ceszą, +
bò Të rządzysz lëdama sprawiedlëwie *
i czerëjesz nôrodama na zemi.

Refren.

Zemia swój brzôd wëda; *
Bóg, nasz Bóg nama pòbłogòsławił.
Niech Bóg nama błogòsławi, *
niech Gò sã bòją wszëtczé pòbrzedżi zemi.

Refren.


SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ
Łk 3, 4.6


Alleluja, alleluja, alleluja.

Przëszëkùjta drogã Panu, proscëta Jemù stegnë
wszëtcë lëdze ùzdrzą Bòże zbawienié.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ
J 5, 33-36


Jan béł lãpą, co sã pôli ë swiécy.
Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Jana.

Jezës rzekł do Żëdów: „Wa pòsła lëdzy do Jana, a òn zaswiôdcził ò prôwdze. Jô nie zwôżóm na swiôdczenié człowieka, le mówiã to, żebë wa bëła zbawiony. Òn béł lãpą, co sã pôli ë swiécy, a wa chca le ò krótczi sztërk ceszëc sã jegò widã.

Jô móm swiôdczenié wikszé òd Janowégò. Są to ùczinczi, jaczé Òjc Mie dôł do sprawieniô; ne ùczinczi, jaczé jô sprôwióm, òne swiôdczą ò Mie, że Òjc Miã pòsłôł”.

To je słowò Pańsczé.


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Wszëtkòmògący Bòże, dôj sã przebłagac naszima pòkórnyma mòdlëtwama i òfiarama, + a dlôte, że më ni mómë zasłëgów, jaczé mògłëbë nas ùsprawiedlëwiac przed Tobą, * wspòmòżë nas swòją łaską. Przez Christusa Pana najégò.


Prefacjô nr 1


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Przër. Flp 3, 20-21


Spòdzéwómë sã przińdzeniô Zbawicela, Jezësa Christusa, * chtëren przejinaczi najé smiërtelné cała * na pòdobã swégò chwalebnégò cała.

MÒDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Pòkrzésony ną dëchòwą Strawą, pòkórno błagómë Cã, Bòże, + sprawi, żebë jesmë przez ùdzél w Eucharistëji naùczëlë sã mądrze szacowac doczasné dobra * i miłowac dobra wieczné. Przez Christusa, Pana najégò.


Pages: « 1 ... 3 4 5 (6)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002