Artyku?y
Losowe zdj?cie
Zachód s?o?ca
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

J?zykoznawstwo

O pomorskich nazwach, cz. 1 Powszechno?? zainteresowania nazwami miejscowo?ci, z których pochodzimy i w których mieszkamy, stwierdzono ju? dawno. Nauka o nazwach w?asnych jest wa?n? cz??ci? j?zykoznawstwa. W wi?kszo?ci j?zyków dzia? ten nazywa si? onomastyk? (np. ang. onomastics czy franc. onomastique), jedynie Niemcy u?ywaj? formy Namenkunde, a W?grzy okre?lenia Névtan. Pochodzenie nazw geograficznych wyja?nia topoonomastyka (z greckiego topos – miejsce, ónōma – nazwa), zwana równie? toponimi?. Seri? krótkich artyku?ów, któr? pragn? Pa?stwu przedstawi? w odpowiedzi na zamówienie serwisu Nasze Kaszuby, wpisuj? si? w lokaln? i nieco szersz? tradycj? onomastyczn?, bogat? w prace gda?skich i pozna?skich onomastów, publikowane jako samodzielne prace badawcze, w ramach serii wydawniczych Gda?skiego Towarzystwa Naukowego, a tak?e w prace drukowane przez lokalne gazety w cyklach „K?cików onomastycznych”. Ze wzgl?du na popularny charakter tej pracy rezygnuj? ze szczegó?owego przytaczania ?róde?. W swoich rozwa?aniach wykorzystuj? dost?pny materia? toponimiczny w j?zyku kaszubskim, niemieckim i polskim, prace etnografów i badaczy kaszubszczyzny, wspó?czesne i archiwalne wydawnictwa kartograficzne, Internet oraz, ostro?nie i do?? krytycznie, prace przygotowane przez onomastów tzw. „starej daty”. Przegl?daj?c wykazy nazw miejscowych, chcia?bym zacz?? od nielicznych na Kaszubach nazw zaczynaj?cych si? na liter? „a”. Pierwsza z nich to Abisynia (kaszb. Abisëniô). Najbardziej znana Abisynia znajduje si? po pó?nocnej stronie Jeziora Wielewskiego ko?o Wiela w gminie Karsin. Inna Abisynia, zwana Górsk?, le?y ko?o wsi Górki, tak?e w gminie Karsin. Kolejne Abisynie znajduj? si? m.in. ko?o Dzier???na, D?brówki Wielkiej i Tymawy w pow. tczewskim. T? ?artobliw? nazw? okre?lano pojedyncze zabudowanie wznoszone w okresie wojny w?osko-abisy?skiej w latach 1937–1938. W pobli?u Gniewina le?? wybudowania Alpy (kaszb. Alpë), odnotowane pierwszy raz w latach 80. XX wieku. Jest to tak?e nazwa ?artobliwa, utworzona z rozwini?cia skrótu ALP (Administracja Lasów Pa?stwowych), jakimi oznaczone by?y tutejsze budynki. Ci?g dalszy wkrótce. dr hab. Absalon Miotke

Select Section

Other Articles

Current aricles: 1 - 20 Total articles: 25

Pages: (1) 2 »


Sort by:  Title  Date  Rating  Popularity    Weight
Articles currently sorted by: Submitted (New to Old Submitted)

Author: Bogumi?a Cirocka Published: 06.12.2011 (Read: 4702)
Votes: 4 Rated: 9.00 Files: 0 Comments: 0

Author: Bogumi?a Cirocka Published: 24.11.2011 (Read: 5719)
Votes: 2 Rated: 2.00 Files: 0 Comments: 0

Author: Absalon Miotke Published: 19.01.2011 (Read: 8076)
Votes: 40 Rated: 3.03 Files: 0 Comments: 2

Author: Stanis?aw Geppert Published: 06.11.2007 (Read: 25911)
Je?li zrozumiesz tekst artyku?u, to znaczy, ?e masz dobrze przyswojon? kaszubsk? pisowni?.
Votes: 136 Rated: 6.05 Files: 0 Comments: 2

Author: Dariusz ?uroch-Czôpiewsczi Published: 15.06.2007 (Read: 66369)
Zestawienie kaszubskich i polskich nazw miejscowo?ci na Kaszubach, z wariantami, u?o?one wg powiatów.
Votes: 36 Rated: 4.11 Files: 0 Comments: 20

Author: Andrzej Chludzi?ski Published: 04.06.2007 (Read: 8803)
Polemika redaktora „Polsko-kaszubskiego s?ownika nazw miejscowych i fizjograficznych”, z opracowaniem Dariusza ?uroch Czapiewskiego „Kaszëbsczé miestné miona - kaszubskie nazwy miejscowo?ci”
Votes: 9 Rated: 4.44 Files: 0 Comments: 5

Author: Alicja Szczypta Published: 02.07.2006 (Read: 5964)
Baro brëkùjemë kaszëbsczégò s?owôrza normatiwnégò. Ale czë na gwës taczégò?

Pomerania, czerwiec 2006
Votes: 11 Rated: 6.55 Files: 0 Comments: 0

Author: Eugeniusz Go??bek Published: 30.06.2006 (Read: 13058)
Votes: 9 Rated: 5.22 Files: 0 Comments: 7

Author: Szczëpta Published: 20.06.2005 (Read: 66790)
Rozmówki kaszubskie
Votes: 927 Rated: 3.21 Files: 0 Comments: 0

Author: Tomasz Fópka Published: 07.03.2005 (Read: 15354)
Votes: 17 Rated: 7.06 Files: 0 Comments: 7

Author: Eugeniusz Go??bek Published: 08.02.2005 (Read: 7759)
Tekst referatu wyg?oszonego podczas I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów w ?ukowie, 31.01.2004
Votes: 3 Rated: 5.00 Files: 0 Comments: 1

Author: Edward Breza Published: 08.02.2005 (Read: 16376)
Tekst referatu wyg?oszonego przez prof. E. Brez? na I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów w ?ukowie 31.01.2004 r.
Votes: 45 Rated: 5.33 Files: 0 Comments: 0

Author: Marek Cybulski Published: 25.12.2004 (Read: 11157)
Votes: 12 Rated: 8.42 Files: 0 Comments: 3

Author: Go?? Published: 12.02.2004 (Read: 40183)
Artyku? zawiera informacje o przydomkach szlacheckich, które przetrwa?y do dzi?. Jest ich nieco ponad 100, cho? s? du?e szanse na powi?kszenie tej liczby, szczególnie dzi?ki zaawansowanym badaniom genealogicznym i powracaniu do u?ywania przydomków.
Votes: 513 Rated: 2.88 Files: 0 Comments: 9

Author: Go?? Published: 06.02.2004 (Read: 14797)
Zbiór wspó?cze?nie instniej?cych nazw jaski? i obiektów podobnych na Kaszubach w opracowaniu onomastycznym.
Votes: 15 Rated: 5.73 Files: 0 Comments: 1

Author: Szczëpta Published: 18.12.2003 (Read: 5188)
Niedawno na Uniwersytecie Gda?skim zosta?a napisana pod kierunkiem prof. dra hab. J. Tredera i obroniona praca magisterska pod tytu?em „Status kaszubszczyzny w Staniszewie”. Jej celem by?o dokonanie analizy aktualnego stanu kaszubszczyzny mówionej okolicy wspomnianej miejscowo?ci oraz odniesienie jej do dawniejszych bada? kaszubszczyzny.
Votes: 2 Rated: 5.50 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanis?aw Geppert Published: 28.11.2003 (Read: 37432)
J?zyk kaszubski - krótka charakterystyka
Votes: 184 Rated: 4.19 Files: 0 Comments: 1

Author: Stanis?aw Geppert Published: 30.10.2003 (Read: 44674)
Uk?ad okresowy pierwiastków. Opracowa? Pawe? Szczypta, 20.09.2002
Votes: 72 Rated: 6.64 Files: 0 Comments: 1

Author: Stanis?aw Geppert Published: 04.09.2003 (Read: 5641)
Tablice gramatyczne j?zyka kaszubskiego
Votes: 10 Rated: 4.90 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanis?aw Geppert Published: 26.06.2003 (Read: 4093)
Neòlod?iznë ë neòzemantiznë we S?owôrzu Zëchtë
Votes: 1 Rated: 10.00 Files: 0 Comments: 0

Pages: (1) 2 »

Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002