Artyku?y
Losowe zdj?cie
Senator E. Wittbrodt i "Pomora?cy" (2304)
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Publicystyka i sprawy spo?eczne

Select Section

Other Articles

Current aricles: 1 - 13 Total articles: 13


Sort by:  Title  Date  Rating  Popularity    Weight
Articles currently sorted by: Submitted (New to Old Submitted)

Author: Bogumi?a Cirocka Published: 19.02.2012 (Read: 9699)
Votes: 7 Rated: 7.86 Files: 0 Comments: 9

Author: s_ch_ Published: 28.11.2011 (Read: 2903)
Votes: 1 Rated: 2.00 Files: 0 Comments: 0

Author: s_ch_ Published: 27.11.2011 (Read: 4921)
Votes: 2 Rated: 6.00 Files: 0 Comments: 3

Author: Artur Jab?o?ski Published: 14.12.2006 (Read: 28231)
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest odpowiedzialne za dalsze losy Kaszubów. (...) Jest nas ma?o i dlatego wszystkie si?y winny by? wykorzystane dla spraw kaszubskich. (...) To wszystko oczywisto?ci, ale pisz? o nich, by u?wiadomi? ka?dego, kto chcia?by anga?owa? potencja? Kaszubów – w tym tak?e ZKP – do dzia?a? na rzecz jakiejkolwiek innej idei ni? nasze w?asne odrodzenie i rozwój, ?e jeste?my zbyt ma?ym narodem, by nie ponie?? przy tym niepowetowanych strat.
Votes: 28 Rated: 1.93 Files: 0 Comments: 17

Author: Donald Tusk Published: 15.10.2005 (Read: 131279)
Referat wyg?oszony na II Kongresie Kaszubskim w Gda?sku (12-14.06.1992). Tekst opublikowany w dokumentacji: II Kongres Kaszubski „Przysz?o?? kaszubszczyzny”, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Zarz?d G?ówny, Gda?sk 1992”
Votes: 123 Rated: 3.37 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanis?aw Geppert Published: 09.12.2004 (Read: 9905)
Krytyczne omówienie ustawy o mniejszo?ciach narodowych i etnicznych i j?zyku regionalnym. Ustawa, przyj?ta przez Sejm i skierowana do Senatu, równocze?nie chroni i... gwa?ci prawa mniejszo?ci. Kaszubi s? w ustawie i równocze?nie ich nie ma. Czy Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie nale?ycie reprezentuje interes Kaszubów? Rozszerzony tekst artyku?u opublikowanego w grudniowym numerze "Pomeranii"
Votes: 5 Rated: 6.60 Files: 5 Comments: 2

Author: Imi? i nazwisko ;) Published: 01.06.2004 (Read: 12063)
?artobliwy komentarz do sporu o wspó?czesny wizerunek Kaszubów, kszta?towany m. in. przez program TV "Rodno Zemia". Skrócona wersja felietonu ukaza?a si? w "Nordzie" dodatku do "Dziennika Ba?tyckiego".
Votes: 22 Rated: 5.32 Files: 0 Comments: 0

Author: Imi? i nazwisko ;) Published: 19.03.2004 (Read: 5346)
Komentarz do uchwa?y Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w sprawie poparcia dla prof. Brunona Synaka w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Votes: 1 Rated: 8.00 Files: 0 Comments: 0

Author: Imi? i nazwisko ;) Published: 03.02.2004 (Read: 6339)
Autor podejmuje polemik? z tez? przedstawion? w oficjalnym dokumencie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskego z 13 XII 2003 r., która g?osi, ?e wspieranie przez Zrzeszenie opcji narodowej by?oby dla Kaszubów szkodliwe. Pogl?dy zawarte w artykule wyra?aj? jego prywatne stanowisko.
Votes: 11 Rated: 6.73 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanis?aw Geppert Published: 19.10.2003 (Read: 22859)
Zapis dyskusji prowadzonej na Zasobach po zg?oszeniu przez wojewod? J.R. Kurylczyka propozycji zmiany nazwy województwa pomorskiego na kaszubsko-pomorskie. Dyskusja ta, zainicjowana w styczniu 2002 r., by?a pierwsz? dyskusj? Zasobów, chyba pierwsz? internetow? dyskusj? ?rodowiska kaszubskiego i jedn? z pierwszych publicznych dyskusji na tematy kaszubskie, nie prowadzonych pod egid? Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Votes: 8 Rated: 8.50 Files: 0 Comments: 6

Author: Stanis?aw Geppert Published: 11.10.2003 (Read: 5444)
List otwarty wyra?aj?cy stanowisko Pomorzan w sprawie planowanej budowy Centrum przeciwko Wyp?dzeniom. Bezpo?rednikm impulsem do napisania listu sta?y si? dwie sprawy: miejsce urodzenia przewodnicz?cej Zwi?zku Wyp?dzonych Eriki Steinbach, która w wywiadach manipuluje tym faktem oraz wypowied? socjaldemokraty Petera Glotza we "Frankfurter Algemeine Zeitung" (13.08.2003), który wypomina? Polsce "spraw? Kaszubów" - cokolwiek by to mia?o oznacza?...
Votes: 9 Rated: 6.11 Files: 0 Comments: 1

Author: Stanis?aw Geppert Published: 18.09.2003 (Read: 6266)
Upami?tnijmy trwanie, przetrwanie i odrodzenie Kaszubów - postawmy pomnik na przyl?dku Arkona, w miejscu dawnej, pot??nej ?wi?tyni.

Artyku? zosta? opublikowany w "Zasobach" w czerwcu 2002 r.
Votes: 4 Rated: 8.00 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanis?aw Geppert Published: 17.09.2003 (Read: 4174)
Gôdka rzek?a na ùroczëznie òdebraniô nodgrodë Skra Ormuzdowa we Gdu?skù, 19. czerwi?ca 2002 r. Nôdgroda òsta przëznónô bez redakcëjã cz?dnika "Pomerania" za zrëchtowónié serwisù "Zasoby Kaszubsko-Pomorskie".
Votes: 1 Rated: 2.00 Files: 0 Comments: 0

Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002