artykuly-Boże Narodzenie (Part: 3)
Losowe zdjęcie
Dzień Jedności Kaszubów 2006, Gdańsk  17
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Boże Narodzenie (Part: 3)
Author: Stanisław Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 19.12.2003
Rating 5.29
Votes: 7
Read: 14301 times
Article Size: 5.93 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


25 gòdnika

MSZÔ Ò PÒRÉNKÙ


Pasturze przëbëlë do Betlejem, żebë zdrzec, wierzëc i adorowac. Jich sërca bëłë pełné redoscë. Tak ùredowóny mówilë ò tim, co czëlë òd anioła i co widzelë w Betlejem. A Marija słëchała jich słów w zadzëwòwaniu. Przez całé żëcé Òna dzãkùje Bògù i pòdzywiô Jegò niepòjãtą dobroc. Christus, Zbawicél je strzód nas. Wezdrzóny w cëdowną wiôlgòtã nëch wëdarzeniów i w ùniżenié sã Bòga më téż Jemù redosno spiéwómë. Pòtemù pùdzemë nazôd dodóm z ną ùdbą, że Christus przëszedł na swiat i jidze pò drogach najégò lëdzczégò żëcô.


ANTIFONA NA WEŃDZENIÉ
Przër. Iz 9, 1.5. Łk 1, 33


Wid zajasniôł nad nama, * bò Christus nóm sã narodzył. * Je Òn nazwóny mionã: Przedzywny Dorôdca, * Bóg Mòcny, * Ksąże Miru, * Òdwieczny Òjc, * a Jegò królestwò nie mdze miało kùńca.


Chwała na wiżawach


KÒLEKTA


Òswiécony nową jasnotą Wcelonégò Słowa, më prosymë Was, wszëtkòmògący Bòże, + sprawce, niech w najëch czënach òdbijô sã wid, * jaczi przez wiarã jasnieje w najëch dëszach. Przez najégò Pana, Jezësa Christusa.


PIERSZÉ CZËTANIÉ
Iz 62, 11-12


Przëszedł Zbawicél.
Czëtanié z Knédżi proroka Izajasza.

Hewòle co Pón òbznajmiwô wszëtczim kùńcóm zemi: Mówta do Córë Syjońsczi: Wejle twój Zbôwca przëchòdzy. Hewò Jegò nôdgroda z Nim jidze i zôpłata Jegò przed Nim. Bądą jich nazéwelë „Lëdã Swiãtim”, òdkùpionym przez Pana. A tobie dadzą miono: „Szukóné”, „Miasto nie òpùszczoné”.

To je słowò Bòżé.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 97 (96)


Refren: Wid zajasnieje, bò Pón sã narodzył.

Pón królëje, ceszë sã, zemio. *
redujta sã, òstrowie lëczné!
Blón i cemnica są wkół Niegò, *
prawò i sprawiedlëwòsc są pòdstawą Jegò tronu.

Refren.

Dlô sprawiedlëwégò wid wschôdô *
i redosc dlô lëdzy prawégò sërca.
Redujta sã w Panu, wa, sprawiedlëwi *
i sławta Jegò swiãté miono.

Refren.


DRËDŻÉ CZËTANIÉ
Tt 3, 4-7


Bóg zbawił naju z miłosërdzô.
Czëtanié z Lëstu swiãtégò Pawła Apòsztoła do Titusa.

Czej sã òkôza dobroc i miłota Zbawicela, najégò Bòga, do lëdzy, nié przez bôczënk na sprawiedlëwé ùczinczi, jaczé jesmë sprawilë, leno ze swégò miłosërdzégò Òn naju zbawił przez òbmëcé na òdrodã i òdnowienié w Dëchù Swiãtim, chtërnégò wëlôł na nas bòkadno przez Jezësa Christusa, najégò Zbawicela, żebë jesmë, ùsprawiedlëwiony łaską, stelë sã w nôdzeji spôdkòbiércama wiecznégò żëcégò.

To je słowò Bòżé.


SPIÉW PRZED EWANIELËJĄ
Łk 2, 14Alleluja, alleluja, alleluja.

Chwała Bògù na wiżawach,
a na zemi mir lëdzóm, jaczich Bóg so ùwidzôł.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELËJÔ Łk 2, 15-20


Pasturze nalezlë Marijã, Józefa i Dzecuszkò.
+ Słowa Ewanielëji wedle swiãtégò Łukasza.

Czej aniołowie òdeszlë òd nich do nieba, pasturze gôdelë midzë sobą: „Pòjmë do Belejemù, òbôczimë co tam sã wëdarzëło, co nama Pón òbjawił”. Téż szlë tam jak nôchùtczi i nalezlë Marijã, Józefa ë Dzecuszkò, pòłożoné w kùmie. Czej Je ùzdrzelë, òpòwiedzelë no, co jima bëło òbjawioné ò nym Dzecuszkù. A wszëtcë, co ò tim czëlë, dzëwòwelë sã temù, co jima pasturze gôdelë. Ale Marija zachòwiwa ne wszëtczé sprawë ë rozpamiãtiwa je w swòjim sërcu. A pasturzowie szlë nazôd wielbiącë i chwôląc Bòga za wszëtkò, co czëlë i widzelë, jak jima no bëło rzekłé.

To je słowò Pańsczé.


Wierzã


Wszëtcë klëkają na słowa: I za sprawą Dëcha Swiãtégò przëjął cało...


Mòdlëtwa wiérnëch


MÒDLËTWA NAD DARAMA


Miłosërny Bòże, niech naja Òfiara stónie sã wôrtnô krëjamnotë, jaką më swiãcymë, + wëznôwómë, że Christus narodzony jakò człowiek je téż prôwdzëwim Bògã, + sprawi, żebë ne zemsczé darë przez Cebie przemienioné, dałë nóm ùdzél w Bòsczim żëcym. Przez Christusa, Pana najégò.


Prefacjô nr 3-5


W Mòdlëtwach eucharisticznëch 1.-3. wspòmink krëjamnotë (wspòmnienié tajemnicë) dnia


ANTIFONA NA KÒMÓNIÃ
Przër. Za 9,9


Ceszë sã baro, Córo Syjonu, * wòłôj z redoscą Córo Jeruzalemù. * Wejle Król twój przëchòdzy do Ce, * Swiãti i Zbawicél swiata.


MÒDLËTWA PÒ KÒMÓNII


Wszëtkòmògący Bòże, z redoscą më swiãcymë Narodzenié Twòjégò Sëna, * sprawi, żebë jesmë pògłãbiwelë najã wiarã w krëjamnotã Wceleniô i gòrlëwi jã miłowelë. Przez Christusa, Pana najégò.Pages: « 1 2 (3) 4 »


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002