Wiadomo?ci - Miesi?cznik "Pomerania" - Numer 3/2011 (marzec/strëmiannik)
Losowe zdj?cie
Rzeka Brda i ?ab?dzie
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


« 1 2 (3) 4 5 6 ... 9 »
Wysłane przez: bcirocka dnia 9.3.2011 16:10:00 (2636 odsłon)

Pomerania 02/2011Ukaza? si? trzeci marcowy numer miesi?cznika „Pomerania” z dodatkiem "Najô Ùczba".

W numerze marcowym:
Od redaktora
Poprzedni spis powszechny by? nieudany. Prawd? wypar? fa?sz. A sta?o si? tak dlatego, ?e niew?a?ciwie sformu?owano pytania. Kaszubi nie mogli zadeklarowa? swojej przynale?no?ci etnicznej. Kazano im wybiera?: Polak czy Kaszuba? A rezultat by? taki, ?e – jak mo?na przeczyta? w tym numerze – w gminie Ko?cierzyna, w 35 wsiach okalaj?cych miasto (ono samo ma status odr?bnej gminy), doliczono si? wówczas… 303 Kaszubów w?ród ponad 12 tysi?cy mieszka?ców. Wolne ?arty – powie kto?. Nie, to wynik Narodowego Spisu Powszechnego Ludno?ci i Mieszka? w 2002 roku, z którego wynika?o, ?e wszystkich Kaszubów jest pi?? i pó? tysi?ca.
Urz?dnicy-staty?ci nieraz podkre?laj?, ?e w spisie chodzi o co innego, o odpowied? na pytania, które s? wa?niejsze ze spo?ecznego i gospodarczego punktu widzenia ni? te zwi?zane z narodowo?ci?, j?zykiem regionalnym, mniejszo?ciami narodowymi i etnicznymi. Tymczasem cho?by mo?liwo?? wprowadzania dwuj?zycznych polsko-kaszubskich tablic informacyjnych z nazwami miejscowo?ci zale?y w?a?nie od wyników spisu. Prawo takie przys?uguje gminom, w których co najmniej 20 proc. mieszka?ców zadeklarowa?o swoj? kaszubsko??; gdzie indziej potrzebne s? ?mudne i kosztowne konsultacje spo?eczne.
Czy podczas tegorocznego spisu b?dzie inaczej? Jest taka nadzieja. Wyra?aj? j? nasi rozmówcy (spisowi po?wi?camy du?y blok tematyczny). Pomni do?wiadcze? sprzed dziewi?ciu lat, a tak?e tegorocznego spisu próbnego, w którym nie zmieniono wiod?cych na manowce pyta?, dzia?acze Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego podnie?li alarm. Nowo wybrany prezes ZKP ?ukasz Grz?dzicki uczyni? ze spisu – dla siebie i ca?ego Zrzeszenia – spraw? numer jeden na najbli?sze miesi?ce. Skargi, protesty i zabiegi przynios?y rezultaty, chocia? nie do ko?ca satysfakcjonuj?ce. Jest mo?liwo?? podania odpowiedzi zgodnych z w?asnym poczuciem to?samo?ci, ale pod warunkiem, ?e Kaszubi b?d? tego ?wiadomi i to wyegzekwuj?. Lansowane przez ZKP has?o: „Jo! Jem Kaszëb?” trzeba przeku? na w?a?ciwe odpowiedzi w arkuszu spisowym. B?dziemy w tym pomaga?

>> Więcej >> | (44849 bajtów)
Wysłane przez: bcirocka dnia 18.2.2011 13:48:09 (3355 odsłon)

Redakcja miesi?cznika "Pomerania" zaprasza nas w poniedzia?ek 21 lutego na godz 18.00 do Sali Mieszcza?skiej Ratusza Staromiejskiego w Gda?sku (przy ul. Korzennej 33/35) na uroczysto?? wr?czania Skier Ormuzdowych za rok 2010.
Przypominamy, ?e w tej edycji to wyró?nienie przyznano siedmiu osobom:
Krzysztofowi Garstkowiakowi - regionali?cie z Os?onina, Jadwidze Hewelt - nauczycielce j?zyka kaszubskiego z Przodkowa, Kaszubsko-Kociewskiej Orkiestrze D?tej "Torpeda", Tadeuszowi Korthalsowi - muzykowi z Po?czyna, Henrykowi Musie Kotowi - poecie, ambasadorowi kultury kaszubskiej, Wydawnictwu Region z Gdyni oraz Ryszardowi Sylce - burmistrzowi Bytowa.

>> Więcej >> | (875 bajtów)
Wysłane przez: bcirocka dnia 13.2.2011 22:40:00 (2608 odsłon)

Pomerania 02/2011Ukaza? si? drugi w tym roku, lutowy numer „Pomeranii”.

Od redaktora
Po dwudziestu latach znikn?? z anteny TVP Gda?sk program „Rodnô zemia”. Stworzy?a go dziennikarka, pisarka i dzia?aczka Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Izabella Trojanowska, a kontynuowali to dzie?o jej wychowankowie: Artur Jab?o?ski i Eugeniusz Pryczkowski. Gdy pierwszy z nich obj?? stanowisko starosty puckiego, przez kolejne lata magazyn przygotowywa? ten drugi.
Mimo niez?ych wska?ników ogl?dalno?ci (która tak?e w telewizji publicznej jest bo?kiem), program nie by? w ostatnich latach ho?ubiony przez w?adze gda?skiego o?rodka. Przeciwnie – ograniczano minuty emisji, zmieniano godziny nadawania, a nawet audycj? zawieszano. A? wreszcie znaleziono sposób, aby j? wyrugowa? z ramówki. Wykorzystano fakt, ?e Eugeniusz Pryczkowski, startuj?cy w ubieg?orocznych wyborach samorz?dowych, wszed? do Rady Powiatu Kartuskiego. Uznano, ?e redagowanie przez radnego programu w telewizji publicznej, która ma patrze? w?adzy na r?ce, oznacza?oby konflikt interesów.
Wydawa?oby si?, ?e w takiej sytuacji dyrekcja telewizji poszuka innego realizatora programu. Tymczasem za??da?a, ?eby to Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, je?li zale?y mu na ukazywaniu si? magazynu, zapewni?o jego finansowanie, p?ac?c – bagatela – 16 tysi?cy z?otych za ka?dy dziesi?ciominutowy odcinek.
A co z powierzonym TVP ustawowo obowi?zkiem realizowania misji publicznej, której elementem jest zaspokojenie potrzeb ró?nych grup spo?ecznych, wspólnot i mniejszo?ci? Problem w tym, ?e ?adna ustawa nie precyzuje, ile to minut programu powinno si? wyemitowa? w tygodniu czy miesi?cu, ?eby wype?ni? to zobowi?zanie, na przyk?ad wobec spo?eczno?ci kaszubskiej. Ostatnio nadawane by?y dwa programy: „Rôdno zemia” i Tedë jo”, co dwa tygodnie po dziesi?? minut. Teraz pozosta?o na antenie ju? tylko „Tedë jo”. Ale ukazuje si? i – mo?na twierdzi? – ?e misja jest nadal realizowana.
Chytre, nieprawda?? Chytro?? to jednak lichy gatunek rozumu – przekonywa? François de La Rochefoucauld. Zw?aszcza gdy innych traktuje si? jak g?upców i próbuje po prostacku wyko?owa?.
Edmund Szczesiak

>> Więcej >> | (29832 bajtów)
Wysłane przez: bcirocka dnia 18.1.2011 13:40:00 (3184 odsłon)

Pomerania 01/2011Ukaza? si? nowy, styczniowy numer „Pomeranii”.


>> Więcej >> | (24750 bajtów)
Wysłane przez: bcirocka dnia 9.12.2010 17:40:00 (2701 odsłon)

Pomerania 12/2010Grudniowy numer „Pomeranii” ju? do nabycia.

>> Więcej >> | (33306 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 9.9.2010 12:10:17 (4174 odsłon)

Pomerania 5/2010Wrze?niowy numer „Pomeranii” ju? do nabycia, a w nim:

NA STRONACH OK?ADKI
Ods?oni?cie pomnika ?wi?tope?ka II – fotoreporta? Beaty Sulickiej i Micha?a Kossa
Upalny Remus – wybór zdj?? z Kaszubskiego Sp?ywu Kajakowego ?ladami Remusa
Uroda ?rodkowych Kaszub – wybór zdj?? z pleneru w ??czy?skiej Hucie

>> Więcej >> | (2889 bajtów)
Wysłane przez: bcirocka dnia 7.5.2010 10:10:10 (5115 odsłon)

Pomerania 5/2010Prze?yli?my smutne dni. Najpierw szok i niedowierzanie, potem ?al z powodu utraty wielu wa?nych postaci ?ycia publicznego, wspó?czucie wyra?ane bliskim ofiar, a zarazem potrzeba bycia razem i uzewn?trznienia swoich uczu?. I refleksja: czy ta kolejna ofiara, z?o?ona w pobli?u miejsca narodowej tragedii sprzed 70 lat, nie pójdzie na marne i czy wyda jakie? dobre owoce? I nadzieja, ?e jednak pod wp?ywem prze?ytego wstrz?su co? si? zmieni na lepsze, zw?aszcza w naszym ?yciu publicznym. ?e co? drgn??o w sumieniach wielu i ?e przebudzone spo?ecze?stwo ?atwiej w przysz?o?ci odró?ni ziarno od plew.
Pobo?ne ?yczenia wyra?ane w pobo?nym czasie? Polityka, zw?aszcza polityka, bez sporów, ?cierania si? racji by?aby jak potrawa bez soli. Ale mo?e troch? mniej b?dzie bijatyki, bezwzgl?dno?ci, brutalno?ci, cynizmu, manipulacji, a wi?cej kultury, poszanowania pogl?dów innych, sporów na argumenty.
Edmund Szczesiak

>> Więcej >> | (24560 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 7.4.2010 21:25:39 (3245 odsłon)

Pomerania 4/2010Podobnie jak w inne ?wi?ta, które gromadz? rodziny przy wspólnych sto?ach, tak?e w Wielkanoc odwo?ujemy si?, bardziej ni? na co dzie?, do tradycji. W ró?nym stopniu, nasileniu, ale trudno sobie wyobrazi? te dni bez ?ycze?, ?wi?conki, barwionych jajek, obfitego ?niadania, ukrytych, ku uciesze dzieci, zaj?czkowych prezentów czy poniedzia?kowego dyngusa.
Odwo?ujemy si? do tradycji, ale przypominane z takiej okazji bogactwo dawnych zwyczajów, obrz?dów (czyni to w tym numerze Andrzej Busler) uzmys?awiaj?, jak wiele naszej pomorskiej tradycji pozosta?o ju? tylko na kartach ksi??ek i ewentualnie w pami?ci najstarszych osób. Jak ma?o, coraz mniej, z tego skarbca czerpiemy. A je?li ju? to w karykaturalnej formie, jak to bywa w przypadku oblewania kub?ami wody osób id?cych do ko?cio?a, w miejsce sympatycznego dëgowania ga??zkami brzozy lub ja?owca. Edmund Szczesiak

>> Więcej >> | (32435 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 7.3.2010 14:13:23 (4942 odsłon)

Pomerania 3/2010Od redaktoraPrzed sze?ciu laty zrodzi? si? pomys?, ?eby ka?dego roku ?wi?towa? 19 marca jako Dzie? Jedno?ci Kaszubów. Zanim dosz?o do wyboru tej w?a?nie daty – rocznicy pierwszej pisanej wzmianki o Kaszubach – zastanawiano si? tak?e nad innymi wydarzeniami historycznymi, które mog?yby stanowi? okazj? zamanifestowania przynale?no?ci do kaszubskiej wspólnoty. Zwyci??y?a – uwa?am, ?e s?usznie – pami?? o pierwszym historycznym zapisie, bo chocia? Kaszubi zamieszkuj? na po?udniowym brzegu Ba?tyku co najmniej od szóstego wieku po narodzeniu Chrystusa, to bulla papieska z 1238 roku niew?tpliwie przypiecz?towa?a fakt naszego wielowiekowego tutaj trwania. Tak d?ugi dystans czasowy, obfity w ró?ne zdarzenia, w lata t?uste i chude, warto obj?? refleksj? podobn? do tej, któr? w arcydziele literatury kaszubskiej przekaza? Remusowi pan Józef, odpowiadaj?c na pytanie: dlaczego nasze plemi?, tak silne przed wiekami, a? tyle straci?o ze swej pot?gi i chwa?y?

>> Więcej >> | (26623 bajtów)
Wysłane przez: sgeppert dnia 8.2.2010 21:40:38 (3331 odsłon)

Pomerania 2/2010Od redaktora
Polska powróci?a nad Ba?tyk dzi?ki Kaszubom. Kto nie wierzy, niech ws?ucha si? w s?owa marsza?ka Sejmu Ustawodawczego dopiero co odrodzonej Polski, Witolda Tr?mpczy?skiego: „Cze?? tym kresowym rycerzom, cze?? przede wszystkim ch?opu i rybakowi pomorskiemu! Przez pó?tora wieku, bez pomocy z innej strony, przetrzymali oni nawa?? germa?sk?, nie pozwolili nieub?aganemu wrogowi zamieni? kraju w takie samo cmentarzysko s?owia?skie, jak kraje nad ?ab? i Odr?. Tylko dzi?ki ich dzielno?ci uratowali?my teraz ziemie województwa pomorskiego, gdy nadesz?a wreszcie chwila naprawy zbrodni podzia?ów kraju”.
Zdania grzeczno?ciowe, bo wypowiedziane 10 lutego 1920 roku, gdy w Pucku b??kitny genera? Józef Haller za?lubia? Polsk? z morzem? W stenogramie z tego posiedzenia Sejmu odnotowano nie tylko s?owa marsza?ka, ale i emocje pos?ów: „Brawa!”, „G?osy: Cze??!”, „Brawa i oklaski”. Wszystko to okazjonalne? Te?. Ale prawdziwe.

>> Więcej >> | (38054 bajtów)
« 1 2 (3) 4 5 6 ... 9 »
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002