artykuly-Boe Narodzenie (Part: 4)
Losowe zdjcie
HPIM3690
Pomerania
Wygld strony

(2 skrki)
Boe Narodzenie (Part: 4)
Author: Stanisaw Geppert (sgeppert at nigdzie dot eu)
Published: 19.12.2003
Rating 5.29
Votes: 7
Read: 14300 times
Article Size: 9.51 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend


25 gòdnika

MSZ W DZ


Niejedny mszl, e Jezs przchòdzy na swiat ni pòwòny i jakb ngle, z cemnic sã ukz. Nie je to prwda. Bò hewòle Bg Òjc mwi ò Nim, tzn. rodzy Gò òd wiekw w jasnoce swgò majestatu i pòsl na swiat. Proroc zapòwidel Jegò przidzeni. „No Dzeckò”, nen „Wid" zestãpùjcy „dzys na zemiã”, bo spòdzwn i wzwn, a jednak nie je w nym swiece Gòscã rd widznym. Histori swick nie zanotje w swòjch kronikach sztrkù Jegò narodzeni, a Jegò smirc na krziu òpisze le w prã rkach. Rwnak no ùbòd Dzecuszkò swòjim bòsczim srcã òbjim cai swiat i pòdtrzmiw gò w jistnienim. Je Òno Sowã, jacz je wiecznie i „òbswiecyw kòdgò czowieka”.


ANTIFONA NA WEDZENI


Dzecuszkò sã nm narodzo i Syn je nama dny; * na Jegò remiona zoon je panowani * i je Òn nazwny Zwiastunã Bòch ùdbw. (Iz 9,5).


Chwaa na wiawach


KÒLEKTA


Bòe, T w nad'zwczajny spòsb msz stwòrzon czowieka i w jesz cdowniszi spòsb jes òdnowi jegò czestnotã, + dj nm bc ùczãstnikama w bstwie Twòjgò Sna, * chtren przj ldzk ntrã. Jaczi z Tob je i krlje na wieczi wiekw.


PIERSZ CZTANI
Iz 52, 7-10


Ca zemia ùzdrzi Bò zbawieni.
Cztani z Kndi proroka Izajasza.

jak spòsobn s na grach nodi zwiastuna redosny nowin, jaczi ògsz mir, zwiastje szczesc, chtren òbznajmiw zbawieni, chtren mwi do Syjonu: „Twj Bg zacz krlowac”. Nen gos! Twòji strowie wòaj, razã krzikaj redosno, bò òbzraj na swòje òcz jak Pn nazd wrc na Syjn. Òdezwijta sã redosnym spiwanim, wsztcz szmrgln Jeruzalemù! Bò Pn pòceszi swj lud, òdkùpi Jeruzalem. Pn wcygn swòje swiãt remiã na òczach wsztczich nrodw; i wsztcz kùce zemi ùzdrz zbawieni najgò Bòga.

To je sowò Bò.


PSALM RESPONSORIJNY
Ps 98 (97)


Refren: Ùzdrzaa zemia Zbawicela swgò.

Spiewjta Panu pies now, *
bò ùczni cda.
Dobc Mù sprawia Jegò praw rãka *
i swiãt remiã Jegò.

Refren.

Pn òkz swòje zbawieni, *
na òczach pòganw òbjawi swòjã sprawiedlwòsc.
Wspòmni na dobroc i na wiernosc swòjã *
dl domctwa Izraela.

Refren.

Ùzdrza wsztcz kùce zemi *
zbawieni najgò Bòga.
Wòj z redosc na pòczestnosc Pana ca zemio,
ceszta sã, wieselta i grjta.

Refren.


DRD CZTANI
Hbr 1, 1-6


Bg przemwi do nas przez Sna.
Cztani z Lstu do Hebrajczikw.

Wiele razy i na wszelenijacz rt mwi przd Bg do òjcw przez prorokw, a w nch sldnch dniach przemwi do nas przez Sna. Jegò to ùstanowi pòsobnikã wsztczich rzeczi, przez Niegò t stwòrzi cai swiat. Nen Syn, jaczi je jasnot Jegò chwa i òbrzã Jegò jistw, pòdtrzmiw wsztkò sowã swòji pòtãdi, a czej sprawi òczszczeni z grzchw, sd pò prawiznie Majestatu na wiawach. Òn ò tl st sã wszi òd aniow, ò wiele erbòw wsz òd nich miono. Bò do jaczgò z aniow czed rzek: „T jes mòjim Snã, J jem Cã dzys zrodzy"? I t: „J mdã Mù Òjcã, a Òn bdze Mie Snã”. A czej zs wprowadzy Pierwòrodngò na swiat, pòwi: „Niech Mù skdaj pòkn wsztc Bòi anioowie”.

To je sowò Bò.


SPIW PRZED EWANIELJAlleluja, alleluja, alleluja.

Zajasni nm dz swiãti,
pòjtae, nrod, zta pòkn Panu,
bò wildi wid zestpi na zemiã dzys.

Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANIELJ


Sowò stao sã caã.

EWANIELJ DGSZ
J1, 1-18

+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Jana.

Na zcztkù bo Sowò a Sowò bo ù Bòga, i Bògã bo Sowò. Òno bo na zcztkù ù Bòga. Wsztkò przez Nie sã stao, a bez Niegò nic sã nie stao, co sã stao. W Nim bo c, a c bo widã ldzy, a wid swicy ò cemnic, a cemnica gò nie òbjimnãa. Zjawi sã czowiek pòsny przez Bòga - miono jegò bo Jan. Przszed òn na swidczeni, eb zaswiadczc ò widze, eb wsztc przez niegò uwierzl. Nie b òn widã, le b pòsny, eb zaswiadczc ò widze.

B wid prwdzwi, co òbswiecyw kòdgò czowieka, czej przchd na swiat. Na swiece bo Sowò, a swiat przez Nie sã st, ale swiat Gò nie pòzn. Przszo do swgò miectwa, a swòji Gò nie przjãl. Rwnak tim wsztczim, co Je przjãl, dao mòc, eb sã stel Bòima dzecama, tima, co wierz w Jegò miono - co ani z kr'wi, ani z akòt caa, ani z wòl chopa, le z Bòga sã narodzl. Sowò stao sã caã i zamieszkao midz nama. I m jesm òbzrel Jegò chwaã, chwaã, jak Jednorodzony dostw òd Òjca, peen asczi i prwd. Jan swidczi ò Nim gosno wò w sowach: Nen b, ò jaczim j jem rzek: Nen, co pò mie jidze, przewszi miã czestnot, bò b rchlij òd mie”. Z Jegò penot jesm wsztc dostel - aska za ask. Jak Prawò bo nadn przez Mòjesza, aska i prwda przsz przez Jezsa Christusa. Bòga nicht nigd nie widz. Nen Jednorodzony Bg, co je na klinie Òjca, ò Nim pòùczi.

To je sowò Pascz.

EWANIELJ KRTSZ
J1, 1-5.9-14

+ Sowa Ewanielji wedle swiãtgò Jana.

Na zcztkù bo Sowò a Sowò bo ù Bòga, i Bògã bo Sowò. Òno bo na zcztkù ù Bòga. Wsztkò przez Nie sã stao, a bez Niegò nic sã nie stao, co sã stao. W Nim bo c, a c bo widã ldzy, a wid swicy ò cemnic, a cemnica gò nie òbjimnãa.

B wid prwdzwi, co òbswiecyw kòdgò czowieka, czej przchd na swiat. Na swiece bo Sowò, a swiat przez nie sã st, ale swiat Gò nie pòzn. Przszo do swgò miectwa, a swòji Gò nie przjãl. Rwnak tim wsztczim, co Je przjãl dao mòc, eb sã stel Bòima dzecama, tima, co wierz w Jegò miono - co ani z kr'wi, ani z akòt caa, ani z wòl chopa, le z Bòga sã narodzl. Sowò stao sã caã i zamieszkao midz nama. I m jesm òbzrel Jegò chwaã, chwaã, jak Jednorodzony dostw òd Òjca, peen asczi i prwd.

To je sowò Pascz.


Wierzã


Wsztc klkaj na sowa: I za spraw Dcha Swiãtgò wz cao...


Mòdltwa wirnch


MÒDLTWA NAD DARAMA


Wsztkòmògcy Bòe, w nã ùroczznã przjimnije rd nã Òfiarã, przez jak òdbo sã nasze pòjednani z Tob, * i sprawi, eb òna wzniosa sã do Ce jakò bln ùwielbieni. Przez Christusa, Pana najgò.


Prefacj nr 3-5


W Mòdltwach eucharisticznch 1.-3. wspòmnieni krjamnot dnia


ANTIFONA NA KÒMNIÃ
Ps 98 (97), 3


Ùzdrza wsztcz kùce zemi * zbawieni przchòdzc òd najgò Bòga.


MÒDLTWA PÒ KÒMNII


Miosrny Bòe, narodzony dzys Zbawicl swiata wrcy nm no pòczc, e m jesm Bòima dzecama, * sprawi, eb jesm miel ùdzl w Jegò wiecznym cym. Jaczi je i krlje na wieczi wiekw.


Pages: « 1 2 3 (4)


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyraaj pogldy ich autorw. Administrator serwisu nie odpowiada za treci w nich zawarte.
Wyrnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002